دانلود رایگان


پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به اصول کار گاوآهن های برگرداندار پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار

نوع فایل power point

قابل ویرایش 32 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود)
شیار شخم (جویچه ای که بر اثر جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود)
کف شیار (سطح افقی ایجاد شده توسط لبه برنده تیغه)
به لحاظ اتکاء خیش به این سطح ، سطح اتکاء افقی نیز نامیده می شود
دیواره شیار (سطحی که در اثر شکافتن پیشانی و یا پیش بر حاصل می شود)
سطح اتکاء عمودی نیز نامیده می شود
خط اتکاء (فصل مشترک سطوح اتکاء که توسط نوک تیغه ایجاد می شود)
عرض برش (برابر طول واقعی لبه برنده)
عرض کار (تصویر طول لبه برنده بر امتداد عمود بر جهت حرکت)
عرض شیار (عرض موثر یک شیار شخم ، می تواند با عرض کار برابر باشد)
زاویه عرضی (زاویه بین لبه برنده تیغه و خط عمود بر جهت حرکت)
زاویه برش (زاویه بین خط مماس بر پشت تیغه با کف شیار) یا زاویه هجوم
کیفیت
نیرو های مفید Useful Forces
به مصرف کار مفید
بریدن، بالا آوردن، خرد کردن، برگرداندن و جابجا کردن
اثر چرخشی بر روی خیش
نیرو های مزاحم (Parasitic Forces)
اصطکاک
مقاومت غلت
افست بودن

فهرست مطالب و اسلایدها
تعاریف
نیرو های وارد بر گاوآهن
Tillage Force Analysis
نیرو های مفید Useful Forces
نیرو های مزاحم (Parasitic Forces)
نیرو های وارد بر گاوآهن
Tillage Force Analysis
برآیند کل نیرو های وارد بر خیش
مر کز مقاومت گاو آهن
Plow Centre of Resistance
تنظیم گاوآهن برگرداندار
تعاریف مربوط به تنظیم گاوآهن
اصول تنظیم گاوآهن
تنظیم افقی
اتصال به روش شخم روی زمین
On Land Hitching
روش شخم روی زمین
On Land Hitching (OLH)
مزایای شخم داخل شیار
مزایای شخم روی زمین
نتیجه
تنظیم عمودی گاوآهن
تنظیم عمودی گاوآهن های سوار و نیمه سوار؟
تنظیم تراز گاوآهن
تراز
بررسی کیفیت شخم
زاویه بزرگتر از 70
زاویه کمتر از 35
هم راستا بودن خیش ها
Plow Bottom Alignment


پاورپوینت


اصول کار گاوآهن های


برگرداندار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت انواع ماشین آلات و روش های خاک ورزی و کاشت - فايل مارکت

مسائل دیگری که در کاشت و تهیه زمین باید بهآن توجه کرد، مواد آلی خاک، واکنش های
اسیدی و قلیایی و خنثای خاک (ph) و نرم کردن و پوک کردن خاک است. وقتی زمین تهیه
شد و بستر بذر فراهم گردید، زمان شخم زدن فرا میرسد که یا به صورت دستی یا با
گاوآهن این کار انجام می شود. ▫ شخم زدن: شخم زدن به چند روش انجام می شود: – گاهی شخم از
وسط ...

هفته دوم دی ۱۳۸۷ - FaRmEr 2007

اصول كار با گاو آهن بشقابي در هنگام كار با گاو آهن بشقابي خاك و خاشاك توسط عمل
چرخش بشقاب ها قطع و جا به جا مي شود چنانچه بشقاب ها بدون صفحه تمييز كن كار كنند
بيشتر عمل مخلوط كردن خاك بريده شده را انجام مي دهند تا برگرداندن خاك در صورت
استفاده از صفحه تمييز كن برگردان دار خاك شبيه انچه كه در گاوآهن هاي برگردان دار
انجام مي ...

هفته دوم دی ۱۳۸۷ - FaRmEr 2007

اصول كار با گاو آهن بشقابي در هنگام كار با گاو آهن بشقابي خاك و خاشاك توسط عمل
چرخش بشقاب ها قطع و جا به جا مي شود چنانچه بشقاب ها بدون صفحه تمييز كن كار كنند
بيشتر عمل مخلوط كردن خاك بريده شده را انجام مي دهند تا برگرداندن خاك در صورت
استفاده از صفحه تمييز كن برگردان دار خاك شبيه انچه كه در گاوآهن هاي برگردان دار
انجام مي ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | 2018

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار: دریافت و دانلود.

تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک ...

چکیده یک پژوهش مزرعهای در سال زراعی 88-87 در شهرستان شوش انجام گرفت تا اثر
روش های خاکورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خواص فیزیکی خاک شامل میزان ... در
نهایت، با توجه به کمبود مواد آلی و همچنین شرایط خاک منطقه، گاوآهن برگرداندار+دو بار
دیسک+حفظ بقایا جهت انجام عملیات خاکورزی قابل توصیه است. ... نوع مقاله: مقاله
پژوهشی.

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | dl5

19 ژانويه 2018 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | فایل

26 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

ﻛﺎري وﻳﮋه ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺑﺬر ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:

B. دو. ﺷﻴﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي. 5/1. ﻣﺘﺮ. از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ،. ﻋﺮض. 45. ﺗﺎ. 75. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ. و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ. 25. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺷﻴﺎر. ﻫ. ﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 65/3. ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ. 3/
0. ﻣﺘﺮ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي ﻋﻤﻮدي (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل. 25/1. ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد). ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي
اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر. از ادواﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻛﻦ. ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮر. ﻫﺎي ﺑﻴﻠﭽﻪ. دار، ﮔﺎوآﻫﻦ. ﻫﺎي ﺧﻴﺶ ﺑﻠﻨﺪ. (ﺑﺮﮔﺮدان).

خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و

1- از معایب خاک ورزی مرسوم( شخم با گاوآهن برگردان دار) در مناطق خشک و نیمه خشک
ایران آگاه میگردید. 2- با روش های خاک ورزی حفاظتی که حفظ رطوبت خاک،صرفه جویی
در انرژی مصرفی ، افزایش مواد آلی خاک، بهبود ساختمان خاک وکاهش آلودگی های زیست
محیطی را به همراه دارد آشنا میگردید. 3- قادر به انجام یک روش خاک ورزی حفاظتی در
شرایط ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | نگارفایل

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار: برگرداندار.

ﻛﺎري وﻳﮋه ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺑﺬر ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:

B. دو. ﺷﻴﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي. 5/1. ﻣﺘﺮ. از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ،. ﻋﺮض. 45. ﺗﺎ. 75. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ. و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ. 25. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺷﻴﺎر. ﻫ. ﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 65/3. ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ. 3/
0. ﻣﺘﺮ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي ﻋﻤﻮدي (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل. 25/1. ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد). ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي
اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر. از ادواﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻛﻦ. ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮر. ﻫﺎي ﺑﻴﻠﭽﻪ. دار، ﮔﺎوآﻫﻦ. ﻫﺎي ﺧﻴﺶ ﺑﻠﻨﺪ. (ﺑﺮﮔﺮدان).

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | مقاله جدید

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار: قابلیت دانلود فایل های دانشجویی
پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار بعد از پرداخت وجه. -- مقاله جدید … مقاله
جدید {مقاله جدید} اگر نمی توانید پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار را تهیه
نمایید، از ما آن را دریافت نمایید. ... [مقاله جدید] دانلود مقالات خارجی پیرامون پاو.

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | dl5

19 ژانويه 2018 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | charge

29 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

هفته دوم دی ۱۳۸۷ - FaRmEr 2007

اصول كار با گاو آهن بشقابي در هنگام كار با گاو آهن بشقابي خاك و خاشاك توسط عمل
چرخش بشقاب ها قطع و جا به جا مي شود چنانچه بشقاب ها بدون صفحه تمييز كن كار كنند
بيشتر عمل مخلوط كردن خاك بريده شده را انجام مي دهند تا برگرداندن خاك در صورت
استفاده از صفحه تمييز كن برگردان دار خاك شبيه انچه كه در گاوآهن هاي برگردان دار
انجام مي ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | کاغذ

11 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

انواع گاو آهن - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

9 ا کتبر 2016 ... در این پست شما با تعریف مکانیزاسیون، تاریخچه آن در ایران ، انواع گاو آهن و نحوه
تنظیمات گاوآهن ها آشنا خواهید شد . پس با ما همراه شوید برای کسب این اطلاعات .

گاوآهن برگرداندار - فیلم - فیلم - آکاایران

2 مه 2016 ... Machinary ماشینهای خاک ورزی اولیه گاوآهن برگرداندار ماشین های خاک ورزی و ماشین های
کشاورزی و Agricultural. ... طرز کار موتور دیزیل (گازوئیلی) - فیلم ... در این مقاله از
سایت آکاایران مطلبی در مورد گاوآهن برگرداندار - فیلم ارائه شده است ، همچنین برای
مشاهده مقالات بیشتر در دسته فیلم های علمی ،فیلم های تکنولوژی از ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | الکفروش - elecforoosh

8 ژانويه 2018 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | dl5

19 ژانويه 2018 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

شبکه اجتماعی کشاورزی ایران

در ضمن میكروارگانیسم‌های متعددی از گروه باكتریها و قارچها نیز در خاك وجود دارند كه از
لحاظ كشاورزی برای كشت و كار گیاهان اهمیت فراوانی دارند. از این رو قبل از ... در این
مقاله به بررسی اصول کلی تهیه بستر بذر پرداخته می شود. ... این نوع خاك ورزی به
كمك انواع گاوآهن های برگردان دار به عمق 10 الی 30 سانتی متر یا بیشتر صورت می
گیرد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺬر

١٣ــ ﻧﺤﻮه ی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺬر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ... ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺑﺬر، ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﻪ
زدن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ١ــ٢ــ٤ــ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺬر: ..... ﺧﺎک ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮔﺎوآﻫﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻳﻦ
ﮔﺎوآﻫﻦ ﻫﺎ ﺧﺎک زﻳﺮﻳﻦ را. ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک روﻳﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺨﻢ. ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻴﻞ (ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ و اﻣﻮر ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود)،
...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | charge

29 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی - مقاله فارسی

16 فوریه 2009 ... مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی - مقاله فارسی - The Mechanics of Agricultural
Machinery Engineering - مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی. ... سیستم تزریق
سوخت چگونه کار می کند؟ دانلود. مبدل گشتاور ..... 151.doc, داود قنبريان و حامد
شاهميرزايي جشوقاني, معرفي روش جديد براي طراحي خيش گاوآهن هاي برگردان دار, 62.

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | جونیپروس

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات.
دسته بندی: پاورپوینت. نوع فایل: ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد اسلاید: 32
اسلاید. قسمتی از متن. ppt: ر 1. اصول کار گاوآهن های برگرداندار. 2. تعاریف. لایه شخم (
به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود).

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | 2018

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار: دریافت و دانلود.

ﺑﺎ ﮔﺎوآﻫﻦ ﺳﻪ ﺧﻴﺶ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﮔﺎوآﻫﻦ دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜ

29 نوامبر 2008 ... ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺎوآﻫﻦ دوﻃﺮﻓ. ﺔ. ﺳﻪ ﺧﻴﺶ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺎوآﻫﻦ ﻳﻚ. ﻃﺮﻓﻪ. اﺳـﺖ. اﻣـﺎ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺰاﻳـﺎﻳ. ﻲ ﻛـﻪ. ﮔﺎوآﻫﻦ. ﻫﺎي دوﻃﺮﻓﻪ. دارﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از آﻧ. ﻬﺎ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. اﺑﺰار ..... ﻛﺎر.
ﮔﺎوآﻫﻦ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. ﻋﺮض ﻛﺎر ﮔـﺎوآﻫﻦ ﺗﺎﻛـﺎ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . آزﻣﻮن. و ارزﻳﺎﺑﻲ. ﮔﺎوآﻫﻦ. ﻫﺎ. آزﻣﻮن و.
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔـﺎوآﻫﻦ. ﻫـﺎي دوﻃﺮﻓـﻪ و ﻳـﻚ. ﻃﺮﻓـﻪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﺪ. آزﻣﻮن. RNAM. (. Anon ...

اصل مقاله (299 K)

3 مارس 2004 ... 4 . Mean weight diameter (MWD). 5. Packers. 6. V – shaped wheel packers. ﻛﻼﻏﻲ.
٧. ﺑﻪ ﮔﺎﻭ ﺁﻫﻦ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ. ﺩﺍﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ. ﺑﺬﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ...
ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺭﻋﻪ. ﺍﻱ، ﻏﻠﺘﻚ ﺧﺎﻙ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ. ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﺮﺽ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﻛﺎﺭ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺎﻭ ﺁ. ﻫﻦ.
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭ. ﺳﻪ ﺧﻴﺶ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺟﻮﺩ. 7. Crawfoot packers ...

ماشین آلات جهت آماده کردن زمین | پارسی لند

15 فوریه 2012 ... اين گاو آهن نيز همانند گاو آهن هاي برگرداندار ممکن است يک طرفه، دو طرفه و يک خيش يا
چند خيش باشد. اين گاوآهن خاک را برگردان نمي کند بلکه بقاياي گياهي و خاک را بريده
و با يکديگر مخلوط مي نمايد کار گاو آهن برگرداندار در خاک هايي که ريشه گياه در آن
زياد و سخت باشد ممکن است با مشکل روبرو گرديد. لبه بشقابها ...

تحقیق,پاورپوینت و مقاله مهندسی ماشینهای کشاورزی پاورپوینت

پاورپوینت گاوآهن برگرداندار و اصول کار آن فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:66 انواع گاوآهن برگردان دار مقایسه انواع گاو آهن از نظر نقطه اتصال
ساختمان گاوآهن روشهای محاسبه ظرفیت منشا تلفات زمانی روش های انجام شخم اجزا گاوآهن
برگردان دار ساختمان خیش انواع تیغه صفحه برگردان و انواع آن کفش تنه و ساقه
ضمائم گاوآهن ...

Essential Tillage Machineries - ppt-sharing

انواع گاو آهن Plow (furrow) برگرداندار Moldboard P. بشقابي Disk P. قلمي (اسكنه اي
) Chisel دوار (رتيواتور) Rotary Tiller زير شكن Subsoiler پشته ساز ها Bedder ...
ریشه ای سخت کاری شده برای خاک های خیلی سایشی خاک سایشی، سنگدار، و سخت
برای خاک با شرایط خیلی نامناسب منقاری برای نفوذ سریع (خاک های گامبو یا چسبنده
).

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | فایل

26 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

دانلود مقاله درمورد تاریخچه گاو آهن - مگ ایران

تاریخچه گاو آهن حدود هزاران سال پیش از میلاد، نوعی از گاو آهن به کار می رفت، الیشا
900 سال قبل از میلاد موفق شد، زمین را با دوازده گاو نر، شخم کند. ... نیاز به سرعت عمل
، استحکام ماشین و دقت در بذر کاری ، به منظور کاهش هزینه های کارگری و بذر اصلاح
شده گران قیمت ، مخصوصا در بذرهای مونوژرم، چغندر قند و تخمهای ناصاف یا بذور دارای
ابعاد ...

پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار - دانلود از فایل کار ...

23 ژانويه 2017 ... فایل کار افرینی با عنوان پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار که از
پرطرفدار ترین فایلهای کارافرینی و طرح توجیهی رشته های مختلف مهندسی در جمع
سایت های ایرانی است، بصورت اختصاصی و رایگان توسط سرورهای سایت ما از بین
سایت های ارائه دهنده این فایل گرد اوری شده و لینک دانلودش در آخر مطالب ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | hue - مقاله

30 دسامبر 2017 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | نگارفایل

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار: برگرداندار.

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | نگارفایل

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار: برگرداندار.

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | جاست

10 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره اصول کار گاوآهن های برگرداندار. فرمت فایل: power point (قابل
ویرایش) تعداد اسلاید: 32 اسلاید. تعاریف. – لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق
شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود). – شیار شخم (جویچه ای که بر اثر
جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود). – کف شیار (سطح افقی ...

Shoper File - شاپر فایل

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار. بهمن ۱۷, ۱۳۹۶0دیدگاه. پاورپوینت اصول
کار گاوآهن های برگرداندار نوع فایل power point قابل ویرایش ۳۲ اسلاید قسمتی از
اسلایدها لایه شخم (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق شخم در عرض برش خیش که جدا و بر
گردانده می شود) شیار شخم… بیشتر بخوانید ...

معرفی ماشین آلات کشاورزی... دانلود كتاب آموزش - صفحه 7 - باشگاه ...

9 ا کتبر 2010 ... الف : در گاوآهن هاي برگردان دار يك طرفه طرح فرگوسن : براي انجام چنين كاري بايد پيچ
كرپي هاي تيرك عرضي ( ميل لنگ ) گاوآهن را شل كرده و با چرخش تيرك عرضي و تغيير
وضعيت قرار گرفتن مچي ها نسبت به كم و يا زياد كردن عرض كار اقدام نماييد. گفتني
است : در گاوآهن 3 خيش طرح فرگوسن عمل چرخاندن تيرك عرضي با ...

ماشين هاي کشاورزی و مکانیک خودرو - ماشینهای کشاورزی

ماشین ریشه چه کار به صورت نیمه اتوماتیک و دو واحدی ساخته شده است و قابل اتصال
به انواع تراکتور های متداول است. این ماشین از .... نتايج آزمون با گاوآهن هاي بشقابي و
برگرداندار اختلاف معني داري را بين نيروهاي کششي اندازه گيري شده توسط لودسل و
دينامومتر در سطح 5% نشان نداد. داده هاي پنج ... کود پاش های گریز از مرکز -پاورپوينت.

ماشین آلات کشاورزی ( گاو آهن ها) - گروه صنعتی لجور سازه

2 نوامبر 2016 ... گاوآهن های برگردان دار: گاو آهن های برگردان دار از نظر نیروی کششی به دو دسته تقسیم
می شوند : الف گاو آهن های برگردان دار دامی : گاو آهنی است قدیمی و سبک که بوسیله دام
کشیده می شود و طرز کار آن شبیه گاو آهن های تراکتوری است . ب گاو آهن های برگردان دار
تراکتوری :گاو آهن هایی هستند نسبتا سنگین و متناسب با قدرت ...

گاو آهن ها - بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

الف گاو آهن های برگردان دار دامی : گاو آهنی است قدیمی و سبک که بوسیله دام کشیده می
شود و طرز کار آن شبیه گاو آهن های تراکتوری است . ب گاو آهن های برگردان دار
تراکتوری :گاو آهن هایی هستند نسبتا سنگین و متناسب با قدرت تراکتور ساخته می
شوند که خود این ها هم از نظر اتصال به نیروی محرکه به سه دسته تقسیم می شوند . 1) گاو
آهن های ...

ﻛﺎري وﻳﮋه ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺑﺬر ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:

B. دو. ﺷﻴﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي. 5/1. ﻣﺘﺮ. از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ،. ﻋﺮض. 45. ﺗﺎ. 75. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ. و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ. 25. ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﻣﺘﺮ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺷﻴﺎر. ﻫ. ﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 65/3. ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ. 3/
0. ﻣﺘﺮ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ. ي ﻋﻤﻮدي (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل. 25/1. ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد). ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي
اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر. از ادواﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻛﻦ. ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮر. ﻫﺎي ﺑﻴﻠﭽﻪ. دار، ﮔﺎوآﻫﻦ. ﻫﺎي ﺧﻴﺶ ﺑﻠﻨﺪ. (ﺑﺮﮔﺮدان).

گاو آهن های برگردان دار و تنظیمات آنها - دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و ...

کیفیت و کمیت کار گاوآهنها به میزان دقت تنظیمهای آنها بستگی دارد. اصول تنظیم در
تمام گاوآهنها یکسان است وفقط ممکن است نحوه دستیابی به وضعیت تنظیم تفاوت
داشته باشد. تنظیمهای اصلی گاوآهنهای برگردان دار عبارت انداز: تنظیم عرض کار عرض
کار در گاوآهنهای برگردان دار قاعدتاٌ برابر است…,گاو آهن های برگردان دار و تنظیمات
آنها ...

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار | 2018

پاورپوینت اصول کار گاوآهن های برگرداندار: دریافت و دانلود.

پاورپوینت فرزند پروري

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف

کارت ویزیت برای مشاور املاک

نقشه GIS راههای استان گلستان با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان بوشهر

دانلود پمفلت سنگ کلیه

دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل

مکارم الآثار در احوال رجال دو قرن  ١٣  و  ١۴  هجری (6 جلد)

پاورپوینت درس 5 علوم هشتم (اندام های حسی بدن انسان)

جزوه آموزشی مطالعه دوام بتن