دانلود رایگان


تحقیق آماده تاریخ تحولات قانون ارث زن اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق آماده و کامل کامل در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن اعم از همسر, دختر, خواهر, مادر با قابلیت ویرایش

دانلود رایگان تحقیق آماده تاریخ تحولات قانون ارث زن اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
فصل اول: کلیات و تعاریف
فصل دوم: برسری ارث زن
فصل سوم: افزایش ارث زنان از اموال شوهران
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[۱]

قانون مدنی ایران در ماده ۱۴۰، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده ۸۶۵ دوامر نسب و سبب را موجب ارث دانسته است؛ و ماده ۸۶۴ قانون مزبورچنین مقرر می دارد: از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد .

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل وصیت سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [۲]

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [۳]

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد ۹۰۷، ۹۲۰ و ۹۱۳ قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد ۹۲۱، ۹۲۵، ۹۰۷ و ۹۰۸ قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد ۲ برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. [۴]

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، ۳ چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این ۳ چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و...
نـوع فایـل : Word
تعداد صفحات : 81
حجم فایل : 54 کیلوبایت


تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر


دختر


خواهر


مادر)


تاریخ تحولات


قانون ارث زن


همسر


دختر


خواهر


مادر


ارث


ارث زن


مقاله


پژوهش


تح


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


a ab abc abs ac acrobat add adobe adsl afc all am amd

اعی ارتکاب ارتکابی ارث ارثي ارثی ارثیه ارج ارجاع ارجاعات ارجاعي ارجاعی ارجان ارجح
..... اهن اهم اهمال اهميت اهميتي اهمیت اهمیتش اهمیتی ام اما امااز امااین امابا امابه امات امادر اماده
..... تارزان تاريخ تاريخي تاريخچه تاريك تاريكي تارك تارو تاروپود تارنماي تارهای
... تحولاتي تحولاتی تحولي تحولی تحویل تحویلی تحقير تحقيرآميز تحقيق ...

مطالعه تطبیقی ارث زن

در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین ....
اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک
... 2- در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر ...
در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و ...

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... در تحقیقات تاریخی بسیاری از آنچه در قرآن آمده است به وسیله محققان یافته و ...... در
این پژوهش به مسائل روز زنان از نگاه آیات و روایات پرداخته شده است. ..... کشیدن و
عروج حضرت عیسی‌(ع)، حکم ارث خواهر و برادر و حلیت جنین حیوانات حلال ...... بلوغ؛
بخش هشتم،‌از پانزده‌سالگی تا هجده‌سالگی : مشاوره‌ی مادر با دختر و پدر با ...

شخصیت شناسی از روی متولدین ماه ها - از هر دری سخنی

اگر شوهر یک زنی متولد فروردین ماه بود ، باید جدا مواظب باشد کارهایی از قبیل ... او
خیلی قبل از آنکه به همسرش خیانت کند، از او فاصله می گیرد و از وی دلسرد می گردد و
..... البته از آنجا که او دختر رمانتیکی است ، این امکان وجود دارد که اگر عاشق شد ، به
خیال ..... خوشبختانه او یک مادر بى نظیر است و به خانه اش خیلى خوب رسیدگى مى کند.

براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حد - سفارش تایپ ترجمه مقاله

در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص
قانوني منوط شده است. .... در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ
اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم ...... پرسيدم: آيا زن از فرزند سقط شده اش از اين ديه
ارث نمى برد؟ ...... از حدّ این قانون نیز فراتر رفته و به صِرف دیدن همسر، دختر، خواهر یا
مادر خود در حال ...

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) - بزرگترین ...

3 ژانويه 2016 ... تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) ... قبلی مقاله لایحه بودجه
سال 1386 کل کشور | ماده واحده ، تبصره ها و جداول کلان منابع و ...

فرزندخواندگی - سایت حقوقی محمد حسنی

زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند. ... گواهی تمکن مالی، اعم از
فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین،. .... با قبول فرزند خواندگی، قانون
یک رابطه ی مصنوعی پدر – فرزندی یا مادر – فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند. ..... و عمّه
و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادر زن و دختران زن که
...

دانلود تاریخ تحولات قانون ارث زن رایگان - پرشین فایلز

30 آوريل 2017 ... موضوع تحقيق: تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر). مربوط به
درس: نام استاد: نام محقق: بهار 88. فهرست مطالب. عنوان صفحه. مقدمه.

تیر ۱۳۹۱ - مشاورحقوقی خانواده

ارسال در تاريخ شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ توسط محمد حسین جوهر ... نفقه در این معنا
اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسائل زندگی که در قانون مدنی از آن .... زن چگونه
مي‌تواند از همسرش طلاق بگيرد و در زمان طلاق حقوق قانوني زن چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.
..... در مواردی که به دلایل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد
جاری شده ...

فرق سلطان سلیمان و خرم سلطان واقعی با آنچه در سریال ساخته اند

سلطان در ادامه جنایات خود به تحریک خرم خاتون تنها همسر عقد شده اش(زیرا عثمانی ها ...
به لباس واقعی زنان دربار عثمانی بر اساس این تصویر تاریخی نگاهی بیندازید و آن
را با ... نام اصلی سریال (سدهء باشکوه) به دوران سلطنت سلطان سلیمان قانونی اشاره
دارد و ...... ما به خواهر و مادر وهمسر و دختر خود بسیار احترام می گذاریم وجود مشکلات به
معنای ...

فرهنگ واژه های پهلوی از آ تا ی | پارسی ویکی

مانند: آتوسا نام دختر کوروش بزرگ و همسر داریوش هخامنشی که در اوستایی: هوتَئُسا (
شهبانوی .... آپ اندرهم بوشنیه= ãpandarham buŝnih آب ناندای (= لذت) زن و مرد به هنگام
آمیزش ...... آیُختَن= ãyoxtan ـ1ـ به هم پیوستن، جفت متحد کردن، آماده کردن اسبان 2ـ
راندن ارابه 3ـ مقید ...... اَدَم= adam (سنسکریت: اَهَم؛ اوستایی: اَزِم) من، منم (پارسی
باستان)

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

زن. داستان. تاریخی. نمایش. افراد. جهانی. ویژه. آهنگ. میکند. تیم. منتشر. لوازم. هستند.
... دختر. قانون. گالری. مدت. افزایش. گفت. دستگاه. خارج. مشخصات. شعر. جای.
اینترنت ... مقاله. بیست. مناطق. برگزار. آگهی. آلمان. وقتی. جديد. طرف. کسی. تومان.
نصب ...... همسرش. افزوده. فرو. المللي. بزرگترين. امروزی. سازه. . عملی. خاندان. جانبي.
سکس.

دانلود رایگان مقاله ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

22 نوامبر 2016 ... 6 ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم ازعین یاقیمت 13. ... را در سه مبحث
... ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, . ... تاریخ
تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) | دانلود با لینک …

آشتی با خرد/از اینجا و آنجا

نمایش دو ستون; نمایش درختواره; نمایش متن مقاله; بستن متن‌ها ... داستان و تاریخ ...... آن
ها را دچار تغییر تحول کرده و مکالمات و ارتباط آن ها با یکدیگر از شکل گفتاری به ...

کتابخانه:نظام حقوق زن در اسلام - پژوهشکده امر به معروف

4 ژانويه 2017 ... ۸.۱ معاوضهٔ دختران یا خواهران; ۸.۲ نهضت اسلامی زن، سفید بود; ۸.۳ مسألهٔ اجازهٔ پدر ..... و
همهٔ مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با ...
به اینکه نهضت حقوق زن در غرب دنبالهٔ سایر نهضتها بود و بعلاوه تاریخ حقوق زن .....
حقوق خانوادگی، تفاوتهای زن و مرد، مهر و نفقه، ارث، طلاق، تعدد زوجات.

دانلود رایگان مقاله ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

22 نوامبر 2016 ... 6 ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم ازعین یاقیمت 13. ... را در سه مبحث
... ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, . ... تاریخ
تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) | دانلود با لینک …

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

انتخابات 92 مصرع برجسته حماسه سیاسی است/ضرورت اجرای سند تحول در آموزش و
پروش ... بعضی برای جلب آرا شعارهایی می‌دهند كه از اختیاراتشان بیرون است/ قانون
معیار ..... 400 دانش آموز پسر و دختر دلفانی در طرح آیه های تمدن این شهرستان شرکت
کردند. ...... در حالیکه چند روزی از شروع به کار شورای شهر چهارم نورآباد نمی گذرد؛ گمانه
زنی ...

مطالعه تطبيقي ارث زن - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

29 آگوست 2010 ... در اين مقاله ابتدا به بررسي مقايسه اي ارث زن و مرد در اديان الهي و غير الهي و همچنين ...
كه بين زن، تحت عناوين مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوين پدر، شوهر، پسر،
... در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتيازات و محروميتهاي ارثي زنان در حقوق اسلام بيان ...
حال آن كه اگر متوفي زن باشد، سهم هر برادر مساوي سهم هر خواهر است.

حقوق تا حقوق - خانواده

این ماده در تاریخ 8/10/61 ضمن اصلاحاتی در قانون مدنی حذف گردید اما بنظر می رسد
علت ... ماده 1041 قانون مدنی می گوید :« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال
تمام ... مانند مادر زن وجدّات او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی وهمچنین نکاح
پسر با ..... را به دختريا پسر آماده ازدواج مى دهد كه پس ازازدواج همسر خويش را دگرگون
ساخته واز ...

تحقیق تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

فرمت فايل : word(قابل ويرايش) تعداد صفحات:81 موضوع تحقیق: تاریخ تحولات
قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) فهرست مطالب: مقدمه 2 فصل اول- کلیات و
تع ...

دانلود تحقیق در مورد تاریخ تحولات قانون ارث زن | دانلود تحقیق و مقاله

23 آگوست 2016 ... تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) | دانلود با ... و دانلود *پایین
صفحه * فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد …

چرا خانم ها بعد از ازدواج خیانت می کنند؟ - برترین ها

معمولاً تعداد مردهایی که به همسر خود خیانت می کنند از تعداد زنانی که به شوهر خود ... ولی
تحقیقات اخیر نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد زنان خیانتکار نسبت به ... همه ی
زنها و دختر ها خائن هستند و این حقیقتی تکه است که در ذات و ژن آنها نهفته میباشد. ......
ناراحت نباشید اما خودتون راضی میشید خواهر یاد مادر خود هم این قانون داشته باشند.

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

انتخابات 92 مصرع برجسته حماسه سیاسی است/ضرورت اجرای سند تحول در آموزش و
پروش ... بعضی برای جلب آرا شعارهایی می‌دهند كه از اختیاراتشان بیرون است/ قانون
معیار ..... 400 دانش آموز پسر و دختر دلفانی در طرح آیه های تمدن این شهرستان شرکت
کردند. ...... در حالیکه چند روزی از شروع به کار شورای شهر چهارم نورآباد نمی گذرد؛ گمانه
زنی ...

پایگاه خبری الف

پرسش وزیر بهداشت از نامزدهای ریاست‌جمهوری؛ با "طرح تحول نظام سلامت" چه خواهید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز تاسف از مغفول ماندن مبحث "سلامت" در ...

بایگانی‌ها ارث - فایل رایگان

در اين مقاله ابتدا به بررسى مقايسه اى ارث زن و مرد در اديان الهى و غير الهى و همچنين ...
ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 42 مطالعه تطبيقى ارث زن چكيده: سخن گفتن از
حقوق ... پروژه بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر). doc.

وکالت آن لاین - مطالعه تطبیقی ارث زن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-01-1394 ... در این
مقاله ابتدا به بررسى مقایسه اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین ..... در
این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و
نوادگان ... پس از مرگ شوهر، همسر او همانند سایر اموال متوفى به ارث مى رسید و هر یک از
وراث ذکور ...

دادگاه خانواده - ازدواج مجدد و حقوق همسران

اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از ...
اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به
.... چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر
یا ..... 306 قانون مذكور به كلیه احكام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و
غیرمالی ...

sistanib4 - Ariaye

وقتی تاريخ را ورق ميزنيم و مِی بينيم که مغولهای چنگيزی نه تنها به مردان و زنان جوان
.... ملکه ثريا سپس مقاله ای در تاريخ 25 جولای در اخبارامان افغان منتشر ساخت که درآن
.... چشم اميد زنان افغانستان اکنون بسوی قانون اساسی است که مسودهً آن آماده شده است و
.... درقانون اساسی مقام زن به عنوان مادر ، خواهر و دختر و همسر مرد احترام گردد و حيثيت او
...

چرا خانم ها بعد از ازدواج خیانت می کنند؟ - برترین ها

معمولاً تعداد مردهایی که به همسر خود خیانت می کنند از تعداد زنانی که به شوهر خود ... ولی
تحقیقات اخیر نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد زنان خیانتکار نسبت به ... همه ی
زنها و دختر ها خائن هستند و این حقیقتی تکه است که در ذات و ژن آنها نهفته میباشد. ......
ناراحت نباشید اما خودتون راضی میشید خواهر یاد مادر خود هم این قانون داشته باشند.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

شاید تنها یک مقاله را با موردکاوی در سایت یا خبرنامه شركت منتشر کرده‌اید که با
استقبال .... از تاریخچه مرورگر خود استفاده کنید گاهی پیش می‌آید که ده‌ها صفحه را در
... در این طرح قرار است گوشی‌هایی که از مجاری قانونی وارد کشور نشده‌اند و به ..... کودک
پس از شنیدن حرف های مادر به اتاق خود رفت ولباس های خود رابیرون آورد و گفت:مادر آماده
شو ...

“خواستگار” قاتل در اسلام آبادغرب دستگیر شد | نــتــــ لــوکــــنــتــــ ...

3 روز پیش ... وی با اشاره به این‌که مادر ۴۰ ساله و دختر ۲۲ ساله وی در این حادثه به قتل ..... تیم را آماده
کردیم و تمرین‌ها را انجام دادیم تا زمان پرواز رسید، یک ...... و فوق تخصص در رشته‌های
مختلف اعم از جراحی، زنان و زایمان، اطفال و … ...... وی ادامه داد: این پزشک اطمینان خاصی
به من و خواهرم داد و به همسرم گفتم هر ...... آیا ارث به او رسیده است؟

حکم ازدواج با محارم در بهائیت چیست ؟ - حقیقت بهائیت

15 ژوئن 2012 ... سلام تا حد تحقیق و اطلاع بنده چند مورد مشکوک یافتم اقارب با محارم ... باختيار و با
تحقيق انتخاب كرده وبه ارث نبرده باشد در مورد ساير اديان ...... من خودم یک بهائی هستم
, الان خواهر و برادر من باهم ازدواج کرده اند ما قانونی برا منع ازدواج با محارم نداریم ...... با
خواهر، داماد با مادر زن و پدر و دختر تنها نمونه ای از اعمال شنیع آنهاست.

تحقیق آماده تاریخ تحولات قانون ارث زن اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر ...

فهرست مطالب: عنوان مقدمه فصل اول: کلیات و تعاریف فصل دوم: برسری ارث زن فصل
سوم: افزایش ارث زنان از اموال شوهران نتیجه گیری منابع مقدمه: از دورترین ادوار تاریخ،
...

.: Porseman.org :. - نظرات مقاله «پيامدهاي خود ارضايي و مبارزه با آن»

پرسمان : با سلام و آرزوي سلامتي شما خواهر گرامي و تشكر از اينكه مطالب ما را مورد
مطالعه قرار ... پرسمان : به طور خلاصه بايد گفت: آمادگي روحي و جسمي زن و مرد كه قبل از
عمل ..... وقتي بچه بودم مادرم ، من و برادرم را تا سنيني با هم حمام مي برد و در كنار هم مي
خواباند . ... اين جمله ايست قصار از زبان مفلوكي چون من كه از يك سو همه او را دختري با
وقار ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - پایگاه خبری اختبار

31 مه 2013 ... ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ..... ماده ۵۲-
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی ...... در زنا از
طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن .... زنا
یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، ...

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

انتخابات 92 مصرع برجسته حماسه سیاسی است/ضرورت اجرای سند تحول در آموزش و
پروش ... بعضی برای جلب آرا شعارهایی می‌دهند كه از اختیاراتشان بیرون است/ قانون
معیار ..... 400 دانش آموز پسر و دختر دلفانی در طرح آیه های تمدن این شهرستان شرکت
کردند. ...... در حالیکه چند روزی از شروع به کار شورای شهر چهارم نورآباد نمی گذرد؛ گمانه
زنی ...

بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان - فصلنامه مطالعات شبه قاره

در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث
زن ... از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان،
چنین ... از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث
می‌برد. ... همسر، با عنوان زوجیت، ارث می برد؛ نه مانع وارثانی مانند پدر، مادر، خواهر و
برادر و.

sistanib4 - Ariaye

وقتی تاريخ را ورق ميزنيم و مِی بينيم که مغولهای چنگيزی نه تنها به مردان و زنان جوان
.... ملکه ثريا سپس مقاله ای در تاريخ 25 جولای در اخبارامان افغان منتشر ساخت که درآن
.... چشم اميد زنان افغانستان اکنون بسوی قانون اساسی است که مسودهً آن آماده شده است و
.... درقانون اساسی مقام زن به عنوان مادر ، خواهر و دختر و همسر مرد احترام گردد و حيثيت او
...

شاهین نجفی | دوئل

اگه یکی بیاد به خواهر و مادرت توهین کنه بازم میگی افکار خودش رو گفته؟ ...... -هیچ
مردی در تاریخ بزرگ نشد مگر مادر یا همسری بزرگ داشت ...... خود من آماده ام وآماده هم می مانم
...... هنرمند حساب میشه در قاموس شما پس باید یک تحول بنیادی در تعریف هنر داده بشه.
...... شما هم که انقدر کمالات دارید اعم از بحث با سایت مصاف و چند عدد فامیل اونور آبی ...

.: Porseman.org :. - نظرات مقاله «پيامدهاي خود ارضايي و مبارزه با آن»

پرسمان : با سلام و آرزوي سلامتي شما خواهر گرامي و تشكر از اينكه مطالب ما را مورد
مطالعه قرار ... پرسمان : به طور خلاصه بايد گفت: آمادگي روحي و جسمي زن و مرد كه قبل از
عمل ..... وقتي بچه بودم مادرم ، من و برادرم را تا سنيني با هم حمام مي برد و در كنار هم مي
خواباند . ... اين جمله ايست قصار از زبان مفلوكي چون من كه از يك سو همه او را دختري با
وقار ...

فرار قانوني از ماليات بر ارث از طريق صلح عمري و سکني - حق گستر

چکيده: در اين مقاله سعي بر اختصار و تبيين راه حلي حقوقي و قانوني براي دخل و
تصرف مادي در اموال ... واژگان کليدي:صلح به شرط عمري –رقبي سکني*فرار از ماليات
بر ارث *ارث ... مقدمه: در مقدمه به تعريفي از اقسام حق انتفاع اعم از حق عمري و رقبي و
سکني مي پردازيم: ..... پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد :وراث طبقه اول که عبارتند
از .

شخصیت شناسی از روی متولدین ماه ها - از هر دری سخنی

اگر شوهر یک زنی متولد فروردین ماه بود ، باید جدا مواظب باشد کارهایی از قبیل ... او
خیلی قبل از آنکه به همسرش خیانت کند، از او فاصله می گیرد و از وی دلسرد می گردد و
..... البته از آنجا که او دختر رمانتیکی است ، این امکان وجود دارد که اگر عاشق شد ، به
خیال ..... خوشبختانه او یک مادر بى نظیر است و به خانه اش خیلى خوب رسیدگى مى کند.

91/12/01 - 91/12/30 - آميزش جنسي را با بيشترين لذت تجربه كنيد

به اين معنا كه دختر يا پسر پس از ازدواج‌ از خود خواهد پرسيد آيا همسرش همان روزهايي كه
با او .... در ضمن مادر و خواهر بزرگ تر، اولياي مدرسه و معلمان بهداشت مي‌ توانند درباره
اين ... با علامت‌زدن تاريخ شروع قاعدگي در تقويم، آن را به خاطر بسپاريد و نوار
بهداشتي را .... پنجاه درصد زنان تحت هیچ روشی به ارگاسم نمی رسند و حدود بیست
درصد بندرت ...

مطالعه تطبیقی ارث زن

در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین ....
اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک
... 2- در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر ...
در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و ...

فرق سلطان سلیمان و خرم سلطان واقعی با آنچه در سریال ساخته اند

سلطان در ادامه جنایات خود به تحریک خرم خاتون تنها همسر عقد شده اش(زیرا عثمانی ها ...
به لباس واقعی زنان دربار عثمانی بر اساس این تصویر تاریخی نگاهی بیندازید و آن
را با ... نام اصلی سریال (سدهء باشکوه) به دوران سلطنت سلطان سلیمان قانونی اشاره
دارد و ...... ما به خواهر و مادر وهمسر و دختر خود بسیار احترام می گذاریم وجود مشکلات به
معنای ...

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ مهر ۱۳۴۵ نشست ۲۸۸ - مشروطه

13 نوامبر 2013 ... باری در تعقیب این تحول تاریخی زنان ایرانی به مجامع قانونگذاری راه ... ملی روشن شد
رئیس محترم کمیسیون تحقیق سئوالات دعوتی کردند بنده .... ماده ی۴- درآمد مشمول
مالیات عبارتست از مزد یا حقوق اعم از مزد یا حقوق ..... مؤدی یا پدر-مادر-برادر-خواهر-پسر
-دختر-نواده- همسر مؤدی ولواینکه وکیل دادگستری نباشد نیز جاری است.

پروژه سفارشی مشتری در زمینه بهینه سازی انرژی و... (شماره 1)

خلاصه كتاب انگيزش و هيجان خداپناهي

پاورپوینت فصل پنجم علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن 1 ppt

طرح توجیهی و کارآفرینی تحولات تكنولوژي و ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

آموزش ایمپورت کردن آندروید استودیو در ایکلیپس(رایگان)

دانلود پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنيد

پاورپوینت تاریخچه شهر و شهرنشینی در دوره باستان پیش از اسلام

سه بعدی مسجد ورامین

دانلود پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنيد

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم رابه یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟