دانلود فایل


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه
نوع فایل: WORD


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رفتار پرخطر - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از پرسشنامه رفتارهای پرخطر (YRBSS)، ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس
تکانشگری بارات (BIS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده
از نرم افزار SPSS.17 و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون
گام به گام، تحلیل واریانس آنوا استفاده گرد ... نمایه ها: وادارندگی |. کژ‌رفتاری |.
انحراف جنسی |.

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺒﯿ - مطالعات بین‌رشته‌ای در ...

و ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ، اﻋﺘﯿﺎد، ﺗﺠﻤﻞ. ﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺤﺮان ارزﺷﯽ، اﺧﺘﻼل در رﻓﺘﺎر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دوري
از ارزش. ﻫﺎي دﯾﻨﯽ، ﺗﻌـﺎرض ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ اﺑﺘـﺬال و اﻧﺤـﺮاف. اﺧﻼﻗﯽ در ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ .....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺬف و در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. 115. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي
ﺳﺆاﻻت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮري ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ داوران(اﺳـﺎﺗﯿﺪ و
ﺻـﺎﺣﺐ.

بررسی نیازهای آموزشی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر - مجله ایرانی آموزش ...

اي، ﺧﻮﺷﻪ. اي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده. ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺑﺨﺶ. ﺑﻌﺪي آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ . ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. و آزﻣﻮن. ANOVA. و ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ. در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ. –. ﺟﻨﺴﻲ در. /8.
59.

دانلود (دانلود فایل ( پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان))

22 دسامبر 2017 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام حضور
پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان وارد
شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی
توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود ...

بررسی اختلالات جنسی و عوامل مؤثر بر آن در زنان با خشونت خانگی ...

مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه استاندارد سنجش خشونت عليه زنان،پرسشنامه
استاندارد سالمت عمومی. ) 12 ..... برخوردار بودند اختالل عملکرد جنسی آنها کمتر شده
بود. )ج. دول. (.3. جدول. :1. میانگین و انحراف معیار ابعاد عملکرد جنسی زنان دچار
خشونت خانگی. ابعاد. میانگین. انحراف معیار .... سن زن، تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج،
سابقه اعتیاد.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

بررسی نیازهای آموزشی دختران 14-11 ساله درباره سلامت جنسی - مجله ...

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته، شامل 14 سوال دموگرافیک و 46 سوال در
چهار حیطه بلوغ، قاعدگی، روابط جنسی و تولیدمثل بود که بر اساس مقالات و منابع .....
تعداد فرزندان خانواده. 1-2. (2/31%)253. 3- 5. (1/54%)438. 6. (7/14%)119. رتبه تولد
. 1-2. (1/59%)479. 3- 5. (2/31%)253. 6. (6/9%)78. سن پدر (میانگین و انحراف معیار).

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با
رشته تحصیلی خود آنها. پرسش نامه بررسی ... پرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر در
آمدن یا سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی پرسش نامه بررسی ... پرسش نامه بررسی
عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض آسیب پرسش نامه ...

۱۰ هزار «تن فروش» در تهران از متأهل تا کارمند/ارتباط جنسی برای عبور ...

11 ژوئن 2016 ... از آغاز فعالیت هایش در محله شهناز بندرعباس و چگونگی ارائه مشاوره به زنان آسیب
پذیر می گوید: مجوز طرح از سوی وزارت بهداشت با هدف اصلی کنترل اچ آی وی و
جلوگیری از گسترش آن از طریق رابطه جنسی بود چرا که سایر روش های انتقال بیماری
ایدز از جمله مادر به فرزند و سرنگ آلوده کنترل شده بود. وزارت بهداشت پروژه ای ...

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در دورﻩ ﺷﻴﺮدهﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮ - مجله علمی دانشگاه ...

ﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ. ﺩﺭ ﺩوﺭﻩ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ. 3(. 6 ﺗﺎ. ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ. ) ﻣﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ . ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. FSFI. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﯿـﮏ و ﺑـﺎﺭوﺭی ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ..... ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 203. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﯿﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ. ﺑ. ﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ. ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ. 86/4. ±. 91/24. ﺳﺎﻝ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ. ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ. 75/5.

دانلود پاورپوینت

... دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، 1998) · دانلود
پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 ·
دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز · دانلود پرسشنامه
استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن · دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
· دانلود ...

بررسی تأثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس ...

گروه آزمایش، تحت آموزش تربیت جنسی کودک قرار گرفتند و به گروه کنترل هیچ
گونه آموزشی داده نشد. برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از آزمون محقق ساخته دانش
جنسی والدین و پرسشنامه احساس کفایت در پرورش کودک اوهان و جانستون استفاده شد.
از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده
شد.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | پرسش فایل

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. آبان ۱۳, ۱۳۹۶. تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی
منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها:
خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع:
دارد

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

[DOC] 9

انواع آسیبهای اجتماعی و علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از
آن. آسیب شناسی ..... عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع
انحرافات جنسی هستند. .... کودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به
انحرافات جنسی نیز مبتلا هستند دو دسته دیگر را در بین افراد بی خانمان تشکیل می
دهند.

پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی ... - p30article

18 ژانويه 2018 ... Home » پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی
فرزندان,علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه
استاندارد,دانلود پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,
تست علل انحراف جنسی فرزند – دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی ...

انحرافات جنسی نامعین - دانشنامه روانشناسی مردمی

طبقه بندی انحراف جنسی نامعین(nos) شامل انحرافاتی است که واجد ملاک های هر یک از
طبقاتی که قبلا ذکر شد، نیستند. هرزه درایی تلفنی و کامپیوتری (
Telephonicophilia). هرزه درآیی تلفنی عبارت است از ابراز کلمات وقیحانه پشت
تلفن به فردی که ناخواسته شریک جنسی فرد تلفن کننده شده است. وقتی طرف مکالمه
گوش می دهد، بیمار که ...

بچه - مسائل جنسی کودکان

اما اگر برخورد والدين با سركوب و ممنوعيت همراه شود، ممكن است اين كنجكاوي معمولي و
شناختي، جنبه جنسي پيدا كرده و نهايتاً زمينه هاي انحراف اخلاقي را در آنها به دنبال
داشته باشد. كودكان از آغاز تولد داراي نوعي كنجكاوي نسبت به مسائل محيط و از جمله
نسبت به بدن خود هستند، آگاهي و كنجكاوي شديد آنها نسبت به كاركردهاي بدنشان از
نوپايي آغاز ...

تربیت جنسی کودکان: راهنمای کامل والدین - یک‌فراکاو

13 نوامبر 2012 ... سی کودکان را نمی دانند، ثانیاً والدین نمی دانند حد و مرز پاسخ به سوالات جنسی کودکان
کجاست و تا چه اندازه باید فرزندشان را از موضوعات جنسی آگاه کنند و ثالثاً آیا دانستن
مسایل جنسی باعث آرامش فرزندشان خواهد شد یا اینکه موجب گمراهی و انحراف او. بدون
شک داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از رفتارهای طبیعی ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

20 فوریه 2014 ... Abstract. Background and purpose: Services of triangle centers in terms of
training are counseling, prevention, and treatment in the three areas of sexually
transmitted diseases, HIV / AIDS and drugs abuse. Healthcare providers of these
centers have little respect for women's reproductive health needs.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در دورﻩ ﺷﻴﺮدهﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮ - مجله علمی دانشگاه ...

ﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ. ﺩﺭ ﺩوﺭﻩ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ. 3(. 6 ﺗﺎ. ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ. ) ﻣﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ . ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. FSFI. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﯿـﮏ و ﺑـﺎﺭوﺭی ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ..... ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 203. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﯿﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ. ﺑ. ﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ. ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ. 86/4. ±. 91/24. ﺳﺎﻝ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ. ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ. 75/5.

دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان|os8517

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان.

فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - فایل ورد

10 آگوست 2017 ... برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی
فرزندان دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده
پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان کاملا فرمت بندی و
تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده ...

پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی ... - p30article

18 ژانويه 2018 ... Home » پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی
فرزندان,علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه
استاندارد,دانلود پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,
تست علل انحراف جنسی فرزند – دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی ...

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان بررسی علل اعتیاد زنان · پرسشنامه رایگان تشخیص عواطف ...
پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی
نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی شخصیتی ... پرسشنامه رایگان
صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل · پرسشنامه رایگان
عملکرد جنسی ...

تحقیق بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان ...

داده های این تحقیق از طریق پژوهش پیمایشی به وسیله پرسش نامه در ترم اول سال ۱۳۸۶
جمع آوری گردیده است. واحد تحلیل ... انحرافات جنسی ۵۱ عوامل موثر و مرتبط با کج روی
اجتماعی ۵۲ رابطه جنسیت با انحراف ۵۲ تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳ رابطه
سواد با انحراف ۵۴ آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵ نقش معلم در ...

الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي ...

12 مارس 2017 ... پرسشــنامه خشــونت های خانگــی علیــه زنــان، پرسشــنامه رگه هــای شــخصیتی و
پرسشــنامه ســابقه کــودك آزاري جمــع. آوری گردیـدو .... آزار جنسـي. شـامل هـر نـوع
فعالیـت جنسـي بـا کـودك پیـش از سـني. کـه بتوانـد رضایـت قانونـي داشـته باشـد و
غفلت بـه معناي. بـرآورده نکـردن نیازهـاي اساسـي کـودك از جمله خـوراك،. پوشــاك، ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | پرسش فایل

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. آبان ۱۳, ۱۳۹۶. تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی
منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها:
خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع:
دارد

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین ... - دانشگاه الزهرا

فرازناشویی. زوجین. مراجعه. کننده. به. مراکز. مشاوره. مناطق. ) شرق. ،غرب،. مرکز. ، شمال،
جنوب،. (. شهر. تهران. است. روش: بدین منظور تعداد). 311. مرد و. 331. زن ( متأهل که به
دلیل داشتن روابط. فرازناشویی. به یکی از مراکز مشاوره فوق. ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧدٰاﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾ. دﻧد
. پژوهش. به. شیوه. ی. پیمایش. و. با. استفاده. از. پرسشنامه. محقق. ساخته. انجام. شده.
است.

ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی در جمعیت ...

خودپنداره جنسی پروفسور اسنل یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه است که برای
تحقیقات و ارزیابی های فردی طراحی شده و استفاده می شود . ..... روایی پرسشنامه چند
وجهی خود پنداره جنسی در جمعیت ایران. بین دو گروه برای روایی افتراقی MSSCQ
مقایسه زیرگویه های پرسشنامه جدول 2(. زیرگویه ها. وضعیت سالمت روان. میانگین.
انحراف معیار.

رفتار پرخطر - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از پرسشنامه رفتارهای پرخطر (YRBSS)، ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس
تکانشگری بارات (BIS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده
از نرم افزار SPSS.17 و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون
گام به گام، تحلیل واریانس آنوا استفاده گرد ... نمایه ها: وادارندگی |. کژ‌رفتاری |.
انحراف جنسی |.

ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در دا

1 نوامبر 2013 ... ﺳﺮد ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد اﺳـﺖ. (. ﺻـﺎدﻗﻲ،. 1385 ... ﻫﺎي
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد در زﻧﺎن وﺟﻮد دارد . ﻋﻼوه ﺑﺮ راﺑﻄﻪ. اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ. ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪ. -. ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎد وﺟـﻮد دارد، رواﺑـﻂ ﺿـﻌﻴﻒ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﺎ واﻟـﺪﻳﻦ،. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه. آﻣﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻫﻢ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ..... ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑ

ﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري. •. 87. ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،. ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮي ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ. ﻧﺎﻣﺸـﺮوع.
ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ. آﻣﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ. ﺑﺰﻫﻜﺎري اﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن، در ﻛـﺎﻧﻮن. ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - بای اینترنت - Buy Internet

17 ژانويه 2018 ... filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:
500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;
color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;
line-height:140% !important;border-radius:5px;} پرسشنامه عل ...

بررسي عوامل فردي موثر بر گرايش به بزهکاري زنان

زنان در خانواده و جامعه نقشي مهم و اساسي دارند و لذا اگر اين طبقه از جامعه دچار تزلزل و
انحراف شوند، کل جامعه تهديد و ملتهب خواهد شد. ... خوردن مادر يا خواهر به دست پدر يا
برادر، احساس تبعيض بين فرزندان، تجاوز جنسي، اخراج از مدرسه) و شکست در زندگي
(احساس ناخشنودي در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد همسر، زنداني شدن همسر، اعتياد همسر، کتک
خوردن ...

وضعيت نگرش سیاسی- اجتماعی و سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

پرسشنامه وضعیت جنسي گلومبوک. -. روست مورد آزمون قرار گرفتند. در تهیه پروتکل
درماني از اصول. درمان شناخت. ي رفتاري کاپالن ). 1974. ( و برنامه بازتواني عضالت
کف لگن گلیزر ). 1995. ( استفاده شد. چهارچوب جلسات درماني به طور مختصر به شرح
زیر است: جلسه اول: برقراري رابطه درماني، بررسي سابقه بیماري مراجع و علل احتمالي
...

[DOC] 9

انواع آسیبهای اجتماعی و علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از
آن. آسیب شناسی ..... عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع
انحرافات جنسی هستند. .... کودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به
انحرافات جنسی نیز مبتلا هستند دو دسته دیگر را در بین افراد بی خانمان تشکیل می
دهند.

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

20 فوریه 2014 ... Abstract. Background and purpose: Services of triangle centers in terms of
training are counseling, prevention, and treatment in the three areas of sexually
transmitted diseases, HIV / AIDS and drugs abuse. Healthcare providers of these
centers have little respect for women's reproductive health needs.

جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر ش ی علل گرا ي بررس

4 آگوست 2009 ... علل گرا. ی. ش. جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر. محمد صالحی. ،1. محمد حاجی
زاد. 2. (1. گروه علوم تربیتی،. واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی،. ساری،ایران. (2. گروه
علوم تربیتی، ... پرسشنامه محقق ساخته وبسته پاسخ م. ی. باشد وبا روشها. ی ...
اجتماعی مانند:طالق،انحرافات جنسی واخالقی،نزاع های. خانوادگی وجرائمی چون ...

تاثیر آموزش جنسی بررقتار بهداشتی و سلامت خانواده - مجله علمی ...

ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بر اساس مقياس پنج درجه اي ليکرت بود. پايايي ابزار
با روش آلفاي کرونباخ 84/.= محاسبه شد. یافته ها: در تحقيق حاضر شش فرضيه آزمون
شد. نتايج نشان داد: 1- آموزش جنسي بر رفتار بهداشتي مؤثر است (0001/0>p و 006/3
1=(t 2- آموزش جنسي در رفتار جنسي سالم مؤثر است (0001/0p< و 017/10= (t3- آموزش ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | BO2FILE

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. شیوه نمره گذاری. این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات
مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

آنلاین فرم | پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

دانش آموز عزیز با سلام پرسشنامه ای که در دست شماست، برای بررسی نگرش شما در
مورد برخی از آ سیبهای اجتماعی مثل (سرقت پرخاشگری _ مواد مخدر _ مسائل جنسی _
خودکشی و فرار از خانه )است. لطفا هر سوال را با دقت بخوانید و موافقت و مخالفت خود را
با علامت زدن مشخص کنید. از همکاری شما تشکر و قدردانی میکنم. گزینه مورد نظر را
انتخاب ...

آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنان - سایت فوق ...

25 جولای 2014 ... آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنانReviewed by مدیر ارشد دپارتمان
روانشناسی on Jul 25Rating: افزایش میل جنسی. هم جنس بازی دختران نسبت به هم جنس
بازی پسران (لواط)خیلی کم است. محیط خانواده و اجتماع نقش بسیار مهم در انحراف اطفال
و جوانان دارد. وقتی محیط خانواده ای متشنج و یا از هم گسیخته است ...

اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اجرای مصاحبه‌ها یا پرسشنامه ها برای اعضای خانواده، معلمان کودک شما یا دیگر افرادی که
کودک شما را به خوبی می شناسند، از قبیل پرستار یا مربی کودک. استفاده از ملاک های
اختلال نقص توجه- بیش .... قسمتی از خانه را برای فرزند خود مشخص کنید و از او
بخواهید در آن جا آرام و مشغول باشد، مثلا نقاشی کند. هر روز ورزش کنید. خودتان را آرام
نگه ...

فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - فایل ورد

10 آگوست 2017 ... برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی
فرزندان دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده
پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان کاملا فرمت بندی و
تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده ...

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺒﯿ - مطالعات بین‌رشته‌ای در ...

و ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ، اﻋﺘﯿﺎد، ﺗﺠﻤﻞ. ﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺤﺮان ارزﺷﯽ، اﺧﺘﻼل در رﻓﺘﺎر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دوري
از ارزش. ﻫﺎي دﯾﻨﯽ، ﺗﻌـﺎرض ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ اﺑﺘـﺬال و اﻧﺤـﺮاف. اﺧﻼﻗﯽ در ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ .....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺬف و در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. 115. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي
ﺳﺆاﻻت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮري ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ داوران(اﺳـﺎﺗﯿﺪ و
ﺻـﺎﺣﺐ.

بررسی نیازهای آموزشی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر - مجله ایرانی آموزش ...

اي، ﺧﻮﺷﻪ. اي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده. ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺑﺨﺶ. ﺑﻌﺪي آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ . ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. و آزﻣﻮن. ANOVA. و ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ. در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ. –. ﺟﻨﺴﻲ در. /8.
59.

روایی و پایایی دو پرسشنامه - فصلنامه مددکاری اجتماعی

تهران که دارای فرزند سیزده تا شانزده ساله بودند به صورت نمونهگیری در دسترس. وارد
پژوهش شدند. دو پرسشنامه ”سنجش میزان احساس راحتی والدین در گفتگو. در مورد
موضوعات جنسی“ و ”سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد. موضوعات جنسی
در این پژوهش مورد سنجش روایی و پایایی قرار گرفت که روایی. صوری و محتوایی این
دو ...

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر ش ی علل گرا ي بررس

4 آگوست 2009 ... علل گرا. ی. ش. جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر. محمد صالحی. ،1. محمد حاجی
زاد. 2. (1. گروه علوم تربیتی،. واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی،. ساری،ایران. (2. گروه
علوم تربیتی، ... پرسشنامه محقق ساخته وبسته پاسخ م. ی. باشد وبا روشها. ی ...
اجتماعی مانند:طالق،انحرافات جنسی واخالقی،نزاع های. خانوادگی وجرائمی چون ...

کارآموزی تعمير و بازسازي موتورهاي بنزيني 79 صتحقیق آماده در مورد مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن‌

تحقیق رشته هاي کامپیوتر با عنوان محافظت از شبكه‌هاي كامپيـــــوتريتفسیر سوره جن 0555

پاورپوینت الگوریتم رمز نگاری end to end