دانلود فایل


تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه - دانلود فایل



دانلود فایل تاثیر فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه

دانلود فایل تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه چكيده:
فلزات سنگين از عوامل مهم آلاينده محيط زيست به شمار مي روندكه از طريق آبياري با فاضلاب در خاك و گياه تجمع مي يابند و مصرف اين گياهان آلوده توسط انسان و دام در نهايت به سلامت جوامع صدمه مي زند.هدف از اين تحقيق بررسي ميزان مس ، روي ،كادميوم و سرب در خاك و گياهان كشت شده با فاضلاب شهري مي باشد.

ضايعات و عناصر خطرناك كه حاصل فعاليت بشر در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و تجارت می باشد در طول ساليان متمادي بدون توجه به اصول مهندسي و زيست محيطي در زمين يا آب هاي پذيرنده تخليه شده كه باعث آلودگي آب، خاك، مزارع كشاورزي و سلامت انسان و ديگر موجودات گرديده است. فلزات سنگین در یک مقیاس وسیع، از منابع طبیعی و انسان-ساخت وارد محیط زیست می شوند. میزان ورود این فلزات سنگین به داخل محیط زیست، بسیار فراتر از میزانی است که به وسیله فرایندهای طبیعی برداشت می شوند. بنابراین تجمع فلزات سنگین در محیط زیست قابل ملاحظه است. (1) اولین عامل اثرات آلودگی فلزات در یک اکوسیستم، وجود فلزات سنگین در بیومس یک منطقه آلوده است كه سلامت انسان را به مخاطره می اندازد. تجمع فلزات سنگین در آب، هوا و خاک، یک مشکل زیست محیطی بسيار مهم می باشد. يکي از اساس ترين مسئله در ارتباط با فلزات سنگين عدم متابوليزه شدن آنها در بدن مي باشد. در واقع فلزات سنگين پس از ورود به بدن ديگر از بدن دفع نشده بلکه در بافتهائي مثل چربي، عضلات، استخوانها و مفاصل رسوب کرده و انباشته مي گردندکه همين امر موجب بروز بيماريها و عوارض متعددي در بدن مي شود. به طور کلي اختلالات عصبي [پاركينسون، آلزايمر، افسردگي، اسكيزوفرني] - انواع سرطان ها - فقر مواد مغذي - بر هم خوردن تعادل هورمونها –و...از نتايج اثرات ورود فلزات سنگين به بدن انسان مي باشد.[2]


فهرست مطالب


چكيده: 1
مقدمه: 2
اثر آبیاری با فاضلاب شهری.. 6
انواع آلاینده های موجود در فاضلابهای شهری.. 9
اثرات بهداشتي استفاده مجدد از فاضلاب... 10
اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک.. 10
نمونه برداری و آنالیزشیمیایی و فیزیکی خاک.. 11
اثرات آلاينده ها بر گياهان. 18
فلزات سنگين به عنوان آلايندة محيط.. 19
اهداف مهم در ارتباط با استفاده از گياهان در زيست رديابي: 24
نكات لازم در تحقيقات زيست رديابي.. 25
تجزيه خاك.. 27
عناصر سنگين خاك.. 29
كادميوم (Cd) 30
تجزيه گياه 37
تأثير شستشوي برگ در حذف فلزات سنگين.. 41
عوامل آلوده كننده محيط زيست... 43
نتيجه گيري.. 49
بررسي ميزان فلزات سنگين در خاك كشاورزي وگياهان آبياري شده با فاضلاب شهري زابل.. 53
منابع. 58
این فایل در قالب word در 60 صفحه قابل ویرایش میباشد







تاثیر فاضلاب شهری


تجمع عناصر سنگین


رشد گیاه


پساب شهری


عناصر سنگین در خاک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


nashriye zeraat101 pdf 2 92-11-10.indd

نتایـج آزمایـش نشـان داد کـه اثـر تیمارهـا بـر تجمـع عناصـر سـرب و نیـکل و همچنیـن
عناصـر مـس و روی در گیـاه، بـه ترتیـب ... کلمات کلیدي: پساب شهري، ذرت علوفه اي،
فلزات سنگین، آبیاری، آلودگی ... بررسي تجمع فلزات سنگین در ذرت علوفه اي تحت
آبیاري با فاضالب ..... در غلظــت هــاي بــاال باعــث ســمیت و توقــف رشــد گیــاه خواهــد.

مقاله بررسی تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیر آبیاری با غلظت ...

سرفصل ارائه مقاله: استفاده از پسابهای شهری در کشاورزی ... اما مصرف فاضلاب
مخاطراتی از جمله آلودگی ناشی از تجمع فلزات سنگین در خاک و اثر آن ها بر رشد گیاه را
به همراه دارد . ... نشان دهنده جذب بیشتر این عناصر نسبت به ورود آن ها به خاک توسط
گیاه و شستشوی آن ها می باشد . ... منگنز و روی در اثر آبیاری با فاضلاب افزایش
یافته است .

بررسی تجمع سرب و کادمیوم در بافت گونه‌های تره (Allium ...

این پژوهش با هدف بررسی غلظت تجمعیافته عناصر سرب و کادمیوم در گونههای تره و ...
میتوان نتیجه گرفت، استفاده از لجن فاضلاب تأثیری در جذب سرب توسط گیاهان ...
مثلاً در اروپا بیش از 50 درصد لجن فاضلاب تصفیهخانههای شهری به‌عنوان کود و یا ....
تقوی و همکاران (2009) با بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب صنعتی بر تجمع
عناصر ...

دانشنامه - فلزات سنگین - گروه آبیاری فاطر

بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در ...
کاربرد پساب صنعتی در آبیاری مزارع و اثر آن بر تجمع عناصر سنگین در خاک و
گیاه ...

بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با ...

8 ژوئن 2016 ... مقادیر انتقال فلزات سنگین به اندام هوایی بوته ذرت در هر سه منطقه بسیار ... در
آبیاری با فاضلاب در چین اول یونجه مقدار تجمع یافته آهن درصالح‌آباد و ده‌خیر، ... و
کروم در هر سه منطقه همچنان بالاتر از مقادیر طبیعی و مجاز رشد گیاه مشاهده شد. ...
بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک ...

( ) ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ ﺗﺮﺑﭽﻪ Raphanus Sativus ﺷ

رﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎك. ﻫﺎي اﺻﻼح. ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب. زﯾﻨﺐ ﻃﻮﻻﺑﯽ. 1،*. ﻗﺎﺳﻢ رﺣﯿﻤﯽ. 2. و ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ. 3.
1. داﻧﺶ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه و ﺗﺠﻤﻊ روي، ﻣﺲ، ﮐﺎد. ﻣﯿﻮم و ﺳﺮب. در.
ﮔﯿﺎه. ﺗﺮﺑﭽﻪ ... و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ، رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻦ .... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ، رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﮔﻠﺪان.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤ - پژوهش آب در کشاورزی

ز ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﮔﻨﺪم در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺿـﻼب. 3(. T. و. 5. T(. ، ﺗﻔﺎوﺗﯽ
آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ... ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﯾﮑﯽ از راه. -. ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .... ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ. از.
ﻧﻈـﺮ. ﻣﯿـﺰان. ﺗﺠﻤـﻊ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ. در. آﺑﯿﺎري. اﯾﻦ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﺑﺎ. ﻓﺎﺿـﻼب. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮ. ﻦﯾ. ﻋﺎﻣـﻞ.

مخاطرات آبیاری سبزیجات با فاضلاب - روزنامه فرصت امروز

فاضلاب شهری حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و سمی است. ... این فلزات توسط
گیاهان و پس از مصرف آنها توسط ما جذب شده و با تجمع یافتن به غلظت‌های سمی می‌رسند.
بیشترین و خطرناك‌ترین آثار مسمومیت به وسیله فلزات سنگین، در مراحل رشد و نمو
انسان رخ ... عنصر کادمیم همچنین برکلیه‌ها اثر گذاشته و سبب دفع پروتئین از طریق
ادرار ...

بررسي توانايي جذب كادميوم از خاكهاي آلوده با استفاده از مقايسه دوگياه ...

نتايج اين آزمايش نشان داد كه اثر سطوح كادميوم برميزان كادميوم در گياه معنيدار بود به
... هر چند غلظت عناصر سنگين در پساب ممكن است كم و ناچيز باشد تجمع آنها در خاك ...
هاي حاوي فلز، فاضلاب هاي شهري،آفتکش ها، مواد رنگي وباتريها)و فرسايش طبيعي
سنگها .... پس از آماده سازي گلدانها كاشت بذور صورت گرفت وطي دوره رشد عمليات
آبياري ...

بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با ...

8 ژوئن 2016 ... مقادیر انتقال فلزات سنگین به اندام هوایی بوته ذرت در هر سه منطقه بسیار ... در
آبیاری با فاضلاب در چین اول یونجه مقدار تجمع یافته آهن درصالح‌آباد و ده‌خیر، ... و
کروم در هر سه منطقه همچنان بالاتر از مقادیر طبیعی و مجاز رشد گیاه مشاهده شد. ...
بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک ...

Curriculum Vitae (CV) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

بررسي تاثير آبياري با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر ويژگيهاي فيزيکي خاک
.... تخمين نياز آبي و تجمع ماده خشک در مراحل مهم رشد و اندامهاي مختلف گياهي گندم با
استفاده .... عناصر سنگين در گياه ذرت در شرايط استفاده از فاضلاب تصفيه شده
شهري.

تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه

چكيده: فلزات سنگين از عوامل مهم آلاينده محيط زيست به شمار مي روندكه از طريق آبياري
با فاضلاب در خاك و گياه تجمع مي يابند و مصرف اين گياهان آلوده توسط انسان و دام ...

تاثیر سمیت کادمیم بر گیاه کاهو (s. Lactuca sativa) - پژوهشگاه علوم و ...

کادمیم اگرچه برای رشد گیاه ضروری نیست، اما به راحتی از طریق ریشه جذب می‌‌شود. ...
شهرها و یا نزدیک رودخانه ها و کارخانه های حاشیه ای می‌‌باشد و با فاضلاب حاوی این عناصر
سنگین آبیاری می‌‌شوند. .... ویژگی های خاک مانند ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ، pHو
ماده آلی خاک بر تجمع کادمیم در گیاه، حلالیت و تحرک آن در خاک تأثیر می گذارند.

ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎي اﻧﺪام در آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ي ﺷﺎﻟﻴﺰاري و ﻫﺎ ﺧﺎك در ﺑﺮﺧﻲ - دانش آب و خاک

ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺞ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ار. اﺿﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ .... ﺧﺎك. ﻫﺎ. و. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ. وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻴﺎري ﺑﺎ. ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ د. ر ﻣﺰارع اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.

بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه‌ای تحت آبیاری با ...

8 ژوئن 2016 ... مقادیر انتقال فلزات سنگین به اندام هوایی بوته ذرت در هر سه منطقه بسیار ... در
آبیاری با فاضلاب در چین اول یونجه مقدار تجمع یافته آهن درصالح‌آباد و ده‌خیر، ... و
کروم در هر سه منطقه همچنان بالاتر از مقادیر طبیعی و مجاز رشد گیاه مشاهده شد. ...
بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک ...

13 - دانشنامه - گروه آبیاری فاطر

اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به وسیله گیاه
دارویی گاوزبان ... اثر آبیاری با پساب تصفیه خانه ها بر میزان تجمع فلزات سنگین
در برخی از ... تاثیر لجن فاضلاب مجتمع پتروشیمی تبریز بر رشد گیاه گوجه
فرنگی مقایسه ... تاثیر دوره های مختلف کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری
بر میزان ...

تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه ...

28 سپتامبر 2015 ... تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه با موضوع
تاثیر فاضلاب شهری, تجمع عناصر سنگین, رشد گیاه, پساب شهری, ...

اثر آبياری با فاضلاب شهری بر ويژگيهای شيميايی خاك و رشد زيتون ...

1 مارس 2009 ... اثر آبياری با فاضلاب شهری بر ويژگيهای شيميايی خاك و رشد زيتون در فضای سبز
تهران ... و Zn در فاضلاب شهری می‌توانند سبب آلودگی خاك، گیاه، آبهای زیرزمینی و ...
1ـ تعیین اثر آبیاری با پساب بر تجمع عناصر سنگین در اندام‌های ...

بررسي اثر آبياري با پساب تصفيه نشده فاضلاب

تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر آبياري با فاضلاب خام تصفيه خانه شمال اصفهان
... و شوري فاضلاب سعي شده تا تاثير آبياري با فاضلاب و آب چاه در مراحل مختلف رشد
گياه ... در فاضلابها وجود عناصر سنگين و افزايش مقدار آنها در طي زمان و همچنين تجمع
اين ... اگر فاضلاب صنايع وارد سيستم جمع آوري شهري شود، مواد آلاينده شيميايي
نظير ...

مقاله بررسی تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیر آبیاری با غلظت ...

سرفصل ارائه مقاله: استفاده از پسابهای شهری در کشاورزی ... اما مصرف فاضلاب
مخاطراتی از جمله آلودگی ناشی از تجمع فلزات سنگین در خاک و اثر آن ها بر رشد گیاه را
به همراه دارد . ... نشان دهنده جذب بیشتر این عناصر نسبت به ورود آن ها به خاک توسط
گیاه و شستشوی آن ها می باشد . ... منگنز و روی در اثر آبیاری با فاضلاب افزایش
یافته است .

بررسی تأثیر کاربرد فاضلاب خام خانگی بر تجمع عناصر سنگین در ...

این طرح به صورت بلوک های کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری قطره ای سطحی (DI)، ...
در تیمار (SDI15) میزان عنصر روی تجمع یافته در ریشه گیاه بیشتر از سایر تیمارها
بود. ... بررسی آلودگی های ناشی از کاربرد پساب های شهری و صنعتی در اراضی
کشاورزی ... اثر لجن فاضلاب صنعتی بر خاک در رشد گیاهان زراعی و صنعتی، پایان
نامه ...

ãÏíÑÊ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÝÇÖáÇÈ ÔåÑí ÏÑ ßÔÇæÑÒí - کمیته ملی آبیاری ...

آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ. ،. ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎی. ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه. ﺷﻬﺮی ﻣﯽ. ﺑ. ﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از. آﻧ. ﻬﺎ در ﮐﺸﺎورزی. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻫﺎی ﺧﺎص دا ..... ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺮگ ﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑ. ﻪ. ﺧﺎﻃﺮ
... ﻣﺪت اﻧﺴﺎن از ﮔﯿﺎﻫﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺪن ﻣﯽ. ﮔﺮدد . اﺛﺮ زﯾﺎن. آور اﯾﻦ.

Curriculum Vitae (CV) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

بررسي تاثير آبياري با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر ويژگيهاي فيزيکي خاک
.... تخمين نياز آبي و تجمع ماده خشک در مراحل مهم رشد و اندامهاي مختلف گياهي گندم با
استفاده .... عناصر سنگين در گياه ذرت در شرايط استفاده از فاضلاب تصفيه شده
شهري.

تاثیر سمیت کادمیم بر گیاه کاهو (s. Lactuca sativa) - پژوهشگاه علوم و ...

کادمیم اگرچه برای رشد گیاه ضروری نیست، اما به راحتی از طریق ریشه جذب می‌‌شود. ...
شهرها و یا نزدیک رودخانه ها و کارخانه های حاشیه ای می‌‌باشد و با فاضلاب حاوی این عناصر
سنگین آبیاری می‌‌شوند. .... ویژگی های خاک مانند ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ، pHو
ماده آلی خاک بر تجمع کادمیم در گیاه، حلالیت و تحرک آن در خاک تأثیر می گذارند.

دانشنامه - فلزات سنگین - گروه آبیاری فاطر

بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در ...
کاربرد پساب صنعتی در آبیاری مزارع و اثر آن بر تجمع عناصر سنگین در خاک و
گیاه ...

بررسی میزان فلزات سنگین در خاک کشاورزی وگیاهان آبیاری شده با ...

14 سپتامبر 2016 ... شده شهری در کشاورزی افزایش عملکرد و از موانع آن، تجمع عناصر سنگین در ... تاثیر
آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه ...





دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ورامین



فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه نامه (فرم ) اعلام محكوميت قطعي كيفري قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه