دانلود فایل


توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - دانلود فایلدانلود فایل مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

دانلود فایل توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
• نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.چکیــــده:
تلفیق داده، فرآیند ترکیب یا توأم کردن اطلاعاتی است که از طرق مختلف به دست می آیند به گونه ای که از این عمل، جواب هایی دقیق تر و قابل اعتمادتر از حالتی که اطلاعات از یک منبع به دست می آیند، حاصل شوند. از آنجا که معمولاً مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی مختلف، هر یک در جنبه ای نسبت به دیگر مدل ها برتری دارند، با تلفیق نتایج آنها می توان پیش بینی بهتری داشت. هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی مبتنی بر سری زمانی و مدل های داده محور استفاده می شود و کارایی و دقت مدل های تلفیق مختلف با توجه به نتایج کاربرد آنها در پیش بینی جریان رودخانه با یکدیگر مقایسه می شوند.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [email protected] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


تلفیق داده


پیش بینی جریان رودخانه


عدم قطعیت


مدل سری زمانی


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله (679 K)

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘ. ﻪ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻣﺪل. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ... ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﮐﺎﻧﺎل، ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮزي و ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻨﺎره. ﻫﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﺑﻪ ﺑﯿﺎن. دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ رژﯾﻢ در ﯾﮏ ﺗﻌـﺎدل دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗـﺮار دارد و. اﻟﮕﻮي ﮐﺎﻧـﺎل، ﻣﻘﻄـﻊ
ﻋﺮﺿـﯽ، ﺷـﯿﺐ و زﺑـﺮي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ..... ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺟﻮاب واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌـﺎدﻻت. ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ...

پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی ...

In this research, hourly and daily precipitation data of rain gauges and also
hourly ... در مدلهای پیشبینی سیل یا رواناب پارامترهای زیادی دخیل می‌باشند. ....
توسط مدل های عددی جو و شبیه سازی بارش-رواناب به پیشبینی جریان رودخانه
پرداختهاند. ... طی پروژهای به پیشبینی سیلاب های حوضه کارون بزرگ و تهیه سامانه ای
به منظور برآورد ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – یاهو مارکت

11 سپتامبر 2016 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و ... سپس
با وارد کردن پتانسیل جریان سطحی تولیدی رودخانه‌ها در مدل شبیه‌سازی شرایط توسعه
حوضۀ آبریز دریاچه ... نیاز آبی کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب در حوضه داده
شود، محاسبه گردیده ... پیشبینی مصرف کوتاه مدت آب شهری به روش تحلیل سری
زمانی.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

پایان نامه های خاتمه یاقته از سالهای قبل - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

43, اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، ف‍ره‍اد, ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌, ۴۸پ‌ ...
48, پ‍ورش‍ک‍ور، ش‍ی‍دا, طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر از طری‍ق‌ درگ‍اه‌ س‍ری‍ال‌
.... خ‍واص‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍طح‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ازس‍ازی‌ و ....
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ذرگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍م‌ س‍طح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍اده‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و ...

رويکردی نو در بررسی پیش بینی پذيری ترافیک شهری مبتنی بر ...

شده در اين مقاله با بكارگيری روشهای پيش پردازش، سعی بر كاهش تأثير داده های
معيوب دارد. همچنين. در فاز پيش ... صورت گرفته است. در بخش بعد و به منظور پيش
بينی جريان ترافيك، با توجه به ويژگيهای تطبيق پذيری، ... در فرم مدلهای خانواده
ARIMA به سرعت رشد و توسعه. یافتند. ..... Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. -
Lawrence ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی - Nasir-Institute

به منظور مقایسه، نتایج روش FIS با نتاج روش ANN مورد مقایسه قرار گرفته است. ...
براي پیش بینی جریان رودخانه، استفاده از مدل هاي آماري، هیدرولیکی و ... همچنین
ارتباط آسان داده های حاصل از سنجش از دور با GIS تحلیل ها را بسیار آسان می کند. با
توجه ... درچند سال اخیر با پیدایش و توسعه هوش محاسباتی (CI) که در واقع استخراج
هوش، دانش و ...

انجمن علوم و مهندسی منابع آب تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 11 3 ...

همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین ...
از تلفیق مدل‌های شبیه ساز‌-‌بهینه سازی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و مدل‌های ....
مدلهای تولید داده مصنوعی به عنوان ابزار مناسبی جهت پیش‌بینی و تولید سری های
زمانی ... ماهیانه و روزانه بارندگی یا جریان رودخانه ای در طی دهه های اخیر توسعه داده شدهاند
.

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها | کاربرد شبیه‌سازی

به این منظور، بخش ذوب یک کارخانه فولاد واقع در شرق هندوستان به کمک یک مدل ... اما
مدلهای موجود کمپانی به دلیل استفاده از روشهای قطعی و توجه به هر بخش به ... قابلیت
تعریف پایگاه داده داخلی داشته و هم قادر به برقرای ارتباط با نرمافزارهای .... بدون
استفاده از چنين مدل شبيه سازي، پيش بيني عملكرد عمليات در بندر و نيز توسعه
بندر به ...

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

خلاصه موضوعات پیشنهادی

ﮔﯿﺮي و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. )7 ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺨﺎزن. )9
... )5. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺨﻮان. )6. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل داده ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺳﻄﺢ. آب. ﻫﺎي. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. )7 ...
ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻠﻔﯿﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. 20 .... ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي.

ﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠـﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣ - انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و اﺷﺎﻋﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﺣﺮﻓﻪ ای ... ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺑﻴﺰ ﺑﺎ ... ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮض.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | جستجو

اختصاصی از یارا فایل توسعه مدل هاي تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان رودخانه
با و پر سرعت . • مقاله با عنوان توسعه مدل هاي تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان ...

مدل‌سازی آبدهی روزانه چشمه کارستی طی دوره فروکش جریان با استفاده از ...

داﻣﻐﺎن در ﻃﻮل دوره ﻓﺮوﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر داده. ﻫـﺎي. روزاﻧﻪ دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ. ﺑﺨﺶ. ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع. اﻳﻦ آﺑﺨﻮان ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ. ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ و ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺸﺎن ﺑﺨﺶ اﺷﺒﺎع آﺑﺨﻮان اﺳﺖ .... ﺳﺎز و ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺮوﻛﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از آﺑﺨـــﻮان ..... دوﺑﺎره رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻔﻮذ آب ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب اﻳﻦ
ﭼﺎه.

Archive of SID

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ١٨. ﻣﺘ. ﻐﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ. SVM. ،. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ
... ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﯼ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ....
ﻳﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. ٤. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﻮ. ﻣﻲ ﺳﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ....
ﺳﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﮐﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑ. ﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ..... ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻤﻲ
.

Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

H H H H - پژوهش های آبخیزداری

قابلیت يک مدل آبخیز برای پیش بینی شايسته جريان آبراهه برای کاربردی ويژه، از
طريق آنالیز حساسیت، واسنجی، اعتبار ... توسعه این نوع مدل ها نیازمند داده های مشاهده ای
کافی در سری های زمانی ... رســوب خروجي از حوزه آبریز رودخانه ابرو در باال دســت
ســدSWAT ... در آنالیز حساسیت که بر خروجی ها موثر می باشند، اغلب به منظور واسنجی
.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

بینی جریان روزانه رودخانه در پیش ریزی ژنتیک و برنامه های بیزین ...

های بیزین. و برنامه. ریزی ژنتیک. در پیش. بینی جریان روزانه رودخانه ... هاي بيزين.
استفاده شد. داده. هاي جريان روزانه اين رودخانه در. محل. ايستگاه. آبسنجي ... يز پيش.
بينی و مهار نمود. همچنين می. توان. از نتايج يک مدل شبيه. سازی به منظور بررسی صحت
داده .... توسعه. يافته. اند. که. در. اين. ميان. مدل. های. هوشمند. با. الهام. گرفتن. از. طبيعت.

چاپ - دانشگاه تهران

"مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم ... جهت
بازسازی داده های هواشناسی در شرایط کمبود داده در راستای توسعه پایدار منابع آب. ...
تشت بر اساس کاربرد مدل تلفیقی ANNs-GA به منظور توسعه پایدار اکوسیستم های
آبی.

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها | کاربرد شبیه‌سازی

به این منظور، بخش ذوب یک کارخانه فولاد واقع در شرق هندوستان به کمک یک مدل ... اما
مدلهای موجود کمپانی به دلیل استفاده از روشهای قطعی و توجه به هر بخش به ... قابلیت
تعریف پایگاه داده داخلی داشته و هم قادر به برقرای ارتباط با نرمافزارهای .... بدون
استفاده از چنين مدل شبيه سازي، پيش بيني عملكرد عمليات در بندر و نيز توسعه
بندر به ...

ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ - مجله آب و فاضلاب

١٣٩١. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ. K. -. ﻧﺰﺩﻳﮏ. ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ. ﺩﺭ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ ....
ﺗﺮﻳﻦ ﻣـﺪﻝ. ﻫـﺎﻱ ﻧﺎﭘـﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻱ ﺭﻭﺵ. K. -. ﻧﺰﺩﻳـﮏ. ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ. ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﮔﺴ. ﺘﺮﺩﻩ. ﺍﻱ ﺩﺭ
ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ... ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴـﻖ. ﺭﻭﺷــﻬﺎﻱ ﺯﻣــﻴﻦ. ﺁﻣــﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ. K-NN. ﺑــﻪ ﭘــﻴﺶ. ﺑﻴﻨــﻲ
ﺩﻗﻴــﻖ. ﺗــﺮ ... ﺑﻴﻨﻲ، ﻋـﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻧﻴـﺎﺑﻲ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ. ﺑﻪ.
ﻣﻨﻈﻮﺭ.

ewrc.sharif.ir: پایان نامه ها

مهدی اکبری, تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدلهای تجربی و
... راضیه ترقی دلگرم, پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک
متغیرهای ... حامد حمزه خانی, مدلسازي آب زيرزميني به منظور بررسي اثربخشي آبخوان
بر ... اثر تغییر کاربری و توسعه فعالیت های عمرانی (مطالعه موردی حوزه آبریز
رودخانه کن) ...

مدخلي بر علوم تصميم گيري - دانشگاه صنعتی شریف

اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سالهای اخیر نشان داده است که انسان در تصمیم
... 1-عوامل عقلايي: منظور، عوامل قابل اندازه گيري از قبيل هزينه، زمان، پيش بيني ها و
..... در عمليات بعنوان يك علم جديد در توسعه سلاح ها و سيستم هاي جنگي موثر گشت[58
]. ... به تصميم گيري در چنين سازمان هايي كمك نمايد، تلفيقي از فرآيند تدريجي و مدل
...

ﺖ ﻘﺎﻻت ﻮرد ﺬ ش د ﻦ ا ﺲ ﺪرو ﯿﮏ ا ان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ روش VOF ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ GSTARS4 در ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه اي ﺳﺪ ﺑﺘﻨﯽ دوﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺗﺮك ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺘﻦ ...
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯽ GIS و ﻣﺪل AHP در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ARC GIS
.

پایان نامه بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب ...

اعلمی و حسین زاده(1389) بااستفاده از شبکه هاي عصبی چند لایه به پیش بینی
رواناب حوضه ... اطلاعات این حوضه شامل داده هاي بارش، دما و رواناب روزانه می باشد. ... جديد
و بهينه به منظور تخمين بار رسوبي در ايستگاه علي آباد خفر رودخانه قره آغاج ارائه داد.
... است لذا هنوز توسعه يک مدل صريح ميان رابطه دبي جريان و بار رسوبي ضروري مي
باشد .

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

پیش‌بینی ضریب پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از مدل ترکیبی ...

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺠﺎري روﺑﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ... ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
. ... ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎً در آب ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن آب ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ . ... ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ...

مدیریت یکپارچه منابع آب زایندگ رود - inter 3 GmbH

دفتر مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود در ایران مسئولیت ترجمه و ویرایش نسخه ...
منابع با ارزش آب حوضه زاینده رود حدود 500 سال پیش توسعه یافته که احتماالً ... آب
سطحی، آب زیرزمینی، آب های ساحلی و غیره به منظور پشتیبانی توسعه ... تصمیم
گیری، مدل ها و بانک داده ها در حال توسعه می باشد. ... پشتیبانی مالی پیش بینی شده
است:.

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

دريافت فايل

و پیش. بینی میزان مصارف در بخش. های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی با مالحظات ...
توسعه داده. شده در این مدل می. توان به موارد زیر اشاره نمود: ✓. منظور. نمودن. گام. های ....
بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی و مدلسازی اندرکنش رودخانه و سفره آب ...
این مدل بر مبنای شبیه سازی بر پایه شبکه هایی از گره ها و بازوها)شبکه جریان( در ...

تلفيق مدل¬هاي HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي ...

تلفيق مدلهاي HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي سيلاب ... توسعه
مناطق مسکوني و شهري در حاشيه رودخانهها و بستر سيلابدشتها بدون توجه به ... و مدلهاي
هيدروليكي براي تحليل جريان رواناب در رودخانه و بررسي نحوه گسترش آن سودمند مي
باشد. ... براي سيلاب ارائه نمودند و كارايي مدل را در پيش بيني وقوع سيلاب متذكر
شدند.

ﺑﻴﻨﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻘ - دانشگاه اصفهان

8 ژوئن 2010 ... ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺑــﺎر رﺳــﻮب ﺟﺮﻳــﺎن رودﺧﺎﻧــﻪ ﺳــﻤﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣــﻲ ﮔﺮدﻳــﺪ و ... ﺑـﻪ ﻃـﻮري. ﻛـﻪ. ﺿــﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴــﻴﻦ
ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﻴﻮﻧﻲ ﺳــﺎده ﻏﻴــﺮ. ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ. 759/0 ... ﭘﻴﭽﻴــﺪه را ﻣــﻮرد ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻗــﺮار داده و ﺑﻬﺘــﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ... ﺑﻴﻨــ. ﻲ ﻧﺤــﻮه ﺗﻮزﻳــﻊ رﺳــﻮب ﺑــﺮاي. ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درﻳﭽـﻪ. ﻫـﺎي ....
122. ﻳــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ. رودﺧﺎﻧــﻪ. -. ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﺼــﺒﻲ. ﻃﺮاﺣــﻲ ﻧﻤــﻮد. ه. و ﺑــﻪ.

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها | کاربرد شبیه‌سازی

به این منظور، بخش ذوب یک کارخانه فولاد واقع در شرق هندوستان به کمک یک مدل ... اما
مدلهای موجود کمپانی به دلیل استفاده از روشهای قطعی و توجه به هر بخش به ... قابلیت
تعریف پایگاه داده داخلی داشته و هم قادر به برقرای ارتباط با نرمافزارهای .... بدون
استفاده از چنين مدل شبيه سازي، پيش بيني عملكرد عمليات در بندر و نيز توسعه
بندر به ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - DOCZ.ir

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

چاپ - دانشگاه تهران

"مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم ... جهت
بازسازی داده های هواشناسی در شرایط کمبود داده در راستای توسعه پایدار منابع آب. ...
تشت بر اساس کاربرد مدل تلفیقی ANNs-GA به منظور توسعه پایدار اکوسیستم های
آبی.

Comments - Facebook

باراتی و همکاران (2003) پیش بینی دبی ماهانه یکی از رودخانه های ایتالیا را با ...
یانگ (2005) با مدل ARMA و شبکه های تابعی سیلاب را پیش بینی نموده و دو مدل را به
لحاظ ... از اين تحقيق نشان دهنده كارآيي مناسب روش شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني
داده هاي ... آنها نتیجه گرفتند که شبیه سازی جریان رودخانه با شبکه عصبی شعاعی از
دقت ...

تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 3, توسعه مدلی ریاضی به منظور بهبود برنامه ریزی جدید تولید محصولات فاسد ... 4,
توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جایگزین برای فرآیند ریزش ثقلی ... 15,
تحلیل و ارزیابی داده کاوی در برآورد رواناب, مهران سیف زاده, دانشکده ... 17, مدل سازی
بار الکتریکی و پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی ...

تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیهسازی هدایت هیدرولیکی ...

27 ژوئن 2015 ... ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوره. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل و آﻣﻮزش ﻣﺘﻔﺎوت ...
اي از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه. اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﯿﻦ اﯾـﻦ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .... ﻧﯿﺰ ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣـﺪل. ﻫـﺎي. ANN. و. ANFIS. در ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ. ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﯽ ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و ... سپس
با وارد کردن پتانسیل جریان سطحی تولیدی رودخانه‌ها در مدل شبیه‌سازی شرایط توسعه
حوضۀ آبریز دریاچه ... نیاز آبی کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب در حوضه داده
شود، محاسبه گردیده ... پیشبینی مصرف کوتاه مدت آب شهری به روش تحلیل سری
زمانی.

فصلنامه بین المللی پژوهشی- تحلیلی منابع آب و توسعه

استفاده از مدل استوکستيک برای توليد سري هاي زماني مصنوعي و پيش بيني
جريان ورودي، ... مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق، مطالعه موردی:
رودخانه جراحی، ... شناسايي پهنه های داراي پتانسيل برداشت آب زيرزميني با استفاده
از تلفیق ... کیفیت آب زیرزمینی به منظور بهره برداری در کشاورزی و مصارف
خانگی، مطالعه ...

دانلود توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه ...

2 فوریه 2017 ... توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه پایدار تعاون اعتماد مبین
اقتصادی کرمانشاه انسانی صنایع بهشهر تجارت صادرات مو مردانه ...

تخمین تلفات نشت دریک سیستم پیچیده از رودخانه های فصلی در ...

پیش بیني رفتار جریان و تلفات انتقال با استفاده از. هیدروگراف لین ... براي
جریان ماندگار نتایج نشان داد دبي خروجي از سیستم به ... مدل هاي. توسعه داده شده براي
روندیابي جریان در رودخانه هاي فصلي باید. بتوانند برآوردي مناسب از تلفات انتقال
ارائه دهند چرا که تعیین ... منظور در این تحقیق مدلي کامپیوتري براي مقاطع نامنظم
رودخانه اي.

طرح درس اعداد گویا ریاضی نهم

دانلود تحقیق نقش زنان در خانواده و اجتماع

دانلود مقاله کامل درباره شهر سازی

تحقیق و مقاله کامل درباره راههای رسیدن به آرامش روانی ازنگاه قرآن 70 ص

حل مشکل ارور drk گوشیهای سامسونگ G930f

تحقیق در مورد اندازه گيري مزيت نسبي در صنعت قطعه سازي خودرو كشور با فرمت ورد

تحقیق در مورد اندازه گيري مزيت نسبي در صنعت قطعه سازي خودرو كشور با فرمت ورد

پاورپوینت درمورد اقدامات انجام شده و پيشنهادات در مورد كوروناويروس جديد (MERS) در حج 1394

دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-معرفی اعداد صحیح(براساس طرح ملی)

پروژه های آماده سازه های نو و روش های پیشرفته ساخت-سازه های بادی (پر شده با هوای فشرده) 1