دانلود فایل


تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی

دانلود فایل تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد
توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

فونت:roya
سایز:حداکثر و معمول _24
تعداد صفحات:11
سر فصل ها:
مقدمه
تعريف و تاريخچه سزارين
علل افزايش آمار سزارين
علل گرايش به سزارين
علل تمايل مادران به سزارين
عوارض سزارين
چه بايد كرد؟
تاريخچه زايمان بي درد
روشهاي مختلف زايمان بي درد
و چندین سر فصل دیگر
چکیده:
سزارين به عنوان يك پديده اجتماعي حال حاضر موجب ايجاد مشكلات زيادي براي جامعه پزشكي ، مادران و اقتصاد جامعه شده است .
در اين مقاله ضمن تعريف و بررسي علل و انديكاسيونهاي واقعي سزارين به مقايسه سزارين و زايمان طبيعي پرداخته وتاريخچه و عوارض و مزاياي هر روش عنوان گرديده است و با توجه به انگيزه اصلي تمايل به سزارين كه گريز از درد مي باشد روشهاي مختلف زايمان بي درد و شرايط و عوارض احتمالي عنوان گرديده و در پايان منابع متعدد تهيه مقاله ارائه گرديده است .


تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی


تحقیق


فایل ورد


پرسشنامه


رزومهوپروپزال


دانشجویی


مقاله


پاورپوینت


گزارش کاراموزی


علوم


تحقیق و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه زایمان طبیعی با سزارین - تبیان

16 ژوئن 2013 ... در هر صد هزار نفری که سزارین می شوند، دو نفر بر اثر عوارض جراحی فوت می کنند و
این مساله اهمیت ویژه ای دارد. از طرفی در زایمان طبیعی پس از زایمان، ...

پرسشنامه طرح تحقيقاتي - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی ...

فعاليت ها را از آن جهت تحقيق و پژوهش مي ناميم كه منجر به تغيير در جهت مطلوب شده و
فرد تالشگر ... کم خونی دوران بارداری ،آنمی غیرفیزیولوژیک تشکیل می دهـدکه موجـب
زایمـان .... ابزار مورد. استفاده در این پژوهش پرسشنامه. 17. سوالی حاوي مشخصات فـردي
و .... زایمان. طبيعی. –. سزارین. وضعیت آخرین. زایمان. ترم. پره ترم . پست. ترم.

خونريزي پس از زايمان [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

9 ژانويه 2012 ... آيا خونريزي زياد بعد از زايمان طبيعي مي باشد؟ ... از دست مي دهند و زناني كه سزارين مي
شوند معمولاً بيش از خانمهايي كه زايمان طبيعي داشته اند خون از دست مي دهند. ... 4-
خونريزي همراه با تكه هاي بزرگ لخته با اندازه اي بزرگتر از يك سكه ..... یک مقاله مروری
در سال 2007، 65 مورد بیمار درمان شده با فاکتور VII فعال نوترکیب را ...

زردي نوزادان هيپر بيلي روبينمي – inpv.ir

در اين مقاله ضمن تعريف و بررسي علل و انديكاسيونهاي واقعي سزارين به مقايسه
سزارين و زايمان طبيعي پرداخته ... تحقیق و مقاله ای در مورد کنه ی تارعنکبوتی پنبه
...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی – سايت دانلود تحقیق ...

26 مه 2017 ... تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و
زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق ...

بررسی رابطه نوع زايمان با افسردگی پس از زايمان

اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن. ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع زاﻳﻤﺎن ﺑـﻪ
دو ﮔـﺮوه زاﻳﻤـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ. 73(. ) ﻧﻔـﺮ. و. ﺳـﺰارﻳﻦ. 75(. ﻧﻔﺮ. ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. ﻧﺪ. و. ﭘﺲ از ﻫﻤﺴﺎن. ﺳﺎزي. ﻣﻮرد ...

تحقیق کامل درباره زايمان طبيعي

خوشبختانه اين احساس فقط لحظه اي است چون كه فشار سر جنين به پرينه يك نوع بي
.... حجم خوني که مادر طي زايمان طبيعي از دست مي دهد تقريباً نصف يک عمل سزارين ...

بررسي ارتباط نوع زايمان با افسردگي پس از زايمان

( 11) کارتر و همکاران (2006) در بررسي مروري خود تحت عنوان سزارين و افسردگي پس
از ... با زايمان طبيعي در گروه شاهد و خانمهايي که بر اثر بروز عارضه اي تحت سزارين
... مورد قرار داده شدند و 45 روز پس از زايمان در صورت احراز شرايط لازم تحقيق براي هر
..... بابلسر رزيتا رضايي مقاله 1385 بررسي مقايسه اي سلامت روان دانشجويان سال اول
...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در
پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان
...

عوامل موثر برانتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا در شهرستان بابل

2 مارس 2013 ... مقاله ت. مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل. دوره. پانزدهم. ، شمارة. ،6. آبان. 3192 ... مرکز
تحقیقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،. دانشگاه علوم ... انجام گردید. اطالعات از طریق
پرسشنامه خودساخته ای که. توسط ... زایمان طبيعي، سزارین، زنان نخست زا، بابل. ▣.
این مقاله ... ولي اکثر مادران در مورد عوارض زایمان سزارین بي خبرند. ی.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ روش اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮ درد زاﻳﻤﺎن - مجله دانشگاه علوم ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﺷﺎﻫﺮود. ﻣﻴ-. . ﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ. -. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻫﺮود. -. ﮔﺮوه ... ﭼﻪ
زاﻳﻤﺎن ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـ. ﺖ اﻣـﺎ درد. ﻫﻤﺮاه آن در ... ﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض ﻣﺎدري و ﻧﻮزادي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و. ﺗﻮﺟـﻪ .... اد ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳ. ﺠـﺎد و ﮔـﺮوه ﻫـﺎ و اﻋـﺪاد. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آ. ﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻛﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. و ﺑـﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ. 2 ... ﻮل ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪ ﺳـﺰارﻳﻦ ﺷـﺪ. ﻧﺪ. از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل. 9.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در
پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان
...

دکتر شمس : جراح زنان و زایمان - تعیین جنسیت ، آخرین مقالات

ابتدا توضیحی در مورد اناتومی و عمل دستگاه تناسلی داده میشود تا بهتر به اهمیت این
... به دنبال زایمان طبیعی و یا مقاربت جنسی باز شده و شکل اصلی خود را از دست میدهد .
... بگیریم با تمام عوامل هورمونی ای که مزاحم زیبایی معمول مان می شوند، مبارزه کنیم،
می ... در یک پدیده نادر، نوزادی در داخل کیسه آمنیوتیک سالم طی عمل سزارین به دنیا آمد.

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻦ آراﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮس و اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ زا

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارا. ك. ﺳﺎل. 11. ، ﺷﻤﺎره. (3. ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ. )44. ،.
ﭘﺎﻳﻴﺰ ... ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از زاﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺰارﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ... ﮔﺮوه
ﻣﻮرد. ،. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش. 9. ﺟﻠﺴﻪ اي. ﺗﻦ آراﻣﻲ. و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روﺗـﻴﻦ. ﺑـﺎرداري ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ
... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﻦ آراﻣﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮس زاﻳﻤـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ زاﻳﻤـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ. ﺗﺎﻳﻴـﺪ.
ﻣﻲ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷ - مدیریت بهداشت و درمان

ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاي ﻧﺠﻒ آﺑﺎد. و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ. ﺳﺰارﻳﻦ. ﺑﻮد . روش. ﭘﮋوﻫﺶ. :
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔ ... آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ... زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ. ،.
ﺳﺰارﻳ. ﻦ. -1. ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل و رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا ﻧﺠﻒ آﺑﺎد. ، اﺻﻔﻬﺎن. ، اﻳﺮان. -2 ... و زاﻳﻤﺎن
ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ).4(. ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺳـﺴﻪ. اي اﺳـﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫـﺎي
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ...

تحقیق درمورد زایمان سزارین - دانلود فایل

my21.rozblog.com/post/149تحقیق و نمونه سوال :: دانلود تحقیق در مورد سزارین. ...
برچسب ها سزارین, مزایای زایمان ... تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی ...

نکاتی در مورد زایمان طبیعی و سزارین | مجله نی نی سایت

سزارین عبارت است از برش افقی شکم به گونه ای که پوست شکم، بافت ها و عضلات
زیر آن و دیواره رحم پاره شود. قبل از اینکه برش صورت گیرد، باید موهای زاید روی شکم
...

مجموعه مقالات و تحقیق درباره زایمان + بارداری + زایمان طبیعی + word

2 فوریه 2017 ... کالکشن دانلود - مجموعه ای از آنچه شما میخواهید... - مجموعه مقالات و تحقیق درباره زایمان +
بارداری + زایمان طبیعی + word ... طبیعی و خطرات سزارین.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮارض ﻧﻮزادي در ﻧﻮزادان ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺰارﻳﻦ و زاﻳﻤﺎن ﻃ - مجله علمی - پژوهشی ...

اي ﺑـﺎ ﻫـﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋـﻮارض. ﻧـﻮزادي در ﻧـﻮزادان ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﺰارﻳﻦ. اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم دﻫ .ﻨﺪ.
ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ ... واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷـﺘﻨﺪ. ،. وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ... ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم. اﻓـﺰار. SPSS 11.5. و.
ﺑﺎ. آزﻣﻮن ﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ و ﻣﺠـﺬور ﻛـﺎ. ي ﻣـﻮرد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ..... و ﻫﻤﻜﺎران. )2000(.
در ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ. ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﺣﺪود. 2100. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ. 10. ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﺷ. ﺪه ﺑﻮد،. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮارض ﻧﻮزادي در ﻧﻮزادان ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺰارﻳﻦ و زاﻳﻤﺎن ﻃ - مجله علمی - پژوهشی ...

اي ﺑـﺎ ﻫـﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋـﻮارض. ﻧـﻮزادي در ﻧـﻮزادان ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﺰارﻳﻦ. اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم دﻫ .ﻨﺪ.
ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ ... واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷـﺘﻨﺪ. ،. وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ... ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم. اﻓـﺰار. SPSS 11.5. و.
ﺑﺎ. آزﻣﻮن ﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ و ﻣﺠـﺬور ﻛـﺎ. ي ﻣـﻮرد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ..... و ﻫﻤﻜﺎران. )2000(.
در ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ. ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﺣﺪود. 2100. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ. 10. ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﺷ. ﺪه ﺑﻮد،. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ.

تحقیق مقایسه هوشبهر پسران با تولد طبیعی و پسران با تولد سزارین

برای مثال : نمی توان جمجمه ای را باز کرد و هوش را به دیگری نشان داد. ... با پیشرفت
هوش افراد ارتباط دارد مورد توجه قرار گیرد و می تواند تا حدی به رشد و توسعه سلامت
فرد و جامعه کمک نماید. ... واژه های کلیدی: هوش، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، نظریه
روان سنجی ..... جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی
گزینه ...

سزارين

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي ...
فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند،
...

حق طبیعی زنان برای انتخاب نوع زایمان - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

13 مه 2015 ... در اولین اقدام زایمان طبیعی در بیمارستـانهای دولتی رایگان شد که کار ... بر مبنای
یک تحقیق انجام شده در سال 1380 آمار سزارین در تهران بیش از 65 ... را در مورد خطرات و
جایگزین‌های زایمان طبیعی دریافت کند، زایمان سزارین ... داشته باشد زایمان طبیعی
نیز ممکن است دارای عوارض ناخواسته ای همچون .... مقاله واقعا خوبي بود .

PDF مقاله سزارين مُسکن درد زايمان نيست - نیازمرکزی

سزارين مُسکن درد زايمان نيست,عمل سزارین,زایمان طبیعی,مقاله PDF, شرح:مي ... جنين
يا مشکلات مجراي زايمان انجام مي شود اما سزارين اضطراري در چند مورد انجام مي شود: مادر ...

زایمان در آب ، مزایا و معایب و لیست بیمارستان ها - سایت نی نی کده

در هر حال سازمان های پزشکی زیادی، مقالات مختلفی را به نفع یا بر ضد زایمان در آب
گردآوری و .... آیا زایمان درآب قزوین که جدیدا شروع به فعالیت کرده مورد تایید است در
کدام ..... سلام من زایمان اولم سزارین بوده دومی رو میخام طبیعی بیارم کسی تجربه ای
داره ...

مجموعه مقالات و تحقیق درباره زایمان + بارداری + زایمان طبیعی + word

2 فوریه 2017 ... کالکشن دانلود - مجموعه ای از آنچه شما میخواهید... - مجموعه مقالات و تحقیق درباره زایمان +
بارداری + زایمان طبیعی + word ... طبیعی و خطرات سزارین.

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مقالات مرتبط با فعالیت گروه که در سمینارها ارائه شده ... چیزی که زن باردار باید
بداند این است که زایمان(پدیده ای طبیعی) و نتیجه واقعی ... در مورد جنبه های اخلاقی
باروری انسان اعلام نموده است که انجام سزارین بدون دلایل پزشکی غیراخلاقی است(- [7]
[8]).

تحقيق - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ا ولين مرحله تحقيق احساس وجود يك مشكل است؛ به اين معني كه پژوهشگر در كار خويش
با ... بسيار مهم است كه دريابيد آيا موضوع پيشنهادي در منطقه مورد نظر و يا مناطق مشابه
مورد .... مقايسه عوارض بعد از زايمان بدنبال سزارين با زايمان طبيعي در بيمارستان ...

دلیل انجام زایمان سزارین به جای زایمان طبیعی - دکتر موسوی زاده ...

مقالات · گالری تصاویر ... 1 زایمان سزارین; 2 چرا زایمان طبیعی به سزارین می انجامد; 3
مواردی که بروز آنها زایمان طبیعی را منجر به ... قرار می گیرند ، عده ای از درد زایمان
طبیعی می هراسند و عده ای نیز مایل به انجام سزارین نیستند . ... در حالت کلی زایمان
سزارین می تواند یک یا چند مورد از عوارض زیر را در بر داشته باشد و البته ممکن است
که این ...

شیوع سزارین و علل و عوارض آن در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عص

اي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زاﻳﻤﺎن ﺳﺰارﻳﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ. زﻧﺎن در ﻣﻮرد زاﻳﻤﺎن ﺑﻲ. درد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ
ﺷﻴﻮع زاﻳﻤﺎن ﺳﺰارﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ. :ي. زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ. ،. ﺳﺰارﻳﻦ، ﻋﻮارض. ﻣﺮاﻗﺒﺖ .... ﻧﻮزادي
ﺑﺎ زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. وﻟﻲ. ﻋﺼﺮ. (. ﻋﺞ. ) ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. در. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی – سايت دانلود تحقیق ...

26 مه 2017 ... تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و
زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق ...

آیا زایمان طبیعی ترسناک و خطرناک است ؟، زایمان طبیعی، عوارض زایمان ...

زایمان طبیعی دردناک,زایمان طبیعی در ایران,زایمان طبیعی,زایمان طبیعی یا سزارین,
زایمان طبیعی بدون درد,درد زایمان طبیعی چقدره,درد زایمان طبیعی چند ساعت است ...

دکتر شمس : جراح زنان و زایمان - تعیین جنسیت ، آخرین مقالات

ابتدا توضیحی در مورد اناتومی و عمل دستگاه تناسلی داده میشود تا بهتر به اهمیت این
... به دنبال زایمان طبیعی و یا مقاربت جنسی باز شده و شکل اصلی خود را از دست میدهد .
... بگیریم با تمام عوامل هورمونی ای که مزاحم زیبایی معمول مان می شوند، مبارزه کنیم،
می ... در یک پدیده نادر، نوزادی در داخل کیسه آمنیوتیک سالم طی عمل سزارین به دنیا آمد.

روزنامه اعتماد86/4/2: خطرهاي خاتمه مصنوعي زايمان با دارو: سر فرصت ميام

23 ژوئن 2007 ... طول دوره بارداري طبيعي 38 تا 42 هفته است، اما طبق تحقيقات جديد متوسط دوره ...
نتايج يک تحقيق نشان داد که نزديک به نيمي از زنان در سال 2002 زايمان خود را به طور
... نگاهي به آمار زايمان به روش سزارين در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورهاي .... در مورد
محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

اصل مقاله

تکراری نشــان داد اســتقامت و انعطاف عضالنی گروه های تحقیق دارای تعامل معنادار بود
، به این معنا که. طي دوران ... گروه های تجربی و شــاهد به ترتیب 43 و 24 درصد زایمان
طبیعی داشــتند)1،31( ≤36/85( ... میزان ســزارین نیز در گروه ورزش .... باردار صورت
گرفته است، اما هنوز در مورد بهترین ... تمرینی هشت هفته ای برای سه ماهة دوم بارداری بر
.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - وبسایت دانلود فایل ...

20 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

پرسشنامه طرح تحقيقاتي - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی ...

فعاليت ها را از آن جهت تحقيق و پژوهش مي ناميم كه منجر به تغيير در جهت مطلوب شده و
فرد تالشگر ... کم خونی دوران بارداری ،آنمی غیرفیزیولوژیک تشکیل می دهـدکه موجـب
زایمـان .... ابزار مورد. استفاده در این پژوهش پرسشنامه. 17. سوالی حاوي مشخصات فـردي
و .... زایمان. طبيعی. –. سزارین. وضعیت آخرین. زایمان. ترم. پره ترم . پست. ترم.

مقاله : زایمان سزارین و همه چیز درباره سزارین : تبیان زنجان

حتی در یک تحقیق روشن شد بچه هایی که با روش طبیعی به دنیا آمده اند، بهره هوشی ...
هر زایمان طبیعی ممکن است به سزارین بکشد به هر حال به این نکته هم باید توجه کرد ...
‌زند در حالی که در کشورهای پیشرفته ی دنیا تسهیلات ویژه‌ ای را برای زایمان طبیعی ...

عمل سزارین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از آنجا که زایمان به صورت سزارین با درد کمتری برای زن باردار همراه است، این گونه
زایمان بسیار ... بر اساس تخمین محققان، موارد تنگی مجاری زایمان از ۳۰ مورد در هر هزار
زایمان در دهه ۱۹۶۰ به ۳۶ مورد در هر ... کارشناسان و برخی پزشکان علت این امر را اختلاف
تعرفه زایمان طبیعی در قیاس با سزارین و انگیزه های مالی پزشکان می‌دانند. ... بحث ·
مقاله ...

بارداری و زایمان - روش های کاهش درد زایمان طبیعی

افزايش آمار سزارين و لزوم ارائه راهكارهاي كاهش دردبراي زايمان طبيعي ..... 7- جهت
اطلاع‌رساني بيشتر مقالات چندي در روزنامه‌ها به چاپ رسيد كه ميتوان به مقاله چرا درد ؟
..... ضمن اينکه تحقيق در مورد ورزش غير ائروبيک در زن باردار غير اخلاقي است،
بررسي ها در ... ورزش در بارداري بر روي توزيع ناحيه اي جريان خون، در مقايسه با حالت
غيربارداري، ...

سزارين

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي ...
فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند،
...

زایمان طبیعی، مزایا و معایب - پرتال جامع پزشکی

مشروح مقالات و دانستنیهای پزشکی. ... از سوی دیگر پزشکان معتقدند سزارین تنها در
موارد عدم امکان انجام زایمان طبیعی یا مواردی که سلامت و زندگی .... کاهش درد با ماما یا
پزشک خود پیش از موعد زایمان صحبت کنید تا با مورد غیرمنتظره ای روبرو نگردید.

شناختی در زنان با زايمان طبيعی، عمل سزارين بررسی ويژگی هاي روان ...

به طوري که در مطالعه اي که گل ... مادر و نوزاد با زايمان طبيعي تحقيقات زيادي صورت
گرفته. است ... مقاله مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آنها به شرح زير بود. 8.

مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان طبیعی و سزارین در ...

5 مارس 2017 ... مقاله تحقیقاتی ... پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان
... SPSS معیارهای ورود به مطالعه بودند، به روش در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. ...
این مطالعه نشان داد که در زایمان طبیعی نسبت به سزارین، کیفیت زندگی بهتر است.
... کیفیت زندگی در دوره پس از زایمان از اهمیت ویژه ای برخوردار.

دانلود فایل فلش پورت شده سامسونگ N910V با لینک مستقیمپاورپوینت کامل و جامع با عنوان حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها در 61 اسلاید

مقاله خلاصه و کاربردی شبکه های کامپیوتری