دانلود فایل


مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 - دانلود فایلدانلود فایل بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

دانلود فایل مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. یک نمونه از برنامه های نوشته شده در ادامه آورده شده است:
C***********************************************************************
C *
C ADAMS-FOURTH ORDER PREDICTOR-CORRECTOR METHOD *
C *
C***********************************************************************
C
C
C
C TO APPROXIMATE THE SOLUTION OF THE INITIAL VALUE PROLEM:
C Y'=F(T,Y), A<=T<=B, Y(A)=ALPHA,
C AT (N+1) EQUALLY SPACED NUMBERS IN THE INTERVAL (A,B).
C
C INPUT: ENDPOINTS A,B; INTEGER N; INITIAL CONDITION ALPHA.
C
C OUTPUT: APPROXIMATION W TO Y AT THE (N+1) VALUES OF T.
C
C T(1),...,T(4) AND W(1),...,W(4) ARE THE 4 MOST RECENT VALUES OF
C T(I) AND W(I) RESP.
C
DIMENSION T(10000),W(10000)
CHARACTER NAME*14,NAME1*14,AA*1
INTEGER INP,OUP,FLAG
LOGICAL OK
F(TZ,WZ) = WZ
OPEN(UNIT=5,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
OPEN(UNIT=6,FILE='CON',ACCESS='SEQUENTIAL')
WRITE(6,*) 'This is the Adams-Bashforth '
WRITE(6,*) 'Predictor-Corrector Method.'
WRITE(6,*) 'Has the function F been created in the program? '
WRITE(6,*) 'NOTE: The function is defined in two places.'
WRITE(6,*) 'Enter Y or N '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) AA
IF(( AA .EQ. 'Y' ) .OR. ( AA .EQ. 'y' )) THEN
OK = .FALSE.
10 IF (OK) GOTO 11
WRITE(6,*) 'Input left and right endpoints separated by'
WRITE(6,*) 'blank - include decimal point'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) A, B
IF (A.GE.B) THEN
WRITE(6,*) 'Left endpoint must be less'
WRITE(6,*) 'than right endpoint'
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 10
11 OK = .FALSE.
12 IF (OK) GOTO 13
WRITE(6,*) 'Input a positive integer for the number'
WRITE(6,*) 'of subinvervals '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) N
IF ( N .LE. 0 ) THEN
WRITE(6,*) 'Must be positive integer '
ELSE
OK = .TRUE.
ENDIF
GOTO 12
13 WRITE(6,*) 'Input the initial condition.'
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) ALPHA
ELSE
WRITE(6,*) 'The program will end so that the function F '
WRITE(6,*) 'can be created '
OK = .FALSE.
ENDIF
IF(.NOT.OK) GOTO 400
WRITE(6,*) 'Select output destinations: '
WRITE(6,*) '1. Screen '
WRITE(6,*) '2. Text file '
WRITE(6,*) 'Enter 1 or 2 '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) FLAG
IF ( FLAG .EQ. 2 ) THEN
WRITE(6,*) 'Input the file name in the form - '
WRITE(6,*) 'drive:name.ext'
WRITE(6,*) 'with the name contained within quotes'
WRITE(6,*) 'as example: ''A:OUTPUT.DTA'' '
WRITE(6,*) ' '
READ(5,*) NAME1
OUP = 3
OPEN(UNIT=OUP,FILE=NAME1,STATUS='NEW')
ELSE
OUP = 6
ENDIF
WRITE(OUP,*) 'OPEN-INTIGRATE METHOD'
T(0) = A
W(0) = ALPHA
H = (B-A)/N
I = 0
W(1) = ALPHA+H*F(A,ALPHA)
T(1)= T(0)+H
WRITE(OUP,2)
WRITE(OUP,3) I,T(0),W(0)
DO I=1,N
T(I+1) = T(I)+H
W(I+1) = W(I-1)+2*H*F(T(I),W(I))
WRITE(OUP,3) I,T(I),W(I)
ENDDO
400 CLOSE(UNIT=5)
CLOSE(UNIT=OUP)
IF(OUP.NE.6) CLOSE(UNIT=6)
STOP
2 FORMAT(1X,7X,'I',12X,'X',19X,'Y')
3 FORMAT(1X,5X,I4,5X,E15.8,5X,E15.8)
END


محاسبات عددی


Fortran


برنامه نویسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه اي از قواعد زبان برنامه نويسي فرترن Fortran

Fortran. از دو واژه mula. For. و slation. nTra. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در. ﻣﻬﻨﺪ ﺳﻲ و ... ن: . اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرات ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺗﺮن ﻧﮕﺎه. ﮐﻨﯿم ﺑﻮاﻗﻊ آﻧﻬﺎ. از. دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮر.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. اﻧﺪ ..... در ﻋﺒــﺎرت اول و دوم ﯾــﻚ ﻣﻘــﺪار ﻋــﺪدي ﺛــﺎﺑﺘﻲ را در ... درﺟﻪ دوم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ودر ﻣﺘﻐﯿﺮ.

عرفان رجبی - وبلاگ گروهی ریاضی دانان آینده کشور - blogfa.com

+ نوشته شده در سه شنبه سوم فروردین ۱۳۸۹ساعت 20:30 توسط عرفان رجبی | 7 نظر ...
ولی ما در اینجا بعضی از روشهای محاسبه این اعمال را یاد می‌گیریم. ... و طبق یک قرار داد
سمت چپ اعداد مضروب و عددی که در 11 ضرب می‌شود) یک صفر می‌گذاریم. .... مسلما
شگفت زده و شادمان می شدند اگر می دیدند که این موضوع چه انبوهی از مسائل را حل میکند.

مشاهده - smbidoki.ir

داده های زبان فرترن به محاسبات عددی مربوط می شد ولی هدف طراحی زبانی با ... موفقیت
فرترن; فرترن 2; فرترن 4(فرترن 66); فرترن 77 و 90 ... زبان مجموعه ای از فایل ها را
به صورت ورودی دریافت می کرد ، داده ها را پردازش می ... سیستم های تعبیه شده ... زبانها
باید ساختمان داده،عملگرها،دستورات کنترلی و نحو مناسب برای مسئله ای که باید حل ...

مشاهده - smbidoki.ir

داده های زبان فرترن به محاسبات عددی مربوط می شد ولی هدف طراحی زبانی با ... موفقیت
فرترن; فرترن 2; فرترن 4(فرترن 66); فرترن 77 و 90 ... زبان مجموعه ای از فایل ها را
به صورت ورودی دریافت می کرد ، داده ها را پردازش می ... سیستم های تعبیه شده ... زبانها
باید ساختمان داده،عملگرها،دستورات کنترلی و نحو مناسب برای مسئله ای که باید حل ...

کتاب جنگ نوین (ش.م.ه.) جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای(چاپ1 ...

مباحث کتاب در سه حوزه جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای نگاشته شده و در هر
حوزه به ... مؤلف: رضا حق‌مرام - چاپ 4 - سال 1388فرترن 90 برای رشته‌های علوم و مهندسی
... چاپ 2 - سال 1387محاسبات عددی (به انضمام تعدادی مسائل حل شده) با تجدید نظر و
اصلاحات ... مؤلف: علی دعموش‌عاملی - چاپ 2 - سال 1382دی‍ن‌ و دی‍ن‍داری‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ...

انجام پروژه های برنامه نویسی فرترن fortran - پایگاه علمی سرگرمی و ...

یافتن خطاها و رفع خطاهای موجود در یک برنامه نوشته شده به زبان فرترن Fortran ...
انجام پروژه برنامه نویسی فرترن 90 در مشهد ... معرفی می گردد و همانطور که از اسمش
پیداست، برای انجام محاسبات ریاضی در کارهای علمی خلق شده است. .... آماری بر مجموعه
داده ها- تبدیل اعداد به حروف و حروف به عدد و رقم و بالعکس- حل عددی انواع معادلات
دیفرانسیل ...

حل مسئله cavity به کمک الگوريتم simple(با استفاده از فرترن 90)

9 ژانويه 2017 ... حل مسئله cavity به کمک الگوريتم simple(با استفاده از فرترن 90) 1 . ... مساله lid-
driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از مسایل کلاسیک است ... مشاوره پروژه
های محاسبات عددی و CFD با فرترن و مت لب 2 مشاوره در انجام پایان نامه های ... در این
پروژه یک نمونه معادله موج درجه دوم یک بعدی با روش صریح حل شده است.

وبلاگ احمد استیری - FUMblog - دانشگاه فردوسی مشهد

8 فوریه 2012 ... در صورت نیاز به فایل کامل هر کدام از موضوعات و بخش های ارائه شده یا نیاز به ..... یک
راه حل فاقد بن بست و احتمال گرسنگی را در ادامه ارائه کرده ام. ..... دانلود رایگان نمونه
سوالات محاسبات عددی، دانشگاه فردوسی مشهد، میان ترم، پایان ترم، . ... مهم ترين
تغییرات فرترن 90 عبارت است از: اضافه كردن توابعي براي عمليات روي ...

کتاب جنگ نوین (ش.م.ه.) جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای(چاپ1 ...

مباحث کتاب در سه حوزه جنگ‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای نگاشته شده و در هر
حوزه به ... مؤلف: رضا حق‌مرام - چاپ 4 - سال 1388فرترن 90 برای رشته‌های علوم و مهندسی
... چاپ 2 - سال 1387محاسبات عددی (به انضمام تعدادی مسائل حل شده) با تجدید نظر و
اصلاحات ... مؤلف: علی دعموش‌عاملی - چاپ 2 - سال 1382دی‍ن‌ و دی‍ن‍داری‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 – مدیا کلوپ

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

دانلود برنامه های درس محاسبات عددی (به زبان فرترن و مطلب) - سایت ...

25 سپتامبر 2009 ... برنامه های درس محاسبات عددی (این برنامه ها به دو زبان فرترن و مطلب نوشته شده است)
حل معادلات غیر خطی به روش نیوتن حل معادلات غیر خطی به روش ...

مهندس جوان - مهندسین جوان مکانیک - blogfa.com

9 سپتامبر 2013 ... لازم بذکر است ریاضیات مهندسی و ترمودینامیک1 به صورت منسجمتری و همراه با
مثالهای حل شده و تمرینهای حل نشده متنوع بصورت کتاب منتشر شده ...

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن # وبلاگ یاد

نمونه سوالات استخدامی-آزمون, آزمون استخدامی, آزمون استخدامی , استخدام نیروی دریایی ,
استخدام ... های افسری این مجموعه ارزشمند شامل 5974 سوال مهم و پرتکرار ازمون استخدامی
می .... زبان کد: fortran 90 محاسبه فاکتوريل عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن ) کد
نوشته شده ... ی) = تعداد اعداد مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که !!!

FORTRAN | Ansarina

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار ...
مثالهای روشهای محاسبات عددی به چهار زبان فرترن 90،سی پلاس پلاس، پاسکال و ...

پروژه :: Access-ASP.net-Assembly-Delphi-Excel-Flash-Fortran-HTML5

Access - ASP.net - Assembly - Delphi - Excel - Flash - Fortran - HTML5. توضیح :
بعد از ..... 21, مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90. 22, پکیج طلایی ...

کاربرد های کامپیوتر در مسائل مربوط به زهکشی چگونه است؟

امروزه کامپیوتر در تمام ابعاد و جنبه های مختلف سیستم ها زهکشی وارد شده است. ...
مجموعه اخبار دانشگاهی کشور / مهندسی کشاورزیارسال شده در 22 فروردین 1391 - 10 ...
لذا توصیه می شود مهندسان طراح سیستم های زهکشی به روش های محاسبات دستی هم آسنا
... که معادلات سنت و نان را برای کانال ها در وضعیت غیر ماندگار به صورت عددی حل می
کند.

این مقادیر در نمودار زیر توسط نرم افزار tecplot ترسیم گردیده است.

روشهای عددی از کم هزینه ترین روشهای حل مسایل مهندسی بوده و با صرف زمان اندک و
همچنین ... پیش از ارائه نرم افزار های مختلف برای انجام محاسبات موارد فوق(که امروزه به
وفور یافت ... معمول بوده و در این مقوله با استفاده از کدنویسی فرترن 90 به حل مساله
اقدام می نماییم. ... (در این روش از الگوریتم توماس جهت حل دستگاه معادلات استفاده شده
است).

فني و مهندسي | مجتمع فنی تهران نمایندگی شمال غرب

در جدولی که در بالا ارائه شده است می توانید لیست دوره های فنی مهندسی و معماری و
سرفصل و ... رویت قابلیت محاسبه و مدیرت مالی و هزینه تولید و مصرف بر پایه زمان را
نیز دارد. ... این مجموعه با بهره گیری از استاندارد های موجود در حوزه عملیاتی بودن طرح و
... C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل
می‌شوند.

اصل مقاله (3492 K) - هیدروفیزیک

ﺑﺎرش، ﺗﺒﺨﯿﺮ، ﯾﺦ، ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ، اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﮏ داده .... 90. % ﮐــــﻞ رواﻧــــﺎب ﻫ. ﻤــــﻪ.
رودﺧﺎﻧــــﻪ. ﻫــــﺎي. داﺧﻠــﯽ درﯾـــﺎ. ﻣـــﯽ. رﺳـــﺪ . ﺑــﺎﻗﯽ رواﻧـــﺎب ... ي وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدش و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼط ... ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﺪان. ﻫﺎي دﻣﺎ و ﺷﻮري. آب درﯾﺎي ﺧﺰر. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. POM. 4. ﺣﻞ
. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . اﯾ ... اﺳﺖ ﺑﺎ زﺑﺎن. ﻓﺮﺗﺮن. 95. ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪود. 3000. ﺧﻂ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا. ﮐﺮد . .3. ﺗﺌﻮري و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت.

جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95 - Esy.es

جزوه برنامه نویسی زبان فرترن 90 فرترن 95 شامل فصهای مفاهیم اساسی, ... درس دیگر
از جمله معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی و آمار و احتمالات مهندسی) ایجاد شود. ... پرخطا،
دشوار یا ناممکن شده و اهمیت برنامه نویسی برای حل سریع و کم خطای مسائل روشن تر می
شود. ... جزوه برنامه نویسی به زبان فرترن 90/95 | مجموعه آموزشی و مشاوره‌ای دكتر .

654 K

سازي جريان سيال درون شکستگي طبيعي سنگي يكي از مسائل مهم در ژئومكانيك
بشمار ... در اين مقاله، ابتدا روش اتومات سلولي معرفي شده و چگونگي کاربرد آن در مدل
... For this purpose, a computer program has been developed and used in Fortran
Power ... كمك حل عددي معاد .... است كه با بيان يك مجموعه قوانين ساده، بتوان رفتار
پيچيده.

آموزش نرم افزار آنالیز اجزای محدود ABAQUS - SlideShare

1 مه 2016 ... ... مدلسازی عمومی و گسترده می باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل های مکانیک
جامدات و سازه نمی شود. با استفاده از این نرم افزار می توان مسائل م…

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻي ﻋﻠﻢ. و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎز. ﻫﺎه. 2 ..... of Fortran 90, 95, 2003 and 77”
, 1st Edition, Springer, 2008. ... ﻫﺎي ﻋﺪدي در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻌﺎدﻻت.

حل مسئله تخصیص درجه دوم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چرخه آب

مساله تخصیص درجه دوم یكي از مسایل بهینه سازی تركیبي است كه ... در سال های اخیر،
الگوریتم های فرا ابتكاری به طور افزایشي در حل مسایل بهینه سازی ... محاسبه راه حل
.... در بین روش های فرا ابتكاری الگوریتم بهینه سازی چرخه آب به تازگي مطرح شده ...
این الگوریتم شامل یك مجموعه از مقادیر اولیه برای هر پارامتر از مسئله مي باشد. در هر
دور ...

پیاده سازی - Pupul.ir

بهار 90. تقدیم به: دانشجویانی که عقلشان بر احساسشان غلبه میکند. .... این دسته از
زبان ها باید محاسبات با حجم زیاد را با دقت اعشار بالا انجام دهند. ... نكته: PL/I
ویژگیهای عددی فرترن را با خصوصیات برنامه سازی تجاری کوبول ترکیب کرد. ... به
صورت بلادرنگ هستند یعنی در یک محدوده زمانی از قبل تعیین شده باید به ورودیها
پاسخ دهند.

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده
...

آموزش نرم افزار آنالیز اجزای محدود ABAQUS - SlideShare

1 مه 2016 ... ... مدلسازی عمومی و گسترده می باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل های مکانیک
جامدات و سازه نمی شود. با استفاده از این نرم افزار می توان مسائل م…

حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90(همراه با گزارش ...

مشاوره پروژه های محاسبات عددی و CFD با فرترن و مت لب مشاوره در انجام پایان نامه های ...
حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه ...
مجموعه دوم همه چیز در خصوص fortlan - booklet ... یک نمونه معادله موج درجه دوم یک بعدی با
روش صریح حل شده است. ... کتاب ارتعاشات تامسون به همراه حل مسائل | موبوفایل.

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 – مدیا کلوپ

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است.

اصل مقاله (1486 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 نوامبر 2014 ... M. Saradar, A. Basti, M. Zaeimi, Numerical study of the effect of strain .... صورت
عددی محاسبه .... 90 r. به. ترتیب ضرایب ناهمسانگردی در جهت. نورد. و عمود بر جهت نورد
می .... فرترن. نوشته شده و جواب. های حاصل شده، برگرفته از خاصیت حل به روش ...
مجموعه. ای از. نقاط بدست می. آیند که همان کرنش. های حدی مورد نظر در. نمودار.

کتاب فارسی:فیزیک محاسباتی - طبیعت زنده ( فیزیک) - blogfa.com

4 نوامبر 2011 ... در تمام اين کتاب براي نوشتن برنامه هاي اجرا شده از زبان فرترن استفاده ... کتاب
معرفي شده يکي از مجموعه هاي نه تايي کتاب نرم افزاريست که ... نام کتاب:برنامه
نويس در فرترن 90 ... در فيزيک براي انجام محاسبات عددي مي توان از فرترن که داراي
سرعت ... نيز مسائل متعددي قرار دارد که در انتهاي کتاب حل آنها آورده شده است.

برنامه سازی پیشرفته 2-نسخه ناقص - دانشگاه آزاد اسلامي مرکز فراشبند

FORTRAN ... و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ درك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، دﺳﺘﻮرات را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ... ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﺑﻮد ... C++ ,
Java , Smalltalk , Object Pascal. در دﻫﻪ. 90. و. C#. در دﻫﻪ اول ﻗﺮن .21. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... دﺳﺘﻮرات
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎي اﺷﻴﺎء .... ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي.

پروژه :: Access-ASP.net-Assembly-Delphi-Excel-Flash-Fortran-HTML5

Access - ASP.net - Assembly - Delphi - Excel - Flash - Fortran - HTML5. توضیح :
بعد از ..... 21, مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90. 22, پکیج طلایی ...

654 K

سازي جريان سيال درون شکستگي طبيعي سنگي يكي از مسائل مهم در ژئومكانيك
بشمار ... در اين مقاله، ابتدا روش اتومات سلولي معرفي شده و چگونگي کاربرد آن در مدل
... For this purpose, a computer program has been developed and used in Fortran
Power ... كمك حل عددي معاد .... است كه با بيان يك مجموعه قوانين ساده، بتوان رفتار
پيچيده.

مراحل نوشتن کد cfd دانلود كتاب آموزش - صفحه 2 - باشگاه مهندسان ایران

روشهای عددی از کم هزینه ترین روشهای حل مسایل مهندسی بوده و با صرف زمان اندک و ...
معمول بوده و در این مقوله با استفاده از کدنویسی فرترن 90 به حل مساله اقدام می نماییم.
... در نتیجه مجموعه ای ازطریق حل دستگاه معادلات را باید حل کرد که این حل ... با
تمهیدات در نظر گرفته شده در کد خروجی کلیه محاسبات در پایان هر حلقه ...

آموزش زبان فرترن ۹۰ همراه با ۵۰ مساله حل شده_(Fortran 90 Programming ...

25 ا کتبر 2015 ... این زبان در استاندارد فرترن ۹۰ از قابلیت نوشتن برنامه های محاسبات موازی ... این
کتاب با حل مثال ها و مسایل مختلف سعی دارد که این زبان را آموزش دهد.

دانلود » وب سایت شخصی دکتر جواد رحمان نژاد

خصوصیات ترموفیزیکی مبردهای منتخب-آماده شده برای درس طراحی سیستمهای ... حل
المسائل مکانیک سیالات فاکس ویرایش ششم (فصل پنجم) ... فرترن 90 در یک نگاه ...

برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 - مهندسی عمران دانشگاه آزاد ...

برنامه نویسی به زبان ++c و Fortran 90 ... باشد نمی‌توانیم دومین معدل را محاسبه کنیم،
پس برنامه پیغام Error را چاپ کرده و خارج می‌شود. ... id : شماره دانشجویی گرفته شده از
ورودی ..... برای حل این مسئله ابتدا باید عدد در مبنای a را به عددی در مبنای 10 تبدیل
..... نرم افزار ریاضی-مهندسی مطلب نسخه نهایی 2011 دانلود مجموعه ای از فایلهای اکسل ...

مقدمات و مفاهیم کلی - Parallel programming

بر اساس آمارهای ارائه شده در این سایت تقسیم بندی کاربران و کاربردهای این قبیل
سامانه‌ها ... کاهش زمان (و هزینه) اجرای محاسبات; انجام محاسبات بزرگتر و حل مسائل با
مقیاس ..... مجموعه Fortran API در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷ و مجموعه C/C++ API در اواخر ۱۹۹۸ ارايه
شدند. ... موازی‌سازی خودکار ممکن است که اساسا به نتایج و جوابهای عددی اشتباه منجر
شود!

سابروتین نویسی در آباکوس | مرجع آموزش نرم‌افزارهای مکانیک

7 نوامبر 2016 ... قطعاً شما همراهان گرامی، در مجموعه پست‌های معرفی و آموزش آباکوس و همچنین مجموعه مثال‌های
... طیف مسائل پوشش داده شده در کنار رابط کاربری ساده و قابل درک، آباکوس را به
گزینه‌ای بسیار جدی برای کاربران دنیای حل عددی مبدل ساخته است. ... داده تا بتوانند
به کمک برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزار فرترنFORTRAN (که پایه ...

فیلم آموزشی فرترن به زبان فارسی بخش 1 - سایت اسفند

مهمترین کاربرد فرترن در محاسبات عددی و محاسبات علمی در رشته های مهندسی می باشد .
... مجموعه فیلم آموزشی فرترن به زبان فارسی بوده و می تواند یادگیری این زبان را ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

4 ژانويه 2017 ... سورس کد آن در محیط برنامه نویسی دلفی نوشته شده است. ..... محاسبات عددی - مجموعه
برنامه های پاسکال (شامل حل معادلات به روشهای وتری، ایتکن، استفنسن، ژاکوبی،
نابجایی، ... دانلود آموزش زبان برنامه نویسی فرترن 90 از ایران سازه

آشنایی با نرم افزارهای ریاضی - ایران بوم

10 نوامبر 2012 ... امروزه پژوهش و حل بیشتر مسائل ریاضی از سطح پایین تا سطح ... 90 درصد بقیه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌های Maple قرار دارد. ... تحلیل‌های ریاضی
نظیر محاسبات عددی و آنالیز داده‌ها طراحی شده است اما قدرت بالای تحلیل و .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

ریاضی

ریاضی - زیر مجموعه www.shivaazimi.blogfa.com - ریاضی. ... بسیاری از مسائل
ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی در ... یک راه
مناسب برای انجام این امر، تجزیه و تحلیل و حل تعداد زیادی از مسائل گوناگون مربوط به
شمردن است. .... فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند.

اصل مقاله (392 K) - دانشگاه تهران

:23/9/90. ، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ. :24/2/92(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻴﺪان. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ. ﻟﺮزه. ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ. ي.
ﺷﻴﺐ. ﻟﻐﺰ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻋﺪدي. اﻟﻤﺎن. ﻣﺤﺪود در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد. ﻫﻤﮕﻦ. ﻛﺸﺴﺎن. ﺧﻄﻲ. ﺑﺮآ. ورد
ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﮔﺴﻞ. ﺷﻴﺐ. ،ﻟﻐﺰ. ﺳﻄﺤ. ﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. و. ﻋـﺮض. آن. 20. ﻛﻴﻠـ. ﻮﻣﺘﺮ. اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ..... در ﺣﻞ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻞ. ﺻﻮرت. ﻗﻮي ﻣﻌﺎدﻻت و. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آوردن. ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ.

نرم افزارهای مهندسی مکانیک

15 ژانويه 2010 ... پس از اين زمان در صورت موافقت پروژه تا حدود 90% براي شما فایل به صورت Demo
ارسال ... خواندن اطلاعات و داده های ورودی محاسبه به زبان انگلیسی به صورت خودکار. ....
لطفا برای داونلود بخش اول مجموعه مقالات آموزشی نرم افزار فوق کلیک نمایید ....
Adamas/Solver : اين بخش عهده دار حل عددي سيستم ديناميكي طراحي شده (با ...

فني و مهندسي | مجتمع فنی تهران نمایندگی شمال غرب

در جدولی که در بالا ارائه شده است می توانید لیست دوره های فنی مهندسی و معماری و
سرفصل و ... رویت قابلیت محاسبه و مدیرت مالی و هزینه تولید و مصرف بر پایه زمان را
نیز دارد. ... این مجموعه با بهره گیری از استاندارد های موجود در حوزه عملیاتی بودن طرح و
... C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل
می‌شوند.

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن # وبلاگ یاد

نمونه سوالات استخدامی-آزمون, آزمون استخدامی, آزمون استخدامی , استخدام نیروی دریایی ,
استخدام ... های افسری این مجموعه ارزشمند شامل 5974 سوال مهم و پرتکرار ازمون استخدامی
می .... زبان کد: fortran 90 محاسبه فاکتوريل عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن ) کد
نوشته شده ... ی) = تعداد اعداد مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که !!!

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮﺗﺮن او ﻟﲔ زﺑﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳـﺖ آـﻪ ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻌ f

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪﻩ و اﻣـﺮوزﻩ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺸﱰ در ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ رﻳﺎﺿـﻲ ،. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ... ﻣﺘﺬآﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﱘ آﻪ
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮق ، آﺎراآﱰ هﺎﻳﻲ هـﺴﺘﻨﺪ آـﻪ هـﺮ. ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر ... ﺛﺎﺑﺖ هﺎي ﻋﺪدي از دو ﻧـﻮع هـﺴﺘﻨﺪ ، ﺛﺎﺑـﺖ
هـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ و. ﺛﺎﺑﺖ هﺎي اﻋﺸﺎري .... زﻳﺮ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﳏﺎﺳﺒﻪ. ( y+z. ) ...... FORTRAN 90. ارﺗﻘﺎء دادﻩ
ﺷﺪ.

آشنايي با نرم افزارهاي رياضي - بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

22 نوامبر 2012 ... مروزه پژوهش و حل بيشتر مسائل رياضي از سطح پايين تا سطح ... 90 درصد بقيه به
زبان Maple نوشته شده است که در کتابخانه‌هاي Maple قرار دارد. ... و تحليل‌هاي رياضي
نظير محاسبات عددي و آناليز داده‌ها طراحي شده است اما قدرت بالاي تحليل .... می ‌توان
مجموعه ‌ای از دستورات پی‌درپی گنوپلات را در یک پرونده ذخیره کرد و با ...

حل مسئله تخصیص درجه دوم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چرخه آب

مساله تخصیص درجه دوم یكي از مسایل بهینه سازی تركیبي است كه ... در سال های اخیر،
الگوریتم های فرا ابتكاری به طور افزایشي در حل مسایل بهینه سازی ... محاسبه راه حل
.... در بین روش های فرا ابتكاری الگوریتم بهینه سازی چرخه آب به تازگي مطرح شده ...
این الگوریتم شامل یك مجموعه از مقادیر اولیه برای هر پارامتر از مسئله مي باشد. در هر
دور ...

english is a simple language | جستجو - بهتینا

عبارت english is a simple language در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر
منبع ... simple & stylish pro یک برنامه ماشین حساب ساده و شیک است که از محاسبات
اعداد تا .... مسئله cavity به کمک الگوریتم simple(با استفاده از فرترن 90)حل مسئله
cavity به ... از فرترن 90) مساله lid-driven cavity یا همان حفره با مرز متحرک یکی از
مسایل ...

fortran – دانلود مستقیم

برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید فایل مجموعه مسایل محاسبات عددی
حل شده در Fortran 90 که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه های ...

حل مسئله تخصیص درجه دوم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چرخه آب

مساله تخصیص درجه دوم یكي از مسایل بهینه سازی تركیبي است كه ... در سال های اخیر،
الگوریتم های فرا ابتكاری به طور افزایشي در حل مسایل بهینه سازی ... محاسبه راه حل
.... در بین روش های فرا ابتكاری الگوریتم بهینه سازی چرخه آب به تازگي مطرح شده ...
این الگوریتم شامل یك مجموعه از مقادیر اولیه برای هر پارامتر از مسئله مي باشد. در هر
دور ...

اصل مقاله (392 K) - دانشگاه تهران

:23/9/90. ، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ. :24/2/92(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻴﺪان. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ. ﻟﺮزه. ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ. ي.
ﺷﻴﺐ. ﻟﻐﺰ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻋﺪدي. اﻟﻤﺎن. ﻣﺤﺪود در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد. ﻫﻤﮕﻦ. ﻛﺸﺴﺎن. ﺧﻄﻲ. ﺑﺮآ. ورد
ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﮔﺴﻞ. ﺷﻴﺐ. ،ﻟﻐﺰ. ﺳﻄﺤ. ﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. و. ﻋـﺮض. آن. 20. ﻛﻴﻠـ. ﻮﻣﺘﺮ. اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ..... در ﺣﻞ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻞ. ﺻﻮرت. ﻗﻮي ﻣﻌﺎدﻻت و. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آوردن. ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ.

اصل مقاله (1486 K) - مهندسی مکانیک مدرس

8 نوامبر 2014 ... M. Saradar, A. Basti, M. Zaeimi, Numerical study of the effect of strain .... صورت
عددی محاسبه .... 90 r. به. ترتیب ضرایب ناهمسانگردی در جهت. نورد. و عمود بر جهت نورد
می .... فرترن. نوشته شده و جواب. های حاصل شده، برگرفته از خاصیت حل به روش ...
مجموعه. ای از. نقاط بدست می. آیند که همان کرنش. های حدی مورد نظر در. نمودار.

انجام پایان نامه - انجام پروژه های برنامه نویسی فرترن fortran

7 مه 2013 ... یافتن خطاها و رفع خطاهای موجود در یک برنامه نوشته شده به زبان فرترن Fortran ...
انجام پروژه برنامه نویسی فرترن 90 در مشهد ... این مجموعه با داشتن مثال های فراوان
برنامه نویسی به زبان فارسی منبع ... آموزش برنامه نویسیFORTRAN برای درس
محاسبات عددی به صورت فشرده در 4 جلسه ... روش حل عددی معادلات دیفرانسیل

خلاصه اي از قواعد زبان برنامه نويسي فرترن Fortran

Fortran. از دو واژه mula. For. و slation. nTra. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در. ﻣﻬﻨﺪ ﺳﻲ و ... ن: . اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮرات ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺗﺮن ﻧﮕﺎه. ﮐﻨﯿم ﺑﻮاﻗﻊ آﻧﻬﺎ. از. دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮر.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. اﻧﺪ ..... در ﻋﺒــﺎرت اول و دوم ﯾــﻚ ﻣﻘــﺪار ﻋــﺪدي ﺛــﺎﺑﺘﻲ را در ... درﺟﻪ دوم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ودر ﻣﺘﻐﯿﺮ.

فني و مهندسي | مجتمع فنی تهران نمایندگی شمال غرب

در جدولی که در بالا ارائه شده است می توانید لیست دوره های فنی مهندسی و معماری و
سرفصل و ... رویت قابلیت محاسبه و مدیرت مالی و هزینه تولید و مصرف بر پایه زمان را
نیز دارد. ... این مجموعه با بهره گیری از استاندارد های موجود در حوزه عملیاتی بودن طرح و
... C و Fortran حل می‌شوند، با استفاده از MATLAB بسیار راحت‌تر و سریع‌تر حل
می‌شوند.

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم) | rahniha

26 سپتامبر 2016 ... مقاله آموزش فوتبال آماده شدن برای بازی · مقاله ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان ·
مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 · دانلود پایان نامه ...

اصل مقاله (392 K) - دانشگاه تهران

:23/9/90. ، ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ. :24/2/92(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻴﺪان. ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ. ﺣﺎﺻﻞ از. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢ. ﻟﺮزه. ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ. ي.
ﺷﻴﺐ. ﻟﻐﺰ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻋﺪدي. اﻟﻤﺎن. ﻣﺤﺪود در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد. ﻫﻤﮕﻦ. ﻛﺸﺴﺎن. ﺧﻄﻲ. ﺑﺮآ. ورد
ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﮔﺴﻞ. ﺷﻴﺐ. ،ﻟﻐﺰ. ﺳﻄﺤ. ﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه. و. ﻋـﺮض. آن. 20. ﻛﻴﻠـ. ﻮﻣﺘﺮ. اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ..... در ﺣﻞ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻞ. ﺻﻮرت. ﻗﻮي ﻣﻌﺎدﻻت و. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آوردن. ﺟﻮاب دﻗﻴﻖ اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮ.

ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ ﻣﻔﻴـﺪ. ﻧﻬﻤﻴﻦ
ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧ. ﺴﻴﻞ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻭ ...
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﺪﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ. ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ..... Metcalf H. etal., Programming in fortran 90, Oxford Sci. Pub., 1995. 5.

معادله دیفرانسیل پواسون - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

المان محدود یکی از معتبرترین روش¬های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل است که خود
... در خصوص آنالیز عددی و دسته¬بندی روش¬های حل معادلات و همچنین چگونگی حل مسائل
از ... استفاده شده و برنامه لازم به زبان برنامه‌نویسی FORTRAN 90 تهیه گردیده است.
... با توزیع مناسب نقاط در مرزها و ایجاد کنترلی مناسب بر مجموعه نقاط، تمرکز لازم را
...

آیا می دانید - فاکتوریل

فاکتوریل عددی مانند n را !n می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. ... بسیاری از
مسائل ترکیبیات که در گذشته برای تفریح بررسی شده اند امروزه اهمیت زیادی ... هدف
ما ایجاد قدرت «تجزیه»ی این گونه مسائل و ترکیب راه حلهای جزئی برای رسیدن پاسخ
نهایی است. .... با یک مثال نحوه محاسبه تعداد حالات جایگشت را توضیح می دهیم و در
نهایت ...

اعضاي هيأت علمي: علی خالقی - دانشگاه صنعتی شاهرود

اینجانب در سال 1382 بورس هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود شدم و از سال 1387 (با
توجه به مسئولیتهای اجرائی عنوان شده فوق) به صورت پاره وقت به تدریس در این ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 با موضوع محاسبات ...

1 مه 2013 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل مجموعه مسایل محاسبات عددی
حل شده در Fortran 90 که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90

بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده
...

مجموعه مسایل محاسبات عددی حل شده در Fortran 90 |

11 ا کتبر 2015 ... بالغ بر 70 فایل در مورد حل مسایل محاسبات عددی مقطع کارشناسی به صورت برنامه
نویسی شده در نرم افزار Fortran 90 آماده دانلود است. یک نمونه از برنامه ...

فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب - Browse the Latest Snapshot

مجموعه تست های درس اجرای شبکه های آب و فاضلاب مهندس نظام آبادی. (این مجموعه توسط
..... سرور 2 مدیافایر. جواب تمرینات کتاب فرترن دکتر موسوی ندوشنی تهیه شده
توسط محمد صادق عباسیان .... فایل ورد حل مسایل فرد محاسبات عددی بااستفاده از متلب
... سوالات تغییر کرده ترم اول 90 نسبت به سوالات بالا را از لینک زیر دریافت
نمایید:.

دانلود گزارش تخصصی سرپرست سالن مطالعه و بررسي شاخصهاي استاندارد و ايمني در اماكن ورزشي

دانلود پاورپوینت درس 9استان شناسی زنجان

دانلود پاورپوینت راه های شریانی درجه 1

طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای به مساحت 200 هکتار

دانلود تمرین های مخابرات پیشرفته به همراه حل

متن کارت عروسی 30

دانلود فایل EFS تبلت سامسونگ samsung_SM-T285 با لینک مستقیم

دانلود درس پژوهي با موضوع هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف