دانلود فایل


تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی

دانلود فایل تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد
توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

فونت:roya
سایز:حداکثر و معمول _24
تعداد صفحات:11
سر فصل ها:
مقدمه
تعريف و تاريخچه سزارين
علل افزايش آمار سزارين
علل گرايش به سزارين
علل تمايل مادران به سزارين
عوارض سزارين
چه بايد كرد؟
تاريخچه زايمان بي درد
روشهاي مختلف زايمان بي درد
و چندین سر فصل دیگر
چکیده:
سزارين به عنوان يك پديده اجتماعي حال حاضر موجب ايجاد مشكلات زيادي براي جامعه پزشكي ، مادران و اقتصاد جامعه شده است .
در اين مقاله ضمن تعريف و بررسي علل و انديكاسيونهاي واقعي سزارين به مقايسه سزارين و زايمان طبيعي پرداخته وتاريخچه و عوارض و مزاياي هر روش عنوان گرديده است و با توجه به انگيزه اصلي تمايل به سزارين كه گريز از درد مي باشد روشهاي مختلف زايمان بي درد و شرايط و عوارض احتمالي عنوان گرديده و در پايان منابع متعدد تهيه مقاله ارائه گرديده است .


تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی


تحقیق


فایل ورد


پرسشنامه


رزومهوپروپزال


دانشجویی


مقاله


پاورپوینت


گزارش کاراموزی


علوم


تحقیق و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در
پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان
...

Ontario Midwives

ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﲢﻘﻴﻘﺎت و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ... ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در درک ﲢﻘﻴﻘﺎت
درﺑﺎره اﻳﻦ ... در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻘﺎی زاﳝﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺎدران ﻣﺴﻦ ﺗﺮ (Induction at Term in
Older Mothers) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. .... ﻃﺒﻴﻌﯽ، اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ در زﻧﺎن 40 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ.

ﻛﻴﻨﺎز در ﻧﻮزادان ﺑﺎ زاﻳﻤﺎن واژﻳﻨﺎل و ﺳﺰارﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴ

در. ﻣﺠﻤﻮع. ﻣﻴﺰان ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز. ﻧﻮزادان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. در ﻣﺤﺪوده. ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻳﻦ. آﻧﺰﻳﻢ
در ﺑﻨﺪ ... :17/1/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. :30/4/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :21/5/85. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ،
آدرس ... اي و. ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. ]1[ . آﺳﻴﺐ ﻣﻐﺰي در ﻧﻮزادان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ. CK-. BB.
ﻣﻲ.

Association between type of delivery and ... - پژوهش در پزشکی

ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺰﺍﺭﻳﻦ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﺗﻮﺟﻪ. ﺟﺪﻱ ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. :7/6/. 1383. ﺗﺎﺭﯾ. ﺦ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 5/9/. 1384. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ. ،۱(. ).۳ ... ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ
.... ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺳـﺰﺍﺭﻳﻦ. ﻭ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪﻭﺩ. ۷۰. %. ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ . ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ.

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭوﺵ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ - مجله دانشکده پرستاری و ...

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ. ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﺎ. ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ. ﺭوﺵ. ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ. ﺩﺭ. ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺪﺍی ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ وﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﺍﻟﻮﯾﺖ. ،. ﺗﺮﺱ ﺍﺯ. ﺩﺭﺩ
ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ... ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺭوﺵ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭوﺵ. ﺳﺰﺍﺭﯾﻦ
ﺭﺍﺣ.

آیا زایمان طبیعی باعث تغییر شکل اندام تناسلی میشود - تنظیم خانواده

اگرچه در مورد جنین درشت (بیشتر از 4 کیلوگرم) اغلب پزشکان توصیه به سزارین
میکنند. حرفهای نادرست. زایمان طبیعی موجب تغییر شکل و حالت اندام تناسلی می شود
...

ﻛﻴﻨﺎز در ﻧﻮزادان ﺑﺎ زاﻳﻤﺎن واژﻳﻨﺎل و ﺳﺰارﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴ

در. ﻣﺠﻤﻮع. ﻣﻴﺰان ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز. ﻧﻮزادان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. در ﻣﺤﺪوده. ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻳﻦ. آﻧﺰﻳﻢ
در ﺑﻨﺪ ... :17/1/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. :30/4/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :21/5/85. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ،
آدرس ... اي و. ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. ]1[ . آﺳﻴﺐ ﻣﻐﺰي در ﻧﻮزادان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ. CK-. BB.
ﻣﻲ.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود فایل

25 مه 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻪ ﻣﻘﺎﻟ ﻛﻒ ﻟﮕﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻠﻲ ﭼﻜﻴ - WHO EMRO

ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻠﻲ. ﻛﻒ ﻟﮕﻦ. ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ. : اﺧﺘﻼﻻت ﻛﻒ ﻟﮕﻦ ازﺷﻜﺎﻳﺖ. ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرآﻣﺮﻳﻜﺎ. ﺣﺪود. % 50. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ... ﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ... اي ﻛﻪ در ﺳﺎل. 2002. در ﻛﺸﻮر. آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه. ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد زاﻳﻤـﺎن و ﭼـﺎﻗﻲ اﺣﺘﻤـﺎل ..... ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺳـﺰارﻳﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
.

روزنامه اعتماد86/4/2: خطرهاي خاتمه مصنوعي زايمان با دارو: سر فرصت ميام

23 ژوئن 2007 ... طول دوره بارداري طبيعي 38 تا 42 هفته است، اما طبق تحقيقات جديد متوسط دوره ...
نتايج يک تحقيق نشان داد که نزديک به نيمي از زنان در سال 2002 زايمان خود را به طور
... نگاهي به آمار زايمان به روش سزارين در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورهاي .... در مورد
محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

ﻛﻴﻨﺎز در ﻧﻮزادان ﺑﺎ زاﻳﻤﺎن واژﻳﻨﺎل و ﺳﺰارﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴ

در. ﻣﺠﻤﻮع. ﻣﻴﺰان ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز. ﻧﻮزادان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. در ﻣﺤﺪوده. ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻳﻦ. آﻧﺰﻳﻢ
در ﺑﻨﺪ ... :17/1/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. :30/4/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :21/5/85. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ،
آدرس ... اي و. ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. ]1[ . آﺳﻴﺐ ﻣﻐﺰي در ﻧﻮزادان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ. CK-. BB.
ﻣﻲ.

سلامت روان،‌بهداشت باروري و بيماري هاي زنان بررسي شد - مهرخانه

17 ژوئن 2012 ... به گزارش مهرخانه: مرکز تحقيقات سياستگذاري سلامت 25 و 26 خرداد ماه با .... دکتر
نجمه مهارلويي مقاله اي را تحت عنوان مقايسه زايمان سزارين و زايمان طبيعي ارائه ...
دکتر مريم کاشانيان نيز زايمان طبيعي را مورد بررسي قرار داد و به بيان ...

زايمان طبيعي يا سزارين - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شما ماردان باردار حتما" در مورد انجام زايمان فکر کرده ايد . در مورد اينکه کدام روش زايمان (
طبيعي يا سزارين ) مناسب تر است ؟ کدام يک عوارض کمتري دارند ؟ ما در اينجا به ...

PDF مقاله سزارين مُسکن درد زايمان نيست - نیازمرکزی

سزارين مُسکن درد زايمان نيست,عمل سزارین,زایمان طبیعی,مقاله PDF, شرح:مي ... جنين
يا مشکلات مجراي زايمان انجام مي شود اما سزارين اضطراري در چند مورد انجام مي شود: مادر ...

علل سزارین - پرتال جامع علوم انسانی

6 دسامبر 2016 ... بدین جهت بر اساس روش سیستماتیک تعداد 78 مقاله ی علمی- پژوهشی پس ... واکاوی
علمی مسئله ی سزارین در تحقیقات بین رشته ای و نیز ورود حوزه ی علوم انسانی ... روش
زایمان، زایمان طبیعی، سزارین انتخابی، سالمت مادران، مداخالت پزشکی،. مرور نظام ....
بهداشت در سال 2008، تعداد 373372 مورد زايمان سزارين غيرضروری.

علل ترس شما از زایمان طبیعی + پاسخ های من - ماماسایت

31 آگوست 2014 ... ترس از زایمان طبیعی ، درد زایمان طبیعی ، تنگی لگن ، زایمان واژینال ... صفحه اصلی
· مقالات · بارداری و زایمان; علل ترس شما از زایمان طبیعی + .... تحقیقات فراوان ثابت
کرده اند که زایمان (چه طبیعی و چه سزارین) به هر ... دیگه ای (که قرار نیست پیشش
زایمان کنید) مجداا معاینه لگنی انجام دهید . .... کالری مورد نیاز بدن من.

تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین ...

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي
بالاتردارند ... فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان
طبيعي ..... نخست اینکه عده ای به دنبال منافع مالی خود ، حاضر هستند جان مادر و نوزادش
را به .... معرفی رشته های شغلی · مقالات علمي · مقالات و تحقیقات پزشکی · ویروس
شناسی.

سزارين

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي ...
فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند،
...

مقاله : زایمان سزارین و همه چیز درباره سزارین : تبیان زنجان

حتی در یک تحقیق روشن شد بچه هایی که با روش طبیعی به دنیا آمده اند، بهره هوشی ...
هر زایمان طبیعی ممکن است به سزارین بکشد به هر حال به این نکته هم باید توجه کرد ...
‌زند در حالی که در کشورهای پیشرفته ی دنیا تسهیلات ویژه‌ ای را برای زایمان طبیعی ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن در

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و. درﻣﺎﻧﻲ. ﺷﻤﺎل
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ... ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻌﺪ زاﻳﻤﺎن در ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎل. ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﭘﺮدازد ..... ﺳﺰارﻳﻦ ﺑﻮده و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻓﻴﺸﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ارﺗﺒـﺎط
ﻣـﻮرد ... در. ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ. در. ﺑﺮﺧﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. دﻳﮕﺮ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﭘﺲ. از. زاﻳﻤﺎن. در. ﺳﺰارﻳﻦ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. از. زاﻳﻤﺎن.
ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺑﻮده.

Association between type of delivery and ... - پژوهش در پزشکی

ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺰﺍﺭﻳﻦ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﺗﻮﺟﻪ. ﺟﺪﻱ ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. :7/6/. 1383. ﺗﺎﺭﯾ. ﺦ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 5/9/. 1384. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ. ،۱(. ).۳ ... ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ
.... ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺳـﺰﺍﺭﻳﻦ. ﻭ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪﻭﺩ. ۷۰. %. ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ . ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ.

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در ...

تعیین کننده ها، سزارین، زایمان طبیعی، اصفهان واژگان کلیدی: .... ایــن مقاله بــا
اتخاذ ... علمی مســئله ی ســزارین در تحقیقات بین رشــته ای و نیز ورود حوزه ی علوم
انسانی ... کــه در ارتبــاط بــا نگــرش و رفتارهــای بــاروری می تواند مورد اســتفاده
قــرار ...

ﻛﻴﻨﺎز در ﻧﻮزادان ﺑﺎ زاﻳﻤﺎن واژﻳﻨﺎل و ﺳﺰارﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴ

در. ﻣﺠﻤﻮع. ﻣﻴﺰان ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز. ﻧﻮزادان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. در ﻣﺤﺪوده. ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻳﻦ. آﻧﺰﻳﻢ
در ﺑﻨﺪ ... :17/1/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. :30/4/85. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :21/5/85. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ،
آدرس ... اي و. ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. ]1[ . آﺳﻴﺐ ﻣﻐﺰي در ﻧﻮزادان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ. CK-. BB.
ﻣﻲ.

مقالات علمی همکاران-مقایسه عوارض زایمان به روش طبیعی و سزارین ...

مقالات علمی همکاران-مقایسه عوارض زایمان به روش طبیعی و سزارین. مقایسه عوارض
زایمان ... ۴- باورهای غلط مادران در مورد زایمان سزارین برای حفظ سلامت جنین و بهره هوشی
او.

SID.ir | مقايسه عوارض زايمان طبيعي و سزارين در زنان با سابقه سزارين ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه عوارض زايمان طبيعي و سزارين در ...
نتيجه‌گيري: در تحقيق حاضر در 154 مورد زايمان سفاليك هيچ موردي از پارگي رحم ...

مقایسه زایمان طبیعی با سزارین - تبیان

16 ژوئن 2013 ... در هر صد هزار نفری که سزارین می شوند، دو نفر بر اثر عوارض جراحی فوت می کنند و
این مساله اهمیت ویژه ای دارد. از طرفی در زایمان طبیعی پس از زایمان، ...

حق طبیعی زنان برای انتخاب نوع زایمان - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

13 مه 2015 ... در اولین اقدام زایمان طبیعی در بیمارستـانهای دولتی رایگان شد که کار ... بر مبنای
یک تحقیق انجام شده در سال 1380 آمار سزارین در تهران بیش از 65 ... را در مورد خطرات و
جایگزین‌های زایمان طبیعی دریافت کند، زایمان سزارین ... داشته باشد زایمان طبیعی
نیز ممکن است دارای عوارض ناخواسته ای همچون .... مقاله واقعا خوبي بود .

ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻪ ﻣﻘﺎﻟ ﻛﻒ ﻟﮕﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻠﻲ ﭼﻜﻴ - WHO EMRO

ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻠﻲ. ﻛﻒ ﻟﮕﻦ. ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ. : اﺧﺘﻼﻻت ﻛﻒ ﻟﮕﻦ ازﺷﻜﺎﻳﺖ. ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرآﻣﺮﻳﻜﺎ. ﺣﺪود. % 50. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ... ﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ... اي ﻛﻪ در ﺳﺎل. 2002. در ﻛﺸﻮر. آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه. ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد زاﻳﻤـﺎن و ﭼـﺎﻗﻲ اﺣﺘﻤـﺎل ..... ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺳـﺰارﻳﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
.

فواید زایمان طبیعی برای نوزاد و مادر - عوارض سزارین | - مجله طب اسلامی

24 ا کتبر 2016 ... تحقیقات نشان داده کودکانی که با زایمان طبیعی به دنیا می آیند، ۲۰ درصد .... پیش از
این در مورد آمار فزاینده سزارین در ایران و عوارض مزاجی آن مطلبی رفته بودیم ... یک
مقاله ای از کانادا میخواندم که۱۳هزار زایمان طبیعی را با۱۳هزار سزارین ...

ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺎ روش زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺰارﻳﻦ 6 ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﺳ - Zahedan Journal ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ. 6. ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺎ روش زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺰارﻳﻦ ...
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان .2. اﺳﺘﺎد ﻛﻮدﻛﺎن ..... اي ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ. Hebisch. و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 38. ﺧﺎﻧﻢ. ﺑﺎردار ﺳﺎﻟﻢ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن
داد ...

بررسی رابطه نوع زايمان با افسردگی پس از زايمان

اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن. ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع زاﻳﻤﺎن ﺑـﻪ
دو ﮔـﺮوه زاﻳﻤـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ. 73(. ) ﻧﻔـﺮ. و. ﺳـﺰارﻳﻦ. 75(. ﻧﻔﺮ. ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. ﻧﺪ. و. ﭘﺲ از ﻫﻤﺴﺎن. ﺳﺎزي. ﻣﻮرد ...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - iMax

28 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - وبسایت دانلود فایل ...

20 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

همه چیز درباره “زایمان طبیعی” - نمناک

زایمان یک امر فیزیولوژیک و کاملاً طبیعی است که براساس پاره ای فعالیتها و ...
برای زایمان طبیعی وجود ندارد، درحالیکه برای مادرانی که به روش سزارین زایمان می
نمایند ...

آیا زایمان طبیعی ترسناک و خطرناک است ؟، زایمان طبیعی، عوارض زایمان ...

زایمان طبیعی دردناک,زایمان طبیعی در ایران,زایمان طبیعی,زایمان طبیعی یا سزارین,
زایمان طبیعی بدون درد,درد زایمان طبیعی چقدره,درد زایمان طبیعی چند ساعت است ...

اگر در آینده نزدیک زایمان خواهید کرد این مطلب را بخوانید

18 ا کتبر 2013 ... با این حال تعرفه زایمان طبیعی از سزارین کمتر است. معمولا تعرفه بیمارستانی
جراحی سزارین ۲۱K و زایمان طبیعی ۱۵k است. k ضریبی است که برای تعیین تعرفه
جراحی مورد ... مشکلات تنفسی هم می شوند که البته من در این باره مقاله ای نخوانده ام. ....
با عضویت در خبرنامه ی دکتر سلام از آخرین مطالب و مقالات پزشکی و ...

بارداری و زایمان - روش های کاهش درد زایمان طبیعی

افزايش آمار سزارين و لزوم ارائه راهكارهاي كاهش دردبراي زايمان طبيعي ..... 7- جهت
اطلاع‌رساني بيشتر مقالات چندي در روزنامه‌ها به چاپ رسيد كه ميتوان به مقاله چرا درد ؟
..... ضمن اينکه تحقيق در مورد ورزش غير ائروبيک در زن باردار غير اخلاقي است،
بررسي ها در ... ورزش در بارداري بر روي توزيع ناحيه اي جريان خون، در مقايسه با حالت
غيربارداري، ...

Outcomes of vaginal delivery and cesarean in Mashhad Ghaem ...

1 فوریه 2014 ... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺰارﻳﻦ در ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان. 807 ... روزه ﻛﻪ ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ. (. ﮔﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل. ) و ﺳﺰارﻳﻦ. (. ﮔﺮوه ﻣﻮرد. ) ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي در. دﺳﺘﺮس، وارد ... اي ﺑﺮاي ﻓﺮار
از درد زاﻳﻤـﺎن ﻣﺒـﺪل ﺷـﺪه اﺳـﺖ و. ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺎدرﺳ. ﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺳـﺰارﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ زاﻳﻤـﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻴﻞ. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، .... ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ،. ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف.

دانلود مقاله زایمان - مگ ایران - دانلود مقاله فارسی

آن متولد شد معروف گرديد البته پرفسور ايراني مقيم آمريكا با اشاره اي به شاهنامه و
تولد رستم ... از نظر زماني هدايت زايمان طبيعي ۵ برابر جراحي سزارين زمان مي برد و با
توجه به ... تحقيقات ثابت كرده است كه ضريب هوشي نوزادان زايمان طبيعي بالا تر
بوده است ... دكتر قدياني در مورد عوارض احتمالي ناشي از بي‌حسي‌هاي منطقه‌اي توضيح
مي‌دهد: ...

بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در ...

تعیین کننده ها، سزارین، زایمان طبیعی، اصفهان واژگان کلیدی: .... ایــن مقاله بــا
اتخاذ ... علمی مســئله ی ســزارین در تحقیقات بین رشــته ای و نیز ورود حوزه ی علوم
انسانی ... کــه در ارتبــاط بــا نگــرش و رفتارهــای بــاروری می تواند مورد اســتفاده
قــرار ...

زردي نوزادان هيپر بيلي روبينمي – inpv.ir

در اين مقاله ضمن تعريف و بررسي علل و انديكاسيونهاي واقعي سزارين به مقايسه
سزارين و زايمان طبيعي پرداخته ... تحقیق و مقاله ای در مورد کنه ی تارعنکبوتی پنبه
...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی – فایل یو

توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ویرایش و اماده ...

تحقیق درمورد زایمان سزارین - دانلود فایل

my21.rozblog.com/post/149تحقیق و نمونه سوال :: دانلود تحقیق در مورد سزارین. ...
برچسب ها سزارین, مزایای زایمان ... تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی ...

Outcomes of vaginal delivery and cesarean in Mashhad Ghaem ...

1 فوریه 2014 ... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺰارﻳﻦ در ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان. 807 ... روزه ﻛﻪ ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ. (. ﮔﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل. ) و ﺳﺰارﻳﻦ. (. ﮔﺮوه ﻣﻮرد. ) ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي در. دﺳﺘﺮس، وارد ... اي ﺑﺮاي ﻓﺮار
از درد زاﻳﻤـﺎن ﻣﺒـﺪل ﺷـﺪه اﺳـﺖ و. ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺎدرﺳ. ﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺳـﺰارﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ زاﻳﻤـﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻴﻞ. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، .... ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ،. ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف.پاورپوینت فصل دوازدهم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونزتحقیق نقش امام خمینی در پیروزی انقلاب اسلامینرم افزار حذف frp گوشی های lenovo با سی پی یو کوالکام