دانلود فایل


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه
نوع فایل: WORD


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طلاق و تاثیر آن برفرزندان - نوگرا

23 مارس 2017 ... اطلاعات این مقاله از طریق پرسشنامه‌ای که بین ۲۰۰ نفر از فرزندان محصل طلاق (دختر –
پسر) در مقطع متوسطه دوم پاسخ داده شده است و همچنین اساتید بزرگوار و ..... وجود عادات
جنسی ناپسند در مردان، انحرافات جنسی مرد، عدم تمکین زن، ضعف عملکرد جنسی،
کوتاهی در انجام وظایف زناشویی، عقیم بودن مرد یا زن، اختلاف در سلایق ...

آزمون مقایسه‌ای تروماهای کودکی در معتادان جنسی و افراد سالم

17 جولای 2016 ... then, the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). Results: The results ... تکرار و
برجستگی تروماهای کودکی در معتادان جنسی نتیجه گیری: معتادان غير جنسی را
پيش بينی کند. از افراد سالم بيشتر است. ..... ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون
ترومای دوران کودکی در دو گروه بيمار و سالم. جدول 2-. آزمون تحليل ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین ... - دانشگاه الزهرا

فرازناشویی. زوجین. مراجعه. کننده. به. مراکز. مشاوره. مناطق. ) شرق. ،غرب،. مرکز. ، شمال،
جنوب،. (. شهر. تهران. است. روش: بدین منظور تعداد). 311. مرد و. 331. زن ( متأهل که به
دلیل داشتن روابط. فرازناشویی. به یکی از مراکز مشاوره فوق. ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧدٰاﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾ. دﻧد
. پژوهش. به. شیوه. ی. پیمایش. و. با. استفاده. از. پرسشنامه. محقق. ساخته. انجام. شده.
است.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین ... - دانشگاه الزهرا

فرازناشویی. زوجین. مراجعه. کننده. به. مراکز. مشاوره. مناطق. ) شرق. ،غرب،. مرکز. ، شمال،
جنوب،. (. شهر. تهران. است. روش: بدین منظور تعداد). 311. مرد و. 331. زن ( متأهل که به
دلیل داشتن روابط. فرازناشویی. به یکی از مراکز مشاوره فوق. ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧدٰاﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾ. دﻧد
. پژوهش. به. شیوه. ی. پیمایش. و. با. استفاده. از. پرسشنامه. محقق. ساخته. انجام. شده.
است.

دانلود پاورپوینت

... دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، 1998) · دانلود
پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 ·
دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز · دانلود پرسشنامه
استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن · دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
· دانلود ...

روانشناسی - تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی

سوال. وارد اتاق می شوید و می بینید فرزند 3- 4 ساله ی شما و کودک هم سن و سالش تمام
لباسهای زیر خود را در آورده اند . یا اینکه می بینید فرزند تان با کودکی هم سن و سالش
بنا به گفته ی خودشان آمپول بازی می کنند. چه عکس العملی نشان می دهید ؟ پاسخ های
برخی از والدین. عصبانی می شوم و با او دعوا می کنم. سریع می خواهم لباسش را بپوشد و
از ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان|os8517

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان.

عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ی س ررب - اداره کل زندانهای هرمزگان

همانگونه که مالحظه شد از دیدگاههای مختلف علل بزهکاری جوانان مورد بررسی قرار گرفته
است که ..... صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی
فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب. انحراف آنان شود . اعتیاد پدر یا مادر به
مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار ..... جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گردیده
است.

بررسی تأثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس ...

گروه آزمایش، تحت آموزش تربیت جنسی کودک قرار گرفتند و به گروه کنترل هیچ
گونه آموزشی داده نشد. برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از آزمون محقق ساخته دانش
جنسی والدین و پرسشنامه احساس کفایت در پرورش کودک اوهان و جانستون استفاده شد.
از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده
شد.

دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

رفتار پرخطر - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از پرسشنامه رفتارهای پرخطر (YRBSS)، ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس
تکانشگری بارات (BIS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده
از نرم افزار SPSS.17 و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون
گام به گام، تحلیل واریانس آنوا استفاده گرد ... نمایه ها: وادارندگی |. کژ‌رفتاری |.
انحراف جنسی |.

بررسی ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی زنان و دختران فراری ...

ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع. ،. اﻋﺘﯿﺎد و … در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل. اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻌﺎرض در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض. ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﭼﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﯿﺐ زا ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع
اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد. 1 (. و .)2. ﭘ. ﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ. دروﻧﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ در ﺑﺮوز اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در دورﻩ ﺷﻴﺮدهﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮ - مجله علمی دانشگاه ...

ﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ. ﺩﺭ ﺩوﺭﻩ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ. 3(. 6 ﺗﺎ. ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ. ) ﻣﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ . ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. FSFI. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﯿـﮏ و ﺑـﺎﺭوﺭی ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ..... ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 203. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﯿﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ. ﺑ. ﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ. ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ. 86/4. ±. 91/24. ﺳﺎﻝ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ. ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ. 75/5.

اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اجرای مصاحبه‌ها یا پرسشنامه ها برای اعضای خانواده، معلمان کودک شما یا دیگر افرادی که
کودک شما را به خوبی می شناسند، از قبیل پرستار یا مربی کودک. استفاده از ملاک های
اختلال نقص توجه- بیش .... قسمتی از خانه را برای فرزند خود مشخص کنید و از او
بخواهید در آن جا آرام و مشغول باشد، مثلا نقاشی کند. هر روز ورزش کنید. خودتان را آرام
نگه ...

نگرش والدین کرمانی نسبت به آموزش جنسی در سال 1382

ﻛﺮﻣﺎن. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻚ واﻟﺪﻳﻦ. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. -. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻛﻪ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ...
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻓﻜﺮ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را از اﻣﻮر ﺟﻨﺴﻲ دور ﻛﺮد. و". " آﻣﻮزش اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. "
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد . ﻫﻤﭽﻨﺎن. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر. ﻧﻤ. ﺮه ﻧﮕﺮش در ﻣﺮدان. 9/5. ±. 57/42.

عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ی س ررب - اداره کل زندانهای هرمزگان

همانگونه که مالحظه شد از دیدگاههای مختلف علل بزهکاری جوانان مورد بررسی قرار گرفته
است که ..... صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی
فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب. انحراف آنان شود . اعتیاد پدر یا مادر به
مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار ..... جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گردیده
است.

بررسی نیازهای آموزشی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر - مجله ایرانی آموزش ...

اي، ﺧﻮﺷﻪ. اي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده. ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺑﺨﺶ. ﺑﻌﺪي آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ . ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. و آزﻣﻮن. ANOVA. و ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ. در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ. –. ﺟﻨﺴﻲ در. /8.
59.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان بررسی علل اعتیاد زنان · پرسشنامه رایگان تشخیص عواطف ...
پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی
نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی شخصیتی ... پرسشنامه رایگان
صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل · پرسشنامه رایگان
عملکرد جنسی ...

آنلاین فرم | پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

دانش آموز عزیز با سلام پرسشنامه ای که در دست شماست، برای بررسی نگرش شما در
مورد برخی از آ سیبهای اجتماعی مثل (سرقت پرخاشگری _ مواد مخدر _ مسائل جنسی _
خودکشی و فرار از خانه )است. لطفا هر سوال را با دقت بخوانید و موافقت و مخالفت خود را
با علامت زدن مشخص کنید. از همکاری شما تشکر و قدردانی میکنم. گزینه مورد نظر را
انتخاب ...

ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی در جمعیت ...

خودپنداره جنسی پروفسور اسنل یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه است که برای
تحقیقات و ارزیابی های فردی طراحی شده و استفاده می شود . ..... روایی پرسشنامه چند
وجهی خود پنداره جنسی در جمعیت ایران. بین دو گروه برای روایی افتراقی MSSCQ
مقایسه زیرگویه های پرسشنامه جدول 2(. زیرگویه ها. وضعیت سالمت روان. میانگین.
انحراف معیار.

بررسی نیازهای آموزشی دختران 14-11 ساله درباره سلامت جنسی - مجله ...

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته، شامل 14 سوال دموگرافیک و 46 سوال در
چهار حیطه بلوغ، قاعدگی، روابط جنسی و تولیدمثل بود که بر اساس مقالات و منابع .....
تعداد فرزندان خانواده. 1-2. (2/31%)253. 3- 5. (1/54%)438. 6. (7/14%)119. رتبه تولد
. 1-2. (1/59%)479. 3- 5. (2/31%)253. 6. (6/9%)78. سن پدر (میانگین و انحراف معیار).

نقش عزاداری محرم در خويشتن‌داری جنسی دانشجويان پسر دانشگاه های ...

6 ژانويه 2011 ... موسوي (1378) در تحقيق خود با عنوان «بررسي چگونگي و علل انحرافات اجتماعي و
زنان جوان (بين سنين 13 تا 28 ساله) در شهر مشهد» به اين نتيجه رسيد كه هر چه ميزان
پاي‌بندي فرد به شعائر مذهبي بيشتر باشد، احتمال انحراف وي كمتر است. ساماني و
لطيفيان (1380) در تحقيق خود با عنوان «بررسي تأثير اعتقاد به ارزش‌هاي ...

بررسي عوامل فردي موثر بر گرايش به بزهکاري زنان

زنان در خانواده و جامعه نقشي مهم و اساسي دارند و لذا اگر اين طبقه از جامعه دچار تزلزل و
انحراف شوند، کل جامعه تهديد و ملتهب خواهد شد. ... خوردن مادر يا خواهر به دست پدر يا
برادر، احساس تبعيض بين فرزندان، تجاوز جنسي، اخراج از مدرسه) و شکست در زندگي
(احساس ناخشنودي در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد همسر، زنداني شدن همسر، اعتياد همسر، کتک
خوردن ...

انحرافات جنسی علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن (تحقیق ...

تاثیر محبت و اهمیت دادن والدین به فرزندان در انحرافات جنسی. فصل سوم. انحرافات
جنسی. طبقه بندی انحرافات ... در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی-
اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه 200 نفری از دانشجویان و یا استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است که عوامل
...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

20 فوریه 2014 ... Abstract. Background and purpose: Services of triangle centers in terms of
training are counseling, prevention, and treatment in the three areas of sexually
transmitted diseases, HIV / AIDS and drugs abuse. Healthcare providers of these
centers have little respect for women's reproductive health needs.

پرتال جامع علوم انسانی - شناسایی عوا مل مؤثر بر انحرافات جنسی زنان ...

انحرافات جنسی. طرح مسئله انسان در طول تاریخ همواره از انواع انحرافات و آسیبهای
اجتماعی رنج برده و همواره درجستجوی علل وعوارض آن و رهایی از این مسایل بوده است. ....
اما از آنجا که پرسشنامه استانداردی در این زمینه وجود نداشت از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد، این پرسشنامه شامل 46 سؤال بسته پاسخ از نوع مقیاس درجه بندی لیکرت
و یک ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

من در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و از اين بابت زجر مي كشم ...

4 ژانويه 2016 ... در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق
عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به
زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند. آنچه مشخص است
ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر ...

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با
رشته تحصیلی خود آنها. پرسش نامه بررسی ... پرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر در
آمدن یا سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی پرسش نامه بررسی ... پرسش نامه بررسی
عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض آسیب پرسش نامه ...

تاثیر آموزش جنسی بررقتار بهداشتی و سلامت خانواده - مجله علمی ...

ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بر اساس مقياس پنج درجه اي ليکرت بود. پايايي ابزار
با روش آلفاي کرونباخ 84/.= محاسبه شد. یافته ها: در تحقيق حاضر شش فرضيه آزمون
شد. نتايج نشان داد: 1- آموزش جنسي بر رفتار بهداشتي مؤثر است (0001/0>p و 006/3
1=(t 2- آموزش جنسي در رفتار جنسي سالم مؤثر است (0001/0p< و 017/10= (t3- آموزش ...

بهسا | آقای دکتر محمد آرش رمضانی

عنوان پایان نامه: مقایسه زوج درمانی هیجان مدار و درمان فراشناخت با درمان جنسی ماسترز
جانسون در درمان اختلال بی میلی جنسی در بیماران ایرانی. -دکترای .... ۱۹- رمضانی محمد
آرش، قائم مقامی آفاق، طلاکار مهرداد، سعادت سید حسن، زمانی الهام، شمس جمال، هادی سمیرا،
ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی در جمعیت ایران. مجله طب
...

ناآگاهی مردان، مهم‌ترین دلیل خیانت زنان - خبرآنلاین

26 ژانويه 2009 ... پوستری که شما در کنگره ارائه کرده‌اید، حاوی پیشنهادهایی هم است؛ از جمله این که برای
جلوگیری از گسترش انحرافات و بی‌بندوباری‌های جنسی در جامعه، آموزش جنسی تقویت
شود. معمولا خلاف این گفته می‌شود؛ این که آموزش به بی‌بندوباری دامن می‌زند... فکر
می‌کنم نتایج به اندازه کافی گویاست. همه 100 نفر نمونه‌های ما، قبل از ...

براساس طرحواره های ناسازگار اولیه - فصلنامه خانواده پژوهی

در این تحقیق، براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، از سه پرسشنامه سبک های دلبستگی،
طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های عملکرد جنسی استفاده شد. 1. ... در این پژوهش
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و جهت سوالات
تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.
جدول 1 ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | P30ARTICLE

18 ژانويه 2018 ... پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی فرزندان,علل
انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه استاندارد,دانلود
پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,تست علل انحراف
جنسی فرزند – دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان.

تحقیق بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان ...

داده های این تحقیق از طریق پژوهش پیمایشی به وسیله پرسش نامه در ترم اول سال ۱۳۸۶
جمع آوری گردیده است. واحد تحلیل ... انحرافات جنسی ۵۱ عوامل موثر و مرتبط با کج روی
اجتماعی ۵۲ رابطه جنسیت با انحراف ۵۲ تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳ رابطه
سواد با انحراف ۵۴ آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵ نقش معلم در ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | پرسش فایل

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. آبان ۱۳, ۱۳۹۶. تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی
منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها:
خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع:
دارد

بررسی نیازهای آموزشی دختران 14-11 ساله درباره سلامت جنسی - مجله ...

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته، شامل 14 سوال دموگرافیک و 46 سوال در
چهار حیطه بلوغ، قاعدگی، روابط جنسی و تولیدمثل بود که بر اساس مقالات و منابع .....
تعداد فرزندان خانواده. 1-2. (2/31%)253. 3- 5. (1/54%)438. 6. (7/14%)119. رتبه تولد
. 1-2. (1/59%)479. 3- 5. (2/31%)253. 6. (6/9%)78. سن پدر (میانگین و انحراف معیار).

تحقیق بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان ...

داده های این تحقیق از طریق پژوهش پیمایشی به وسیله پرسش نامه در ترم اول سال ۱۳۸۶
جمع آوری گردیده است. واحد تحلیل ... انحرافات جنسی ۵۱ عوامل موثر و مرتبط با کج روی
اجتماعی ۵۲ رابطه جنسیت با انحراف ۵۲ تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳ رابطه
سواد با انحراف ۵۴ آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵ نقش معلم در ...

عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ی س ررب - اداره کل زندانهای هرمزگان

همانگونه که مالحظه شد از دیدگاههای مختلف علل بزهکاری جوانان مورد بررسی قرار گرفته
است که ..... صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی
فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب. انحراف آنان شود . اعتیاد پدر یا مادر به
مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار ..... جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گردیده
است.1177 - دانلود طرح توجیهی: تولید چاقو، قاشق و چنگال - 52 صفحه150 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه و سابقه فرهنگی دیوار چین - 5 صفحه فایل وردپاورپوینت آماده ماشین آلات ساختمانی ، راه سازی و عمرانی (اسکریپر- تراک میکسر- پمپ بتن)فایل فلش p710a-mb-v3.0.0 با پردازشگر MT6582