دانلود رایگان


داده های GIS شهرستان و شهر گرگان - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه فایل های GIS , RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.)

دانلود رایگان داده های GIS شهرستان و شهر گرگان شهر گرگان در بخش جنوبی استان گلستان واقع شده است این شهرستان از شمال به شهرستانهای آق قلا و ترکمن و از جنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستان علی آباد و از غرب به شهرستان کردکوی محدود میشود.
وسعت شهرستان گرگان8 /1615 کیلو متر مربع (91/ 7 درصد از مساحت استان ) میباشد و بر اساس تقسیمات کشوری سال 89 از دو بخش مرکزی و بهاران و سه شهر گرگان، سرخنکلاته و جلین، پنج دهستان و 98 روستا تشکیل شده است.
جمعیت شهرستان گرگان 462455 نفر میباشد که نسبت به جمعیت استان حدود %35 را به خود اختصاص داده است.
تراکم نسبی جمعیت در شهرستان گرگان به ازای هر کیلو متر مربع 259 نفر میباشد که نسبت به استان که 83 نفر میباشد بیش از 3 برابر تراکم نسبی جمعیت را دارا میباشد.
شهرستان گرگان دارای شه شهر به نامهای گرگان سرخنکلاته و جلین می باشد
دهستان های بخش مرکزی گرگان عبارتند از: استرآباد جنوبی با مرکزیت جلین علیا ، روشن آباد با مرکزیت لمسک ، انجیرآباد به مرکزیت زنگیان و در بخش بهاران عبارتند از: استرآباد شمالی با مرکزیت سرخنکلاته و قرق به مرکزیت نوده ملک میباشد.
از نظر ویژگیهای طبیعی، این شهرستان دارای سه ناحیه ای جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی میباشد.
از نظر اقلیم نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم کوهستانی و نواحی شمالی اقلیم نیمه مرطوب دارند.
از نظر پیشینه تاریخی برخی مورخین معتقدند که آریایی ها پس از مهاجرت و جابجایی در نهایت در چند نقطه شمال کشور از جمله در هیرکانا ( گرگان کنونی ) سکنی گزیدند.
گرگان تا سال 1316استرآباد نام داشت،گرگان قدیمی که به عربی جرجان خوانده می شد شهری آباد و مهم بود که بعدها به نام گرگان تغیر نام کرد.

این مجموعه شامل شبکه کامل معابر شهر اراک به همراه فایل های تکمیلی این شبکه می باشد
همچنین در این فایل
 1. نقاط روستایی شهرستان گرگان
 2. مرز سیاسی شهرستان گرگان
 3. دهستان های شهرستان گرگان
 4. خطوط راه آهن
 5. مرز سیاسی
 6. شبکه راهای داخل شهر(شبکه معابر) و بیرون شهر
 7. نقاط باران سنج در سطح شهرستان گرگان
 8. گسل های موجود در شهرستان گرگان
 9. موقعیت نقاط خاص در داخل شهر
 10. کاربری های و ساختمانهای موجود در داخل شهر و شهرستان
 11. ...
این مجموعه به صورت یک فایل ژئو دیتابیس می باشد که فقط با نرم افزار ARC GIS باز می شود.
مشخصات لایه ها


Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree


GIS


RS


Shapefile


نقشه


زمین شناسی


سنجش از دور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


GISRS SAT داده های GIS شهرستان و شهر یزد

شهرستان یزد در دره‌ای خشک و پهناور بین کوه‌های شیرکوه و خرانق، در ۱۵ درجه و ۵۳ دقیقه
تا ۴۰ درجه و ۵۴ دقیقه درازای خاوری و ۴۶ درجه و ۳۱ دقیقه تا ۱۵ درجه و ۳۲ دقیقه پهنای ...

داده های GIS شهرستان و شهر گرگان - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ...

شهر گرگان در بخش جنوبی استان گلستان واقع شده است این شهرستان از شمال به
شهرستانهای آق قلا و ترکمن و از جنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستان علی آباد و
از ...

تاپیک جامع مقالات RS&GIS - سیستم های اطلاعات جغرافیایی، GIS ...

پیش بینی زیر ساختار داده های مکانی (SDI) در حوضه رودها ... به کارگیری سیستم
G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری نمونه موردی استان مازندران، شهر تنکابن ....
مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های ...

لایه های استان گلستان - انجمن تخصصی (GIS) - Arcgis.ir

استان برای سرعت باد چند ایستگاه هواشناسی را انتخاب کنید که داده ... برای مکان
یابی لایه های شهر گرگان رو می خواستم اگه بزارین ممنون میشم!

ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻼب در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻬﻨ - پرتال جامع علوم انسانی

18 جولای 2015 ... ArcGIS. ﻧﻘﺸﻪ. رﯾﺰ. ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻼب. در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻬﯿﻪ. ﺪﺷ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ. ،. ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ... ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: رﯾﺰ. ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﯿﻼب. ،. ﻧﻘﺸﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت. ،. ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ،. اﻟﮕﻮي. AHP. ،
. GIS. ﻣﻘﺪﻣﻪ. رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ .... ﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﻫﺎي. Arcview- ... اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ. )1.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در. اﯾﺮان، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ. داده. ﻫﺎ. و روش. ﭘﮋوﻫﺶ.

Siting MSW Landfill of Ilam City using Boolean and ... - ResearchGate

Linear Combination Procedures in GIS Environment .... ﺷــﻬﺮ ﮔﺮﮔــﺎن. )4( ... ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه. اﺳﺖ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﻳـﻼم ﺑـﻪ روش ﺗﻠﻨﺒـﺎر. ﻛﺮدن در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺳﺪ ﭼﻢ. ﮔﺮدﻻن، دﻓـﻊ ...

ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘ - برنامه ریزی فضایی

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮي. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮ ... داده. ﻫﺎ.
ي. ﺑﺪﺳﺖ. آﻣﺪه. ﺑﻪ. اﻫﺪاف. ﺗﺤﻘ. ﻖﯿ. ﻧﺰد. ﮏﯾ. ﺗﺮ. ﺷﻮد؛ ﻟﺬا. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﻨـﺪرج در ..... GIS.
اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ . 1-Reliability. 2-Cronbach's Alpha Coefficient. 3-Face Validity ...
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎ. ي ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺘﺎن. ﮔﻠﺴﺘﺎن. ) واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎن. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﺎﺿـﯽ
در ...

ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘ - برنامه ریزی فضایی

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮي. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮ ... داده. ﻫﺎ.
ي. ﺑﺪﺳﺖ. آﻣﺪه. ﺑﻪ. اﻫﺪاف. ﺗﺤﻘ. ﻖﯿ. ﻧﺰد. ﮏﯾ. ﺗﺮ. ﺷﻮد؛ ﻟﺬا. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﻨـﺪرج در ..... GIS.
اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ . 1-Reliability. 2-Cronbach's Alpha Coefficient. 3-Face Validity ...
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎ. ي ﺷـﺮﻗﯽ اﺳـﺘﺎن. ﮔﻠﺴﺘﺎن. ) واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎن. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﺎﺿـﯽ
در ...

همکاري در امور اجرايي دانشگاه: - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

8 ا کتبر 2015 ... 76. -. عضو گروه کار داده هاي مکان محور و. GIS. شوراي اطالع رساني کشور. ) 7377 .....
مکانيابي ايستگاههاي اتش نشاني شهر گرگان با استفاده از سيستم اطالعات ....
يافتن عرصه هاي مناسب جهت کشت گندم آبي شهرستان سبزوار بر اساس مدل.

دانشجویی شهرستان | جستجو - بانک اخبار و مقالات وسریا

مراکز باستانی و تاریخی شهرستان جیرفت - حمله مغولها - شهر دقیانوس و تپه‌های کنار
صندل - منابع. ... اختصاصی از ژیکو داده های gis شهرستان بافت کرمان . ... اسان شمالی
است با پهنه ای حدود 2279 کیلو متر مربع،در مسیر شاهراه مشهد،گرگان ،تهران قرار دارد.

GISRS SAT نقشه بلوک های جمعیتی شهر مشهد - فایل جزوه پروژه مقاله

فروشگاه فایل های GIS , RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر
کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین قیمت در اختیار کاربران قرار ... خطوط
توپوگرافی برای شهرستان مشهد و بینالود - موقعیت ایستگاه ها . ... نقشه اتوکد شهر
گرگان

فصلنامه رفاه اجتماعي شماره 39 - فصلنامه رفاه اجتماعی

:ﻫﺎ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﺳﻄﻮح ﺑﺮﺧﻮرداري،. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي اﻳﺮان. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 6/6/
88. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ... ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار.
داده اﺳﺖ .... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﺟﺎذﺑﻪ و ﺣﻮزة ﻧﻔﻮذ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ،. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و .... GIS.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ. ﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ. آوري،. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪ.

نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند - همراه فید

اختصاصی از یارا فایل مجموعه نقشه های gis شهرستان سقز با و پر سرعت . مجموعه ارائه
شده ... در این بخش نقشه gis کامل شهر گرگان برای قرار داده شده است. این نقشه gis ...

GISRS SAT نقشه های GIS شهرستان میاندوآب

17 فوریه 2017 ... GISRS SAT نقشه های GIS شهرستان میاندوآب. ... نقشه GIS شهر تهران(شبکه معابر); داده
های GIS شهرستان و شهر گرگان; مشهد و بینالود; نقشه اتوکد شهر ...

فصلنامه رفاه اجتماعي شماره 39 - فصلنامه رفاه اجتماعی

:ﻫﺎ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﺳﻄﻮح ﺑﺮﺧﻮرداري،. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي اﻳﺮان. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 6/6/
88. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ... ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار.
داده اﺳﺖ .... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﺟﺎذﺑﻪ و ﺣﻮزة ﻧﻔﻮذ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ،. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و .... GIS.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ. ﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ. آوري،. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪ.

رزومه - حسنعلی فرجی سبکبار - دانشگاه تهران

"کاربرد GIS با استفاده از ARC/INFO در برنامه ریزی شهری و منطقه ای. ... "Social Map
of Mashhad City. .... "تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات
روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان. ... "به کارگیری روش منطق فازی
در تلفیق داده های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی چیچکلو (خاورتکاب) به منظور ...

سازمان نقشه برداري كشور

با حضور نمایندگان دستگاه های اجرائی در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد:
بررسی زیرساخت ملی داده مكانی(NSDI) و ژئوپورتال ملی ...

بانک اشتراک گذاری جغرافیا - دانلود لایه های اطلاعاتی

لایه ها قابلیت استفاده و ویرایش در نرم افزار ARC GIS را داراست. ... به امروز به
صورت لایه های اطلاعاتی و همچنین تصویر و نقشه جهت دانلود قرار داده شده است. ... در
نقشه تقسیمات این سال، شهر قم هم از استان مرکزی جدا شده و به استان تهران می پیوندد.
... شهرهای گرگان و بندرترکمن و اطراف ان از استان مازندران جدا و استان گلستان را
تشکیل دادند.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات اولین همایش ...

11 زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری ... 23 بررسی و ارزیابی
الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری ... 26 به
کارگیری سیستم G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی استان مازندران،
شهر تنکابن) ... 63 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان ب استفاده از
سیستم های ...

GISRS SAT داده های GIS شهرستان و شهر اردبیل

شهر اردبيل ، مركز استان اردبيل با ارتفاع 1500 متر از سطح دريا ، 578 كيلو متري
تهران ، در 210 كيلومتري شمال شرقي تبريز ، 40 كيلومتري مرز ايران و جمهوري ...

فصلنامه رفاه اجتماعي شماره 39 - فصلنامه رفاه اجتماعی

:ﻫﺎ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﺳﻄﻮح ﺑﺮﺧﻮرداري،. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي اﻳﺮان. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 6/6/
88. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ... ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار.
داده اﺳﺖ .... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﺟﺎذﺑﻪ و ﺣﻮزة ﻧﻔﻮذ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ،. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و .... GIS.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ. ﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ. آوري،. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪ.

gorganemruz - گرگان امروز

31 ژانويه 2014 ... در کشورهای مختلف جهان در روز GIS، کارشناسان، کاربران و شرکت های متخصص ...
برای به اشتراک گذاری داده ها، مباحث آموزشی پیشرفته، طرح سئوالات تخصصی ...
المللی از ویژگی های خاص استان گلستان و شهرستان گرگان است؛ با توسعه راه آهن ...
در شهر گرگان در سال های گذشته، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی شهرداری ...

اصل مقاله (7253 K) - نشریه پژوهش های کاربردی زراعی

ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قال )استان گلستان(. جهت کشت گندم
دیم با .... داده های فوق را GIS با وزن دهی هر كدام از الیه ها در محيط. تلفيق نموده و در نهایت
.... شهرستان در طرفين رودخانه گرگان رود و در شمال شهر گرگان. قرار گرفته است.

ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا ...

1 با استفاده ترکیبی از AHP و GIS ... شهرها، اراضی بیشتری را به خود اختصاص داده
و فعالیت های ... مرکز استان گلستان )از سال 1376( و شهرستان گرگان می باشد.

تجزیه و تحلیل مکانی عوامل محیطی و مدل توسعه شهر ساحلی گمیشان بر ...

های کشاورزی در اطراف شهر، صدمه و آسیب بهه میهیز زیسهت، کهاهش امکانهات و ... در
پایدهاه داده در. GIS. ARC. تبهدیل. گردیهده و در ادامهه جههت. انتخاب بهترین منطقه و
اولویت ... بر اساس آخرین تقسیمات کشوری استان، شهرستان گمیشاان دارای ..... GIS. ،
دانشگاه کردستان . -1. طرح جامع شهر شهر گرگان،. گزارش اول، مهندسان مشاور معمار و
شهرساز پارت.

سامانهشنبه 2 اردیبهشت 139617:0فارسیEnglish مقالات در مجلات ...

تاثير پذيري توزيعهاي آماري داده هاي حدي از مقادير واقعي پرت. ... از مدل پسياك اصلاح
شده در محيط GIS (مطالعه موردي حوضه آبخيز قويجق استان گلستان). ... Investigation
on changes of the Gorgan River morphology in the vicinity of Gonbad City. EGU ...

داده های GIS شهرستان و شهر گرگان - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ...

شهر گرگان در بخش جنوبی استان گلستان واقع شده است این شهرستان از شمال به
شهرستانهای آق قلا و ترکمن و از جنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستان علی آباد و
از ...

دانشگاه رازی جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 2 5 2013 01 20 The ...

In this study we have made use of GIS to determine the diffusion and position of
.... در این پژوهش، ارزیابی کارایی داده‌های سنجنده ی MODIS، در برآورد خشکسالی از
سال ... City Consistency to Fuzzy AHP (Case: Didactic Lands School Gorgan City)
...

ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻼب در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻬﻨ - پرتال جامع علوم انسانی

18 جولای 2015 ... ArcGIS. ﻧﻘﺸﻪ. رﯾﺰ. ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻼب. در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻬﯿﻪ. ﺪﺷ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ. ،. ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ... ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: رﯾﺰ. ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﯿﻼب. ،. ﻧﻘﺸﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت. ،. ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ. ،. اﻟﮕﻮي. AHP. ،
. GIS. ﻣﻘﺪﻣﻪ. رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ .... ﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﻫﺎي. Arcview- ... اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ. )1.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در. اﯾﺮان، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ. داده. ﻫﺎ. و روش. ﭘﮋوﻫﺶ.

برنامه بازتوانی کالبدی زلزله احتمالی استان تهران و البرز با رویکرد ...

ArcGIS. نقشه پهنه بندی خطر استان تهران و البرز نشان داد که 12% از سطح منطقه در
پهنه خطرپذیری زیاد و بسیار زیاد قرار دارد .... آسیب پذیری لرزه ای شهر کلکته هند را
با استفاده از پایگاه داده های ...... سلسله مراتبی معکوس و GIS )مطالعه موردی شهر گرگان
(.

GISRS SAT داده های GIS شهرستان و شهر اهواز

اَهواز يکي از شهرهاي بزرگ ايران و مرکز استان خوزستان است. اين شهر که بخش مرکزي
کلانشهر اهواز مي‌باشد، از نظر جغرافيايي در 31 درجه و 20 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه ...

فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا، شماره 22 - Magiran

نابرابري فضايي درجه توسعه شهرستان هاي استان خوزستان با تاكيد بر توسعه ...
سنجش توان اكولوژيك جهت رشد و توسعه ي كالبدي و محدوده پيراموني شهر سبزوار با ...
در انتها با توجه به خروجي هاي دو مدل و مقايسه ي آنها كه با استفاده از GIS بصورت
فضايي نشان داده ..... تحليل ترموديناميك همديد رخداد تگرگ روز 20 مهرماه1389 در شهر
گرگان

safarnezhad - معرفی استان گلستان

استان گلستان براساس آمارنامه سال 75 داراي 16 بخش ، 7 شهرستان ، 16 شهر و 45
دهستان و .... این استان دارای هفت شهر به نام های گرگان - بندر ترکمن- بندر گز - علی
آباد ... نسل دیگر انتقال داده اند و نیز یکی از عمده ترین راههای معیشت در بین
ترکمانان، قالی .... همایش ها، کنفرانس ها و دوره های ضمن خدمت · GIS · کلیات جغرافیا (
جغرافیای عمومی) ...

نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند - همراه فید

اختصاصی از یارا فایل مجموعه نقشه های gis شهرستان سقز با و پر سرعت . مجموعه ارائه
شده ... در این بخش نقشه gis کامل شهر گرگان برای قرار داده شده است. این نقشه gis ...

دانلود مجموعه نقشه های gis شهرستان گرگان – کوپه

از لینک زیر نقشه اتوکد شهر گرگان را دانلود کنید و مرز شهر را بصورت . ... دانلود
مجموعه نقشه های GIS شهرستان گچساران مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید GIS مختلفی
از ...

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭘﻬﻨﻪ اي آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻟﺮزه ( ) - نشریات علمی دانشگاه

ﻫﺎي ﺷﻬﺮي. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﻌﮑﻮس(. IHWP. )و. GIS. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ. ﮔﺮﮔﺎن). ﻗﺪﯾﺮ
ﺻﯿﺎﻣﯽ. *. ﮐﺎﻇﻢ ﺗﻘﯽ ﻧﮋاد .... ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن (ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن) ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت و درﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و داده. ﻫ. ﺎي. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

طبقه بندي پوشش گياهي در بخشي از مناطق خشك استان فارس با استفاده از ... مکان
يابي ايستگاههاي آتش نشاني شهر گرگان با استفاده از سيستم هاي اطلاعات
جغرافيايي ... استخراج قواعد فازي از داده هاي GIS با استفاده ازشبکه عصبي فازي جهت
تشخيص ...

GISRS SAT داده های GIS شهر اصفهان

داده های GIS شهر تبریز این مجموعه شامل 18لایه وکتوری و 4 لایه رستری در یک فایل
ژئودیتابیس برای شهرستان تبریز می باشد **** لایه های وکتوری شامل**** - مرز ...

گام هشتادم - بانک مقالات شهرسازی - blogfa.com

به كارگيري سيستم G.I.S در تعيين بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي استان ...
مكانيابي ايستگاه هاي آتش نشاني شهر گرگان با استفاده از سيستم هاي اطلاعات
جغرافيايي ... بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي بهنگام رساني آني و هوشمند داده هاي مكاني
در GIS ...

GISRS SAT داده های GIS شهر و شهرستان بندر عباس

در صورت نیاز به داده خاص یا داده های شهر خود به ما اطلاع دهید تا در اولین فرصت بر روی
... نقشه های زمین شناسی 1:100,000 گرگان ... داده های GIS شهرستان و شهر گرگان.

تولید مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی با استفاده از داده های لیدار

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه خوارزمی تهران ... تولید مدل رقومی
زمین با داده های لیدار شامل دو مرحله فیلتر کردن و درونیابی می باشد. ... از جنگل های
شهرستان گرگان که واقع در 17 کیلومتری جنوب غرب شهر گرگان با طول جغرافیایی
54 ...

تاپیک جامع مقالات RS&GIS - سیستم های اطلاعات جغرافیایی، GIS ...

پیش بینی زیر ساختار داده های مکانی (SDI) در حوضه رودها ... به کارگیری سیستم
G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری نمونه موردی استان مازندران، شهر تنکابن ....
مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های ...

اصل مقاله (7253 K) - نشریه پژوهش های کاربردی زراعی

ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قال )استان گلستان(. جهت کشت گندم
دیم با .... داده های فوق را GIS با وزن دهی هر كدام از الیه ها در محيط. تلفيق نموده و در نهایت
.... شهرستان در طرفين رودخانه گرگان رود و در شمال شهر گرگان. قرار گرفته است.

گام هشتادم - بانک مقالات شهرسازی - blogfa.com

به كارگيري سيستم G.I.S در تعيين بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي استان ...
مكانيابي ايستگاه هاي آتش نشاني شهر گرگان با استفاده از سيستم هاي اطلاعات
جغرافيايي ... بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي بهنگام رساني آني و هوشمند داده هاي مكاني
در GIS ...

علمی

GIS مجموعه اي سازمان يافته از سخت افزار ، نرم افزارهاي كامپيوتري ، داده هاي مكان مرجع
...... که قابل گسترش برای هر منطقه - شهر - استان - کشور و مناطق وسیع تری باشد .

جی آی اس(GIS) - مهندسی عمران راه و ساختمان - blogfa.com

21 نوامبر 2016 ... در طول دو دهه‌ی گذشته انواع پایگاههای داده‌های مکانی، مدیریت آن‌ها و پرس و جوهای مکانی ....
مقاله ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ(مهندس حسن
ف ...... http://www.4shared.com/office/VH13aW9V/gis-city-2.html.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات اولین همایش ...

11 زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری ... 23 بررسی و ارزیابی
الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری ... 26 به
کارگیری سیستم G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی استان مازندران،
شهر تنکابن) ... 63 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان ب استفاده از
سیستم های ...

No2-paper6 - آب و توسعه پایدار - دانشگاه فردوسی مشهد

24 آگوست 2014 ... در شبکه های آبرسانی 5 بخش روستایی شهرستان قاینات. )بخش های زهان، ... تلفیق و
حتلیل داده های مکان مرجع در نرم افزار GIS و حتلیل های. آماری مختلف به ... )1384( در
حتقیقی، علل حوادث شبکه ی آب شرب شهر گرگان. را بررسی کرده، ...

GISRS SAT داده های GIS شهرستان و شهر اراک

داده های GIS شهر زاهدان زاهِدانْ یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان سیستان و
بلوچستان است. این شهر نام پیشین آن «دُزْدابْ» بوده که در زمان رضا شاه به «زاهدان»
تغییر ...

اصل مقاله (3163 K) - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

و بررسی های صحرایی، GIS مانند سنجش از دور، )Geoinformatics( و در نتیجه لرزه خیز
بودن، در ... لرزه رخ داده، اثرات نوزمین ساختی عملکرد گسل های فعال گستره و علت باال
بودن فعالیت ... دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان،
ایران1 ... گستره شهرِضا در 75 کیلومتری جنوبباختر شهرستان اصفهان بین عرضهای.

صفحه شخصی ابوالفضل معرفی - روستا شهر

2- تالیف کتاب توسعه خوشه های صنعتی در برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات مهرسجاد ،
قم،1392 ... ترسیم و آماده سازی نقشه پایه جی آی اس (GIS) شهرستان گرگان، استان
گلستان، شرکت مهندسی ... آدرس پست الکترونیکی (اجباری است اما نمایش داده نمی‌شود
).

فایل GIS از شما، خرید از مشاور! - سایت تخصصی جی.آی.اس

10 جولای 2014 ... دوستان عزیزی که فایلهای GIS مربوط به شهرهای مختلف ایران را دارند، در صورت تمایل
... همچنین برای تهران بلوک های ساختمانی رو هم میتونم فراهم کنم. ... دوست عزیز، در
مرحله اول عرض کنم که ما نقشه شهرها رو نیاز داریم نه شهرستانها یا استانها. ... من دو جور
داده دارم: ... تهران (شیپ فایل); گرگان (اتوکد); بندرترکمن (شیپ فایل).

صفحه شخصی ابوالفضل معرفی - روستا شهر

2- تالیف کتاب توسعه خوشه های صنعتی در برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات مهرسجاد ،
قم،1392 ... ترسیم و آماده سازی نقشه پایه جی آی اس (GIS) شهرستان گرگان، استان
گلستان، شرکت مهندسی ... آدرس پست الکترونیکی (اجباری است اما نمایش داده نمی‌شود
).

GISRS SAT داده های GIS شهر و شهرستان بندر عباس

در صورت نیاز به داده خاص یا داده های شهر خود به ما اطلاع دهید تا در اولین فرصت بر روی
... نقشه های زمین شناسی 1:100,000 گرگان ... داده های GIS شهرستان و شهر گرگان.

اصل مقاله (3163 K) - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

و بررسی های صحرایی، GIS مانند سنجش از دور، )Geoinformatics( و در نتیجه لرزه خیز
بودن، در ... لرزه رخ داده، اثرات نوزمین ساختی عملکرد گسل های فعال گستره و علت باال
بودن فعالیت ... دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان،
ایران1 ... گستره شهرِضا در 75 کیلومتری جنوبباختر شهرستان اصفهان بین عرضهای.

نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند - همراه فید

اختصاصی از یارا فایل مجموعه نقشه های gis شهرستان سقز با و پر سرعت . مجموعه ارائه
شده ... در این بخش نقشه gis کامل شهر گرگان برای قرار داده شده است. این نقشه gis ...

ي ﺷﻬﺮ ي ﻫﺎ ﮔﺎه ﺳﻜﻮﻧﺖ ي ﺪار ﻳ ﻧﺎﭘﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ و راﻧﺶ زﻣﻴ - Journals

ﻧﺎﭘﺎ. ﻳ. ﺪار. ي. ﺳﻜﻮﻧﺖ. ﮔﺎه. ﻫﺎ. ي. ﺷﻬﺮ. ي. ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﻲ. ز: ﻳ. ﺒﺎﺷﻬﺮ. ﮔﺮﮔﺎن. دﻛﺘﺮ. اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻣﻴﺮاﺣﻤﺪي. 1 ...
داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﺘﻘﺮاﻳﻲ اﺳـﺖ . ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ. GIS .....
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻲ. آﺑﺎد و از. ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻛﺮدﻛـﻮي. ﻣﺤﺪود ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﺮ ﮔﺮﮔـﺎن ﺑـﺎ.

اندازه گیری غلظت گاز رادون در منازل مسکونی شهر گرگان

11 مه 2014 ... ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه. ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ... ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده. ﺷﺪ
. و ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻜﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و روش. ﻫﺎي .... در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ واﻗﻊ در ﺳـﻪ
اﺳـﺘﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸـﻮر ﺑـﺎ ..... method for radon in groundwater using GIS.

نقشه کاربری اراضی شهرستان بیرجند - همراه فید

اختصاصی از یارا فایل مجموعه نقشه های gis شهرستان سقز با و پر سرعت . مجموعه ارائه
شده ... در این بخش نقشه gis کامل شهر گرگان برای قرار داده شده است. این نقشه gis ...

صفحه شخصی ابوالفضل معرفی - روستا شهر

2- تالیف کتاب توسعه خوشه های صنعتی در برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات مهرسجاد ،
قم،1392 ... ترسیم و آماده سازی نقشه پایه جی آی اس (GIS) شهرستان گرگان، استان
گلستان، شرکت مهندسی ... آدرس پست الکترونیکی (اجباری است اما نمایش داده نمی‌شود
).

جی آی اس(GIS) - مهندسی عمران راه و ساختمان - blogfa.com

21 نوامبر 2016 ... در طول دو دهه‌ی گذشته انواع پایگاههای داده‌های مکانی، مدیریت آن‌ها و پرس و جوهای مکانی ....
مقاله ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ(مهندس حسن
ف ...... http://www.4shared.com/office/VH13aW9V/gis-city-2.html.

تولید مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی با استفاده از داده های لیدار

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه خوارزمی تهران ... تولید مدل رقومی
زمین با داده های لیدار شامل دو مرحله فیلتر کردن و درونیابی می باشد. ... از جنگل های
شهرستان گرگان که واقع در 17 کیلومتری جنوب غرب شهر گرگان با طول جغرافیایی
54 ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺟﻬ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن، اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ روش ﻫﺎي زﻣﯿﻦ آﻣﺎري، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ داده ﻫﺎ و ...
GIS Geostatistical Analyst .... ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ ﻗﺮه ﺳﻮ، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن.

اصل مقاله (3163 K) - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

و بررسی های صحرایی، GIS مانند سنجش از دور، )Geoinformatics( و در نتیجه لرزه خیز
بودن، در ... لرزه رخ داده، اثرات نوزمین ساختی عملکرد گسل های فعال گستره و علت باال
بودن فعالیت ... دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان،
ایران1 ... گستره شهرِضا در 75 کیلومتری جنوبباختر شهرستان اصفهان بین عرضهای.

جی آی اس - (GIS) خدمات سیستم اطلاعات جغرافیایی

6) لایه های 25000 و 2000استان و شهر قم. 7) کاربری وضع موجود گرگان. 8) لایه 25000
استان گلستان. برای دیدن لیست سایر نقشه هابه ادامه مطلب بروید. ادامه مطلب ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات اولین همایش ...

11 زمینه های استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری ... 23 بررسی و ارزیابی
الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری ... 26 به
کارگیری سیستم G.I.S در تعیین بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی استان مازندران،
شهر تنکابن) ... 63 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر گرگان ب استفاده از
سیستم های ...

تحقیق - حق حبس

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه سوم تجربی فصل اول مبحث پیشامد مستقل - 10 اسلاید

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد بررسی انگیزه های طبیعت گردی در بین مردم شهر

آموزش کامل آبیاری تحت فشار قطره ای

پاورپوینت جامع و کامل در مورد مراقبتهای ویژه و تروما

پاورپوینت درس 8 آمادگی دفاعی نهم ( جنگ نرم )

پاورپوینت اکسیورزیس

نمونه سوالات تستی درس انقلاب اسلامی رشته های فنی مهندسی دانشگاه علم وصنعت +پاسخ

پاورپوینت اکسیورزیس

مقاله در مورد قضيه فيثاغورس