دانلود رایگان


مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی,دانلودمقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی, ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگا

دانلود رایگان مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه162
فهرست مطالب
مقدمه ............................................................................................................1
فصل اول: مفهوم و تاريخچه ارتداد ..................................................3
بخش اول:1-1- مفهوم ارتداد .......................................................................4
1-1-1- ارتداد در لغت .........................................................................................................4
1-1-2- ارتداد در اصطلاح ....................................................................................................5
1-1-3- کاربرد واژه ارتداد و مشتقات آن در قرآن ................................................................7
1-1-4- کاربرد واژه ارتداد در روايات ..................................................................................8
بخش دوم:1-2- تاريخچه ارتداد ..................................................................9
1-2-1- ارتداد در آيين يهود .................................................................................................9
1-2-2- ارتداد در آيين مسيحيت .........................................................................................11
1-2-3- ارتداد در آيين زرتشت ...........................................................................................12
1-2-4- ارتداد اعراب پيش از اسلام ....................................................................................13
بخش سوم:1-3- ارتداد در اسلام و نمونه­هايی از آن .....................................15
فصل دوم: اقسام و شرايط تحقق ارتداد ..........................................21
بخش اول:2-1- اقسام ارتداد .......................................................................22
2-1-1- از ديدگاه فقهای اماميه ............................................................................................22
2-1-2- از ديدگاه فقهای اهل سنت .....................................................................................27
بخش دوم:2-2- شرايط تحقق ارتداد ..........................................................29
فصل سوم: موجبات ارتداد ............................................................34
بخش اول:3-1- موجبات ارتداد ...................................................................35
3 -1-1- انکار اصل دين ......................................................................................................35
3-1-2- انکار ضروری دين .................................................................................................36
ج
3-1-2-1- نقش علم در ارتداد ............................................................................................43
بخش دوم:3-2- حکم سبّ .........................................................................49
3-2-1- حکم سب پيامبر اسلام(ص) ..................................................................................49
3-2-2- حکم سبّ ديگر پيامبران ........................................................................................52
3-2-3- حکم سبّ امامان معصوم(ع) ..................................................................................53
3-2-4- رابطه سبّ و ارتداد ................................................................................................54
فصل چهارم: راههای اثبات ارتداد و آثار آن ..................................57
بخش اول:4-1- راههای اثبات ارتداد ..........................................................58
4-1-1- ملاك ثابت شدن اسلام ...........................................................................................58
4-1-2- چگونگی ثابت شدن ارتداد .....................................................................................62
4-1-2-1- علم قاضی ..........................................................................................................62
4-1-2-2- بينه .....................................................................................................................62
4-1-2-3- اقرار ...................................................................................................................65
بخش دوم:4-2- آثار ارتداد ........................................................................66
فصل پنجم: احکام ارتداد ..............................................................69
بخش اول:5-1- حکم قتل از ديدگاه مذاهب ..............................................70
5-1-1- ماهيت جرم ارتداد ................................................................................................70
5-1-2- حکم قتل از ديدگاه اماميه ......................................................................................71
5-1-2-1- مرد مرتد به ارتداد فطري ..................................................................................71
5-1-2-2- زن مرتد به ارتداد فطري ...................................................................................72
5-1-2-3- مرد مرتد به ارتداد ملّي .....................................................................................72
5-1-2-4- زن مرتد به ارتداد ملّی ......................................................................................73
5-1-3- حکم قتل از نظر مذاهب اربعه ..............................................................................74
5-1-4- دلايل قايلان به وجوب قتل مرتد ..........................................................................78
5-1-4-1- متولی اجرای حكم قتل ...................................................................................80
5-1-5- دلايل قايلان به پذيرش توبه مرتد فطری ..............................................................82
د
بخش دوم:5-2- ساير احکام ارتداد از ديدگاه اماميه ..................................86
5-2-1– احکام مرتد فطری .................................................................................................86
5-2-2- احکام مرتد ملی .....................................................................................................91
بخش سوم:5-3- ساير احکام ارتداد از ديدگاه مذاهب چهارگانه ...................96
5-3-1- از ديدگاه حنفيه ......................................................................................................96
5-3-2- از ديدگاه مالکيه ....................................................................................................101
5-3-3- از ديدگاه شافعيه ...................................................................................................105
5-3-4- از ديدگاه حنبليه .....................................................................................................108
جمع­بندی بين نظريات ..............................................................................113
فصل ششم: رابطه ارتداد با آزادی ................................................116
بخش اول:6-1- ماهيت و حد و مرز آزادی ...............................................117 بخش دوم:6-2- آزادی عقيده و بيان .........................................................120
6-2-1- آزادی­عقيده ...........................................................................................................120
6-2-2- آزادی بيان .............................................................................................................123
6-2-2-1- رابطه ارتداد با حقوق خداوند ..........................................................................123
6-2-2-2- رابطه ارتداد با حقوق جامعه و شهروندان ........................................................124
نتيجه­گيری ................................................................................................128
فهرست منابع و مآخذ .................................................................................131

ه
چکيده
واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقيهان به معنای "اختيار کفر بعد از اسلام آوردن" است.
در فقه اماميه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها يک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می­باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای اماميه در تعريف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در اين نوشتار، ضمن بيان اختلاف مذکور، به بررسی روايات دالّ بر اين تقسيم و سپس احکام ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترين تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذيرش توبه مرتد فطری است که در اين تحقيق به مستندات آن پرداخته می­شود.
ومقدمه
يکی از مسائل مهم و چالش برانگيزی که در اسلام مطرح گشته, مسأله ارتداد و احکام مرتد است که بيشتر در باب حدود به آن پرداخته مي­شود.
در اين باب، مجازاتهای شديدی؛ همچون قتل، حبس و مصادره اموال مرتد، با شرايط و خصوصيّات گوناگون، مورد بحث و بررسی قرار می­گيرد. اجماع فقيهان بر برخی از اين مجازاتها در کتب شيعه و سنی فراوان نقل شده است[1].
با وجود طرح موضوع ارتداد در قرآن، هيچ يک از مجازاتهای دنيوی آن مورد اشاره قرار نگرفته و اين مهم به عهده روايات منقول از ائمه اطهار(ع) سپرده شده است.
اين موضوع که به عنوان يک مسأله اعتقادی، سياسی و اجتماعی از ديرباز در محافل دينی مطرح بوده، با توجه به رخدادهای بحران­خيز کنونی در صحنه جهانی و پيدايش شگردها و جريانهای جديد در صحنه بين­المللی از طرف دشمنان اسلام و بی­دينان برای مقابله با دين و مقدسات اسلامی لازم است که از زوايای مختلف و با حسّاسيّت بيشتری مورد نقد و بررسی محافل مختلف علمی، فرهنگی و سياسی قرار گيرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
مطرح شدن اين مقوله در سطح محافل فرهنگی و سياسی و نيز موضع­گيری منفی بنگاههای استکباری، صليبی و صهيوني در قبال آن و شبهاتی که از سوی دانشمندان غربی در خصوص تعارض آن با حقوق بشر و آزادی عقيده و بيان مطرح شده می­طلبد که عالمان و انديشمندان اسلامی به مقابله علمی با آن پرداخته و به تناسب تخصص و دانش خويش با تبيين و روشنگری، غبار ابهام و ناشناختگی را از اين حکم اسلامی بزدايند و تلاشها و شيطنتهای بدخواهان اسلام را با شکست مواجه سازند.
اين ادّعای تعارض که روشنفکران مسلمان ناآگاه از متون دينی را با نگاهی سطحی به آيه لا اکراه فی الدين[2] و "احتياط در حفظ دماء" به همفکری و همنوايی فرا می­خواند، پژوهشگر متعهد را در راستای پاسخگويی به اين شبهه وادار می­سازد که با بررسی دقيق موضوع از نظر منابع اسلامی و با نگاهی فقهی، ابهامات موجود را روشن ساخته و با اثبات اصل موضوع و تعيين حدود و ثغور آن، جوابی درخور ارائه دهد.
موضوع ارتداد جنبه­های سياسی، اجتماعی, فقهی و کلامی دارد که مناسب است هر يک به گونه­ای مستقل مورد بررسی قرار گيرد و اهالی قلم و انديشه پيرامون ابعاد مختلف آن با دقت و موشکافی خاص به تحقيق و تفحص بپردازند. در اين پژوهش، نويسنده بيشتر همّت خود را متوجه حکم فقهی ارتداد کرده و به طور مختصر بحثی کلامی نيز در پايان رساله آورده است.

سوالات و فرضیات تحقیق
برای رسيدن به هدف تحقیق، پاسخ به پرسشهای ذيل ضروری است:
- اقسام ارتداد و احکام آنها چيست؟
- آيا موضوع ارتداد با صرف تغيير عقيده محقق می­شود يا عناوين ديگری نيز در آن دخالت دارد؟
- آيا توبه مرتد در سقوط مجازاتهای او مؤثر است يا خير؟
- اگر انکار ضروری دين را از موجبات ارتداد بدانيم؛ اولاًً، تعريف دقيق آن چيست؟ ثانياً، آيا مستقلاً تأثيرگذار در وقوع ارتداد است يا در صورتی که مستلزم انکار خدا و پيامبر باشد، موجب ارتداد می­شود؟
- انکار يکی از احکام ضروری از روی شبهه چه حکمی دارد؟
اينها نمونه­هايی از پرسشهايی است که می­توان بر اساس آنها محور و فضای کلی سخن در اين تحقيق را به دست آورد. بررسی همه جانبه احکام مرتد، پيشينه تاريخی، نظريات فقهی و مستندات آن در راستای يافتن پاسخ پرسشهای مورد اشاره راهی است که در اين تحقيق پيموده ­شده است.

و آنچه به عنوان فرضيه، در راستای تأمين هدف تحقيق، به نظر می­رسد، چنين است:
در فقه اماميه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها يک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می­باشد.
در صورتی که شخص در مجامع عمومی، خروج از عقيده­ای را که با اطلاع کامل از اصول و مبانی و محتوای آن عقيده برای خود انتخاب کرده، اظهار کند، باعث ايجاد فتنه و اغتشاش در جامعه می­شود، پس مجازاتهايی همچون؛ قتل و حبس برای اين شخص مانعی ندارد.
ارتداد صرف تغيير عقيده نيست؛ بلکه در تحقق آن عناوينی همچون عناد و توطئه عليه اسلام و تظاهر بر عقيده­ای که بر هم زننده امنيت و استقلال جامعه است و حفظ جانها و اموال مردم وابسته به آن است، دخالت دارد.
موقعيت و وجاهت مرتد در جامعه اسلامی تا پيش از توبه، همانند قبل از ارتداد، محفوظ و محترم نيست.
منظور از ضروری دين در شريعت اسلام، احکام و دستوراتی است که اجماع فقها(شيعه و سنی) به وجوب و يا حرمت آن حاکم است، مثل وجوب نماز، قصاص، حد شرب و بسياری احکام ديگر. همه فقيهان معتقدند که اگر کسی يکی از احکام ضروری اسلام را نپذيرد، کافر است.در صورتی که مستلزم تکذيب پيامبر و رسالت وی باشد، به ارتداد می انجامد.
به نظر فقيهان اگر کسی از روی شبهه، حکمی را انکار کرد، مرتد نيست؛ بلکه بايد ثابت شود که از روی علم و آگاهی و عناد منکر شده است و تا اين مطلب احراز نشود، حکم به ارتداد او صحيح نيست.
روش تحقیق
در اين تحقيق از روش کتابخانه­ای و به شيوه توصيفی و تحليلی استفاده شده و با فيش­برداری و جمع­آوری مطالب مورد نياز از کتب فقهی با تعيين سرفصلهای کلّی موضوع و جمع­بندی و ارتباط آنها با يکديگر به تشريح موضوع در شش فصل پرداخته شده است. فصل اول به کلياتی در باره مفهوم ارتداد و پيشينه تاريخی آن و فصل دوم به اقسام و شرايط تحقق ارتداد اختصاص دارد. در فصل سوم، موجبات و آثار ارتداد، در فصل چهارم، راههای اثبات ارتداد، در فصل پنجم، احکام ارتداد از ديدگاه فقه مذاهب پنج­گانه اسلامی و در فصل ششم، رابطه ارتداد با آزادی عقيده و بيان مورد بررسی قرار گرفته است.
اين پژوهش اولين و آخرين تحقيق در اين زمينه نخواهد بود؛ زيرا دانش­پژوهان و محققانی در ارتباط با ارتداد و مسائل پيرامون آن بحث کرده و خواهند کرد. نظر به اينکه در تحليل چنين مباحث مهمی امکان خطا و لغزش وجود دارد، نويسنده خود را از چنين امری مبرّا نمی­داند و انتظار دارد اساتيد محترم به ديده اغماض در آن بنگرند و با تأکيد روی نقاط مثبت، سبب­ساز دلگرمی اينجانب در تحقيقات آتی شوند. و من­ الله التوفيق.
فصل اول:

مفهوم و تاريخچه
ارتداد

بخش اول1-1- مفهوم ارتداد

1-1-1- ارتداد در لغت
ارتداد از ماده "ردّ " مشتق شده و به معنای "رجوع و برگشت"[3] و نيز "دگرگونی"[4] است . در معنای واژه "ردّ " چنين گفته­اند:
الردّ صرف الشئ و الردّ مصدر رددت الشئ[5]؛ ردّ عبارت است از برگرداندن يک چيز، و ردّ مصدر "رددت الشئ" می­باشد.
وقتی می­گويند: " ردّه الی منزله[6] "؛ يعنی او را به خانه­اش برگرداند. و يا وقتی می­گويند: " ردّ عليه جوابا[7]ً "؛ يعنی پاسخی را به او برگرداند. در معنای "ارتداد" نيز نوشته­اند:
ارتداد به معنای بازگشت است و واژه مرتد از همين مادّه می باشد و "ردّ " اسم (مصدر) ارتداد است[8].
لغوی ديگر در تعريف ارتداد می­گويد:
و قد ارتدّ و ارتدّ عنه تحوّل[9]؛ (وقتی گفته می­شود؛) مرتد شده و از آن برگشته است؛ يعنی دگرگون شد.
سپس می­نويسد:
از همين قبيل است بازگشت از اسلام و اگر کسی از اسلام برگردد به او گفته می شود که از دين خود مرتد شده است[10].
در مفردات راغب آمده است:
ارتداد والردّه، الرجوع فی الطريق الذی جاء منه لکن الردّه تختص بالکفر و الارتداد يستعمل فيه و فی غيره[11]؛ ارتداد و رده بازگشت در راهی است که از آن آمده است؛ اما رده اختصاص به کفر دارد و ارتداد هم در مورد کفر و هم در مورد غير کفر استعمال می شود.
بنابراين مرتد را از آن جهت مرتد می­گويند که خود را به کفر خويش بر می­گرداند[12].

1-1-2- ارتداد در اصطلاح
در اصطلاح فقهای شيعه و اهل سنت ارتداد عبارت است از اينکه کسی از اسلام خارج شود و کفر را برگزيند[13]. از جمله اينکه شيخ طوسی می­گويد:


مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی


دانلودمقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی


ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رفع الیدین در نماز (۱)

27 سپتامبر 2016 ... سپس زمانی که احکام اسلام شروع به تکامل نمود رفع یَدَيْن شروع نماز، قبل و ... مذهب اهل
سنّت و جماعت احناف در مورد رفع یَدَیْن اینست که نمازگذار در آغاز ...

آزادي عقيده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر | محسن کدیور

اين مقاله در مقام ترسيم قرائتي از اسلام است كه آزادي عقيده و مذهب را تأمين مي كند. ...
مذهب يا دين : نوعي عقيده ، مجموعه اي از ديدگاه هاي نظري درباره انسان ، جهان مشهود و ماوراي
آن ... بلوغ اسلام اختياركرده و سپس مرتد شده باشد يعني مرتد فطري احكام ذيل در
مورد او جاري .... در سازگاري احكام ياد شده با مباني پنج گانه فوق الذكر ترديدي نيست ،
اما در ...

بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام

این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفة حکم ارتداد و ... در
مورد مجازات مرتد ملی و فطری فقهای اهل سنت فرقی میان آن دو نگذارده و استتابه ... از
دیدگاه اسلام تمامی انسانها از شرافت و کرامت انسانی برخوردار بوده و در ذات انسانی
برابرند. ... آری اسلام در زیر سایه حکومت جهانی خود تا بدین حدّ به مذاهب آسمانی حق
حیات می‌دهد و ...

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ ...

19 دسامبر 2011 ... به دنبال حكم امام خميني(رضوان الله عليه) مبني بر ارتداد سلمان رشدي و لزوم ..... از
ديدگاه قرآن لازم است به صورت اجمالي اين مطلب را از ديدگاه روايات مورد بررسي ... است
كه فقهاء هم به همه اينها در ابواب پنج گانه مذكور استدلال نموده‌اند. ..... بنابراين احكام
كيفري ارتداد اختصاص به دين مقدس اسلام ندارد و در برخي از اديان و مذاهب ...

مجازات ارتداد و آزادی مذهب - زیتون

3 مارس 2016 ... کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سب‌ّالنبی با موازین فقه ...
مدعیاتی که در این رساله مورد نقد قرار می‌گیرد عبارتند از: اول و دوم: مرتدّ (فطری) و ...
است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه.
... از دیدگاه اسلام، مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچ‌کس را نمی‌توان بر ...

جایگاه اعتقادیِ امامت از منظر امام خمینی(ره) دیدگاه امام به امامت به عنوان ...

منابع مقاله: ... امامت هویت بخشِ تشیع و مرز نهنده میان این مذهب و دیگر مذاهب اسلامی است.
... عمل به ارکان پنجگانه، یعنی نماز، روزه، زکات، حج و جهاد(4)] را بیفزاید، همه احکام
اسلام ... مورد نظر و پسند پروردگار متعال، پیامبر اسلام و امامان شیعه علیهم السلام
باشد. ..... و در روض آمده است که ارتداد با انکار آنچه به ضرورت، جزء دین شناخته می شود
حاصل ...

ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي در اسلام | شبکه اجتماعی حقوقدانان

هر چند در مقاله سابق بحث درباره قسامه و احكام آن بود و لازم بود در اين مقاله همان بحث ...
اما با توجه به اينكه مساٌله ارتداد و احكام آن از نظر مباني حقوقي اسلام لازم بود مورد بحث.
... وجوب آن را نفي نمايد مانند اينكه يك ركعت از نمازهاي پنجگانه را مورد انكار قرار دهر و
يا .... است در اثر تعصبات غلط دين و مذهب خود را صحيح و درست بداند اسلام از او
خواسته ...

فقه و احکام میراث » موضوعات » همه عناوین » صفحه : 1 - IslamHouse.com

میراث در اسلام متن عربی آن از کتاب منهاج الطالبین امام نووی رحمه الله می باشد که شیخ
محمد یوسف سلطان العلماء بر آن شرحی به زبان فارسی نوشته اند و آن را میراث در ...

شیخیه یا شیخی ها ، فرقه ای از شیعیان اثنی عشری

1 دسامبر 2008 ... اختلاف شیخیه با متشرعه بیشتر در اصول دین و مذهب است و آن هم در تعبیر و ... از جمله
شرق شناسانی که در مورد شناخت اسلام و فرقه های مختلف آن ،بویژه در ایران ... با عنایت
به مطالب گفته شده ، در این مقاله ، فرقه شیخیه (کشفیه پایین ..... معاد و عدالت ، از
ردیف اصول پنجگانه مذهب شیعه ، اصل دیگری بعنوان « رکن رابع ...

ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی - دانلود با لینک مستقیم

ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. برای دانلود " ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه
اسلامی "روی دریافت فایل کلیک کنید. ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. فرمت
فايل ...

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی فایل رایگان

6 مه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۱۶۲ فهرست مطالب مقدمه …

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی - .الپا.

15 آگوست 2017 ... 2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان… .... 4-2 حبس مدیون و متهم از
دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه… ..... در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در
مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالكیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور ...

ارتداد - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی ... ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و
نقد قرار گرفته است : -1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهري آن با آیات قرآن که در آنها ...

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند - پایگاه تخصصی نقد وهابیت

7 فوریه 2016 ... مذاهب اسلامی، به ویژه مکتب دیوبند، جریان اعتدالی و به دور از ... این نوشتار ضمن بیان
معیار اسلام و کفر و تبیین ضوابط و اصول تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند به
دنبال ... [10] ابوالحسن اشعری نیز در ابتدای کتاب مقالات الاسلامیین می‌نویسد: ...
اكرم قطعاً و بدیهی باشد؛ مثل ثبوت نمازهاى پنج‌گانه یا حرمت شراب و غیره.

کتابخانه:ارتداد-کتاب - پژوهشکده امر به معروف

6 فوریه 2017 ... فراهم‌آوریِ دائرة المعارف قرآن کریم، با حدود سه هزار مقاله، به زبانی علمی و نو .... نهایی در
این موضوع نیست، بلکه راه تحقیق و تفحص و دستیابی به مطالب و دیدگاه‌های نو در ....
کفر پس از اسلام؛ این تعبیر دو بار در مورد ارتداد در قرآن بیان شده است: ..... برخی از
معاصران، انکار برخی ضروریات مذهب، هم چون ولایت امیر مؤمنان علیه ...

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند - پایگاه تخصصی نقد وهابیت

7 فوریه 2016 ... مذاهب اسلامی، به ویژه مکتب دیوبند، جریان اعتدالی و به دور از ... این نوشتار ضمن بیان
معیار اسلام و کفر و تبیین ضوابط و اصول تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند به
دنبال ... [10] ابوالحسن اشعری نیز در ابتدای کتاب مقالات الاسلامیین می‌نویسد: ...
اكرم قطعاً و بدیهی باشد؛ مثل ثبوت نمازهاى پنج‌گانه یا حرمت شراب و غیره.

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی | دانلود مقاله پروژه فایل ...

... ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت
فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه162 فهرست مطالب مقدمه …

ثقلین • نماز شیعه و اهل سنّت

19 آوريل 2016 ... در اصل تعداد نمازهای واجب بین شیعه و سنی اختلاف نیست، بلکه در برخی جزئیات و
چگونگی انجام نماز اختلافاتی وجود دارد که به بعضی اشاره ...

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی | دانلود فایل فری

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب
پنجگانه اسلامی. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل
ويرايش ...

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر / حسن اسکندری

23 مه 2016 ... در این مقاله رویکرد ابن‌حنبل دربارة تکفیر را بررسی کرده و برخی از ... آنچه بررسي
شخصيت و انديشة احمد بن حنبل را در ميان مذاهب اسلامي ضروري ميکند، .... مانند معتزله
و امامیه، اصول اعتقادیِ (پنج گانه) مشخص، ندارند، بلکه سه مورد را ..... جناتی، محمد
ابراهیم، «ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلامی»، کیهان اندیشه، شماره54، 1373ش.

فراماسونری چیست؟ اسلام در مورد آن چه نظری دارد؟ | وااسلاماه

به خاطر مخفی کاری و محکم کاری رهبران آن در مورد مکر و نیرنگ درونیشان وتلاش آنان در
... امر مشترک ماسونیت و یهودیت در این است که یهودیت معتقد به مذهب نیست؛ بلکه ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که شما نمی توانید ...

26 اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث و بررسی دیدگاه امام و رهبری ... 107
احصا شبهات اهل سنت در فضاي مجازي در مورد جانشين پيامبر و پاسخگوئي علمي ....
287 احكام استفاده از نطفه سه والد براي توليد يك جنين از نظر مذاهب اسلامي .... 517
ارتداد، موارد، احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر .... 645 اسلام ذابح از دیدگاه مذاهب
پنجگانه.

شیخیه یا شیخی ها ، فرقه ای از شیعیان اثنی عشری

1 دسامبر 2008 ... اختلاف شیخیه با متشرعه بیشتر در اصول دین و مذهب است و آن هم در تعبیر و ... از جمله
شرق شناسانی که در مورد شناخت اسلام و فرقه های مختلف آن ،بویژه در ایران ... با عنایت
به مطالب گفته شده ، در این مقاله ، فرقه شیخیه (کشفیه پایین ..... معاد و عدالت ، از
ردیف اصول پنجگانه مذهب شیعه ، اصل دیگری بعنوان « رکن رابع ...

ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي در اسلام | شبکه اجتماعی حقوقدانان

هر چند در مقاله سابق بحث درباره قسامه و احكام آن بود و لازم بود در اين مقاله همان بحث ...
اما با توجه به اينكه مساٌله ارتداد و احكام آن از نظر مباني حقوقي اسلام لازم بود مورد بحث.
... وجوب آن را نفي نمايد مانند اينكه يك ركعت از نمازهاي پنجگانه را مورد انكار قرار دهر و
يا .... است در اثر تعصبات غلط دين و مذهب خود را صحيح و درست بداند اسلام از او
خواسته ...

مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی | بانک فایلهای تخصصی

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی لينک پرداخت و دانلود *
پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد
...

ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی - دانلود با لینک مستقیم

ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. برای دانلود " ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه
اسلامی "روی دریافت فایل کلیک کنید. ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. فرمت
فايل ...

فراماسونری چیست؟ اسلام در مورد آن چه نظری دارد؟ | وااسلاماه

به خاطر مخفی کاری و محکم کاری رهبران آن در مورد مکر و نیرنگ درونیشان وتلاش آنان در
... امر مشترک ماسونیت و یهودیت در این است که یهودیت معتقد به مذهب نیست؛ بلکه ...

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر / حسن اسکندری

23 مه 2016 ... در این مقاله رویکرد ابن‌حنبل دربارة تکفیر را بررسی کرده و برخی از ... آنچه بررسي
شخصيت و انديشة احمد بن حنبل را در ميان مذاهب اسلامي ضروري ميکند، .... مانند معتزله
و امامیه، اصول اعتقادیِ (پنج گانه) مشخص، ندارند، بلکه سه مورد را ..... جناتی، محمد
ابراهیم، «ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلامی»، کیهان اندیشه، شماره54، 1373ش.

عناوین مقالات چاپ شده: علاقمندان محترم می توانند پس از رویت عنوان ...

۸- بررسی پاره ای از مذاهب پنجگانه در ... / دکتر منصور ... ۸- بررسی موارد جواز طلاق از
دیدگاه فرق مسیحی/ دکتر بهروز افشار. ۹- مروری بر ... ۹- بررسی تطبیقی روایات
احتکار در مذاهب اسلامی/ دکتر هادی عظیمی گرکانی. ۱۰- اعانه ... ۱۲- شکُ شبهه و ارتداد از
دیدگاه . ... ۷- ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله/ آیت اله سید محمد موسوی بجنوردی.
فصلنامه ...

رفع الیدین در نماز (۱)

27 سپتامبر 2016 ... سپس زمانی که احکام اسلام شروع به تکامل نمود رفع یَدَيْن شروع نماز، قبل و ... مذهب اهل
سنّت و جماعت احناف در مورد رفع یَدَیْن اینست که نمازگذار در آغاز ...

ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي در اسلام - Ghavanin.com : Iran Law ...

هر چند در مقاله سابق بحث درباره قسامه و احكام آن بود و لازم بود در اين مقاله همان بحث ...
مساٌله ارتداد و احكام آن از نظر مباني حقوقي اسلام لازم بود مورد بحث قرار گيرد و بعضي
... امت اسلامي واجب مي دانند وجوب آن را نفي نمايد مانند اينكه يك ركعت از نمازهاي
پنجگانه .... است در اثر تعصبات غلط دين و مذهب خود را صحيح و درست بداند اسلام از او
خواسته ...

باشگاه اندیشه › ادیان و مذاهب

مذهب در گذشته به مکتبهاى فکرى درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه
اسلامى ) ... در این نوشته واژه « دین» و « ادیان» در مورد همه آیینها، اعم از صحیح، منسوخ،
محرف و ... و هر گاهم یکى از اهل کتاب مسلمان شود؛ سپس از اسلام برگردد، مرتد ملى نامیده
مى شود. ... زیرا دیدگاه علمى هر چیز را از آسمان فرو مى کشد و آن را تشریح و تبیین مى
کند.

به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه، توسط شیخ شلتوت | سید محمد یزدانی

12 دسامبر 2016 ... صوفی ها هم که از دیدگاه آقای ملازاده ، کفر و شرک است و حرف های رکیکی .... آیا الازهر ،
مذهب شیعه را مذهب اسلامی پنجم به حساب می آورند ؟ ... در این سخنرانی گفت : مذاهب
پنجگانه اسلامی از نظر جوهر و از نظر مصدر و از نظر مورد یکی هستند ..... در سایت
حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) هم در این زمینه مقاله ای است که ...

بخش اول قضاوت از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی - نتایج جالب و متفاوت jegol

بخش اول نظام حقوقي بخش اول قضاوت از دیدگاه فقه مذاهب قضاوت در فقه اسلامی . عناوین
پایان نامه های ... مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. 69 بخش اول 5 1 ...

کتاب : فقه تطبیقی: مذاهب پنجگانه جعفری حنفی مالکی شافعی حنبلی

فقه تطبیقی: مذاهب پنجگانه جعفری حنفی مالکی شافعی حنبلی ... اهل سنت · ازدواج از
دیدگاه مذاهب اسلامی فقه مقارن (2) بر اساس: الفقه علی المذاهب الخمسه محمد جواد مغنیه ...

پرتال جامع علوم انسانی - مذاهب فقهی جهان اسلام در رویارویی با چالش فقر

از نظر اموال مشمول زکات که 21 مورد ثروت ملی را تشکیل می دهد، در دیدگاه سنتی مذاهب
... ولی در مذهب امامیه همه این 21 مورد مشمول یکی از فرائض اسلامی یعنی خمس یا زکات اند
. ... این مقاله در نهایت با نگاه اجمالی به چگونگی اجرای مقررات زکات در کشورهای ..... 5ـ
بررسی مقایسه ای افراد و اموال مشمول زکات نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جدید اهل سنت

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی – دانلود مقاله پروژه ...

25 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه162 فهرست مطالب مقدمه …

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی – دانلود مقاله پروژه ...

25 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه162 فهرست مطالب مقدمه …

مقاله در مورد ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی - حامی فایل

23 ا کتبر 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه162. فهرست مطالب. مقدمه .

چرا مرتد باید اعدام شود در حالیکه در دین اجبار نیست؟ | شهر سوال

26 مارس 2013 ... پس ارتداد در اسلام، بیش از آن که جنبه اعتقادی و فردی داشته باشد، ... براى پى بردن
به فلسفه این حکم الهى باید خاستگاه وضع این حکم از دیدگاه قرآن بررسى شود. .... یه
مقاله آب دوغی هم درمورد این که چرا این همه تناقض در علم و دین هستش بنویسید .... و جزء
پیروان اسلام درآمد و سپس خواست از اسلام دست بکشد و در زمره مذاهب ...

باشگاه اندیشه › ادیان و مذاهب

مذهب در گذشته به مکتبهاى فکرى درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه
اسلامى ) ... در این نوشته واژه « دین» و « ادیان» در مورد همه آیینها، اعم از صحیح، منسوخ،
محرف و ... و هر گاهم یکى از اهل کتاب مسلمان شود؛ سپس از اسلام برگردد، مرتد ملى نامیده
مى شود. ... زیرا دیدگاه علمى هر چیز را از آسمان فرو مى کشد و آن را تشریح و تبیین مى
کند.

اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران (بخش سوم) - مرکز مطالعاتی تبریز

13 ژانويه 2017 ... مسئله ارتداد نیز یکی از مسائل مهم حقوق اسلامی است که به عنوان بخشی جداگانه ... در
بخشهای قبلی مقاله به بررسی جایگاه ادیان و مذاهب رسمی و غیررسمی در قانون .... با
اینکه در قانون اساسی ایران مذاهب اهل سنت به عنوان اقلیت مذهبی مورد احترام ..... شود، و
در اوقات نمازهاى پنجگانه تازيانه اش بزنند، و در معيشت و آب و غذا و لباس ...

رفع الیدین در نماز (۱)

27 سپتامبر 2016 ... سپس زمانی که احکام اسلام شروع به تکامل نمود رفع یَدَيْن شروع نماز، قبل و ... مذهب اهل
سنّت و جماعت احناف در مورد رفع یَدَیْن اینست که نمازگذار در آغاز ...

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

2) زندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی و حقوق مشروع می باشد. ... آنچه که در این پژوهش
به عنوان احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران بیان شده می تواند مورد توجه ...

ارتداد در اسلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارتداد اصطلاح فقهی به معنی خروج فرد مسلمان از دین اسلام است. .... انکار امر ضروری
دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است
...

مقاله در مورد ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی -

... ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی. لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت
فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه۱۶۲ فهرست مطالب مقدمه …

دکتر طاهر علیمحمدی - دانشگاه ایلام

نوع مقاله: ارائه در همايش بين المللي سال انتشار: ۲۰۱۲ ... مقايسه ديدگاه هاي فقهي مذاهب
اسلامي درباره مسووليت هاي حقوقي و کيفري کادر پزشکي. نوع مقاله: چاپ در مجله سال
انتشار: .... شرايط و اسباب تحقق ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامي. نوع مقاله: ارائه
...

ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ، از ﻧﮕﺎه ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺬاﻫﺐ

ﻣـﻲ. ﺷـﻮد؛ اﺋﻤـﻪ ﻣـﺬاﻫﺐ. اﺳﻼﻣﻲ. ، ﻳﮕﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺆﻛﺪ. ﺷﺎن ﺷﺪت و ﺣﺪت دﺷﻤﻨﻲ و اﻳـﺴﺘﺎدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﻧـﺪ. در . ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺋﻤﻪ .... ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮدم و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪن در اذﻫﺎن و دﻳـﺪﮔﺎه دﻳﮕـﺮان و
ﻧﻴـﺰ .... ﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮش داﺷﺘﻨﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ ارﺗﺪاد و .... ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻛﻪ در رأس آن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﺎﻟﻲ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق. 7
.

ثقلین • نماز شیعه و اهل سنّت

19 آوريل 2016 ... در اصل تعداد نمازهای واجب بین شیعه و سنی اختلاف نیست، بلکه در برخی جزئیات و
چگونگی انجام نماز اختلافاتی وجود دارد که به بعضی اشاره ...

مجازات ارتداد by Mohsen kadivar - issuu

ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و آزادي ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻘﺪ ﻣﺠﺎزات ارﺗﺪاد و ﺳﺐ اﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ .... ﻣـﺪاﻓﻊِ »
ﺧﻔﻘـﺎنِ ﻣـﺬﻫﺒﻲ« )آﻳﺖاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎرمﺷﻴﺮازي( ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﺘﻮاي اﻳﺸﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﻘﺎﻟﺔ »اﻣـﺎم : ﭘﻴﺸـﻮاي ....
ﻣﺮﺗﺪ اﮔﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از ﻓﻄﺮي و ﻣﻠﻲ او ،ً- ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﻲﺷـﻮد؛ ﺛﺎﻧﻴـﺎً ، در اوﻗـﺎت ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ او
را ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ... ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر در زﻣﺴﺘﺎن ،1377 ﻧﻈﺮ راﻳﺞ ﻓﻘﻬﻲ در ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗـﺪ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ
ﻗﺮار دادم .

نظر منابع حقوقی در اسلام درباره ارتداد - بیمه میهن

14 مارس 2012 ... هر چند در مقاله سابق بحث درباره قسامه و احكام آن بود و لازم بود در این مقاله همان ... ارتداد
و احكام آن از نظر مبانی حقوقی اسلام لازم بود مورد بحث قرار گیرد و بعضی ... می دانند
وجوب آن را نفی نماید مانند اینكه یك ركعت از نمازهای پنجگانه را مورد انكار .... اما درباره
آزادی مذهب، باید گفت كه اگر آزادی درباره مذهب برای یك فرد یا جوامعی ...

چهار کمیسیون در کنگره جهانی جریان‌های تکفیری تشکیل شد/ حضور ...

23 نوامبر 2014 ... کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام ... مورد خطر تندروی و
تکفیر داشته باشیم و سوم، احترام به مقدسات همه مذاهب اسلامی ..... ۷۱۶ مقاله به دبیرخانه
علمی کنگره ارسال شد که از این تعداد ۹۶ مقاله خارج از ..... این عالم کشور آذربایجان
تصریح کرد: تکفیری‌ها مذهبی ندارند و هیچ یکی از مذاهب پنج گانه اسلام ...

ادیان و مذاهب - مجذوبان نور

مذهب در گذشته به مکتب‌هاى فکرى درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه ...
در این نوشته واژه «دین» و «ادیان» در مورد همه آیین‌ها، اعم از صحیح، منسوخ، محرف و جعلى
به ... و هرگاه هم یکى از اهل کتاب مسلمان شود؛ سپس از اسلام برگردد، مرتد ملى نامیده
مى‌شود. ... زیرا دیدگاه علمى هر چیز را از آسمان فرو مى‌کشد و آن را تشریح و تبیین
مى‌کند.

بازبینی کفر در مانعیت ارث - پژوهش حقوق عمومی

این مقاله در صدد مطرح نمودن نظرهای فقهای مسلمان و بیان ادله آنها و در نهایت، نقد ... مذاهب
اسلامی با آنکه در بسیاری از اصول و احکام و قوانین با یکدیگر وحدت نظر دارند ... در
این مورد می نویسد : کافر فردی « سعدی » 383 ) و : جزء دین اسلام است (قلعجی/ 1408
...... همة مذاهب پنجگانه اسلامی بر این باورند که کا فر از مسلمان ارث نمی برد و کفر،
یکی از.

فراماسونری چیست؟ اسلام در مورد آن چه نظری دارد؟ | وااسلاماه

به خاطر مخفی کاری و محکم کاری رهبران آن در مورد مکر و نیرنگ درونیشان وتلاش آنان در
... امر مشترک ماسونیت و یهودیت در این است که یهودیت معتقد به مذهب نیست؛ بلکه ...

مجازات ارتداد و آزادی مذهب - زیتون

3 مارس 2016 ... کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سب‌ّالنبی با موازین فقه ...
مدعیاتی که در این رساله مورد نقد قرار می‌گیرد عبارتند از: اول و دوم: مرتدّ (فطری) و ...
است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه.
... از دیدگاه اسلام، مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچ‌کس را نمی‌توان بر ...

نمایش مقاله : موضوع شناسی انکار ضروری

13 جولای 2010 ... عامل دیگر ارتداد انکار یکی از ضروریات اسلام توسط فرد مسلمان ذکر شده است. ... مِمَّا لَا
خِلَافَ فِيهِ» گفته است مساله وجوب نمازهای پنجگانه در دین اسلام ضروری است. ...
استفاده می شود که حکم ضروری حکمی است که مورد اتفاق اهل دین و یا مذهب باشد. ...
بالبداهه و بدیهی است یعنی چیزی که نمی توان وجهی برای نفی و انکار آن دید.

جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی و اجتماعی اسلام - پژوهه دین

روایات فراوانی مبنی بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام وجود دارد که مشهورترین آن
روایت ... از این رو باید در استنادهای فقیهان و نیز محک سنجش احکام مورد نظر شارع ( نه
به ..... حالات ارتداد مختلف است : حالت اول این که فرد ضرورت مذهب را انکار کند ، به
گونه ای ..... 28- سيد علي اصغر موسوي رکنی ، ارتداد از ديدگاه مكتب فقهي ( مقاله ) ، ص
85 .

اخلاق در اسلام

پکیج فصل 5 ریاضی: مساحت و محیط و خط(کلاس سوم)

پاورپوینت درباره معاد

فایل فلش چهار فایل سامسونگ J510FN با اندروید 6

مقاله تعريف و اثبات عصمت پيامبران و امامان

جداول ترمودینامیکی از کتاب ون وایلن

فیلم گام به گام مهارت در شطرنج جلد اول تاکتیکهای غیر منتظره Chess Expertise Step by Step Vol. 1: Unexpected Tactics

پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

جداول ترمودینامیکی از کتاب ون وایلن

دانلود شیپ فایل ها (نقشه GIS) شهر اصفهان