دانلود رایگان


توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

دانلود رایگان توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
• نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.چکیــــده:
تلفیق داده، فرآیند ترکیب یا توأم کردن اطلاعاتی است که از طرق مختلف به دست می آیند به گونه ای که از این عمل، جواب هایی دقیق تر و قابل اعتمادتر از حالتی که اطلاعات از یک منبع به دست می آیند، حاصل شوند. از آنجا که معمولاً مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی مختلف، هر یک در جنبه ای نسبت به دیگر مدل ها برتری دارند، با تلفیق نتایج آنها می توان پیش بینی بهتری داشت. هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی مبتنی بر سری زمانی و مدل های داده محور استفاده می شود و کارایی و دقت مدل های تلفیق مختلف با توجه به نتایج کاربرد آنها در پیش بینی جریان رودخانه با یکدیگر مقایسه می شوند.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [email protected] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


تلفیق داده


پیش بینی جریان رودخانه


عدم قطعیت


مدل سری زمانی


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دريافت فايل

و پیش. بینی میزان مصارف در بخش. های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی با مالحظات ...
توسعه داده. شده در این مدل می. توان به موارد زیر اشاره نمود: ✓. منظور. نمودن. گام. های ....
بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی و مدلسازی اندرکنش رودخانه و سفره آب ...
این مدل بر مبنای شبیه سازی بر پایه شبکه هایی از گره ها و بازوها)شبکه جریان( در ...

مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، شماره 35 - Magiran

ارائه شاخص فرسايندگي باران بر اساس اندازه-گيري هاي صحرايي هدررفت خاك در كرت-
هاي ... گيري وزني رتبه اي در تركيب مدل هاي پيش بيني كننده جريان مطالعه موردي:
رودخانه كرخه ... ارزيابي آماري داده هاي شبكه اي بارش و دما با داده هاي مشاهده اي در ايران ....
همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت
چگونگی ...

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

پیش بینی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تجربی مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم .... پیش
بینی جریان رودخانه به کمک مدل شبکه عصبی ...

آب، صلح وامنیت برای همه

بوده و عالوه بر آن پالیسی های ضد خشونت و صلح جویانه را ترویج و توسعه می دهد. ....
ایران همچنان، حق آبه پیش بینی شده در معاهده را متناسب به نیازهای آبی سیستان
ندانسته ... آب آن برای همسایگان زندگی هدیه می کند، ارتقا داده و به صورت طبیعی
شهرهای بزرگ ..... مشترک است، اگرچه در خاک ایران جریان دارد ولی هر سه باید از آب
رودخانه هیرمند.

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از مدلهاي استوكاستيك

13 فوریه 2014 ... ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺣﻮ. ﺿ. ﻪ آﺑ. ﺮﯾﺰ. ﺧﺮم. ﺑﺎدآ. )
.... ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻣﺘﺤﺮك. ﮔﻔﺘﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺎو. ﻧﻤﺎد. اﺧﺘﺼﺎري. ARIMA(p,d,q). ﻧﺸﺎن. داده. ﻣﯿﺸﻮد. ﮐﻪ. در
... 1391(. ) ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد. ﻣﺪﻟﻬﺎي. ﺳﺮي. زﻣﺎﻧﯽ. را. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻌﯿﯿﻦ. روﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ. از. ﺟﻤﻠﻪ ... ﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ. اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺌﻮري ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ.

خدایار عبدالهی - دانشگاه شهرکرد

-عبدللهی، خدایار،(1384): "ارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده ...
و بختیاری از طریق رودخانه های کارون و زاینده رود"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری از
... ای سولگان و بهشت آباد با توجه به برنامه های آتی توسعه منابع آب حوضه کارون شمال
... سیدجواد، عبدالهی، خدایار (1386): "بررسي هيدروليك جريان از سدهاي پاره سنگي با ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – fara.0f0.in

2 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد • محل انتشار: دهمین کنگره ...

تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخانه ها با استفاده از مدل - TUMS

براي تخمين پارامترهاي کيفي آب رودخانه هاي مذکور مدل شبکه عصبي موجکي مورد ...
بــا توجه به کارايي باالي شــبکه عصبــي موجکي در پيش بيني پارامترهــاي ....
مصنوعي ANN واتورگرســيو AR براي مدل ســازي جريان ... تحقيق توســعه يک مدل
تلفيقي عصبي موجکي و مقايســه آن .... SAR,EC,TDS از داده هاي ايستگاه هاي رودک و
دوآبمرک.

ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

ارزیابي. مدل. هاي. پیش. بیني جریان رودخانه. مژگان باقري. نیا. 1. ، علیرضا برهاني
داریان. 2 .... داده. اندد. كه به منظور بهتر شدن پيش. بيني. ها، از متغيرهاي همزمان با. دوره
پيش. بيني در ... توسعه دادند. آن. ها مدل. هاي بلند مدت برفابي را به دو. صورت با
استفاده از سنجش از دو. ر و بددون آن ... از دور و در نهايت تلفيق استفاده از سدنجش از دور
و شدبکه.

Comments - Facebook

باراتی و همکاران (2003) پیش بینی دبی ماهانه یکی از رودخانه های ایتالیا را با ...
یانگ (2005) با مدل ARMA و شبکه های تابعی سیلاب را پیش بینی نموده و دو مدل را به
لحاظ ... از اين تحقيق نشان دهنده كارآيي مناسب روش شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني
داده هاي ... آنها نتیجه گرفتند که شبیه سازی جریان رودخانه با شبکه عصبی شعاعی از
دقت ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (
چکیده) ... 4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال
جرقه ای (چکیده) ... های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (
چکیده) ... 4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای ...

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

ewrc.sharif.ir: پایان نامه ها

مهدی اکبری, تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدلهای تجربی و
... راضیه ترقی دلگرم, پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک
متغیرهای ... حامد حمزه خانی, مدلسازي آب زيرزميني به منظور بررسي اثربخشي آبخوان
بر ... اثر تغییر کاربری و توسعه فعالیت های عمرانی (مطالعه موردی حوزه آبریز
رودخانه کن) ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | جستجو ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه از بین کلیه وبلاگها و
اطلاعات سایت جستجو شده و نتیجه آن در لیست زیر نمایش داده شده است. جهت مشاهده ...

ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

ارزیابي. مدل. هاي. پیش. بیني جریان رودخانه. مژگان باقري. نیا. 1. ، علیرضا برهاني
داریان. 2 .... داده. اندد. كه به منظور بهتر شدن پيش. بيني. ها، از متغيرهاي همزمان با. دوره
پيش. بيني در ... توسعه دادند. آن. ها مدل. هاي بلند مدت برفابي را به دو. صورت با
استفاده از سنجش از دو. ر و بددون آن ... از دور و در نهايت تلفيق استفاده از سدنجش از دور
و شدبکه.

Comments - Facebook

باراتی و همکاران (2003) پیش بینی دبی ماهانه یکی از رودخانه های ایتالیا را با ...
یانگ (2005) با مدل ARMA و شبکه های تابعی سیلاب را پیش بینی نموده و دو مدل را به
لحاظ ... از اين تحقيق نشان دهنده كارآيي مناسب روش شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني
داده هاي ... آنها نتیجه گرفتند که شبیه سازی جریان رودخانه با شبکه عصبی شعاعی از
دقت ...

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 3, توسعه مدلی ریاضی به منظور بهبود برنامه ریزی جدید تولید محصولات فاسد ... 4,
توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جایگزین برای فرآیند ریزش ثقلی ... 15,
تحلیل و ارزیابی داده کاوی در برآورد رواناب, مهران سیف زاده, دانشکده ... 17, مدل سازی
بار الکتریکی و پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی ...

پیش‌بینی ضریب پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از مدل ترکیبی ...

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺠﺎري روﺑﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ... ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
. ... ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎً در آب ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن آب ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ . ... ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ...

10th International Congress on Civil Engineering

بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در
برابرنفوذ یون کلراید · توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه.

مدل سازی - research-paper.ir

مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro ... پهنه بندی سیلابدشت با
تلفیق مدل هیدرولیكی و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS ... مدلسازی جریان آب ورودی به
درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شكسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم ....
پیش بینی نفوذ شوری در خور رودخانه ای اروند با استفاده از مدل عددی و مدلهای تجربی.

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 3, توسعه مدلی ریاضی به منظور بهبود برنامه ریزی جدید تولید محصولات فاسد ... 4,
توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جایگزین برای فرآیند ریزش ثقلی ... 15,
تحلیل و ارزیابی داده کاوی در برآورد رواناب, مهران سیف زاده, دانشکده ... 17, مدل سازی
بار الکتریکی و پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی ...

مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی - Nasir-Institute

به منظور مقایسه، نتایج روش FIS با نتاج روش ANN مورد مقایسه قرار گرفته است. ...
براي پیش بینی جریان رودخانه، استفاده از مدل هاي آماري، هیدرولیکی و ... همچنین
ارتباط آسان داده های حاصل از سنجش از دور با GIS تحلیل ها را بسیار آسان می کند. با
توجه ... درچند سال اخیر با پیدایش و توسعه هوش محاسباتی (CI) که در واقع استخراج
هوش، دانش و ...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

شبيه سازي نحوه گسترش کاربري شهري با استفاده از داده هاي سنجش از دور و مدل
سلولهاي .... پيش بيني سيل از طريق تلفيق مدل هيدرولوزيکي، سنجش از دور و GIS ...
توسعه سيستم پشتيباني تصميم گيري به منظور شناشايي مناطق مستعد احداث ...
شبيه سازي جريان رودخانه و تحليل اثرات تغيير کاربري روي آن با استفاده از مدل
Wetspa در ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

پیش بینی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مجموع کل اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق (100 سري داده) به سه دسته آموزش، دسته
نظارت بر ... در گام بعدي اين مقاله به منظور ارائه مدلي که قادر به مدلسازي ضريب
انتشار طولي در ... دسته‌ها فنی و مهندسیبرچسب‌ها آب, با مدل شبکه عصبی, پیش بینی,
در رودخانه های ... چکیــــده: پیش بینی دقیق جریان ترافیک کوتاه مدت، نقشی بنیادی
در ...

ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﺠﻪ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍ (

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ. ﻫﺎﻱ. ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ. ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﺩﻗﻴﻖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻭ. ﻣﻴﺰﺍﻥ.
ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ. ﺁﻥ. ﻣﻲ ... ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬﺍ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺍﺯ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ... ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ. ۱۳۶. ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺩ. ﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤ. ﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ. ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ.
ﺑﻴﻨﻲ ..... ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﺳﺖ . ﺗﺎ. ﺿﻤﻦ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺳـﻮﺏ. ﺣﻮﺯﻩ. ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺪﻝ. ﻫﺎ. ﻭ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | جستجو

اختصاصی از یارا فایل توسعه مدل هاي تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان رودخانه
با و پر سرعت . • مقاله با عنوان توسعه مدل هاي تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و ... سپس
با وارد کردن پتانسیل جریان سطحی تولیدی رودخانه‌ها در مدل شبیه‌سازی شرایط توسعه
حوضۀ آبریز دریاچه ... نیاز آبی کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب در حوضه داده
شود، محاسبه گردیده ... پیشبینی مصرف کوتاه مدت آب شهری به روش تحلیل سری
زمانی.

مدل‌سازی آبدهی روزانه چشمه کارستی طی دوره فروکش جریان با استفاده از ...

داﻣﻐﺎن در ﻃﻮل دوره ﻓﺮوﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر داده. ﻫـﺎي. روزاﻧﻪ دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ. ﺑﺨﺶ. ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع. اﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ. ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ و ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺸﺎن ﺑﺨﺶ اﺷﺒﺎع آﺑﺨﻮان اﺳﺖ .... ﺳﺎز و ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺮوﻛﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از آﺑﺨـــﻮان ..... دوﺑﺎره رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻔﻮذ آب ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب اﻳﻦ
ﭼﺎه.

ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي از
دو روش ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑـﺮدار ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎن. (. SVM. ) و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ... واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ، ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. از آن. ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺟﺮﯾـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ .... ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
داﻧﺶ اوﻟﯿـﻪ و داده. ﻫـﺎي. ﺟﺪﯾﺪ، اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ.

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی - Nasir-Institute

به منظور مقایسه، نتایج روش FIS با نتاج روش ANN مورد مقایسه قرار گرفته است. ...
براي پیش بینی جریان رودخانه، استفاده از مدل هاي آماري، هیدرولیکی و ... همچنین
ارتباط آسان داده های حاصل از سنجش از دور با GIS تحلیل ها را بسیار آسان می کند. با
توجه ... درچند سال اخیر با پیدایش و توسعه هوش محاسباتی (CI) که در واقع استخراج
هوش، دانش و ...

بررسی مقایسه ای کارایی مدل‌های بارش رواناب AWBM، Sacramento ...

این مدلها از نوع مدلهای مفهومی یکپارچه میباشند که در بسته نرم افزاری RRL به همراه ...
پیش بینی قابل قبولی را از فرایندهای هیدرولوژیکی ارائه کنند امری ضروری به نظر
میرسد. ... مدلهای زیادی از اوایل دههی 1960 توسعه داده شده است تا فرایندهای بارش-رواناب
را ... و تعرق را برای مدل Sacramento به منظور شبیه سازی جریان رودخانه ای را بررسی
...

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - داک لینک

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار

1 - پیش بینی رواناب حاصل از بارش حوضه آبریز سنجابی با استفاده از شبکه
عصبی .... 56 - قابلیت داده های طیفی(ماهواره ای) در تخمین فاکتور های موثر بر
فرسایش آبی ... طراحی چارچوب کاری برای پروژه های منابع طبیعی به منظور تحقق
توسعه پایدار (مطالعه .... 159 - مدل سازی جریان آب زیرزمینی دشت ابرقویه سیرجان
حوضه شهربابک با ...

تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دریا، اقیانوس جهانی، یا به شکل ساده‌تر، اقیانوس، بدنه آبی متصل آب‌های شور .... حل
شونده آب اقیانوس‌ها از هم از آب رودخانه‌های درحال جریان و هم از جریان‌های اقیانوسی فراهم
می‌شود. .... اگرچه جزر و مد منظم و قابل پیش‌بینی است، ارتفاع مد می‌تواند با توجه به
بادهای ... امکان استفاده از مدل‌های گردش اقیانوسی را مانند سایر مدل‌های قطعات اصلی
دیگر از جمله ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و ... سپس
با وارد کردن پتانسیل جریان سطحی تولیدی رودخانه‌ها در مدل شبیه‌سازی شرایط توسعه
حوضۀ آبریز دریاچه ... نیاز آبی کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب در حوضه داده
شود، محاسبه گردیده ... پیشبینی مصرف کوتاه مدت آب شهری به روش تحلیل سری
زمانی.

فصلنامه بین المللی پژوهشی- تحلیلی منابع آب و توسعه

استفاده از مدل استوکستيک برای توليد سري هاي زماني مصنوعي و پيش بيني
جريان ورودي، ... مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق، مطالعه موردی:
رودخانه جراحی، ... شناسايي پهنه های داراي پتانسيل برداشت آب زيرزميني با استفاده
از تلفیق ... کیفیت آب زیرزمینی به منظور بهره برداری در کشاورزی و مصارف
خانگی، مطالعه ...

ﺖ ﻘﺎﻻت ﻮرد ﺬ ش د ﻦ ا ﺲ ﺪرو ﯿﮏ ا ان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ روش VOF ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ GSTARS4 در ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه اي ﺳﺪ ﺑﺘﻨﯽ دوﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺗﺮك ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺘﻦ ...
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯽ GIS و ﻣﺪل AHP در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ARC GIS
.

پیش بینی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تجربی مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم .... پیش
بینی جریان رودخانه به کمک مدل شبکه عصبی ...

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 3, توسعه مدلی ریاضی به منظور بهبود برنامه ریزی جدید تولید محصولات فاسد ... 4,
توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جایگزین برای فرآیند ریزش ثقلی ... 15,
تحلیل و ارزیابی داده کاوی در برآورد رواناب, مهران سیف زاده, دانشکده ... 17, مدل سازی
بار الکتریکی و پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی ...

دريافت فايل

و پیش. بینی میزان مصارف در بخش. های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی با مالحظات ...
توسعه داده. شده در این مدل می. توان به موارد زیر اشاره نمود: ✓. منظور. نمودن. گام. های ....
بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی و مدلسازی اندرکنش رودخانه و سفره آب ...
این مدل بر مبنای شبیه سازی بر پایه شبکه هایی از گره ها و بازوها)شبکه جریان( در ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ - مجله آب و فاضلاب

١٣٩١. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ. K. -. ﻧﺰﺩﻳﮏ. ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ. ﺩﺭ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ ....
ﺗﺮﻳﻦ ﻣـﺪﻝ. ﻫـﺎﻱ ﻧﺎﭘـﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻱ ﺭﻭﺵ. K. -. ﻧﺰﺩﻳـﮏ. ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ. ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﮔﺴ. ﺘﺮﺩﻩ. ﺍﻱ ﺩﺭ
ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ... ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴـﻖ. ﺭﻭﺷــﻬﺎﻱ ﺯﻣــﻴﻦ. ﺁﻣــﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ. K-NN. ﺑــﻪ ﭘــﻴﺶ. ﺑﻴﻨــﻲ
ﺩﻗﻴــﻖ. ﺗــﺮ ... ﺑﻴﻨﻲ، ﻋـﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻧﻴـﺎﺑﻲ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ. ﺑﻪ.
ﻣﻨﻈﻮﺭ.

مقاله توسعه مدل بارش رواناب حوضه آبريز سد لار با استفاده - رزبلاگ

14 فوریه 2017 ... ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﺭﺵ - ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪ ﻻﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ DBM. ... ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪل.
SWAT. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون در زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ ﺳﺪ ﻣﺎرون ... ﻫﺎي ... 3,
بكارگيري داده هاي سنجش از دور در پيش بيني عرضه رسوب به مخزن سد لار. ... در
نهایت با استفاده از مدل وزنی و با تلفیق نهشه های میزان بارندگی منقهه، گروههای .

رويکردی نو در بررسی پیش بینی پذيری ترافیک شهری مبتنی بر ...

شده در اين مقاله با بكارگيری روشهای پيش پردازش، سعی بر كاهش تأثير داده های
معيوب دارد. همچنين. در فاز پيش ... صورت گرفته است. در بخش بعد و به منظور پيش
بينی جريان ترافيك، با توجه به ويژگيهای تطبيق پذيری، ... در فرم مدلهای خانواده
ARIMA به سرعت رشد و توسعه. یافتند. ..... Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. -
Lawrence ...

پایان نامه های خاتمه یاقته از سالهای قبل - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

43, اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، ف‍ره‍اد, ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌, ۴۸پ‌ ...
48, پ‍ورش‍ک‍ور، ش‍ی‍دا, طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر از طری‍ق‌ درگ‍اه‌ س‍ری‍ال‌
.... خ‍واص‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍طح‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ازس‍ازی‌ و ....
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ذرگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍م‌ س‍طح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍اده‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و ...

Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - DOCZ.ir

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

تكنيكهاي تحليلي

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی معرفی صدا و نشانه (ر).

منو آفیس فارسی 2007

تحقیق در مورد ميکروبيولوژي

درس پنجم...ویرایش دیتایس کتاب اندروید

پاسخ سوألات پایان فصل تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگتحلیل فضای شهری میدان توپخانه - میدان سپه - میدان امام

طرح درس ساده کردن کسر ریاضی ششم

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی A5 مدل Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320F با لینک مستقیم