دانلود رایگان


کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی - دانلود رایگاندانلود رایگان کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی

دانلود رایگان کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی نویسنده : دکتر عبداله کیوانی
نوع : عمران
زبان : فارسی
نوع فایل : PDF


بتن الیافی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب بتن‌های الیافی | بتن | آزمون نظام مهندسی | نظام مهندسی | انتشارات ...

این کتاب ترجمه کامل کتاب بتن مسلح به الیاف می باشد که توسط انجمن سیمان .... در
سال‌های اخیر تقویت سازه‌‌های بتنی مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های پلیمری ...
کاربردی ترین نرم افزار ترسیم نقشه های فاز دو اجرا و تهیه لیستوفر سازه های فولادی

مهراله رخشانی مهر - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه الزهرا

طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی. (FRP) ... سازه های
بتن آرمه. محمود میری، مهراله .... عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی انرژی باد و
کاربردهای آن. عضو کمیته ... همکاری در تهیه کتاب قرآن و عترت در کالم شهدا. همکاری در
ته.

گروه مهندسي عمران/ - دانشگاه قم

بتن و سازه هاي بتني، مباحث لرزه اي و بهسازي لرزه اي، مکانيک شکست، طراحي سازه
هاي ... دروس کارشناسي: استاتيک، طراحي سازه هاي بتني ، تحليل سازه، بارگذاري،
ترميم و تقويت سازه ها، کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران ... کتاب هاي تأليف شده: ...
5-مدل رفتاري الياف فولادي خميده در بتن،1390، مجله علمي پژوهشي عمران مدرس، پرويز
...

بتن الیافی - مقاله و پروژه های معماری و عمران - مرجع معماری پارسا کد ...

28 ژانويه 2012 ... بطور کلی برای کاربرد در سازه الیاف فولادی میتواند نقش مکملی برای ... تکنولوژی
بتن پرمقاومت توسعه ای جدید در صنعت ساخت سازه های بتنی ...

الیاف فلزی - دژآب پلیمر

بتن مسلح با الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را
در سازه‌های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده است. دلیل این کاربرد گسترده مزایای ...

استفاده از مواد FRP در تير و ستون

کاربرد کامپوزیت FRP در مقاوم سازی سازه های بتن مسلح امروزه نگهداری از سازه ها به ...
سیستمهای الیاف مسلح شده پلیمری FRPبرای تقویت سازه های بتنی پدیدار شده و ...

انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

22 ا کتبر 2014 ... ارزیابی و ترمیم سازه‌های بتنیانستیتو مصالح ساختمانی بر پایه دانش فنی ... خود،
پروژه‌های متعددی را در زمینه ارزیابی و ترمیم سازه‌های بتنی مسلح بویژه ... چاپ کتاب
با موضوع بتن حاوی الیاف فولادی توسط انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
کتاب با عنوان راهنمای کاربردی بتن توسط انستیتو مصالح ساختمانی ...

بتن های ویژه و توسعه پایدار | چهارمین همایش بین المللی فن آوری های ...

نقش بتن در توسعه پایدار; بتن خودتراکم; بتن الیافی; بتن نورگذر; بتن اب بند;
بتن معماری ... بوده است، بتن مقاومت بالا زمانی ابداع شد که ساخت سازه های بتنی با
ارتفاع زیاد ... در این کتاب نگاهی گذرا به کاربردی ترین بتن های ویژه خواهیم داشت.

درباره بتن الیافی + پاورپوینت آن | برترین های آموزشی و علمی

10 ژانويه 2017 ... به خصوص در ژاپن که به علت مقاومت در بتن الیافی در برابر خوردگی در پل ودیوار های
نما از ... کاربرد الیاف بطورفراگیر از اوایل سال۱۹۶۰در کشور هاى صنعتی ... ۸٫ عایق
بودن سازه در برابر صدا ... تحقیقات اخیر نشان می دهد که افزودن الیاف به تیرهای
بتنی مسلح به میلگرد .... کتاب راهنمای نرم افزار آباکوس -Abaqus 6.12.

بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی

کاربرد الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتون ، کاربرد وسیعی را در
سازه های بتونی و بتون مسلح پیدا کرده است.دلیل این کاربرد گسترده ،مزایای ...

دریافت خلاصه مقالات

در اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﻠﻨﮕﺮي ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗ ....
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻀﺮ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻓﻮﻻدي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﻮدﻳﻚ آن ﻫﺎ در ...
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ..... 11:30 - 11:10. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ، دوده ﺳﻴﻠﻴﺲ و. اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻲ. ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ در ﺑﺘﻦ ﺧﻮد
ﺗﺮاﻛﻢ.

ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎزه ﺳﺎزي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ اﻟﯿﺎف FRP - انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید ...

ﻣﻘﺎوم. ﺳﺎزي. ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ. ﺑﺎ اﻟﯿﺎف. FRP. ﺗﺄﻟﯿﻒ: دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻈﻠﻮم. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ
ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ. ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻬﺮوﻧﺪ ... ﺑﺘﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف. ﻣﻮﺿﻮع. : ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف. ﻣﻮﺿﻮع. :
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ .... ﺳﺎزي آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎف. FRP. در ﻧﺮم. اﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮس. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ. ﮐﺘﺎب. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. اﺳﺎﺗﯿﺪ، ..... ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده. اﻧﺪ.
از.

کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی - پژوهشی و ...

نویسنده : دکتر عبداله کیوانی نوع : عمران زبان : فارسی نوع فایل : PDF. اشتراک
بگذارید: پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید ...

civil engineering - سازه های بتنی

civil engineering - سازه های بتنی - - civil engineering. ... بیشترین کاربردهای بتن
مسلح به الیاف بویژه الیاف فولادی تاکنون در دالها , عرشه پلها , کف سازی فرودگاهها ...

کفپوش های صنعتی بتن - اجرای بتن کف

کفپوش های صنعتی بتن - اجرای بتن کف -شرکت تولیدی صنعتی صنعت سازه ...
واژه فرو بتن نیز (به انگلیسی: Ferro Concrete) تنها به بتنی اشاره دارد که توسط
... هیات در سال ۱۸۷۷ یک کتاب ۲۸ صفحه‌ای در ارتباط با موضوع تحقیقات خود منتشر
کرد ..... بطور کلی برای کاربرد در سازه الیاف فولادی میتواند نقش مکملی برای
میلگرد ...

زندگی نامه | دکتر داود مستوفی نژاد

دكتري: مهندسي عمران، سازه‌هاي بتني، دانشگاه كارلتون، اُتاوا، كانادا (1993-1997). ...
مولف کتاب سال کشوری در سال 1386 (کتاب سازههاي بتن آرمه- جلد اول و جلد دوم)؛ و ...
سازه‌هاي بتن آرمه; كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بتن آرمه; مقاوم سازي سازه‌هاي بتن آرمه در
... (HS/HP Concrete); بتن اليافي (FRC); تعمير و بازسازي سازه‌هاي بتني آسيب
ديده ...

استفاده از مواد FRP در تير و ستون

کاربرد کامپوزیت FRP در مقاوم سازی سازه های بتن مسلح امروزه نگهداری از سازه ها به ...
سیستمهای الیاف مسلح شده پلیمری FRPبرای تقویت سازه های بتنی پدیدار شده و ...

دانلود کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی

مهندسی عمران- سازه - دانلود کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی - مطالبي
مرتبط با مهندسي عمران و ارشد سازه - مهندسی عمران- سازه.

بتن های ویژه و توسعه پایدار | چهارمین همایش بین المللی فن آوری های ...

نقش بتن در توسعه پایدار; بتن خودتراکم; بتن الیافی; بتن نورگذر; بتن اب بند;
بتن معماری ... بوده است، بتن مقاومت بالا زمانی ابداع شد که ساخت سازه های بتنی با
ارتفاع زیاد ... در این کتاب نگاهی گذرا به کاربردی ترین بتن های ویژه خواهیم داشت.

کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی - ترنسی فایل ...

کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی. کتاب بتون الیافی و کاربرد آن
در سازه های بتونی. نویسنده : دکتر عبداله کیوانی نوع : عمران زبان : فارسی نوع فایل
...

سامانه سوابق علمی پژوهشی - عبداله کيوانی صومعه - بیوگرافی

تاليف و انتشار 3 كتاب تخصصي در زمينه مهندسي عمران ... برگزاري 1 دوره کارگاه
آموزشي بتون اليافی و کاربرد آن در سازه های بتونی در کارگاه تخصصی بتون های
ويژه ...

فایل برای دانلود

44. -. مشاور و طرا. ح سازه. ها از جمله برج. ها. ، ساختمان. هاي مسكوني و صنعتي، پل. ها. 41.
-. عضو انجمن بتن ... ويراستاري علمي ترجمه كتاب. Cold Weather ... كاربرد بتن
الياف فلزي به عنوان جايگزين بتن آرمه معمولي در اسلب ترك. هاي بتني در خطوط راه آهن.

روش الیاف کربنی ( FRP ) - ساغر گستر هستی

5 آگوست 2012 ... عوامل زیادی در طبیعت وجود دارد که باعث آسیب رساندن به سازه های بتنی و غیره بتنی
... از خواص و مزایای این محصول میتوان کاربرد چند منظوره برای برطرف کردن هر نوع ...
به طور کلی 4 نوع الیاف بافته شده FRP برای مقاوم سازی با FRP استفاده .... مقاومت
برشی و رفتار چسبندگی میلگردهای FRP به بتن تاثیر می‌گذارد.

کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی - ترنسی فایل ...

کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی. کتاب بتون الیافی و کاربرد آن
در سازه های بتونی. نویسنده : دکتر عبداله کیوانی نوع : عمران زبان : فارسی نوع فایل
...

كامپوزيت در صنعت ساختمان – پارس دیسا

3 مارس 2012 ... الیاف كربن، كولار و پلی پروپیلن نیز در این صنعت کاربرد دارند. ... تقویت خارجی و
داخلی سازه های بتنی هم اكنون یك تجارت بسیار مهم در جهان ... جهت جلوگیری از این امر می
توان با تقویت سطح خارجی سازه بتنی توسط مواد مركب و استفاده از پروفیل های FRP
در داخل بتن، هم .... میشه جلد ۲ کتاب رو هم برای دانلود بذارید لطفا.

روش الیاف کربنی ( FRP ) - ساغر گستر هستی

5 آگوست 2012 ... عوامل زیادی در طبیعت وجود دارد که باعث آسیب رساندن به سازه های بتنی و غیره بتنی
... از خواص و مزایای این محصول میتوان کاربرد چند منظوره برای برطرف کردن هر نوع ...
به طور کلی 4 نوع الیاف بافته شده FRP برای مقاوم سازی با FRP استفاده .... مقاومت
برشی و رفتار چسبندگی میلگردهای FRP به بتن تاثیر می‌گذارد.

الیاف مصنوعی (افزودنی بتن)، synthetic fibres | آموزش مجازی عمران و ...

استفاده از الیاف در بتن و یا مصالح بتنی به عنوان یک ماده افزودنی، به دوره رومیان و
مصریان باز می‌گردد. رومیان مقادیری از موی اسب را در .... 10,000 تومان. راهنمای کاربردی
بتن حاوی الیاف فولادی ... کتاب مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP. فروشگاه.

کفپوش های صنعتی بتن - اجرای بتن کف

کفپوش های صنعتی بتن - اجرای بتن کف -شرکت تولیدی صنعتی صنعت سازه ...
واژه فرو بتن نیز (به انگلیسی: Ferro Concrete) تنها به بتنی اشاره دارد که توسط
... هیات در سال ۱۸۷۷ یک کتاب ۲۸ صفحه‌ای در ارتباط با موضوع تحقیقات خود منتشر
کرد ..... بطور کلی برای کاربرد در سازه الیاف فولادی میتواند نقش مکملی برای
میلگرد ...

مرکزمطالعات پدافندغیرعامل کشور - فارسی

فروش کتاب · دانلود کتاب رایگان ... 19, ارائه روش طراحي براي جلوگيري از خرابي
پيشرونده در سازه هاي بتني با استفاده از قاب فولادي مهار بندي شده ي قرار ... 32,
ارزيابي بتن اليافي و بررسي اثر بارگذاري انفجاري بر روي دال هاي بتن مسلح ....
131, بررسي کاربرد استايرنهاي منبسط شده بر سازه هاي زير زميني مقاوم در برابر
انفجار.

زندگی نامه | دکتر داود مستوفی نژاد

دكتري: مهندسي عمران، سازه‌هاي بتني، دانشگاه كارلتون، اُتاوا، كانادا (1993-1997). ...
مولف کتاب سال کشوری در سال 1386 (کتاب سازههاي بتن آرمه- جلد اول و جلد دوم)؛ و ...
سازه‌هاي بتن آرمه; كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بتن آرمه; مقاوم سازي سازه‌هاي بتن آرمه در
... (HS/HP Concrete); بتن اليافي (FRC); تعمير و بازسازي سازه‌هاي بتني آسيب
ديده ...

دانلود کتاب بتون های الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی- نسخه PDF ...

28 فوریه 2017 ... نام کتاب : بتون های الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی زبان کتاب: فارسی موضوع
: آموزشی نویسنده : دکتر علی کیوانی تعداد صفحات:۱۵.

کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی - زیور فایل: دانلود ...

1 آگوست 2017 ... این کتاب ترجمه کامل کتاب بتن مسلح به الیاف می باشد که توسط انجمن سیمان ... به
ارائه مطالبی در رابطه با نحوه ساخت و کاربرد آن نوع از بتن مسلح ...

بتن الیافی و كاربرد آن در سازه های بتونی - دانلود جزوه و فیلم عمرانی ...

دانلود کتاب آموزش چیدن لوازم و وسائل (استفاده بهینه از فضا) ... این مقاله در رابطه با
بتن الیافی و كاربرد های آن در سازه های بتنی و همچنین بتن الیافی فولادی می باشد ...

دانلود کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی

مهندسی عمران- سازه - دانلود کتاب بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی - مطالبي
مرتبط با مهندسي عمران و ارشد سازه - مهندسی عمران- سازه.

بتن (الف) - مهندسی عمران راه و ساختمان - بلاگفا

دانلود جزوه طراحی سازه های بتنی یک و دو بر اساس ویرایش جدید مبحث نهم (مهندس حسن
.... کتاب لاتین Michael N. Fardis - Advances in Performance-Based Earthquake
..... بیشترین کاربردهای بتن مسلح به الیاف بویژه الیاف فولادی تاکنون در دالها، ...

مهراله رخشانی مهر - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه الزهرا

طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی. (FRP) ... سازه های
بتن آرمه. محمود میری، مهراله .... عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی انرژی باد و
کاربردهای آن. عضو کمیته ... همکاری در تهیه کتاب قرآن و عترت در کالم شهدا. همکاری در
ته.

ایران ترجمه - رفتار دال های بتنی تقویت شده با میله های FRP تحت ...

2ـ1. توصیف ویژگی های کاربردی دال ها. 2ـ2. راهکار آزمایشی. 2ـ3. مواد. 2ـ3ـ1. بتن ...
سازه های بتنی دارد که با استفاده از میله های پلیمر مسلح با الیاف (FRP) تقویت شده ...

دانلود کتاب و مقاله های مربوط به بتن و سازه های بتنی : بتن و سازه‌هاي ...

11 دسامبر 2013 ... Re: دانلود کتاب و مقاله های مربوط به بتن و سازه های بتنی. توسط hani1459 »
چهارشنبه 20 آذر 1392 17:27. بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های ...

تحقیق و بررسی بتن الیافی - بانک فایل

تكنولوژی بتن الیافی نمونه دیگری از كاربرد كامپوزیت ها به عنوان یك فن آوری ...
تكنولوژي بتن پرمقاومت توسعه اي جديد در صنعت ساخت سازه هاي بتني محسوب ميشود
.

بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی

کاربرد الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتون ، کاربرد وسیعی را در
سازه های بتونی و بتون مسلح پیدا کرده است.دلیل این کاربرد گسترده ،مزایای ...

تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش جدید 92)

ویرایش شد ؛ مبحث نهم )طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه( بود. از آنجائیکه .... که یکی
متعلق به سازه های رو زمینی در نزدیکی سواحل و یا سازه هایی که در معرض. وزش بادهای ...

بتن های الیافی و كاربردهای آن - دانلود مقاله و تحقیق علمی

بتن های الیافی و كاربردهای آن. ... نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی
سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی · اصلاح اتصال خمشی ...

بتن الیافی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقاومت کششی و برشی بتن الیافی نسبت به بتن معمولی بیشتر می‌باشد. ضخامت ...
بکارگیری بتن غیر مسلح به علت تردی آن بغیر از سازه‌های وزنی عملاً کاربرد چندانی
ندارد. ... این رفتار در افزایش شکل پذیری اعضا و مهمتر از آن در پایانی سازه‌های بتنی
تأثیرات چشمگیری دارد. .... ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ قابل چاپ ...

بتن (الف) - مهندسی عمران راه و ساختمان - بلاگفا

دانلود جزوه طراحی سازه های بتنی یک و دو بر اساس ویرایش جدید مبحث نهم (مهندس حسن
.... کتاب لاتین Michael N. Fardis - Advances in Performance-Based Earthquake
..... بیشترین کاربردهای بتن مسلح به الیاف بویژه الیاف فولادی تاکنون در دالها، ...

بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های بتونی

کاربرد الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتون ، کاربرد وسیعی را در
سازه های بتونی و بتون مسلح پیدا کرده است.دلیل این کاربرد گسترده ،مزایای ...

دانلود کتاب و مقاله های مربوط به بتن و سازه های بتنی : بتن و سازه‌هاي ...

11 دسامبر 2013 ... Re: دانلود کتاب و مقاله های مربوط به بتن و سازه های بتنی. توسط hani1459 »
چهارشنبه 20 آذر 1392 17:27. بتون الیافی و کاربرد آن در سازه های ...

انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

22 ا کتبر 2014 ... ارزیابی و ترمیم سازه‌های بتنیانستیتو مصالح ساختمانی بر پایه دانش فنی ... خود،
پروژه‌های متعددی را در زمینه ارزیابی و ترمیم سازه‌های بتنی مسلح بویژه ... چاپ کتاب
با موضوع بتن حاوی الیاف فولادی توسط انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
کتاب با عنوان راهنمای کاربردی بتن توسط انستیتو مصالح ساختمانی ...

Pneumocystis carinii پنوموسیستیس کارینی

پاورپوینت درمورد من بنه هستم

فایل سرت cert برای سامسونگ samsung g532f برای حل مشکل انتن و شبکه

دانلود پروژه دانشجویی وب سایت جامع خبرگذاری (سورس کد)

۱۵ تزیین فوق العاده کیک به شکل حیواناتکارآفرینی و طرح توجیهی گل گاو زبان 14 ص

پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف QN

دانلود فایل فلش فارسی و رسمی Huawei G610-U20 با بیلدنامبر B126 (اخرین ورژن و بیلد نامبرG610-U20)

کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 22 ص