دانلود رایگان


محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل آب سرد - دانلود رایگاندانلود رایگان آب کندانس , موتورخانه , رطوبت گیری , محاسبات موتورخانه

دانلود رایگان محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل آب سرد در این فایل آموزشی به محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در یک کویل آب چیلر و یا کویل DX پرداخته شده است.
این محاسبه دارای کاربرد بسیار بالایی درسیستم های نصب شده در آب و هوای شرجی و یا استخرها است.محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل آب سرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چیلر - ارائه خدمات به هموطنان عزیز میباشد...فدک سرما با کادری مجرب آماده

نکته مهم بعدی هواگیری لوله هاست که اکثر همکاران شیر رفت را باز کرده و سوزن روی
لوله برگشت راباز میگذارند تا هوا و مقداری گاز خارج شود سپس شیر برگشت را هم باز
میکنند....برای هواگیری بهتر است از ..... رطوبت زن. فرایند رطوبت زنی به وسیله
پاشیدن آب از افشانک‌ها یا شبکۀ بخار و عمل رطوبت گیری توسط کویل سرد انجام
می‌شود.

سونای بخار - پدیده استخر پارس

مطالب کاربردی ، محاسبات سریع و سر انگشتی. به صورت تقریب ... درون اتاق سونا
بایستی پیشبینی یک حوضچه آب سرد مانند یک روشویی سنگی و یک شیر آب سرد
شیلنگدار گردد. ... در نتیجه مقدار بخار ورودی به فضای سونا باید به اندازه ای باشد که
بتواند کل اتلافات حرارتی و رطوبت نسبی مورد نیاز سونا را تأمین کند. بنابراین ...

دستورالعمل های عایق کاری 1

5- نمونه محاسبات تلفات حرارتی لوله های بدون عایق و کاهش تلفات پس از اجرای عایق
کاری و زمان بازگشت سرمایه ... *کلیه منابع آب گرم کویل دار،دوجداره و انبساط ... *
منابع گازوئیل نصب شده در فضای باز و پارکینگ *کلیه لوله های بخار صنایع جهت
جلوگیری از تشکیل کندانس * سرد خانه ها *و... 3-پارامتر های مهم در انتخاب عایق های
حرارتی و ...

ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺆاﻻت ﻃﺒﻘﻪ ﮑﯽ ﺎﻧﯿ ﯿﺴﺎت ﻣﮑ - انتشارات نوآور

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺆاﻻت ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه. آزﻣﻮن. ﻫﺎي. ـﻧ. ﻈﺎم ﻣﻬ. . ﻨﺪﺳﯽ. ـﺗ. ﺄﺳ. . ﯿﺴﺎت ﻣﮑ. . ﺎﻧﯿ. . ﮑﯽ. ﺟﻠﺪ ﺳﻮم (
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن. ﻫﺎ). ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آزﻣﻮن. اﺳﻔﻨﺪ. 1395. ﻣﺆﻟﻔ. ﺎن. : ﻣﻬﻨ. . ﺪس ﭘﯿ. . ﻤ. . ﺎن اﺑ. . ﺮاﻫﯿﻤ. . ﯽ.
ـﻣ ..... ﺑﺪون ﭘﻨﺠﺮه و ﺟﺪار ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮاي ﺗﺎزه دارﯾﻢ، ﭘﺲ ﺳ. ﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮارﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. - 6.
ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن. (BALANCING). ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن آب ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﯾـﮏ
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐـﺪام.

كاربرد انرژي خورشيدي درساختمان ها - Rezanimtan.blogfa.com

در سیستم پکیج های چگالشی از انرژی دود حاصل از احتراق برای پیش گرمایش آب سرد
ورودی به پکیج (بویلر) استفاده می شود. .... از جمله نکات و مراحلي که در راستاي شکل
گيري و اجراي يک پروژه ي معماري خورشيدي بايد مورد نظر قرار گيرند، مي توان به
مواردي چون سايت ساختمان، شکل و فرم و مصالح ساختمان و خود ساختمان اشاره کرد که در
ادامه ...

( ﻗﺴﻤﺖ دوم ) ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده در ﺻﻨﻌﺖ : ﻣﻘﺪﻣﻪ . ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟ - شرکت سامان پایا ایده

ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي. واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ آن ... اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻂ آب ﺧﻨﮏ. ،. در اﯾﻨﺘﺮ ﮐﻮﻟﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﻘﺪاري رﻃﻮﺑﺖ
از ﻫﻮا در دﻣﺎي. ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨ. ﮑﻪ دﻣﺎي ﺧﺮوﺟﯽ آب ﺳﺮد از اﯾﻨﺘﺮ ﮐﻮﻟﺮ در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ... از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺷﮑﻞ.

اندازه گيري مصرف بخار در تجهیزات - دیگ بخار مشهد بخار بویلر

بايد دقت نمود كه اين روش در مواردي مانند تزريق بخار،رطوبت زني و يا تجهيزات
استرليزه كننده كه امكان جمع آوري كندانس وجود ندارد ،عملي نيست. همانطور كه ديده مي شود
، ظرف جمع آوري كندانس با مقداري آب وزن شده وسپس با روشن نمودن سيستم و ورود بخار ،
كندانس خروجي در داخل ظرف وزير سطح آب موجود (بعلت سرد كردن بخار فلاش) در مدت زمان
معلوم ...

مطالب تخصصی تاسیسات

مطالب تخصصی تاسیسات - بررسی موارد و مطالب تاسیساتی.

تعیین تلفات گازهای خروجی از اگزاست واحد یک نیروگاه گازی کرافت یزد

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮاي ورودي. ﺑ. ﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻋﯿﻦ. ﺣﺎل
ﻣﻘﺪار. Heat Rate. (. ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ. ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. (. Kwh. ))
.... ﻟﺬا ﺑﻪ آب ﺳﺮدي. ﺑﺎ دﻣﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﭘـﺎﺋﯿﻦ. ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . . 2. در روش دوم ﺗﻤﺎم ﻫﻮاي ورود. ي ﺗﺎ دﻣﺎي ﺧﯿﻠﯽ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗـﺮ از. ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﮐﻮﯾــﻞ ﻫــﺎي ﺣﺮارﺗــﯽ از. % 100.
ﺑــﻪ.

حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كننده انواع ... - سازمان غذا و دارو

25 ا کتبر 2015 ... سيلو بايد به گونه اي طراحي شود که امکان کنترل دما و رطوبت نسبي در نقاط مختلف آن
فراهم بوده و به منظور تنظيم ميزان رطوبت دانه ، مجهز به سيستم هوادهي ... نظافت تانک ها
در حالت تخليه کامل با استفاده از بخار يا آب داغ صورت گيرد و اگر دتر جنت يا مواد
قليايي مورد استفاده قرار مي گيرند ، تمام سطوح درتماس با آنها ...

انواع یونیت هیتر - ِطراحی -تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

مطالعه منحني رطوبي نيز نشان مي دهد كه در زمستان مقدار رطوبت (بخار آب) در هواي خارج
پائين و بنابراين اغلب به فرآيند رطوبت زني نياز است . رطوبت زني و رطوبت گيري
بايد ..... هرگونه جمع شدن كندانس در كويل بخار باعث افت شديد دما و وزش هواي سرد خواهد
شد و نيز ممكن است صدماتي را نيز به يونيت هيتر وارد آورد. بنابراين تله بخار Float
...

فن کوئل کاستی یک طرفه تهویه سری اوشان - دماتجهیز

برای محاسبه دبی آب سرد مورد نیاز سرمایش فن کویل ها باید مقدار بارکل سرمایی بر
مبنای (BTU/h) هر یک از فضاهای ساختمان را بر عدد 5000 تقسیم نمود. ... به منظور جمع
آوری آب حاصل از تقطیر رطوبت هوا روی کویل فن کویل ها در فصل تابستان ، نصب
لوله ½ اینچ درین از سینی زیرکویل تا محل تخلیه این آبها برای هر فن کویل الزامی
است.

توربین گاز

اﻳﻦ روش را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﺷﺶ. ﺑﺮاي ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺤﻮري و دو ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد . اﻳﻦ روش در ﺷﻜﻞ. )
2-9 (. آب ﺑﻴﻦ. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و ﻣﺒﺎدﻟﻪ. ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻧﻤﻮدار. T-S. ،. 1-2-4-5-7- َ◌9-1. ﺳﻴﻜﻞ
..... ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن از ﻛﻮﻳﻠﻬﺎي ﮔﺮم. (. Heating coil. ) ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل
رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﭙﺮي ﻛﺮدن آب ﺳﺮد
ﻳﻚ.

مطالب تخصصی تاسیسات

مطالب تخصصی تاسیسات - بررسی موارد و مطالب تاسیساتی.

مطالب تخصصی تاسیسات

مطالب تخصصی تاسیسات - بررسی موارد و مطالب تاسیساتی.

کندانسور تبخیری - خاتون آنلاین

8 آگوست 2016 ... کندانسورها (condensers) نوعی مبدل حرارتی هستند که در آنها حرارت بخار داغ به یک
سیال دیگر همانند هوا یا آب منتقل و در اثر آن بخار ابتدا تا دمای اشباع سرد و ... مقداری
افزایش می‌یابد اما تقطیر مبرد بیش‌تر از تبخیر آب پاشیده شده بر روی کندانسور
ناشی می‌شود و وظیفه هوا دور کردن بخار آب حاصل از تبخیر و افزایش ...

سيم كشي فن كويل - تاسيسات ساختماني زيباسازان تهران

اگر براي كنترل درجه حرارت اتاق از شيرهاي تنظيم جريان اب سرد كننده استفاده مي
كنيد اين احتمال وجود دارد كه مقدار رطوبت داخل اتاق در تابستان افزايش يابد. براي
كنترل ... فن کویل یا فن کوئل از نوع تجهیزات محلی و هواساز از جمله تجهیزات مرکزی
می باشد واحد های القایی نیز در گروه تجیزات تبادل حرارت دو فصلی قرار می گیرند.
این واحد ها ...

مقايسه محصولات شرکت Milestone - خانه هوشمند و آموزش رایگان سیستم ...

گرم کردن هوا: این فرآیند بوسیله کویل گرمایي آب داغ یا بخار انجام مي شود. با توجه به
اینکه. در این فرآیند مقدار رطوبت موجود در هوا تغییر نمي کند، در روی منحني رطوبتي
فرآیند با یک خط. افقي نشان داده مي شود که در طول آن رطوبت نسبي کاهش و حرارت
محسوس افزایش پیدا مي کند. ⇦. سرد کردن هوا: توسط کویل سرمایي که از داخل آن آب
مبرد ...

ﺳــﺎﺧﺘﻤـــﺎن - سابا

5 ژانويه 2010 ... آن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﭘﺲ از اﺣﺘﺮاق ﺗﺎ دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ ﺳﺮد ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺨﺎر. آب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺪاﻧﺲ ﺷﺪه و ﻛﻞ ﺣﺮارت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮارت
ﻧﻬﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ آب. (Latent Heat). ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﺴﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ. (Gross. Heating Value). ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ.

وضعیت آب و هوا - شرکت تاسیساتی زمهریرساز کرمان

سیستم گرمایش بسیار قوی: برای گرمایش از کویل آب گرم استفاده می شود که از
پکیج یا موتورخانه تامین می شود و سیستم رادیاتور حذف می شود و همچنین 20% تا 30
% در ... پس از مکش هوای داخل واحد و فیلتراسیون توسط دستگاه مذکور، عمل سرمایش یا
گرمایش روی هوای ورودی صورت پذیرفته و هوای سرد و گرم نهایی از طریق یک کانال
افقی( ...

آبان ۱۳۹۰ - لوله کشی آب شوفاژ .گاز،موتورخانه وفاضلاب

محاسبه حجم انباره چاه جذبی حجم انباره چاه جذبی بستگی به میزان نفوذ پذیری خاک
محیط، عمر طراحی چاه، تعداد حمام و سرویس بهداشتی در ساختمان و تعداد نفرات ساکن در
.... افت فن کویل = 10ft. افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر). ۵- هد پمپ گردش آب
برج خنک کن : L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع
نازل ...

محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل ... - فایل 27

16 دسامبر 2017 ... سایت فایل 27 ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار محاسبه مقدار آب حاصل از
رطوبت گیری (کندانس) در کویل چیلر یا DX را از دسته بندی فنی و مهندسی جهت دانلود
شما عزیزان دل ارائه نموده است. کلمات کلیدی مربوطبه این فایل: محاسبه مقدار آب حاصل
از رطوبت گیری (کندانس) در کویل آب سرد. جهت دانلودمحاسبه مقدار ...

بررسی تاثیر استفاده از کندانسور تبخیری به جای کندانسور هوایی در ...

6 سپتامبر 2003 ... ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﭘﻮﺷﺎﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺁﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ. ﭘﻮﺷﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ، ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﻣﻲ . ﺷﻮﺩ.
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﺡ ﺑ. ﻪ. ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ. ﺷـﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ... ﻣﻘﺪﻣﻪ
-١. ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﺯﻱ. ﻪ ﺑ. ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺗﺎﺑﻊ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ. ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﺩﻣﺎﯼ. ﻫﻮﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭ. ﻥﺁ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ.

دستهای نازنین تو - روش های اندازه گیری مصرف بخار

همانطور كه ديده مي شود ، ظرف جمع آوري كندانس با مقداري آب وزن شده وسپس با روشن نمودن
سيستم و ورود بخار ، كندانس خروجي در داخل ظرف وزير سطح آب موجود (بعلت سرد كردن ...
كندانس حاصل از بخار محاسبه شود و در مثال بالا ، مي توان با استفاده از شير تخليه
بعد از تله بخار ، مصرف كننده ، بخار را كاملا تخليه كرده و در آخر آزمايش نيز آب باقي ...

راهنمای نصب و نگهداری دیگ آبگرم | شرکت ایران بویلر

19 مه 2016 ... به طور مثال : اگر فشار کارکرد دیگ آبداغ ۱۰ اتمسفر باشد فشار طراحی ۱۱ اتمسفر و
فشار تست سرد ( تست هیدرواستاتیک ) ۱۶٫۵ اتمسفر خواهد شد که بنابر نظر بازرس
استاندارد در مدت زمان ... انواع دیگهای آب گرم و آب داغ فولادی ساخت ایران بویلر بشرح
ذیل میباشد مگر در شرایطی که خریدار سفارش خاصی داشته باشد :.

Air-Cooled Screw Chillers - سرما آفرین

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺳﺮد. 6.4 . ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ. 6.5 . ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ. 6.6 . دﺑﯽ آب در اواﭘ.
ﺮاﺗﻮر. 6.7 . ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر اواﭘﺮاﺗﻮر .7. اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي. 7.1 . ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮو. 7.2
... ﺷﯿﺮ اﻧﺒﺴﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. 7.7 . ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻃﻮﺑﺖ. 7.8 . ﻓﯿﻠﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮ. 7.9 . ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ .8. ﻧﮕﻬﺪاري.
8.1 . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﺣﻠﻪ. 1. 8.2 . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﺣﻠﻪ. 2. 8.3 . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﺣﻠﻪ. 3. 8.4 . ﮐﻮﯾﻞ. ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر. 8.5.

انواع بویلر صنعتی-انواع بویلر بخار|بخارسازه خراسان

از نکات مهم در اکونومایزر این است که اولا نباید آب ورودی به بویلر در اکونومایزر به
جوش آید چرا که در این صورت هیچ آبی وارد مخزن بخار و لوله های بویلر نمی گردد و این
بخش ها در برابر گرمای زیاد آسیب می بینند و ثانیا با جذب حرارت زیاد از دودکش و در
صورتی که دمای جریان گاز دودکش از نقطه شبنم گاز کمتر می گردد ، مقداری از جریان
گاز ...

اثر چيلر جذبي بر افزايش توان و راندمان نيروگاه علي آباد

که. پس از برآورد میزان س. رمایه گذاری اولیه مورد نیاز برای طرح فوق و محاسبه میزان
درآمد حاصل .... کارکرد توربین های گازی تعریف نموده است. [10]. که. مهمترین آنها
عبارتند از : 1 .دمای خشک. 14. درجه سلسیوس. 3 .دمای تر. 2,3. درجه سلسیوس. 2 .رطوبت
نسبی. 66. درصد. 5 .... کویل های آب سرد گرفته شود تا هوای فوق را به میزان. مورد نظر
که در ...

محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل چیلر ... - PPDL

در این فایل آموزشی به محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در یک کویل
آب چیلر و یا کویل DX پرداخته شده است. این محاسبه دارای کاربرد بسیار بالایی
درسیستم های نصب شده در آب و هوای شرجی و یا استخرها است. … دریافت فایل · محاسبه
مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل آب سرد ...

انواع یونیت هیتر - ِطراحی -تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

مطالعه منحني رطوبي نيز نشان مي دهد كه در زمستان مقدار رطوبت (بخار آب) در هواي خارج
پائين و بنابراين اغلب به فرآيند رطوبت زني نياز است . رطوبت زني و رطوبت گيري
بايد ..... هرگونه جمع شدن كندانس در كويل بخار باعث افت شديد دما و وزش هواي سرد خواهد
شد و نيز ممكن است صدماتي را نيز به يونيت هيتر وارد آورد. بنابراين تله بخار Float
...

روش اندازه گيري مصرف بخار در تجهیزات - دیگ بخار-دیگ آب گرم-دیگ ...

3 جولای 2013 ... مصرف بخار مي تواند مستقيما با جمع آوري آب كندانس در داخل ظرف و در زمان مشخص
محاسبه شود. ... دیگ بخار-دیگ آب گرم-دیگ روغن داغ | با تخفیف ویژه امروز .... جمع آوري
كندانس با مقداري آب وزن شده وسپس با روشن نمودن سيستم و ورود بخار ، كندانس خروجي
در داخل ظرف وزير سطح آب موجود (بعلت سرد كردن بخار فلاش) در مدت زمان ...

پروژه تخصصی روشهای انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی

( دمای مرجع F060) هیدروژن موجود در سوخت به آب تبدیل می شود و وقتی گازهای حاصل از
احتراق به F060 سرد شوند ، بخار آب موجود کندانس شده و در تعریفی متفاوت می توان
گرمای نهان تبخیر آب را نیز در نظر گرفت . گرمای نهان تبخیر آب موجود + HHV=HV
LHV=HV راندمان حرارتی کوره که نسبت مقدار حرارت مفید منتقل شده به ارزش حرارتی
...

برچسب انرژي ساختمان.pdf8.32 MB - شرکت ملی گاز

حرارتی و عملکرد ساختمان با توجه به اقليم، شرايط آب و هوایی و کاربری و چگونگی
بهره برداری از ساختمان. تهيه گردد. .... در ساختمان های. موجود، قبض های مصرفی روش
مناسبی جهت اندازه گيری این مقدار هستند. ... آورده شده است. جدول 1- تقسيم بندی
اقليمی در استاندارد برچسب انرژی ساختمان )دما: درجه سانتيگراد - رطوبت نسبی:
درصد( ...

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺟﺰوه آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي رﺷ

o. ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﯾﮑﺮوﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ روي ﻫﻮا( ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺳﺮد ﮐﺮدن و رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮي و
رﻃﻮﺑﺖ زﻧﯽ و اﺧﺘﻼط ﭼﻨﺪ. ﻫﻮا. ) o. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(اﻧﻮاع اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت، ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮح ﻫﺎي داﺧﻞ و
ﺧﺎرج، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮔﺮم. ﯾﺎ ﺳﺮد ﻧﺸﺪه، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﺟﺪاره. ﻫﺎ، ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و دﯾﻮاره ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﻮاي ورودي و ﻧﻔﻮذي) و ... ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰي: o. اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰي(ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ آب ﮔﺮم،
ﻫﻮاي ...

اخبار و مقالات بایگانی - ایـرپـک

در واقع باید بدانیم که با چه روشی می خواهیم میزان بار بروی دستگاه را تخمین بزنیم و
بر این اساس می توان راندمان واقعی ان را نیز محاسبه کرد و اگر نیاز بود از دستگاهی با
حجم و ظرفیت بیشتر استفاده کرد. .... فرآیند رطوبت زنی به وسیله پاشش آب از
افشانک ها یا شبکه بخار و فرآیند رطوبت گیری توسط کویل سرد انجام می شود . هواساز
.

Leila Bakhtyary - Google+

همچنین رطوبت باعث می‌شود که لباس‌های شسته شده به اندازه کافی خشک نشوند. رطوبت
بالاتر برای رشد بسیاری از آفات از جمله بید، کک، سوسک و موریانه تاثیر گذار است.
رطوبت نسبی در خانه ترجیحا باید 30 تا 50 درصد باشد. رطوبت‌زدا مقداری آب از هوای
تهویه شده خارج می‌کند. این آب که معمولا در شکل مایع آن کندانس نامیده می‌شود، باید ...

طریقه محاسبه لوله کشی برای سرمایش و گرمایش فن کویل و مینی چیلر ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طریقه محاسبه لوله کشی برای سرمایش و گرمایش فن کویل و
مینی چیلر تک فاز» ثبت شده است - قیمت و مشخصات فن کویل کاستی سقفی ...
تقلیل حجم لوله کشی درین در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک به
نسبت کولر های گازی معمولی ( اسپیلت های دیواری ) ، چیلر های مرکزی و مینی چیلر های
...

پروژه تخصصی روشهای انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی

( دمای مرجع F060) هیدروژن موجود در سوخت به آب تبدیل می شود و وقتی گازهای حاصل از
احتراق به F060 سرد شوند ، بخار آب موجود کندانس شده و در تعریفی متفاوت می توان
گرمای نهان تبخیر آب را نیز در نظر گرفت . گرمای نهان تبخیر آب موجود + HHV=HV
LHV=HV راندمان حرارتی کوره که نسبت مقدار حرارت مفید منتقل شده به ارزش حرارتی
...

مهندسی مکانیک - تاسیسات

فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب از افشانك ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت
گيري توسط كويل سرد انجام مي شود . ...... پ ) نحوه محاسبه و چیدمان رادیاتور ها در
صورتیکه متراژ مفید ساختمان ضربدر مقدار کیلو کالری برای هر متر مربع ( معتدل و
یا سرد سیر ) انجام گیرد انرژی کل مورد نیاز ساختمان بدست می آید سپس با توجه به
مقدار ...

کتاب تئوری تابع زتای ریمان - همیارمرجع بزرگ تحقیق پروژه مقاله

تحقیق درباره قرآن شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره) · پروژه بررسی تأثیر مشاوره
گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار · پرسشنامه روان
شناسی رانندگی · پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز · مقاله ژیروسکوپ · محاسبه
مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل آب سرد · پروژه بررسی میزان
فرسودگی بین ...

آبریزش کولر گازی و علت های آن | چرا از کولر گازی آب چکه میکند ...

اسپیلت با توجه به نوع فناوری و ساخت آن دقیقاً مانند همان لیوان آب در تابستان است
که به دلیل سرد شدن فین ها یا کویل ها رطوبت هوا را از محیط جمع کرده و به‌صورت آب از
خود خارج می‌کند و با توجه به نحوه تنظیمات آن می‌توانید این کار را به حداقل یا حداکثر
برساند. سیستم کولر گازی برای دفع آب محیط یا همان رطوبت هوا به این شکل عمل
میکند ...

روشهاي رطوبت زني و رطوبت گيري هوا

مطالعه منحني رطوبي نيز نشان مي دهد كه در زمستان مقدار رطوبت (بخار آب) در هواي خارج
پائين و بنابراين اغلب به فرآيند رطوبت زني نياز است . ... سرد كردن بيش از حد.
عيب و علت احتمالي. چارة احتمالي. الف) عدم تنظيم صحيح ترموستات اتاقي ، يا معيوب
بودن ترموستات . الف) ترموستات را تنظيم و اشكال آن را .... ح) وجود كندانس در كويلها .

جزوه انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع استاد داستانی

اطمينان حاصل کنيد که شيرهاي آب گرم نشتي نداشته و چکه نمي کنند، زيرا که چکه
کردن يک قطره در هر ث ... و رطوبت نسبي. -. براي انسان احساس مطبوعي فراهم مي شود .
سيستم گرمايش کفي در کشورهاي صنعتي به صورت جزيي از معماري مدرن بدل شده
است و با نرخ ساالنه. 20 ..... براي جمع آوري قطرات آب کندانس شده بر روي کويل در
تابستان.

تعیین تلفات گازهای خروجی از اگزاست واحد یک نیروگاه گازی کرافت یزد

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻫﻮاي ورودي. ﺑ. ﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻋﯿﻦ. ﺣﺎل
ﻣﻘﺪار. Heat Rate. (. ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ. ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. (. Kwh. ))
.... ﻟﺬا ﺑﻪ آب ﺳﺮدي. ﺑﺎ دﻣﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﭘـﺎﺋﯿﻦ. ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . . 2. در روش دوم ﺗﻤﺎم ﻫﻮاي ورود. ي ﺗﺎ دﻣﺎي ﺧﯿﻠﯽ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗـﺮ از. ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﮐﻮﯾــﻞ ﻫــﺎي ﺣﺮارﺗــﯽ از. % 100.
ﺑــﻪ.

طریقه محاسبه لوله کشی برای سرمایش و گرمایش فن کویل و مینی چیلر ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طریقه محاسبه لوله کشی برای سرمایش و گرمایش فن کویل و
مینی چیلر تک فاز» ثبت شده است - قیمت و مشخصات فن کویل کاستی سقفی ...
تقلیل حجم لوله کشی درین در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک به
نسبت کولر های گازی معمولی ( اسپیلت های دیواری ) ، چیلر های مرکزی و مینی چیلر های
...

سونای بخار - پدیده استخر پارس

مطالب کاربردی ، محاسبات سریع و سر انگشتی. به صورت تقریب ... درون اتاق سونا
بایستی پیشبینی یک حوضچه آب سرد مانند یک روشویی سنگی و یک شیر آب سرد
شیلنگدار گردد. ... در نتیجه مقدار بخار ورودی به فضای سونا باید به اندازه ای باشد که
بتواند کل اتلافات حرارتی و رطوبت نسبی مورد نیاز سونا را تأمین کند. بنابراین ...

Z°» Ê

ﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ، ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻳﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ. ﭘﻤﭗ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﻣﺎ. (. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ، ﻓﻦ ﻛﻮﻳﻞ ﻭ … ). ......
ﻫﻮﺍﮔﻴﺮﻱ ﻛﻮﻳﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﻮﻳﻞ ﺳﺮﺩ .... ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺰﺭﻫﺎﻱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ. : -1.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻲ 400 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن - دفتر توسعه انرژي‌هاي نو

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻄﻦ آن اﻋﺘﻘﺎد، ﻫﻢ ﻓﻜﺮي و ﻫﻤﻴﺎري ﻋﻤﻴﻖ در ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ
ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ اﻧﺮژي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻧﺮژي
..... در راﻫﺮوﻫﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژﻧﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻻﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . -. ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ آب ﮔﺮم. و
ﻓﻦ ﻛﻮﺋﻞ در داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل در ﺑﻴﺮون از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ. اﺟﺮاي ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

روشهاي رطوبت زني و رطوبت گيري هوا

مطالعه منحني رطوبي نيز نشان مي دهد كه در زمستان مقدار رطوبت (بخار آب) در هواي خارج
پائين و بنابراين اغلب به فرآيند رطوبت زني نياز است . ... سرد كردن بيش از حد.
عيب و علت احتمالي. چارة احتمالي. الف) عدم تنظيم صحيح ترموستات اتاقي ، يا معيوب
بودن ترموستات . الف) ترموستات را تنظيم و اشكال آن را .... ح) وجود كندانس در كويلها .

برچسب انرژي ساختمان.pdf8.32 MB - شرکت ملی گاز

حرارتی و عملکرد ساختمان با توجه به اقليم، شرايط آب و هوایی و کاربری و چگونگی
بهره برداری از ساختمان. تهيه گردد. .... در ساختمان های. موجود، قبض های مصرفی روش
مناسبی جهت اندازه گيری این مقدار هستند. ... آورده شده است. جدول 1- تقسيم بندی
اقليمی در استاندارد برچسب انرژی ساختمان )دما: درجه سانتيگراد - رطوبت نسبی:
درصد( ...

( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ )

58. واﺣﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺮي. " ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﮔﺎز ورودي ﺑﺎ ﮔﺎز ﺳﺮد ﺧﺮوﺟﻲ. " Gas/Gas Exchanger.
ﻣﻴﮕﺮدد . در اﺑﺘﺪاي ورود ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ ﻣﺎﻳﻊ. ﮔﻼﻳﻜﻮل ﺑﺮاي. ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻳﺦ زدﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮔﺎز ﭘﺲ از ﺧﺮوج از. ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎ دﻣﺎي. (°c. )- 16. وارد ﻣﺨﺰن. ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ. 1. ﺷﺪه و
ﻣﻘﺪاري از آب و. ﮔﻼﻳﻜﻮل و ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺎزي از آن ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﭙﺲ ﮔﺎز ﻣﺰ. ﺑﻮر وارد دو ﻋﺪد
ﺳﺮدﻛﻨﻨﺪه.

محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل چیلر ... - PPDL

در این فایل آموزشی به محاسبه مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در یک کویل
آب چیلر و یا کویل DX پرداخته شده است. این محاسبه دارای کاربرد بسیار بالایی
درسیستم های نصب شده در آب و هوای شرجی و یا استخرها است. … دریافت فایل · محاسبه
مقدار آب حاصل از رطوبت گیری (کندانس) در کویل آب سرد ...

برچسب انرژي ساختمان.pdf8.32 MB - شرکت ملی گاز

حرارتی و عملکرد ساختمان با توجه به اقليم، شرايط آب و هوایی و کاربری و چگونگی
بهره برداری از ساختمان. تهيه گردد. .... در ساختمان های. موجود، قبض های مصرفی روش
مناسبی جهت اندازه گيری این مقدار هستند. ... آورده شده است. جدول 1- تقسيم بندی
اقليمی در استاندارد برچسب انرژی ساختمان )دما: درجه سانتيگراد - رطوبت نسبی:
درصد( ...

آموزش 40 روش تضمینی کسب درآمد از اینترنت(درایران)

طرح بانك اطلاعات پروژه هاي تحقيقاتي و مدارك علمي آب با تأكيد

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد بررسی انگیزه های طبیعت گردی در بین مردم شهر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل آنتروپوژنيك و تحولات ژئومورفولوژيكي در زون كپه داغ

نامه عاشقانه برای یک دوست صمیمی

بنر لایه باز و psd ایرانی برای نمایشگاه اتومبیل و لاستیک فروشی و لوازم یدکی و اطاق سازی 1

چند مقاله راجع به رادار RADAR

کتاب آموزش گیتار بلوز دامیز

تحقیق درباره منبع تغذيه سوييچينگ

پاورپوینت درس 8 آمادگی دفاعی نهم ( جنگ نرم )