دانلود رایگان


توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

دانلود رایگان توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
• نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.چکیــــده:
تلفیق داده، فرآیند ترکیب یا توأم کردن اطلاعاتی است که از طرق مختلف به دست می آیند به گونه ای که از این عمل، جواب هایی دقیق تر و قابل اعتمادتر از حالتی که اطلاعات از یک منبع به دست می آیند، حاصل شوند. از آنجا که معمولاً مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی مختلف، هر یک در جنبه ای نسبت به دیگر مدل ها برتری دارند، با تلفیق نتایج آنها می توان پیش بینی بهتری داشت. هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی مبتنی بر سری زمانی و مدل های داده محور استفاده می شود و کارایی و دقت مدل های تلفیق مختلف با توجه به نتایج کاربرد آنها در پیش بینی جریان رودخانه با یکدیگر مقایسه می شوند.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [email protected] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


تلفیق داده


پیش بینی جریان رودخانه


عدم قطعیت


مدل سری زمانی


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بینی جریان روزانه رودخانه در پیش ریزی ژنتیک و برنامه های بیزین ...

های بیزین. و برنامه. ریزی ژنتیک. در پیش. بینی جریان روزانه رودخانه ... هاي بيزين.
استفاده شد. داده. هاي جريان روزانه اين رودخانه در. محل. ايستگاه. آبسنجي ... يز پيش.
بينی و مهار نمود. همچنين می. توان. از نتايج يک مدل شبيه. سازی به منظور بررسی صحت
داده .... توسعه. يافته. اند. که. در. اين. ميان. مدل. های. هوشمند. با. الهام. گرفتن. از. طبيعت.

ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﺗﻠﻔﻴﻘ - دانش آب و خاک

ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راه. ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. و ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ داده. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ
اﺳﺖ. .... ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 177. )ARCH(. ،. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. روش. ﻫﺎي. ﺟﺪﻳﺪ و
ﺑﻬﺘﺮ. ﺑﺮاي. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز از ﻣﺪل. ﻫﺎي وارﻳﺎﻧﺲ. ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ... ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرد در ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﺸﺎن ...

ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﺗﻠﻔﻴﻘ - دانش آب و خاک

ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راه. ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. و ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ داده. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ
اﺳﺖ. .... ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 177. )ARCH(. ،. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. روش. ﻫﺎي. ﺟﺪﻳﺪ و
ﺑﻬﺘﺮ. ﺑﺮاي. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز از ﻣﺪل. ﻫﺎي وارﻳﺎﻧﺲ. ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ... ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرد در ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﺸﺎن ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 34 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده) ....
95 - ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی .... 161 -
تخمین دبی در یک رودخانه جزر و مدی با جریان برگشتی موضعی (چکیده) .... زیر کشت،
عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده (چکیده)

مدل‌سازی آبدهی روزانه چشمه کارستی طی دوره فروکش جریان با استفاده از ...

داﻣﻐﺎن در ﻃﻮل دوره ﻓﺮوﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر داده. ﻫـﺎي. روزاﻧﻪ دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ. ﺑﺨﺶ. ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع. اﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ. ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ و ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺸﺎن ﺑﺨﺶ اﺷﺒﺎع آﺑﺨﻮان اﺳﺖ .... ﺳﺎز و ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺮوﻛﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از آﺑﺨـــﻮان ..... دوﺑﺎره رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻔﻮذ آب ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب اﻳﻦ
ﭼﺎه.

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها | کاربرد شبیه‌سازی

به این منظور، بخش ذوب یک کارخانه فولاد واقع در شرق هندوستان به کمک یک مدل ... اما
مدلهای موجود کمپانی به دلیل استفاده از روشهای قطعی و توجه به هر بخش به ... قابلیت
تعریف پایگاه داده داخلی داشته و هم قادر به برقرای ارتباط با نرمافزارهای .... بدون
استفاده از چنين مدل شبيه سازي، پيش بيني عملكرد عمليات در بندر و نيز توسعه
بندر به ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | جستجو

اختصاصی از یارا فایل توسعه مدل هاي تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان رودخانه
با و پر سرعت . • مقاله با عنوان توسعه مدل هاي تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان ...

Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

ewrc.sharif.ir: پایان نامه ها

مهدی اکبری, تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدلهای تجربی و
... راضیه ترقی دلگرم, پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک
متغیرهای ... حامد حمزه خانی, مدلسازي آب زيرزميني به منظور بررسي اثربخشي آبخوان
بر ... اثر تغییر کاربری و توسعه فعالیت های عمرانی (مطالعه موردی حوزه آبریز
رودخانه کن) ...

ﺑﻴﻨﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻘ - دانشگاه اصفهان

8 ژوئن 2010 ... ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺑــﺎر رﺳــﻮب ﺟﺮﻳــﺎن رودﺧﺎﻧــﻪ ﺳــﻤﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣــﻲ ﮔﺮدﻳــﺪ و ... ﺑـﻪ ﻃـﻮري. ﻛـﻪ. ﺿــﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴــﻴﻦ
ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﻴﻮﻧﻲ ﺳــﺎده ﻏﻴــﺮ. ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ. 759/0 ... ﭘﻴﭽﻴــﺪه را ﻣــﻮرد ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻗــﺮار داده و ﺑﻬﺘــﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ... ﺑﻴﻨــ. ﻲ ﻧﺤــﻮه ﺗﻮزﻳــﻊ رﺳــﻮب ﺑــﺮاي. ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درﻳﭽـﻪ. ﻫـﺎي ....
122. ﻳــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ. رودﺧﺎﻧــﻪ. -. ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﺼــﺒﻲ. ﻃﺮاﺣــﻲ ﻧﻤــﻮد. ه. و ﺑــﻪ.

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

مدل سازی - research-paper.ir

مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro ... پهنه بندی سیلابدشت با
تلفیق مدل هیدرولیكی و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS ... مدلسازی جریان آب ورودی به
درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شكسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم ....
پیش بینی نفوذ شوری در خور رودخانه ای اروند با استفاده از مدل عددی و مدلهای تجربی.

دريافت فايل

و پیش. بینی میزان مصارف در بخش. های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی با مالحظات ...
توسعه داده. شده در این مدل می. توان به موارد زیر اشاره نمود: ✓. منظور. نمودن. گام. های ....
بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی و مدلسازی اندرکنش رودخانه و سفره آب ...
این مدل بر مبنای شبیه سازی بر پایه شبکه هایی از گره ها و بازوها)شبکه جریان( در ...

انجمن علوم و مهندسی منابع آب تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 11 3 ...

همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین ...
از تلفیق مدل‌های شبیه ساز‌-‌بهینه سازی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و مدل‌های ....
مدلهای تولید داده مصنوعی به عنوان ابزار مناسبی جهت پیش‌بینی و تولید سری های
زمانی ... ماهیانه و روزانه بارندگی یا جریان رودخانه ای در طی دهه های اخیر توسعه داده شدهاند
.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (
چکیده) ... 4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال
جرقه ای (چکیده) ... های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (
چکیده) ... 4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای ...

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – یاهو مارکت

11 سپتامبر 2016 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع ...

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – fara.0f0.in

2 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد • محل انتشار: دهمین کنگره ...

اصل مقاله (679 K)

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘ. ﻪ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻣﺪل. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ... ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﮐﺎﻧﺎل، ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮزي و ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻨﺎره. ﻫﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﺑﻪ ﺑﯿﺎن. دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ رژﯾﻢ در ﯾﮏ ﺗﻌـﺎدل دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗـﺮار دارد و. اﻟﮕﻮي ﮐﺎﻧـﺎل، ﻣﻘﻄـﻊ
ﻋﺮﺿـﯽ، ﺷـﯿﺐ و زﺑـﺮي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ..... ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺟﻮاب واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌـﺎدﻻت. ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ...

خلاصه موضوعات پیشنهادی

ﮔﯿﺮي و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. )7 ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺨﺎزن. )9
... )5. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺨﻮان. )6. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل داده ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺳﻄﺢ. آب. ﻫﺎي. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. )7 ...
ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻠﻔﯿﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. 20 .... ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي.

خلاصه موضوعات پیشنهادی

ﮔﯿﺮي و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. )7 ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺨﺎزن. )9
... )5. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺨﻮان. )6. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل داده ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺳﻄﺢ. آب. ﻫﺎي. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. )7 ...
ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻠﻔﯿﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. 20 .... ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي.

تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیهسازی هدایت هیدرولیکی ...

27 ژوئن 2015 ... ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوره. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل و آﻣﻮزش ﻣﺘﻔﺎوت ...
اي از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه. اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﯿﻦ اﯾـﻦ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .... ﻧﯿﺰ ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣـﺪل. ﻫـﺎي. ANN. و. ANFIS. در ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ. ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﯽ ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – fara.0f0.in

2 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد • محل انتشار: دهمین کنگره ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - DOCZ.ir

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي از
دو روش ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑـﺮدار ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎن. (. SVM. ) و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ... واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ، ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. از آن. ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺟﺮﯾـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ .... ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
داﻧﺶ اوﻟﯿـﻪ و داده. ﻫـﺎي. ﺟﺪﯾﺪ، اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – یاهو مارکت

11 سپتامبر 2016 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – fara.0f0.in

2 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد • محل انتشار: دهمین کنگره ...

روزاﻧﻪ ﻳﺎن ﺟﺮ ﺑﻴﻨﻲ ﻴﺶ در ﭘ ﻴﺒﺎن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘ ﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺎ

ن رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ
ﺟﺮﻳـﺎن .... ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺖ ﺷﻬﺒﺎزي. ) 5(. از ﻣﺪل. ﻣﺎﺷـﻴﻦ. ﺑـﺮدار ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﺳـﺮي ﻫـﺎي. زﻣـﺎﻧﻲ و. داده. ﻫـﺎي. رودﺧﺎﻧـﻪ
... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ. GP. و. SVM. ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن روزاﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي،. ) 2.

انجمن علوم و مهندسی منابع آب تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 11 3 ...

همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین ...
از تلفیق مدل‌های شبیه ساز‌-‌بهینه سازی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و مدل‌های ....
مدلهای تولید داده مصنوعی به عنوان ابزار مناسبی جهت پیش‌بینی و تولید سری های
زمانی ... ماهیانه و روزانه بارندگی یا جریان رودخانه ای در طی دهه های اخیر توسعه داده شدهاند
.

تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیهسازی هدایت هیدرولیکی ...

27 ژوئن 2015 ... ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوره. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل و آﻣﻮزش ﻣﺘﻔﺎوت ...
اي از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه. اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﯿﻦ اﯾـﻦ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .... ﻧﯿﺰ ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣـﺪل. ﻫـﺎي. ANN. و. ANFIS. در ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ. ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﯽ ...

استفاده‌از‌‌روش‌هاي‌مختلف‌فازي‌براي‌بهینه‌سازی‌مدل‌دراستیک - ResearchGate

براي صحت سنجی مدل، از داده های غلظت نيترات در آب زيرزمينی منطقه استفاده شد كه
نشان داد همبستگی ... به منظور بهينه سازی مدل دراستيك، از روش های فازی ساجنو، ممدانی
و الرسن استفاده گرديد. .... آسيب پذيری آبخوان آركانزاس را در مقياس منطقه ای پيش
بينی كرد. .... ولی در طول مسير جريان رودخانه آجی چای و قسمت های انتهايی دشت كامالً
شور.

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

دريافت فايل

و پیش. بینی میزان مصارف در بخش. های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی با مالحظات ...
توسعه داده. شده در این مدل می. توان به موارد زیر اشاره نمود: ✓. منظور. نمودن. گام. های ....
بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی و مدلسازی اندرکنش رودخانه و سفره آب ...
این مدل بر مبنای شبیه سازی بر پایه شبکه هایی از گره ها و بازوها)شبکه جریان( در ...

اصل مقاله (679 K)

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘ. ﻪ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻣﺪل. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ... ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﮐﺎﻧﺎل، ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮزي و ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻨﺎره. ﻫﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﺑﻪ ﺑﯿﺎن. دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ رژﯾﻢ در ﯾﮏ ﺗﻌـﺎدل دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗـﺮار دارد و. اﻟﮕﻮي ﮐﺎﻧـﺎل، ﻣﻘﻄـﻊ
ﻋﺮﺿـﯽ، ﺷـﯿﺐ و زﺑـﺮي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ..... ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺟﻮاب واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌـﺎدﻻت. ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ...

دکتر کیوان خلیلی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

مقايسهمدلهایخطیوغیرخطیسریهایزمانیدرپیش بینیجريانرودخانه ... اولین کنفرانس
ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و .....
تحليل روند و ايستايي فرآيند جريان رودخانه به منظور مدلسازي سريهاي زماني
هيدرولوژيكي. .... کاربرد مدلهای تلفیقی AR-ARCH در پیشبینی تراز سطح آب
دریاچه ارومیه.

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي از
دو روش ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑـﺮدار ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎن. (. SVM. ) و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ... واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ، ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. از آن. ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺟﺮﯾـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ .... ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
داﻧﺶ اوﻟﯿـﻪ و داده. ﻫـﺎي. ﺟﺪﯾﺪ، اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ.

بینی جریان روزانه رودخانه در پیش ریزی ژنتیک و برنامه های بیزین ...

های بیزین. و برنامه. ریزی ژنتیک. در پیش. بینی جریان روزانه رودخانه ... هاي بيزين.
استفاده شد. داده. هاي جريان روزانه اين رودخانه در. محل. ايستگاه. آبسنجي ... يز پيش.
بينی و مهار نمود. همچنين می. توان. از نتايج يک مدل شبيه. سازی به منظور بررسی صحت
داده .... توسعه. يافته. اند. که. در. اين. ميان. مدل. های. هوشمند. با. الهام. گرفتن. از. طبيعت.

دريافت فايل

و پیش. بینی میزان مصارف در بخش. های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی با مالحظات ...
توسعه داده. شده در این مدل می. توان به موارد زیر اشاره نمود: ✓. منظور. نمودن. گام. های ....
بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی و مدلسازی اندرکنش رودخانه و سفره آب ...
این مدل بر مبنای شبیه سازی بر پایه شبکه هایی از گره ها و بازوها)شبکه جریان( در ...

خدایار عبدالهی - دانشگاه شهرکرد

-عبدللهی، خدایار،(1384): "ارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده ...
و بختیاری از طریق رودخانه های کارون و زاینده رود"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری از
... ای سولگان و بهشت آباد با توجه به برنامه های آتی توسعه منابع آب حوضه کارون شمال
... سیدجواد، عبدالهی، خدایار (1386): "بررسي هيدروليك جريان از سدهاي پاره سنگي با ...

ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﺗﻠﻔﻴﻘ - دانش آب و خاک

ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راه. ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. و ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ داده. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ
اﺳﺖ. .... ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 177. )ARCH(. ،. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. روش. ﻫﺎي. ﺟﺪﻳﺪ و
ﺑﻬﺘﺮ. ﺑﺮاي. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز از ﻣﺪل. ﻫﺎي وارﻳﺎﻧﺲ. ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ... ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرد در ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﺸﺎن ...

ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي از
دو روش ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑـﺮدار ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎن. (. SVM. ) و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ... واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ، ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. از آن. ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺟﺮﯾـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ .... ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
داﻧﺶ اوﻟﯿـﻪ و داده. ﻫـﺎي. ﺟﺪﯾﺪ، اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ.

فهرست مقالات (پوستر)

32, A-10-2233-1, بررسی عملکرد لرزه ای قاب های مقاوم خمشی فولادی درحوزه ی نزدیک
...... 522, A-10-1441-3, توسعه مدلهای تلفیق داده به منظور پیشبینی جریان رودخانه.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

10th International Congress on Civil Engineering

بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در
برابرنفوذ یون کلراید · توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه.

تحقیق درباره فرهنگ بازاريابي

بیلبورد فست فود

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

تحقیق و بررسی در مورد خسارت مازاد بر دیه

تحقیق درباره فرقه مالکی

نحقیق کامل و مفصلی در مورد بررسی ویژگی های هندسی و کینماتیکی چین های رسوبات منشور افزایشی مکران حدفاصل منطقه تنگ سرحه تا نیک شهر

پاورپوینت بازسازي و مرمت مجموعه بازار تبريز

نحقیق کامل و مفصلی در مورد بررسی ویژگی های هندسی و کینماتیکی چین های رسوبات منشور افزایشی مکران حدفاصل منطقه تنگ سرحه تا نیک شهر

فایل ریکاوری و روت Honor 6x Twrp Rooting کاملا تست شده سازگار با تمامی مدل ها 6x اندروید6

بررسي اثر درصد افزايش سود انباشته بر درصد تغييرات سود عملياتي سال بعد شركت هاي پذیرفته شده از بورس