دانلود فایل


تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص - دانلود فایلدانلود فایل آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب است که حداکثر تا 12 ساعت بعد از نمونه‌برداری باید انجام

دانلود فایل تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 40آزمایشات


شیمیایی


مربوط


به


اندازه‌گیری


عناصر


و


ترکیبات


موجود


در


آب


38


صآزمایشهای


شیمیاییتحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل

در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮا ﮐﻤﮏ و ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ... ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﺳﻔﺮه
ﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪن ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ... ﻣﺸﺘﺮك آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ...
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ..... و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﺗ .....
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب. 38. ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﭘﯿﺰوﻣ. ﺘﺮي در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ

وﻛﺎر. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻤﻲ در. آب .....
وروي آﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺁب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. و. ﻟﻲ در هﺮ ﺣﺎل ﺳﺨﺘﻲ. آﻞ ﻣﺮﺑﻮط
... ﺁب ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از رﻧﮓ وآﺪورت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي واآﻨﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ... ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮن ﮐﻠﺮﻳﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب دارد ﻣﺜﻼ در
ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺷﺎﻣﻞ.

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در
آب 38 ص فایل "تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

مقالات و آئيين نامه ها ›› مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي ...

نتایج تحقیقات نشان داده است که به ازاء افزایش یک درصد ماده آلی، 3/2 درصد آب قابل
... نتایج تحقیقی در مورد خاک های اصلاح شده با کود حیوانی و کمپوست نشان داد که ...
این امر را می توان به دلیل اختلاف در ترکیب شیمیایی ترکیبات آلی استفاده شده ...
در امر کشاورزی،نگهداری عناصر غذایی برای گیاهان،بهبود و اصلاح خاک دانه‌ها و
جلوگیری ...

کتیرا

ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻴﻠﻨﻴﻮم از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ دام ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . 46. ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ......
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد در ﺻـﻤﻎ. ﻛﺘﻴﺮاي در ...

مجــله زراعــت و اصــالح نبــاتات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مقاله هاي تحقيقي تهيه شده در زمينه علوم كشاورزي )زراعت، اصالح نباتات، فيزيولوژي
، »مجله زراعت و اصالح ... مربوط به آن ستون باشد. ... در مورد مقاله يا كتابهايي كه بيش
از يك نفر نويسنده دارند به .... سنگين موجود در آب آبياري متحمل باشند و همچنين
بتوانند ... نظير فلزات سنگين، عناصر كمياب، تركيبات آلي نفتي و ..... 38: 433-
440.

اصل مقاله (496 K) - پژوهش نفت

اندازه گیری شده از رابطه و مدل ترمودینامیکی دانشگاه ... مولكول های آب به خاطر داشتن.
پيوند های هيدروژنی ... دقيق تعادلی از هيدرات برای عناصر اصلی گاز طبيعی در ... مورد
هيدرات متان در حضور ترکيبی از بازدارنده های گليكولی .... را تا فشار الزم برای انجام
آزمايش از گاز مورد نظر پر ... جزئيات مربوط به شرايط عملياتي تشكيل هيدرات متان.

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

26 فوریه 2017 ... تحقیق درباه آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب
38 ص. با فرمت word قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات ...

ﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺧﺎك ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺸﻪ ذرت ﺛﺗﺄ

ص .564-557. Journal of Water and Soil. Vol. 24, No. 3, July-Aug 2010, p. 557-564
... ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ... ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻛـﺎﻫﺶ ... رﻳﺸﻪ،
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرآﻣﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ ... ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤـﺎر آﺑـﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ رﻳـﺸﻪ ذرت، اﻳـﻦ. آزﻣﺎﻳﺶ در ... ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك و آب آﺑﻴﺎري ﺑﻪ.

Lead and Cadmium Concentration in Agricultural Crops (Lettuce ...

آلودگي محصوالت کشاورزي به فلزات سنگين ناشي از وجود اين آلودگي ها در خاک و هوا ...
بيش تر، مطالعه منش ا عناصر س نگين و تعيين مقادير آن ها در خاک، آب و ... اين
عناصر در فراورده هاي کشاورزي مورد آزمايش، اين مقدار ... خاکس ترها و ضايعات شهري
است و غلظت هاي کم آن مربوط. به مصرف کودهاي شيميايي و لجن فاضالب است )15(.

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در
آب 38 ص فایل "تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

تحقیق درباره آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

15 فوریه 2017 ... آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ... برچسب
38 doc آب آزمایشات اندازه‌گیری به ترکیبات در شیمیایی ص ...

آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی

ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ورود، ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، زﯾﺴﺘﯽ، آﻟﯽ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ. آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ. ﻓﺼﻞ
... ﺧﺎﮐﺰي ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. ﮔﯿﺎه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ...

مقالات و آئيين نامه ها ›› مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي ...

نتایج تحقیقات نشان داده است که به ازاء افزایش یک درصد ماده آلی، 3/2 درصد آب قابل
... نتایج تحقیقی در مورد خاک های اصلاح شده با کود حیوانی و کمپوست نشان داد که ...
این امر را می توان به دلیل اختلاف در ترکیب شیمیایی ترکیبات آلی استفاده شده ...
در امر کشاورزی،نگهداری عناصر غذایی برای گیاهان،بهبود و اصلاح خاک دانه‌ها و
جلوگیری ...

دانلود مقاله آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات ...

14 آوريل 2017 ... آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ص.doc با
لینک مستقیم آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به ...

تحقیق درباره آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص.doc با
لینک مستقیم. آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری ...

برگشت بقایای پسته تازه به باغات؛ افزایش ضریب مواد تغذیه درختان ...

چکیده. پسماندها. متش. کل از بقایای گیاهی و. ضایعات مح. ص. و. الت. کشاورزی ...
تحقیق. بررسی. اثرات مثبت و منفی. مصرف پسماند پسته به عنوان کود آلی ... این مواد
به. خاک مزارع و باغ. ها. در. تثبیت و. پایداری خاکدانه. ها، افزایش. عناصر غذایی ...
کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی .... بدان اضافه نشده بود( مورد آزمایش کیفی قرار
گرفت.

مقالات و آئيين نامه ها ›› مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي ...

نتایج تحقیقات نشان داده است که به ازاء افزایش یک درصد ماده آلی، 3/2 درصد آب قابل
... نتایج تحقیقی در مورد خاک های اصلاح شده با کود حیوانی و کمپوست نشان داد که ...
این امر را می توان به دلیل اختلاف در ترکیب شیمیایی ترکیبات آلی استفاده شده ...
در امر کشاورزی،نگهداری عناصر غذایی برای گیاهان،بهبود و اصلاح خاک دانه‌ها و
جلوگیری ...

فروردین ۱۳۹۰ - شیمیدانان جوان

این کار به این دلیل است که مواد مورد آزمایش قابل لمس و درک باشد ... چون یک مولکول آب
دارای یک اتم O است یک مولکول شامل دو اتم از اتم H و یک مولکول از ... مربوط به مقياس
وزن اتمي را در كنفرانس «كارلسروهه» (Karlsruhe) به ظرافت تمام از ميان برداشت. ...
موجود در هر گرم مول از هر ماده شيميايي به او داده شد؛ البته گفتنی است چنانچه واحد جرم را
...

سیاهدانه | پارسی ویکی

در فرهنگ فارسی «معین» (ص 568) در باره ی سیاه دانه چنین نوشته است: ... مواد مؤثر
وترکیبات شیمیایی موجود در سیاه دانه: ... و نیز شامل عناصر غذایی مانند: ... ترکیبات
مهم: دانه های گیاه دارای روغن ثابت (36تا38%)، پروتئین ها، آلکالوئیدها، ساپونین (
ملانین) ... با توجه به کاربرد سیاه دانه در طب سنتی ملل مختلف تحقیقات زیادی در مورد
این ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

38. شبيه سازي آلودگي خاک و آب هاي زيرزميني توسط مواد آالينده هيدروكربوري و مدل
سازي ... جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجن هاي نفتي با استفاده از خشک كن
هاي ... بررسي امکان كاهش گوگرد از فرآورده بنزين توسط استخراج به كمک مايعات يوني
)در ... مطالعه و تحقيق و سنتز نانو كاتاليست ريفرمينگ نفتا ..... پژوهش عنصر نجات
.

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

38. شبيه سازي آلودگي خاک و آب هاي زيرزميني توسط مواد آالينده هيدروكربوري و مدل
سازي ... جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجن هاي نفتي با استفاده از خشک كن
هاي ... بررسي امکان كاهش گوگرد از فرآورده بنزين توسط استخراج به كمک مايعات يوني
)در ... مطالعه و تحقيق و سنتز نانو كاتاليست ريفرمينگ نفتا ..... پژوهش عنصر نجات
.

آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی

ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ورود، ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، زﯾﺴﺘﯽ، آﻟﯽ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ. آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ. ﻓﺼﻞ
... ﺧﺎﮐﺰي ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. ﮔﯿﺎه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ...

پرسش و پاسخ های متن علوم هشتم - علوم زیباست.

2 ا کتبر 2012 ... نمک در آب. 10)مثال برای ماده ای که هنگام افزایش دما کمتر حل می شود؟ ... آزمایش کنید
صفحه5. الف-38گرم ب-40 گرم .... تبدیل انرژی شیمیایی مواد به الکتریکی و
مکانیکی .... نور موجود در محیط به جسم برخورد می کند و تصویر جسم به سمت چشم ما
بازتاب می ..... تحقیق شود در مورد چند جانور مثلاً شیر،گوزن،مرغ و خروس،طاووس.

Lead and Cadmium Concentration in Agricultural Crops (Lettuce ...

آلودگي محصوالت کشاورزي به فلزات سنگين ناشي از وجود اين آلودگي ها در خاک و هوا ...
بيش تر، مطالعه منش ا عناصر س نگين و تعيين مقادير آن ها در خاک، آب و ... اين
عناصر در فراورده هاي کشاورزي مورد آزمايش، اين مقدار ... خاکس ترها و ضايعات شهري
است و غلظت هاي کم آن مربوط. به مصرف کودهاي شيميايي و لجن فاضالب است )15(.

علوم تجربی جدیدراهنمایی - سوالات متن هفتم

3- انجام آزمایش: یک به یک مواد را در آب حل می¬کنیم (باید دما و مقدار آب برای همه¬ی ... 9-
اولین استانداردهای پایه¬گذاری شده در جهان مربوط به چیست؟ ... برای اندازه¬گیری
چگالی یک کلید، ابتدا توسط ترازو جرم آن را اندازه-گیری کرد (g ... 4- همه¬ی مواد موجود
در جهان هستی تقریباً از 90 نوع اتم یعنی 90 عنصر ساخته ..... 38- جدول زیر را کامل
کنید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران - ستاد احیای دریاچه ارومیه

29 سپتامبر 2012 ... و مقادیر عناصر در شورابه ها و نمک های بستر دریاچه ارومیه. " مجری طرح: .... کاربرد
ترکیبات به دست آمده از شورابه و نمک های دریاچه های فوق اشباع. 221.

Determination of nutritive value of Aeluropus lagopides in Bushehr ...

ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم آن، در سه منطقه مرتعی انجام شد. نمونه برداری از
گیاه، ... خاک، اقلیم و آب و هوا بر میزان مواد مغذي به ویژه عناصر معدني،. اســتفاده از
جداول ...

تحقیق درباره آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

10 آوريل 2017 ... آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ص.doc با
لینک مستقیم آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به ...

تحقیق درباره آزمایش تعیین مقاومت کششی ، خمشی ،فشاری گچ 4 ص.doc

15 فوریه 2017 ... تحقیق درباره آزمایش تعیین مقاومت کششی ، خمشی ،فشاری گچ 4 ص.doc ...
شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص.doc ...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﻮﻧﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺎﻧﻴ - مجله آب و فاضلاب

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ. ﻫـﺎﻱ. ١. ﺑـﻪ. ،١. ٣. ﺑـﻪ. ١. ﻭ. ٥. ﺑـﻪ. ١. ﭘﺮﺍﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ
... ﮊﻥ ﻭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻭﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ... ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ. -١. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻳﻚ
ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻭ ﻫـﻢ ﺑـ. ﻪ. ﻃـﻮﺭ ... ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﺁﺏ ... ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻝ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻧﻔﻮﺫ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋـﺚ. ﺍﻛــﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎﺕ ﺁﻟــﻲ ﻣــ. ﻲ. ﺷــﻮ ... ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ
ﺁﺏ ﺑ.

پرسش و پاسخ های متن علوم هشتم - علوم زیباست.

2 ا کتبر 2012 ... نمک در آب. 10)مثال برای ماده ای که هنگام افزایش دما کمتر حل می شود؟ ... آزمایش کنید
صفحه5. الف-38گرم ب-40 گرم .... تبدیل انرژی شیمیایی مواد به الکتریکی و
مکانیکی .... نور موجود در محیط به جسم برخورد می کند و تصویر جسم به سمت چشم ما
بازتاب می ..... تحقیق شود در مورد چند جانور مثلاً شیر،گوزن،مرغ و خروس،طاووس.

تحقیق درباره آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

10 آوريل 2017 ... آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ص.doc با
لینک مستقیم آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به ...

علوم تجربی جدیدراهنمایی - سوالات متن هفتم

3- انجام آزمایش: یک به یک مواد را در آب حل می¬کنیم (باید دما و مقدار آب برای همه¬ی ... 9-
اولین استانداردهای پایه¬گذاری شده در جهان مربوط به چیست؟ ... برای اندازه¬گیری
چگالی یک کلید، ابتدا توسط ترازو جرم آن را اندازه-گیری کرد (g ... 4- همه¬ی مواد موجود
در جهان هستی تقریباً از 90 نوع اتم یعنی 90 عنصر ساخته ..... 38- جدول زیر را کامل
کنید.

تحقیق درباره آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص.doc با
لینک مستقیم. آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری ...

سید علی محمد چراغی - سازمان تحقیقات

18 آوريل 2016 ... نگارش: دکتر محمدسعید تدین )موسسه تحقیقات خاک و آب(. سال. ۴۹۳۱ ... علل علمی و
دستورالعمل های فنی مربوط به تغذیه انار. -. مدیریت تغذیه جهت ...

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ

وﻛﺎر. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻤﻲ در. آب .....
وروي آﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺁب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. و. ﻟﻲ در هﺮ ﺣﺎل ﺳﺨﺘﻲ. آﻞ ﻣﺮﺑﻮط
... ﺁب ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از رﻧﮓ وآﺪورت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي واآﻨﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ... ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮن ﮐﻠﺮﻳﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب دارد ﻣﺜﻼ در
ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺷﺎﻣﻞ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﻮﻧﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺎﻧﻴ - مجله آب و فاضلاب

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ. ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ. ﻫـﺎﻱ. ١. ﺑـﻪ. ،١. ٣. ﺑـﻪ. ١. ﻭ. ٥. ﺑـﻪ. ١. ﭘﺮﺍﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ
... ﮊﻥ ﻭ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻭﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ... ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ. -١. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻳﻚ
ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻭ ﻫـﻢ ﺑـ. ﻪ. ﻃـﻮﺭ ... ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﺁﺏ ... ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻳﻦ
ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻝ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻧﻔﻮﺫ ﻛـﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋـﺚ. ﺍﻛــﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎﺕ ﺁﻟــﻲ ﻣــ. ﻲ. ﺷــﻮ ... ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ
ﺁﺏ ﺑ.

افتخارات واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

برای اولین بار در جهان: ‌محقق واحد علوم و تحقیقات موفق به تولید نسل جدید ... از آن را
به عنوان کاتالیزور در فرآیندهای شیمیایی به خصوص فرآیندهای تبدیلی ... طراحی و
اختراع پارچه سه بعدی با خاصیت جذب و رهایش ترکیبات ریز در واحد علوم و تحقیقات
.... علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به ابداع روشی برای اندازه گیری فلزات ...

پرتال جامع علوم انسانی - تفاوتهای بیولوژیک زن و مرد (بدن، روان و هوش)

امید است‌ این‌ تحقیق‌ زمینه‌های‌ پژوهش‌ ژرف‌تر دربارة‌ زن‌ و مرد را فراهم‌ آورد. ... دیده‌ می‌شود
بی‌شک‌ به‌ تفاوتهای‌ جدی‌ طبیعی‌ در بدن‌ و اعصاب‌ و روان‌ آن‌ دو نیز مربوط‌ است. ... هورمون،
یک‌ رابط‌ یا پیام‌ رسان‌ شیمیایی‌ است‌ که‌ از غدد درون‌ ریز ترشح‌ می‌شود، در سراسر .... آهن‌
در دیگر عناصر، مردان‌ بیشتر از زنان‌ نیاز دارند.() ‌7. آب‌ میزان‌ آب‌ موجود در بدن‌ زنان‌ در
...

متون عمومی - شرکت ملی نفت ایران

طبق مطالعات چنانچه مقدار تولید آب همراه نفت به دلیل شکاف طبیعی مخزن یا افزایش ...
باعث بهبود خواص مورد نظر گردیده و مسائل مربوط به تقویت کننده های رایج، نظیر
افزایش ... که پس از تکمیل عناصر شیمیایی، ترکیبات آن به سوخت بیولوژیک
تبدیل می‌شود. ... معاون شرکت تحقیقات و فناوری بوئینگ می‌گوید: با توسعه فنی
سوخت ...

فصلنامه پژوهش و سازندگي، شماره 72 - Magiran

از شماره 82 انتشار اين مجله به شكل قبل متوقف شده و به جاي آن چهار مجله تخصصي
منتشر ميشود. ... بررسي تركيبات شيميايي تفاله گلاب گيري و امكان سيلو كردن آن
با استفاده از مواد ... هرمز منصوري ، علي نيكخواه ، محمد رضائيان ، سيد احمد ميرهادي ص
66 .... شناسايي گرده هاي موجود در عسل هاي حوضه آبخيز نوررود مازندران ..... احمد فتاحي
ص 38

آلودگی آب - خوشا کاروانی که شب راه طی کرد . . . سر صبح اول به منزل ...

6 ا کتبر 2009 ... انواع اصلی آلاینده‌های آب از حیث نحوه آلایش، آلاینده‌های شیمیایی، ... اما از لحاظ نوع
آلاینده به 8 دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک مضرات مربوط به ... ها و 600 برابر
DDT موجود در پلانکتون ها و 10 میلیون برابر میزان آن در آب تعیین گردیده است. .....
عناصر فلزی و باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی مورد اندازه‌گیری قرار ...

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﺳﺘﺎد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺪوﻳﻦ آن ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ ﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮل ﮔﺸﺖ ... ﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر ... ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪادي از روش ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه .... ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ .... ﺑﺨﺎر از ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲ ....
ص. 456. 4-. ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،. روش ﻫﺎي ﺷﻨ. ﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ..... Page
38 ...

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﺳﺘﺎد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺪوﻳﻦ آن ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ ﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮل ﮔﺸﺖ ... ﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر ... ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪادي از روش ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه .... ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ .... ﺑﺨﺎر از ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲ ....
ص. 456. 4-. ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،. روش ﻫﺎي ﺷﻨ. ﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ..... Page
38 ...

فرآیند آبشویی نمک‌ها در خاک‌های شور در طول ستون‌ای دست‌خورده خاک

بیشترین مشکل در خاک. های شور مربوط. به نمک. های محلول است . خاک. ها. ی شور. حاوی
مقدار زیا ... آبشویی ستون. های خاک تا پنج برابر حجم آب منفنیی انجنام گرفنت. زه.
آب ... منیزیم، سدیم و پتاسیم مورد آناویز شیمیایی قرار گرفتند. .... وجود دارد آزمایش
شستشوی خاک انجام شده و اقدام بنه .... برای انجام این تحقیق ... رخنه مربوط به هر عنصر
.

آب - بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی | BANK ELMI

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در
آب 38 ص. تحقیق درباه آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات ...

تحقیق درباره آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

15 فوریه 2017 ... آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ... برچسب
38 doc آب آزمایشات اندازه‌گیری به ترکیبات در شیمیایی ص ...

آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی

ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ورود، ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، زﯾﺴﺘﯽ، آﻟﯽ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ. آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ. ﻓﺼﻞ
... ﺧﺎﮐﺰي ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز. ﮔﯿﺎه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ...

وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران - ستاد احیای دریاچه ارومیه

29 سپتامبر 2012 ... و مقادیر عناصر در شورابه ها و نمک های بستر دریاچه ارومیه. " مجری طرح: .... کاربرد
ترکیبات به دست آمده از شورابه و نمک های دریاچه های فوق اشباع. 221.

دانلود مقاله

ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﻣﻘﺎوم و ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺰء ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﯾﻦ. ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و .... ﻓﺮض ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻫﻦ ﺑﻪ آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻨﺘﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه .....
ﺟﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓ. . ﻠﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن. 24. ﻣﻮرد ﭼﺸﻤﻪ و. 38. رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت وﺟﻮد
..... ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮاﺑﻪ و ﮐﻤﯿﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺬف ﺷﺪه از زﺑﺎﻟﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻦ دﻓﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ.

اصل مقاله (1511 K) - مدیریت آب و آبیاری - دانشگاه تهران

ص. 42. -. 31. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎري و ﺑﺮﺧﯽ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي رﺷﺪ در ﮔﻨﺪم رﻗﻢ زرﯾﻦ ... ﺑﻪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠ. ﻒ ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﮔﻨﺪم رﻗﻢ زرﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺰرﻋﻪ ....
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ. اﺛﺮ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﮐﻢ. ﻣﺼﺮف. (. Fe. و. Zn. و). اﻓـﺰودن. ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎك ﭘﻮﺷﺸﯽ. ﺑـﺮ
ﻣﯿـﺰان ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺧـﺎك ﻣﺰرﻋـﻪ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ... ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ رﯾـﺸﻪ.

اصل مقاله (496 K) - پژوهش نفت

اندازه گیری شده از رابطه و مدل ترمودینامیکی دانشگاه ... مولكول های آب به خاطر داشتن.
پيوند های هيدروژنی ... دقيق تعادلی از هيدرات برای عناصر اصلی گاز طبيعی در ... مورد
هيدرات متان در حضور ترکيبی از بازدارنده های گليكولی .... را تا فشار الزم برای انجام
آزمايش از گاز مورد نظر پر ... جزئيات مربوط به شرايط عملياتي تشكيل هيدرات متان.

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در
آب 38 ص فایل "تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

تحقیق در مورد آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

26 فوریه 2017 ... تحقیق درباه آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب
38 ص. با فرمت word قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات ...

آیین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی

28 فوریه 2011 ... ماده 1ـ واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف مواد آلی: ... ح
کود شیمیایی: ترکیبات شیمیایی که حاوی عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان می‌باشند. ط
پروانه ... الف معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی (رئیس). ب معاون وزیر
... ظ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ح دو نفر از ...

اصل مقاله (626 K)

ت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﮔﻴ. ﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح. ﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﺷﺎﻣ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻ. ﻴﺘﺮ آب ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ... . ﺗﺠﺰﻳﻪ
آﻣﺎري داده. آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪ. ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ b. ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. د. ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺠﺰ آﻧﺰﻳﻢ ... ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﺎك ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ... ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﺎوزﺑﺎن اروﭘﺎﻳﻲ . ... ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻋﻤﻖ .... اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره وروش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎ ..... 38, 1639-1644.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺷﻮر ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺷﻮر ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ...
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮي اﻟﻴﺎف ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺧﻨﺜﻲ و اﺳﻴﺪي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ... در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر ... درﺻﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴـﻴﻢ
... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. زﻣﺎن ﺻﻔﺮ در ﺷﻜﻤﺒﻪ ﻗﺮار داده ﻧﺸـﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ آب ﺳـﺮد. ﺷﺴــﺘﻪ ﺷــﺪﻧﺪ، ﺑــﻪ ﻃــﻮري ﻛــﻪ آب ...

فایل مقاله

تأثير کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر ...
بيشترين مقدار پروتئين خام سیلو مربوط به تيمار شماره 15 (40 تن کود دامي در
هکتار) ... پروتئین خام، کربوهیدرات محلول در آب و درصد ماده خشک قابل هضم، با
افزایش کود دامی ... نتایج کلی آزمایش نشان داد که کنگر فرنگی دارای کیفیت علوفه
و سیلوی ...

Survey of Heavy Metals (Cd, Pb, Cu and Zn) Contamination in ...

17 مارس 2012 ... ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ... ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﮐـﺎدﻣﯿﻮم،
ﺳـﺮب، ﻣـﺲ و روی ﺑـﻪ ... اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در اردک ﻣﺎﻫﯽ. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران.
دوره ... از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ آب، رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰی ﻣـﻮرد ... زﻧﻮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑـﺮای ... دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﻠـﺰ را ﮐﻤﺘـﺮ ..... ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ. ﺷﻮد.

تاثیر عصاره‌ سیر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سوسک ...

در این تحقیق، تاثیر غلظت‌های مختلف عصاره ‌آبی سیر روی منابع انرژی و سرماسختی
در حشرات کامل سوسک کلرادو مورد بررسی قرار گرفت. ... کل به ازای میلی‌گرم وزن
خشک بدن حشره برای 4 حشره‌ی نر و ماده به صورت جداگانه اندازه‌گیری شد. ... تغییرات
دما، میزان آب و عناصر غذایی موجود در بدن (26، 34، 36)، حجم هسته یخساز (26، 28، 31)، ...

1Copy of صدور گواهي همکاري در طرحهاي تحقيقاتي - دانشگاه علوم ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺎﺭ. ۲۲ ... ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﯼ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ .... ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﯼ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ، ﻋﻨﺼﺮ
ﺍﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻫﻨـﻮﺯ. ﺑـﻪ ... ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﮐﺎﺧﺪﺍﺭﯼ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭﺳـ ...... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻭﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭﺳﻄﻮﺡ .... Page
38 ...

تحقیق درباره آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ...

10 آوريل 2017 ... آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ص.doc با
لینک مستقیم آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

38. شبيه سازي آلودگي خاک و آب هاي زيرزميني توسط مواد آالينده هيدروكربوري و مدل
سازي ... جداسازي و حذف مواد هيدروكربني موجود در لجن هاي نفتي با استفاده از خشک كن
هاي ... بررسي امکان كاهش گوگرد از فرآورده بنزين توسط استخراج به كمک مايعات يوني
)در ... مطالعه و تحقيق و سنتز نانو كاتاليست ريفرمينگ نفتا ..... پژوهش عنصر نجات
.

سیاهدانه | پارسی ویکی

در فرهنگ فارسی «معین» (ص 568) در باره ی سیاه دانه چنین نوشته است: ... مواد مؤثر
وترکیبات شیمیایی موجود در سیاه دانه: ... و نیز شامل عناصر غذایی مانند: ... ترکیبات
مهم: دانه های گیاه دارای روغن ثابت (36تا38%)، پروتئین ها، آلکالوئیدها، ساپونین (
ملانین) ... با توجه به کاربرد سیاه دانه در طب سنتی ملل مختلف تحقیقات زیادی در مورد
این ...

تحقیق درباره آزمایش تعیین مقاومت کششی ، خمشی ،فشاری گچ 4 ص.doc

15 فوریه 2017 ... تحقیق درباره آزمایش تعیین مقاومت کششی ، خمشی ،فشاری گچ 4 ص.doc ...
شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب 38 ص.doc ...

آموزشی

خاصیت شیمیایی :‌به آسانی می سوزد خاصیت فیزیکی: جامد است – براثر گرما ذوب ...
اگر مولکول های موجود در دو طرف این واکنش را روی کفه ی ترازو قرار دهید، کدام سمت ...
ص 38 تعدادی عینک طبی را بررسی کنید و بگوئید که آیا عدسی آن ها واگراست یا
همگرا . .... 1– از این آزمایش، درباره میزان رسانایی گرمایی آب، چه نتیجه ای می توان
گرفت؟

Arya Sepehr Kayhan

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (. ) ... اﻳﻦ ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺶ ﻫﺎي ﻓﻮﻻد ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻳﺎ آﻟﻴﺎژي اي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ
ﻛﺎر ﮔﺮم. 24 ... ﮔﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺘﺮﻳﺎل داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﺴﻔﺮ،
ﮔﻮﮔﺮد و. ... ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻳﻜﻲ از. 4 ... ﺎي ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ي اﻳﻦ
ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻛﻼس ﻫﺎي. 25. ،. 30. و. 35. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ❖. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ...... ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ي دﻳﮕﺮ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻ.

برنامه و سرفصل دروس عمران - دانشگاه علم و صنعت ايران

برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همکاری نموده اند که از زحمات ایشات قدردانی
می .... مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی .8. مهندسی. و. مدیریت. منابع. آب .9. مهندسی.
سواحل ... دانشجو می تواند از تمامی بسته های دروس اختیاری مربوط به گرایش تحصیلی
خود .... می باشد که می تواند در تعیین دروس زمینه اصلی و فرعی مورد استفاده قرار
گیرد.

سید علی محمد چراغی - سازمان تحقیقات

18 آوريل 2016 ... نگارش: دکتر محمدسعید تدین )موسسه تحقیقات خاک و آب(. سال. ۴۹۳۱ ... علل علمی و
دستورالعمل های فنی مربوط به تغذیه انار. -. مدیریت تغذیه جهت ...

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ

وﻛﺎر. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻤﻲ در. آب .....
وروي آﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺁب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﻲ ﺁب را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. و. ﻟﻲ در هﺮ ﺣﺎل ﺳﺨﺘﻲ. آﻞ ﻣﺮﺑﻮط
... ﺁب ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از رﻧﮓ وآﺪورت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي واآﻨﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ... ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮن ﮐﻠﺮﻳﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب دارد ﻣﺜﻼ در
ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺷﺎﻣﻞ.

اصل مقاله (962 K)

ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ. LISS-III ... اﻣﺮوزه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﻳـﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ... ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ و
ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮر در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﻣﻲ .... اي. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺳـﻨﺠﻨﺪه. LISS-IIII. ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ. ﺑﻪ ..... ﺑﺮآﻳﻨﺪي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در آب اﺳـﺖ ..... آﻧﺎن ﺑـﺎ آزﻣـﺎﻳﺶ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ.

بررسی ایزوترم و - مجله سلامت و بهداشت

Results: Predominant Chemical composition of Biomass is C and O with 34 m. 2.
/g surface .... ﺗﻮان ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺟـﺎذب. ﻣﺆﺛﺮ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ. ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ از ﻓﺎﺻﻼب ﺻﻨ
.... ﻣﻮرد ﺣﺬف ﺑﯿﺲ. ﻓﻨـﻞ. A. ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﯿـﺎه آزوﻻ ﺻـﻮرت. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. ﺑﻮد. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻓﺮاواﻧﯽ. ﮔﯿـﺎه آزوﻻ و ﻣﺸـ.
ﮑﻞ .... ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﺟـﺬب. 66. ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﺑـﻮد . آزﻣﺎﯾﺸـﺎت. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. pHpzc. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺑﺎ. 4.

فصل نامه شماره ۳ - سازمان بنادر و دریانوردی

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ... ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻘﺎﺑﻞ. و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي درﯾﺎﯾﯽ. –. ﺑﻨﺪري ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ،. « ﻧﮕﺎه. » ﺷﻤﺎ، در ﮐﻨﺎر ... ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻫـﺴﺘﯿﻢ ... آﻧﺘﻮﻧﯽ، ص. 189. ). ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در
ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺟﻬـﺶ. ﻫـﺎي ﺧـﺎص ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑـﻮده ..... ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. 1[ .] ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﻮردﮔﯽ آرﻣﺎﺗﻮرﻫـﺎ در ﺑـﺘﻦ، ﺣﻤـﻼت ... ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در آب درﯾﺎ ....
Page 38 ...

دانلود مقاله آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات ...

14 آوريل 2017 ... آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات موجود در آب ۳۸ ص.doc با
لینک مستقیم آزمایشهای شیمیایی آزمایشات شیمیایی مربوط به ...

بررسی ميزان فلزات مس، روی و کروم در خاک های محل دفن زباله های شهری و ...

این تحقیق به منظور اندازه گیری مقادیر فلزات مس، روی و کروم در خاک محل دفن زباله
های شهری و خاکستر زباله های ... از این رو آگاهی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
زباله های شهری، بیمارستانی و خاک محل ... مخصوص آنها پنج برابر آب اس ت فلز
سنگین اطالق می گردد ... مقدار این عناصر بیش ازحد طبیعی باش ند جزء فلزات س
می.

پیاز+کاشت داشت برداشت

دانلود کارگاه فنون تنظیم هیجان از دکتر فتی

پاورپوینت درباره احکام مرتبط قانون بودجه سال1391

دانلود پاورپوینت درباره خواب

تحقیق در مورد بازیافت مواد 5 ص

بسته تصویری آشنایی مقدماتی با بازار فارکس

تحقیق درباره ادبیات داستانی

راه های حفاظت از محیط زیست و بهبود روش های زندگی

پایان نامه دامپزشکی درباره عفونت پلوروپنومونی ۲۵۰ صفحه

اکسل محاسبه نقطه سر به سر (Break-Even Point) همراه با نمودار و راهنمای فارسی