دانلود فایل


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه
نوع فایل: WORD


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼ - دوفصلنامه علمی ...

5 دسامبر 2013 ...ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ. ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن. 9. (. CSRI. ) اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ. ﻣﻘﯿﺎس. ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻢ.
(. ﺑﻢ،. ) 1974. اﺳﺖ . ﺑﻢ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎﻧﮕﯽ وﻣﺮداﻧﮕﯽ. ﺑﻪ .... اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ. دادﻧﺪ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﺳﻨﯽ ﭘﺴﺮان. ﭘﮋوﻫﺶ. 56/10. ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 62/0. و
داﻣﻨﻪ. ﺳﻨﯽ آﻧﺎن. 12. . 10. ﺳﺎل و. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﻦ. دﺧﺘﺮان.

بلوغ زودرس - شتاپ

یک دکترای روان‌شناسی کودک و نوجوان گفت: رعایت پوشش مناسب در خانواده کمک
شایانی به رشد طبیعی جنسی کودکان و پیشگیری از انحرافات اخلاقی در نوجوانی و ...
کرد: اگر شما در دوره‌ای پوشش و آرایش را جلوی فرزندان پسر رعایت نکنید، ممکن است
که بلوغ جنسی آن‌ها را جلو‌تر بیندازید زیرا یکی از علل بلوغ زودرس بچه‌ها همین مسئله
است.

روانشناسی - تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی

سوال. وارد اتاق می شوید و می بینید فرزند 3- 4 ساله ی شما و کودک هم سن و سالش تمام
لباسهای زیر خود را در آورده اند . یا اینکه می بینید فرزند تان با کودکی هم سن و سالش
بنا به گفته ی خودشان آمپول بازی می کنند. چه عکس العملی نشان می دهید ؟ پاسخ های
برخی از والدین. عصبانی می شوم و با او دعوا می کنم. سریع می خواهم لباسش را بپوشد و
از ...

طلاق و تاثیر آن برفرزندان - نوگرا

23 مارس 2017 ... اطلاعات این مقاله از طریق پرسشنامه‌ای که بین ۲۰۰ نفر از فرزندان محصل طلاق (دختر –
پسر) در مقطع متوسطه دوم پاسخ داده شده است و همچنین اساتید بزرگوار و ..... وجود عادات
جنسی ناپسند در مردان، انحرافات جنسی مرد، عدم تمکین زن، ضعف عملکرد جنسی،
کوتاهی در انجام وظایف زناشویی، عقیم بودن مرد یا زن، اختلاف در سلایق ...

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺒﯿ - مطالعات بین‌رشته‌ای در ...

و ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ، اﻋﺘﯿﺎد، ﺗﺠﻤﻞ. ﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺤﺮان ارزﺷﯽ، اﺧﺘﻼل در رﻓﺘﺎر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دوري
از ارزش. ﻫﺎي دﯾﻨﯽ، ﺗﻌـﺎرض ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ اﺑﺘـﺬال و اﻧﺤـﺮاف. اﺧﻼﻗﯽ در ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ .....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺬف و در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. 115. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي
ﺳﺆاﻻت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮري ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ داوران(اﺳـﺎﺗﯿﺪ و
ﺻـﺎﺣﺐ.

دانلود پرسشنامه جامعه شناسی - مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. شیوه نمره گذاری. این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات
مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

بررسي تأثير آموزش هاي جنسي مبتني بر آموزه هاي ديني بر سازگاري ...

هل مراجعه. کننده به دو. مرکز بهداشتی. -. درمانی. شهر مشهد. انجام. شد . واحدهای پژوهش. به
مدت. 2. هفته در کالس. های آموزشی. شرکت کردند . ابزار. گردآوری. داده ها در این مطالعه
شامل. : فرم مشخصات ف. ردی، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانير. و. مقياس. شاخص
عملکرد جنسی زنان .بود. تجزیه و تحليل داده ها. با استفاده از. نرم افزار. آماری. SPSS. )
نسخه.

بچه - مسائل جنسی کودکان

اما اگر برخورد والدين با سركوب و ممنوعيت همراه شود، ممكن است اين كنجكاوي معمولي و
شناختي، جنبه جنسي پيدا كرده و نهايتاً زمينه هاي انحراف اخلاقي را در آنها به دنبال
داشته باشد. كودكان از آغاز تولد داراي نوعي كنجكاوي نسبت به مسائل محيط و از جمله
نسبت به بدن خود هستند، آگاهي و كنجكاوي شديد آنها نسبت به كاركردهاي بدنشان از
نوپايي آغاز ...

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان بررسی علل اعتیاد زنان · پرسشنامه رایگان تشخیص عواطف ...
پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی
نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی شخصیتی ... پرسشنامه رایگان
صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل · پرسشنامه رایگان
عملکرد جنسی ...

بررسی ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی زنان و دختران فراری ...

ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع. ،. اﻋﺘﯿﺎد و … در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل. اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻌﺎرض در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض. ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﭼﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ زا ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع
اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد. 1 (. و .)2. ﭘ. ﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ. دروﻧﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ در ﺑﺮوز اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.

روانشناسی - تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی

سوال. وارد اتاق می شوید و می بینید فرزند 3- 4 ساله ی شما و کودک هم سن و سالش تمام
لباسهای زیر خود را در آورده اند . یا اینکه می بینید فرزند تان با کودکی هم سن و سالش
بنا به گفته ی خودشان آمپول بازی می کنند. چه عکس العملی نشان می دهید ؟ پاسخ های
برخی از والدین. عصبانی می شوم و با او دعوا می کنم. سریع می خواهم لباسش را بپوشد و
از ...

تاثیر آموزش جنسی بررقتار بهداشتی و سلامت خانواده - مجله علمی ...

ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بر اساس مقياس پنج درجه اي ليکرت بود. پايايي ابزار
با روش آلفاي کرونباخ 84/.= محاسبه شد. یافته ها: در تحقيق حاضر شش فرضيه آزمون
شد. نتايج نشان داد: 1- آموزش جنسي بر رفتار بهداشتي مؤثر است (0001/0>p و 006/3
1=(t 2- آموزش جنسي در رفتار جنسي سالم مؤثر است (0001/0p< و 017/10= (t3- آموزش ...

ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي روان وﻳﮋﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﻃ - Iranian Journal of ...

ﻣــﻲ. ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﺮ ﺗﺤــﻮل ﺑﺎزﻧﻤــﺎﻳ. ﻲ. ﻫــﺎي ذﻫﻨــﻲ. 4. ﻓﺮزﻧــﺪان درﺑــﺎره. ﺧﻮدﺷﺎن اﺛﺮ. ﮔﺬاﺷﺘﻪ و. اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ.
ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻳﮕـﺮ رواﺑـﻂ. ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻓـﺮد ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ. ﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي او در. رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺶ در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬارد. ).5(. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮش. -. ﻃﺮد واﻟﺪﻳﻨﻲ. ، 1(. ، 2. ) 6. ﻳـﻚ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ. ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ
درﺑﺎره اﺟﺘﻤ. ﺎﻋﻲ ﺷﺪن و ﺗﺤﻮل در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﻮده. و ﻫــﺪف آن ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ و ﺗﺒﻴــﻴﻦ ﻋﻠــﻞ، ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎ و دﻳﮕــﺮ.

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان|na11679

پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی فرزندان,علل
انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه استاندارد,دانلود
پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,تست علل انحراف
جنسی فرزند.

بایگانی‌های دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - بای اینترنت ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی
منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد تعداد
سوالات: 20 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه نوع فایل: WORD
… دریافت فایل. بیشتر بخوانید ...

تربیت جنسی کودکان: راهنمای کامل والدین - یک‌فراکاو

13 نوامبر 2012 ... سی کودکان را نمی دانند، ثانیاً والدین نمی دانند حد و مرز پاسخ به سوالات جنسی کودکان
کجاست و تا چه اندازه باید فرزندشان را از موضوعات جنسی آگاه کنند و ثالثاً آیا دانستن
مسایل جنسی باعث آرامش فرزندشان خواهد شد یا اینکه موجب گمراهی و انحراف او. بدون
شک داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از رفتارهای طبیعی ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | صاپا ایران

2 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده - دوستان - مدرسه - رسانه معرفی آزمون: دارد.

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑ

ﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري. •. 87. ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،. ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮي ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ. ﻧﺎﻣﺸـﺮوع.
ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ. آﻣﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ. ﺑﺰﻫﻜﺎري اﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن، در ﻛـﺎﻧﻮن. ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

روانشناسی - انواع اختلالات روانی جنسی

انحرافات جنسی عبارتند از خیالات، تمایلات یا رفتارهای ناراحت کننده و تکرار شونده
جنسی. این مسائل باید برای مدت طولانی ادامه داشته باشند و یا با روابط جنسی سالم یا
عملکرد روزمره فرد تداخل پیدا بکنند که بتوان از آنها به عنوان انحرافات جنسی نام برد.
افرادی که دچار انحراف جنسی هستند، ممکن است متوجه باشند که کار درستی انجام ...

تاثیر شغل مردان بر رفتار جنسی آنها - تنظیم خانواده

بنا بر تحقیق گسترده گروه گلوبال استراتژی مردانی که در مشاغل ویژه ای مشغول
بکارند زندگی جنسی آنها متاثر از کار آنها شده و با سایر مردانی که صاحب حرفه های
کاری دیگر هستند متقاوت عمل میکنند. این تحقیق که بر روی 400 زن متاهل مورد آزمایش
قرار گرفته است از طریق پرسشنامه از آزمودنی ها خواسته شده تا علاوه بر تعیین شغل
همسر ...

عوامل موثر در انحرافات جنسي زنان (1) - راسخون

هدف کلي اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر در انحرافات جنسي زنان از ديدگاه مردان و زنان
مي باشد. پژوهش کابردي است و در آن از روش توصيفي - پيمايشي استفاده شده است.
همچنين به منظور گرد آوري داده ها از پرسش نامه ي محقق ساخته استفاده گرديده است.
گفتني است ضريب پايايي پرسش نامه 35/94% برآورد شد. نمونه آماري مشتمل بر 132
نفر از ...

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

۱۰ هزار «تن فروش» در تهران از متأهل تا کارمند/ارتباط جنسی برای عبور ...

11 ژوئن 2016 ... از آغاز فعالیت هایش در محله شهناز بندرعباس و چگونگی ارائه مشاوره به زنان آسیب
پذیر می گوید: مجوز طرح از سوی وزارت بهداشت با هدف اصلی کنترل اچ آی وی و
جلوگیری از گسترش آن از طریق رابطه جنسی بود چرا که سایر روش های انتقال بیماری
ایدز از جمله مادر به فرزند و سرنگ آلوده کنترل شده بود. وزارت بهداشت پروژه ای ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - فایل ورد

10 آگوست 2017 ... برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی
فرزندان دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده
پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان کاملا فرمت بندی و
تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده ...

رفتار پرخطر - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از پرسشنامه رفتارهای پرخطر (YRBSS)، ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس
تکانشگری بارات (BIS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده
از نرم افزار SPSS.17 و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون
گام به گام، تحلیل واریانس آنوا استفاده گرد ... نمایه ها: وادارندگی |. کژ‌رفتاری |.
انحراف جنسی |.

بررسي عوامل فردي موثر بر گرايش به بزهکاري زنان

زنان در خانواده و جامعه نقشي مهم و اساسي دارند و لذا اگر اين طبقه از جامعه دچار تزلزل و
انحراف شوند، کل جامعه تهديد و ملتهب خواهد شد. ... خوردن مادر يا خواهر به دست پدر يا
برادر، احساس تبعيض بين فرزندان، تجاوز جنسي، اخراج از مدرسه) و شکست در زندگي
(احساس ناخشنودي در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد همسر، زنداني شدن همسر، اعتياد همسر، کتک
خوردن ...

ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در دا

1 نوامبر 2013 ... ﺳﺮد ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد اﺳـﺖ. (. ﺻـﺎدﻗﻲ،. 1385 ... ﻫﺎي
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد در زﻧﺎن وﺟﻮد دارد . ﻋﻼوه ﺑﺮ راﺑﻄﻪ. اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ. ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪ. -. ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎد وﺟـﻮد دارد، رواﺑـﻂ ﺿـﻌﻴﻒ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﺎ واﻟـﺪﻳﻦ،. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه. آﻣﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻫﻢ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ..... ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ.

نقش عزاداری محرم در خويشتن‌داری جنسی دانشجويان پسر دانشگاه های ...

6 ژانويه 2011 ... موسوي (1378) در تحقيق خود با عنوان «بررسي چگونگي و علل انحرافات اجتماعي و
زنان جوان (بين سنين 13 تا 28 ساله) در شهر مشهد» به اين نتيجه رسيد كه هر چه ميزان
پاي‌بندي فرد به شعائر مذهبي بيشتر باشد، احتمال انحراف وي كمتر است. ساماني و
لطيفيان (1380) در تحقيق خود با عنوان «بررسي تأثير اعتقاد به ارزش‌هاي ...

تربیت جنسی کودکان: راهنمای کامل والدین - یک‌فراکاو

13 نوامبر 2012 ... سی کودکان را نمی دانند، ثانیاً والدین نمی دانند حد و مرز پاسخ به سوالات جنسی کودکان
کجاست و تا چه اندازه باید فرزندشان را از موضوعات جنسی آگاه کنند و ثالثاً آیا دانستن
مسایل جنسی باعث آرامش فرزندشان خواهد شد یا اینکه موجب گمراهی و انحراف او. بدون
شک داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از رفتارهای طبیعی ...

عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ی س ررب - اداره کل زندانهای هرمزگان

همانگونه که مالحظه شد از دیدگاههای مختلف علل بزهکاری جوانان مورد بررسی قرار گرفته
است که ..... صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی
فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب. انحراف آنان شود . اعتیاد پدر یا مادر به
مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار ..... جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گردیده
است.

آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنان - سایت فوق ...

25 جولای 2014 ... آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنانReviewed by مدیر ارشد دپارتمان
روانشناسی on Jul 25Rating: افزایش میل جنسی. هم جنس بازی دختران نسبت به هم جنس
بازی پسران (لواط)خیلی کم است. محیط خانواده و اجتماع نقش بسیار مهم در انحراف اطفال
و جوانان دارد. وقتی محیط خانواده ای متشنج و یا از هم گسیخته است ...

نگرش والدین کرمانی نسبت به آموزش جنسی در سال 1382

ﻛﺮﻣﺎن. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻚ واﻟﺪﻳﻦ. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. -. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻛﻪ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ...
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻓﻜﺮ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را از اﻣﻮر ﺟﻨﺴﻲ دور ﻛﺮد. و". " آﻣﻮزش اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. "
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد . ﻫﻤﭽﻨﺎن. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر. ﻧﻤ. ﺮه ﻧﮕﺮش در ﻣﺮدان. 9/5. ±. 57/42.

روز نوشته های یک جوان - مقاله. عوامل انحرافات جنسی و روحی جوانان ...

خانواده هایی که بافرزندانشان ارتباط صمیمی ندارند وبا شیوهای قدیمی با فرزندانشان
برخورد می کنند، بستری مناسب برای انحراف فرزندانشان آماده می کنند. بسیاری از
نوجوانان به دلیل کمبود توجه به روابط خیابانی کشیده می شوند، راهی که خود، که از آخر
وعاقبت آن بی خبرند. برسی دقیق عوامل مهم انحرافات جنسی:(علل انحرافات جنسی در ...

جام جم سرا - تنوع طلبی جنسی در زنان و مردان

6 ژانويه 2014 ... تعداد مردانی که با وجود داشتن همسر اول تن به ازدواج دوم می‌دهند یا با دختران و زنان مجرد و
متاهل وارد رابطه می‌شوند کم نیستند و اغلب آن‌ها نداشتن رابطه جنسی لذت بخش .... این
روان‌شناس تاکید می‌کند یکی از علل کمبود محبت در زن می‌تواند به دلیل اختلالات
جنسی همسرش باشد که به مرور زمان برای برخی مردان به وجود می‌آید و سبب ...

من در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و از اين بابت زجر مي كشم ...

4 ژانويه 2016 ... در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق
عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به
زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند. آنچه مشخص است
ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر ...

روز نوشته های یک جوان - مقاله. عوامل انحرافات جنسی و روحی جوانان ...

خانواده هایی که بافرزندانشان ارتباط صمیمی ندارند وبا شیوهای قدیمی با فرزندانشان
برخورد می کنند، بستری مناسب برای انحراف فرزندانشان آماده می کنند. بسیاری از
نوجوانان به دلیل کمبود توجه به روابط خیابانی کشیده می شوند، راهی که خود، که از آخر
وعاقبت آن بی خبرند. برسی دقیق عوامل مهم انحرافات جنسی:(علل انحرافات جنسی در ...

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | پرسش فایل

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. آبان ۱۳, ۱۳۹۶. تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی
منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها:
خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع:
دارد

آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنان - سایت فوق ...

25 جولای 2014 ... آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنانReviewed by مدیر ارشد دپارتمان
روانشناسی on Jul 25Rating: افزایش میل جنسی. هم جنس بازی دختران نسبت به هم جنس
بازی پسران (لواط)خیلی کم است. محیط خانواده و اجتماع نقش بسیار مهم در انحراف اطفال
و جوانان دارد. وقتی محیط خانواده ای متشنج و یا از هم گسیخته است ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

20 فوریه 2014 ... Abstract. Background and purpose: Services of triangle centers in terms of
training are counseling, prevention, and treatment in the three areas of sexually
transmitted diseases, HIV / AIDS and drugs abuse. Healthcare providers of these
centers have little respect for women's reproductive health needs.

انحرافات جنسی نامعین - دانشنامه روانشناسی مردمی

طبقه بندی انحراف جنسی نامعین(nos) شامل انحرافاتی است که واجد ملاک های هر یک از
طبقاتی که قبلا ذکر شد، نیستند. هرزه درایی تلفنی و کامپیوتری (
Telephonicophilia). هرزه درآیی تلفنی عبارت است از ابراز کلمات وقیحانه پشت
تلفن به فردی که ناخواسته شریک جنسی فرد تلفن کننده شده است. وقتی طرف مکالمه
گوش می دهد، بیمار که ...

فیلم آموزشی شطرنج آخربازی پیاده و رخ دوره مبتدی قسمت 1- استاد بین المللی الکس لندرمن