دانلود فایل


تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی

دانلود فایل تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد
توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

فونت:roya
سایز:حداکثر و معمول _24
تعداد صفحات:11
سر فصل ها:
مقدمه
تعريف و تاريخچه سزارين
علل افزايش آمار سزارين
علل گرايش به سزارين
علل تمايل مادران به سزارين
عوارض سزارين
چه بايد كرد؟
تاريخچه زايمان بي درد
روشهاي مختلف زايمان بي درد
و چندین سر فصل دیگر
چکیده:
سزارين به عنوان يك پديده اجتماعي حال حاضر موجب ايجاد مشكلات زيادي براي جامعه پزشكي ، مادران و اقتصاد جامعه شده است .
در اين مقاله ضمن تعريف و بررسي علل و انديكاسيونهاي واقعي سزارين به مقايسه سزارين و زايمان طبيعي پرداخته وتاريخچه و عوارض و مزاياي هر روش عنوان گرديده است و با توجه به انگيزه اصلي تمايل به سزارين كه گريز از درد مي باشد روشهاي مختلف زايمان بي درد و شرايط و عوارض احتمالي عنوان گرديده و در پايان منابع متعدد تهيه مقاله ارائه گرديده است .


تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی


تحقیق


فایل ورد


پرسشنامه


رزومهوپروپزال


دانشجویی


مقاله


پاورپوینت


گزارش کاراموزی


علوم


تحقیق و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عوامل مرتبط با انتخاب سزارين در ميان زنان باردار ساکن شهر شيراز چکيده

تاریخ دریافت مقاله: 1390/10/23 ... زایمان طبیعي )5(، باورهاي غلط در مورد برتري
سزارین، عدم آگاهي ... در این تحقیق از روش نمونه گیري خوشه اي استفاده شده، بدین.

بررسي علل سزارين در نيمه اول سال 1380 در بيمارستان علوي اردبيل

هدف از اين تحقيق بيان فراواني علل انجام سزارين در تعيين نمونه هاي گرفته شده (300
... جهت اين كار پرسشنامه اي تهيه شده كه در اين پرسشنامه سن ، تعداد حاملگي ، تعداد
زايمان ، انديكاسيون سزارين ، سابقه نازايي و سقط ، تمايل مادر در مورد نحوه زايمان و
علت ...

زایمان در آب ، مزایا و معایب و لیست بیمارستان ها - سایت نی نی کده

در هر حال سازمان های پزشکی زیادی، مقالات مختلفی را به نفع یا بر ضد زایمان در آب
گردآوری و .... آیا زایمان درآب قزوین که جدیدا شروع به فعالیت کرده مورد تایید است در
کدام ..... سلام من زایمان اولم سزارین بوده دومی رو میخام طبیعی بیارم کسی تجربه ای
داره ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷ - مدیریت بهداشت و درمان

ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن. ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮاي ﻧﺠﻒ آﺑﺎد. و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ. ﺳﺰارﻳﻦ. ﺑﻮد . روش. ﭘﮋوﻫﺶ. :
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔ ... آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ... زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ. ،.
ﺳﺰارﻳ. ﻦ. -1. ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل و رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا ﻧﺠﻒ آﺑﺎد. ، اﺻﻔﻬﺎن. ، اﻳﺮان. -2 ... و زاﻳﻤﺎن
ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ).4(. ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺳـﺴﻪ. اي اﺳـﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫـﺎي
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ...

تحقیق کامل درباره زايمان طبيعي

خوشبختانه اين احساس فقط لحظه اي است چون كه فشار سر جنين به پرينه يك نوع بي
.... حجم خوني که مادر طي زايمان طبيعي از دست مي دهد تقريباً نصف يک عمل سزارين ...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود فایل

25 مه 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

زايمان طبيعي يا سزارين - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شما ماردان باردار حتما" در مورد انجام زايمان فکر کرده ايد . در مورد اينکه کدام روش زايمان (
طبيعي يا سزارين ) مناسب تر است ؟ کدام يک عوارض کمتري دارند ؟ ما در اينجا به ...

مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان طبیعی و سزارین در ...

5 مارس 2017 ... مقاله تحقیقاتی ... پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان
... SPSS معیارهای ورود به مطالعه بودند، به روش در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. ...
این مطالعه نشان داد که در زایمان طبیعی نسبت به سزارین، کیفیت زندگی بهتر است.
... کیفیت زندگی در دوره پس از زایمان از اهمیت ویژه ای برخوردار.

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مقالات مرتبط با فعالیت گروه که در سمینارها ارائه شده ... چیزی که زن باردار باید
بداند این است که زایمان(پدیده ای طبیعی) و نتیجه واقعی ... در مورد جنبه های اخلاقی
باروری انسان اعلام نموده است که انجام سزارین بدون دلایل پزشکی غیراخلاقی است(- [7]
[8]).

بررسي علل سزارين در نيمه اول سال 1380 در بيمارستان علوي اردبيل

هدف از اين تحقيق بيان فراواني علل انجام سزارين در تعيين نمونه هاي گرفته شده (300
... جهت اين كار پرسشنامه اي تهيه شده كه در اين پرسشنامه سن ، تعداد حاملگي ، تعداد
زايمان ، انديكاسيون سزارين ، سابقه نازايي و سقط ، تمايل مادر در مورد نحوه زايمان و
علت ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ روش اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮ درد زاﻳﻤﺎن - مجله دانشگاه علوم ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : ﺷﺎﻫﺮود. ﻣﻴ-. . ﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ. -. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻫﺮود. -. ﮔﺮوه ... ﭼﻪ
زاﻳﻤﺎن ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـ. ﺖ اﻣـﺎ درد. ﻫﻤﺮاه آن در ... ﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض ﻣﺎدري و ﻧﻮزادي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و. ﺗﻮﺟـﻪ .... اد ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳ. ﺠـﺎد و ﮔـﺮوه ﻫـﺎ و اﻋـﺪاد. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آ. ﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻛﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. و ﺑـﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ. 2 ... ﻮل ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪ ﺳـﺰارﻳﻦ ﺷـﺪ. ﻧﺪ. از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل. 9.

بررسي علل انتخاب سزارين از ديدگاه زنان ايراني | شریفی نیک | خلاصه ...

مواد و روش کار: اين مطالعه به روش مروري بر روي مقالات داخلي(سزارين در ايران) انجام ...
در مورد زايمان طبيعي و نگراني از بابت شکايت قانوني به بهانه سهل انگاري درماني .

آیا زایمان طبیعی ترسناک و خطرناک است ؟، زایمان طبیعی، عوارض زایمان ...

زایمان طبیعی دردناک,زایمان طبیعی در ایران,زایمان طبیعی,زایمان طبیعی یا سزارین,
زایمان طبیعی بدون درد,درد زایمان طبیعی چقدره,درد زایمان طبیعی چند ساعت است ...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - iMax

28 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

مقالات علمی همکاران-مقایسه عوارض زایمان به روش طبیعی و سزارین ...

مقالات علمی همکاران-مقایسه عوارض زایمان به روش طبیعی و سزارین. مقایسه عوارض
زایمان ... ۴- باورهای غلط مادران در مورد زایمان سزارین برای حفظ سلامت جنین و بهره هوشی
او.

اصل مقاله

تکراری نشــان داد اســتقامت و انعطاف عضالنی گروه های تحقیق دارای تعامل معنادار بود
، به این معنا که. طي دوران ... گروه های تجربی و شــاهد به ترتیب 43 و 24 درصد زایمان
طبیعی داشــتند)1،31( ≤36/85( ... میزان ســزارین نیز در گروه ورزش .... باردار صورت
گرفته است، اما هنوز در مورد بهترین ... تمرینی هشت هفته ای برای سه ماهة دوم بارداری بر
.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - وبسایت دانلود فایل ...

20 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

بارداری و زایمان - روش های کاهش درد زایمان طبیعی

افزايش آمار سزارين و لزوم ارائه راهكارهاي كاهش دردبراي زايمان طبيعي ..... 7- جهت
اطلاع‌رساني بيشتر مقالات چندي در روزنامه‌ها به چاپ رسيد كه ميتوان به مقاله چرا درد ؟
..... ضمن اينکه تحقيق در مورد ورزش غير ائروبيک در زن باردار غير اخلاقي است،
بررسي ها در ... ورزش در بارداري بر روي توزيع ناحيه اي جريان خون، در مقايسه با حالت
غيربارداري، ...

سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین

حتی در یک تحقیق روشن شد بچه هایی که با روش طبیعی به دنیا آمده اند، بهره هوشی ....
فقط خانمهایی که برش روی رحمشان عرضی بوده و مورد منعی برای زایمان طبیعی ندارند،
می ..... در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا تسهیلات ویژه ای را برای زایمان طبیعی
...

اطلاعاتی مفید در مورد زایمان طبیعی و زایمان سزارین - دانش پلاس

فیلم زایمان طبیعی ، زایمان طبیعی ، تصاویر زایمان طبیعی ، کلیپ زایمان طبیعی ،
زایمان سزارین ، عکس زایمان طبیعی ... دانش پلاس -مرجع دانلود مقالات دانشجویی.

زایمان | پرتال پارسه گرد

کودک و کودکیاری باید بدانید تجويز داروهای درد در زمان زايمان، بسيار طبيعی است و
... کودک و کودکیاریبا نزدیک شدن به زمان زایمان، ممکن است بخواهید بیشتر در مورد
نظریه‌ی ... کودک و کودکیاری"نه، من از این‌که سزارین کردم پشیمان نیستم، و سزارین
باعث ... این مقاله به بررسی و معرفی روش‌های مختلف کاهش درد در هنگام زایمان (از مصرف.

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻦ آراﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮس و اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ زا

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارا. ك. ﺳﺎل. 11. ، ﺷﻤﺎره. (3. ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ. )44. ،.
ﭘﺎﻳﻴﺰ ... ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از زاﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺰارﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ... ﮔﺮوه
ﻣﻮرد. ،. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش. 9. ﺟﻠﺴﻪ اي. ﺗﻦ آراﻣﻲ. و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روﺗـﻴﻦ. ﺑـﺎرداري ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ
... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﻦ آراﻣﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮس زاﻳﻤـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ زاﻳﻤـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ. ﺗﺎﻳﻴـﺪ.
ﻣﻲ.

علل ترس شما از زایمان طبیعی + پاسخ های من - ماماسایت

31 آگوست 2014 ... ترس از زایمان طبیعی ، درد زایمان طبیعی ، تنگی لگن ، زایمان واژینال ... صفحه اصلی
· مقالات · بارداری و زایمان; علل ترس شما از زایمان طبیعی + .... تحقیقات فراوان ثابت
کرده اند که زایمان (چه طبیعی و چه سزارین) به هر ... دیگه ای (که قرار نیست پیشش
زایمان کنید) مجداا معاینه لگنی انجام دهید . .... کالری مورد نیاز بدن من.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - فایل یار

fileyar.ir,همکاری در فروش فایل یار,تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی.

اگر در آینده نزدیک زایمان خواهید کرد این مطلب را بخوانید

18 ا کتبر 2013 ... با این حال تعرفه زایمان طبیعی از سزارین کمتر است. معمولا تعرفه بیمارستانی
جراحی سزارین ۲۱K و زایمان طبیعی ۱۵k است. k ضریبی است که برای تعیین تعرفه
جراحی مورد ... مشکلات تنفسی هم می شوند که البته من در این باره مقاله ای نخوانده ام. ....
با عضویت در خبرنامه ی دکتر سلام از آخرین مطالب و مقالات پزشکی و ...

بررسي علل سزارين در نيمه اول سال 1380 در بيمارستان علوي اردبيل

هدف از اين تحقيق بيان فراواني علل انجام سزارين در تعيين نمونه هاي گرفته شده (300
... جهت اين كار پرسشنامه اي تهيه شده كه در اين پرسشنامه سن ، تعداد حاملگي ، تعداد
زايمان ، انديكاسيون سزارين ، سابقه نازايي و سقط ، تمايل مادر در مورد نحوه زايمان و
علت ...

مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان طبیعی و سزارین در ...

5 مارس 2017 ... مقاله تحقیقاتی ... پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی مادران تازه زا در زایمان
... SPSS معیارهای ورود به مطالعه بودند، به روش در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. ...
این مطالعه نشان داد که در زایمان طبیعی نسبت به سزارین، کیفیت زندگی بهتر است.
... کیفیت زندگی در دوره پس از زایمان از اهمیت ویژه ای برخوردار.

بررسي علل انتخاب سزارين از ديدگاه زنان ايراني | شریفی نیک | خلاصه ...

مواد و روش کار: اين مطالعه به روش مروري بر روي مقالات داخلي(سزارين در ايران) انجام ...
در مورد زايمان طبيعي و نگراني از بابت شکايت قانوني به بهانه سهل انگاري درماني .

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی – فایل یو

توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ویرایش و اماده ...

اگر در آینده نزدیک زایمان خواهید کرد این مطلب را بخوانید

18 ا کتبر 2013 ... با این حال تعرفه زایمان طبیعی از سزارین کمتر است. معمولا تعرفه بیمارستانی
جراحی سزارین ۲۱K و زایمان طبیعی ۱۵k است. k ضریبی است که برای تعیین تعرفه
جراحی مورد ... مشکلات تنفسی هم می شوند که البته من در این باره مقاله ای نخوانده ام. ....
با عضویت در خبرنامه ی دکتر سلام از آخرین مطالب و مقالات پزشکی و ...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - فایل یار

fileyar.ir,همکاری در فروش فایل یار,تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی.

سزارين

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي ...
فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند،
...

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻦ آراﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮس و اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ زا

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارا. ك. ﺳﺎل. 11. ، ﺷﻤﺎره. (3. ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ. )44. ،.
ﭘﺎﻳﻴﺰ ... ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از زاﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺰارﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ... ﮔﺮوه
ﻣﻮرد. ،. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش. 9. ﺟﻠﺴﻪ اي. ﺗﻦ آراﻣﻲ. و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روﺗـﻴﻦ. ﺑـﺎرداري ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ
... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﻦ آراﻣﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮس زاﻳﻤـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ زاﻳﻤـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ. ﺗﺎﻳﻴـﺪ.
ﻣﻲ.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - iMax

28 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

علل ترس شما از زایمان طبیعی + پاسخ های من - ماماسایت

31 آگوست 2014 ... ترس از زایمان طبیعی ، درد زایمان طبیعی ، تنگی لگن ، زایمان واژینال ... صفحه اصلی
· مقالات · بارداری و زایمان; علل ترس شما از زایمان طبیعی + .... تحقیقات فراوان ثابت
کرده اند که زایمان (چه طبیعی و چه سزارین) به هر ... دیگه ای (که قرار نیست پیشش
زایمان کنید) مجداا معاینه لگنی انجام دهید . .... کالری مورد نیاز بدن من.

زردي نوزادان هيپر بيلي روبينمي – inpv.ir

در اين مقاله ضمن تعريف و بررسي علل و انديكاسيونهاي واقعي سزارين به مقايسه
سزارين و زايمان طبيعي پرداخته ... تحقیق و مقاله ای در مورد کنه ی تارعنکبوتی پنبه
...

زایمان در آب ، مزایا و معایب و لیست بیمارستان ها - سایت نی نی کده

در هر حال سازمان های پزشکی زیادی، مقالات مختلفی را به نفع یا بر ضد زایمان در آب
گردآوری و .... آیا زایمان درآب قزوین که جدیدا شروع به فعالیت کرده مورد تایید است در
کدام ..... سلام من زایمان اولم سزارین بوده دومی رو میخام طبیعی بیارم کسی تجربه ای
داره ...

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - وبسایت دانلود فایل ...

20 آوريل 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

زایمان طبیعی، مزایا و معایب - پرتال جامع پزشکی

مشروح مقالات و دانستنیهای پزشکی. ... از سوی دیگر پزشکان معتقدند سزارین تنها در
موارد عدم امکان انجام زایمان طبیعی یا مواردی که سلامت و زندگی .... کاهش درد با ماما یا
پزشک خود پیش از موعد زایمان صحبت کنید تا با مورد غیرمنتظره ای روبرو نگردید.

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی - دانلود فایل

25 مه 2017 ... توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ...

علل ، مزايا ، معايب و عوارض عمل سزارين - راسخون

آخرین مقالات .... حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند
، بهره هوشي بالاتردارند (باهوشترند). ... فقط خانمهايي كه برش روي رحمشان عرضي بوده
و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند، مي توانند به اين فيض برسند. ..... نخست اينكه
عده اي به دنبال منافع مالي خود ، حاضر هستند جان مادر و نوزادش را به خطر بيندازند و دوم ...

Association between type of delivery and ... - پژوهش در پزشکی

ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺰﺍﺭﻳﻦ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ﺗﻮﺟﻪ. ﺟﺪﻱ ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. :7/6/. 1383. ﺗﺎﺭﯾ. ﺦ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 5/9/. 1384. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ. ،۱(. ).۳ ... ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ
.... ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺳـﺰﺍﺭﻳﻦ. ﻭ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪﻭﺩ. ۷۰. %. ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ . ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ.

مجموعه مقالات و تحقیق درباره زایمان + بارداری + زایمان طبیعی + word

2 فوریه 2017 ... کالکشن دانلود - مجموعه ای از آنچه شما میخواهید... - مجموعه مقالات و تحقیق درباره زایمان +
بارداری + زایمان طبیعی + word ... طبیعی و خطرات سزارین.

مبانی نظری و مقاله روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان - مطالب ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی (فصل دوم مقاله) دسته: ....
13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 تحقیق و مقاله ای بسیار کاربردی و مفید برای
همه ... و بررسی علل و اندیکاسیونهای واقعی سزارین به مقایسه سزارین و زایمان طبیعی
...

حق طبیعی زنان برای انتخاب نوع زایمان - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

13 مه 2015 ... در اولین اقدام زایمان طبیعی در بیمارستـانهای دولتی رایگان شد که کار ... بر مبنای
یک تحقیق انجام شده در سال 1380 آمار سزارین در تهران بیش از 65 ... را در مورد خطرات و
جایگزین‌های زایمان طبیعی دریافت کند، زایمان سزارین ... داشته باشد زایمان طبیعی
نیز ممکن است دارای عوارض ناخواسته ای همچون .... مقاله واقعا خوبي بود .

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭوﺵ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ - مجله دانشکده پرستاری و ...

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ. ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﺎ. ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ. ﺭوﺵ. ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ. ﺩﺭ. ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺪﺍی ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ وﺍﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﺍﻟﻮﯾﺖ. ،. ﺗﺮﺱ ﺍﺯ. ﺩﺭﺩ
ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ... ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺭوﺵ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭوﺵ. ﺳﺰﺍﺭﯾﻦ
ﺭﺍﺣ.

پرسشنامه طرح تحقيقاتي - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی ...

فعاليت ها را از آن جهت تحقيق و پژوهش مي ناميم كه منجر به تغيير در جهت مطلوب شده و
فرد تالشگر ... کم خونی دوران بارداری ،آنمی غیرفیزیولوژیک تشکیل می دهـدکه موجـب
زایمـان .... ابزار مورد. استفاده در این پژوهش پرسشنامه. 17. سوالی حاوي مشخصات فـردي
و .... زایمان. طبيعی. –. سزارین. وضعیت آخرین. زایمان. ترم. پره ترم . پست. ترم.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮارض ﻧﻮزادي در ﻧﻮزادان ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺰارﻳﻦ و زاﻳﻤﺎن ﻃ - مجله علمی - پژوهشی ...

اي ﺑـﺎ ﻫـﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋـﻮارض. ﻧـﻮزادي در ﻧـﻮزادان ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﺰارﻳﻦ. اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم دﻫ .ﻨﺪ.
ﻣﻮاد و. روش. ﻫﺎ ... واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷـﺘﻨﺪ. ،. وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ... ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم. اﻓـﺰار. SPSS 11.5. و.
ﺑﺎ. آزﻣﻮن ﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ و ﻣﺠـﺬور ﻛـﺎ. ي ﻣـﻮرد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ..... و ﻫﻤﻜﺎران. )2000(.
در ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ. ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﺣﺪود. 2100. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ. 10. ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﺷ. ﺪه ﺑﻮد،. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ.

SID.ir | مقايسه عوارض زايمان طبيعي و سزارين در زنان با سابقه سزارين ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه عوارض زايمان طبيعي و سزارين در ...
نتيجه‌گيري: در تحقيق حاضر در 154 مورد زايمان سفاليك هيچ موردي از پارگي رحم ...

سزارين

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي ...
فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند،
...

تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین ...

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي
بالاتردارند ... فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان
طبيعي ..... نخست اینکه عده ای به دنبال منافع مالی خود ، حاضر هستند جان مادر و نوزادش
را به .... معرفی رشته های شغلی · مقالات علمي · مقالات و تحقیقات پزشکی · ویروس
شناسی.

تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین ...

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي
بالاتردارند ... فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان
طبيعي ..... نخست اینکه عده ای به دنبال منافع مالی خود ، حاضر هستند جان مادر و نوزادش
را به .... معرفی رشته های شغلی · مقالات علمي · مقالات و تحقیقات پزشکی · ویروس
شناسی.

تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین ...

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي
بالاتردارند ... فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان
طبيعي ..... نخست اینکه عده ای به دنبال منافع مالی خود ، حاضر هستند جان مادر و نوزادش
را به .... معرفی رشته های شغلی · مقالات علمي · مقالات و تحقیقات پزشکی · ویروس
شناسی.

PDF مقاله سزارين مُسکن درد زايمان نيست - نیازمرکزی

سزارين مُسکن درد زايمان نيست,عمل سزارین,زایمان طبیعی,مقاله PDF, شرح:مي ... جنين
يا مشکلات مجراي زايمان انجام مي شود اما سزارين اضطراري در چند مورد انجام مي شود: مادر ...

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻦ آراﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮس و اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ زا

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارا. ك. ﺳﺎل. 11. ، ﺷﻤﺎره. (3. ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ. )44. ،.
ﭘﺎﻳﻴﺰ ... ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از زاﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺰارﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ... ﮔﺮوه
ﻣﻮرد. ،. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش. 9. ﺟﻠﺴﻪ اي. ﺗﻦ آراﻣﻲ. و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روﺗـﻴﻦ. ﺑـﺎرداري ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ
... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﻦ آراﻣﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮس زاﻳﻤـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ زاﻳﻤـﺎن ﻃﺒﻴﻌـﻲ. ﺗﺎﻳﻴـﺪ.
ﻣﻲ.

مقالات مشابه با پمفلت در مورد مزایای زایمان طبیعی - مانودانلود 4

9 مه 2017 ... تحقیقی در مورد گاو اهن دو طرفه مزایای ان 2017-05-26 .... و اندیکاسیونهای واقعی
سزارین به مقایسه سزارین و زایمان طبیعی پرداخته وتاریخچه و عوارض و ...

آیا زایمان طبیعی ترسناک و خطرناک است ؟، زایمان طبیعی، عوارض زایمان ...

زایمان طبیعی دردناک,زایمان طبیعی در ایران,زایمان طبیعی,زایمان طبیعی یا سزارین,
زایمان طبیعی بدون درد,درد زایمان طبیعی چقدره,درد زایمان طبیعی چند ساعت است ...

زایمان در آب ، مزایا و معایب و لیست بیمارستان ها - سایت نی نی کده

در هر حال سازمان های پزشکی زیادی، مقالات مختلفی را به نفع یا بر ضد زایمان در آب
گردآوری و .... آیا زایمان درآب قزوین که جدیدا شروع به فعالیت کرده مورد تایید است در
کدام ..... سلام من زایمان اولم سزارین بوده دومی رو میخام طبیعی بیارم کسی تجربه ای
داره ...

علل ترس شما از زایمان طبیعی + پاسخ های من - ماماسایت

31 آگوست 2014 ... ترس از زایمان طبیعی ، درد زایمان طبیعی ، تنگی لگن ، زایمان واژینال ... صفحه اصلی
· مقالات · بارداری و زایمان; علل ترس شما از زایمان طبیعی + .... تحقیقات فراوان ثابت
کرده اند که زایمان (چه طبیعی و چه سزارین) به هر ... دیگه ای (که قرار نیست پیشش
زایمان کنید) مجداا معاینه لگنی انجام دهید . .... کالری مورد نیاز بدن من.

مقالات علمی همکاران-مقایسه عوارض زایمان به روش طبیعی و سزارین ...

مقالات علمی همکاران-مقایسه عوارض زایمان به روش طبیعی و سزارین. مقایسه عوارض
زایمان ... ۴- باورهای غلط مادران در مورد زایمان سزارین برای حفظ سلامت جنین و بهره هوشی
او.

سزارين

حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند، بهره هوشي ...
فقط خانمهايي که برش روي رحمشان عرضي بوده و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند،
...

SID.ir | مقايسه عوارض زايمان طبيعي و سزارين در زنان با سابقه سزارين ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مقايسه عوارض زايمان طبيعي و سزارين در ...
نتيجه‌گيري: در تحقيق حاضر در 154 مورد زايمان سفاليك هيچ موردي از پارگي رحم ...

تحقیق درمورد زایمان سزارین - دانلود فایل

my21.rozblog.com/post/149تحقیق و نمونه سوال :: دانلود تحقیق در مورد سزارین. ...
برچسب ها سزارین, مزایای زایمان ... تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی ...

علل ترس شما از زایمان طبیعی + پاسخ های من - ماماسایت

31 آگوست 2014 ... ترس از زایمان طبیعی ، درد زایمان طبیعی ، تنگی لگن ، زایمان واژینال ... صفحه اصلی
· مقالات · بارداری و زایمان; علل ترس شما از زایمان طبیعی + .... تحقیقات فراوان ثابت
کرده اند که زایمان (چه طبیعی و چه سزارین) به هر ... دیگه ای (که قرار نیست پیشش
زایمان کنید) مجداا معاینه لگنی انجام دهید . .... کالری مورد نیاز بدن من.

PDF مقاله سزارين مُسکن درد زايمان نيست - نیازمرکزی

سزارين مُسکن درد زايمان نيست,عمل سزارین,زایمان طبیعی,مقاله PDF, شرح:مي ... جنين
يا مشکلات مجراي زايمان انجام مي شود اما سزارين اضطراري در چند مورد انجام مي شود: مادر ...

ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺎ روش زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺰارﻳﻦ 6 ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﺳ - Zahedan Journal ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ. 6. ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﺑﺎ روش زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺰارﻳﻦ ...
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان .2. اﺳﺘﺎد ﻛﻮدﻛﺎن ..... اي ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ. Hebisch. و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 38. ﺧﺎﻧﻢ. ﺑﺎردار ﺳﺎﻟﻢ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن
داد ...

بررسي علل انتخاب سزارين از ديدگاه زنان ايراني | شریفی نیک | خلاصه ...

مواد و روش کار: اين مطالعه به روش مروري بر روي مقالات داخلي(سزارين در ايران) انجام ...
در مورد زايمان طبيعي و نگراني از بابت شکايت قانوني به بهانه سهل انگاري درماني .

تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی – فایل یو

توجه: لینک دانلود و خرید در پایین و زیر این مطلب قرار دارد توجه: این فایل میتواند هم
به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل ویرایش و اماده ...

شناختی در زنان با زايمان طبيعی، عمل سزارين بررسی ويژگی هاي روان ...

به طوري که در مطالعه اي که گل ... مادر و نوزاد با زايمان طبيعي تحقيقات زيادي صورت
گرفته. است ... مقاله مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آنها به شرح زير بود. 8.

حق طبیعی زنان برای انتخاب نوع زایمان - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

13 مه 2015 ... در اولین اقدام زایمان طبیعی در بیمارستـانهای دولتی رایگان شد که کار ... بر مبنای
یک تحقیق انجام شده در سال 1380 آمار سزارین در تهران بیش از 65 ... را در مورد خطرات و
جایگزین‌های زایمان طبیعی دریافت کند، زایمان سزارین ... داشته باشد زایمان طبیعی
نیز ممکن است دارای عوارض ناخواسته ای همچون .... مقاله واقعا خوبي بود .

تحقیق درمورد زایمان سزارین - دانلود فایل

my21.rozblog.com/post/149تحقیق و نمونه سوال :: دانلود تحقیق در مورد سزارین. ...
برچسب ها سزارین, مزایای زایمان ... تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی ...

علل ، مزايا ، معايب و عوارض عمل سزارين - راسخون

آخرین مقالات .... حتي در يك تحقيق روشن شد بچه هايي كه با روش طبيعي به دنيا آمده اند
، بهره هوشي بالاتردارند (باهوشترند). ... فقط خانمهايي كه برش روي رحمشان عرضي بوده
و مورد منعي براي زايمان طبيعي ندارند، مي توانند به اين فيض برسند. ..... نخست اينكه
عده اي به دنبال منافع مالي خود ، حاضر هستند جان مادر و نوزادش را به خطر بيندازند و دوم ...تقویم اجرایی پرورشی مدارس سالتحصیلی96-1395دانلود جزوه پرولاپس رحم گاودانلود پاورپوینت گیاه دارویی شنبلیله

پاورپونت مسمومیت با مواد مخدر